een net Dagmeisje, een arbeiderswoning. Voor den winter LIJNZAADKOEKEN Rijnlandscüe Verloting, Tooneelvoorstelling St. Nicolaas. Costuums. Duizend Prijzen ^Tdvektentiën. Hedenavond opening der tafel. Stoffers, Boenders, Kleerbor stels en Kachelschuiers, Salaris en Provisie. Solide Agenten of Agentessen gevraagd Sint-Nicolaas - Etalage puik beste Zandaardappelen, WESSANEN LAAN, Theeverbruik-Vereeniging, St. Nieolaas- Etalage Pootaarcl appelen Fabriek van Landbouwkalk,enz. W. F. Stoel en Zoon, Alkmaar. G. J. O. D. Dikkers, VERKOOPINg. C. DE WIJN, 1 LANDAUER bespannenmet TWEE PAARDEN BAL KA. Chocolade, Borstplaat en Suikerwerk. G. BACKER, Burg. Voor direct gevraagd Uit de hand te koop K. Zegel Fz. P. J. MENS, gereed is, en noodigt beleefd tot een bezoek uit. Wed. WESSTRABongaardt. Te koop aangeboden De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, ^hedenavond gereed is. D. KALF, publiek verkoopen: De Makelaar KEIJSER, Groote Houtverkooping. Belangrijke Groote Trekking onherroepelijk in December 1901 Langeveld de Rooij en J. v. d, Poll. gereformeerde kerk. te bekomen bij Wed. P. KUIPER. Landbouwkalk in verschillende soorten. W. F. STOEL ZOON, ALKMAAR. 9 Maliesingel 70, UTRECHT. ruim gesorteerd in: C. TROOST, Krim bij Cocksdorp. J. P. NOORDIJK. WORMERYEER, KONINKLIJKE FABRIEKEN. merk H0LLANDSCHE Koopt alle soorten WRAK VEE, ook koeien en paarden. Ongeren, Texel. DIRK VERHOEVE. J. E. WINKLER. publiek verkoopen: PUBLIEK VERKOOPEN: Een aanzienlijke partij SLOOPHOUT, waarvan de hoofdprijzen zijn: 1 Utreohts wagentje, 1 dogear, 1 tilbury, l melkwagen, 1 boerenwagen, 1 motorrywiel, 1 compleet salon-, slaap- en eetkamerameublement, eto. etc. WaalVoorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Yoorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Yoorm. 10 uur de Hr. Niessink Nam. half 3 Ds. Smits. (Doop.) Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Schroder. (H. Avondmaal Codcsdorp. Yoorm. 10 uur de Hr. Barends. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Burg 's Avonds half 7 ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel vaD 16 Nov tot 22 Nov. 1901. ONDERTROUWD: Jan Vonk (Oosterend) en Wijntje Eelman (de Waal). GETROUWDNicolaas Wols (Helder) en Gerbregdina Maas (Oudeschild), Adman Nicolaas Lap en Jozina Langeveld (den Burg) GEBOREN Jacob z.v. Cornelis Gieles en Frouwtje Schaatsenberg (den Burg), h laas zv Aris EelmaD en Pietertje Mantje (de Waal). OVERLEDENGeene. Getrouwd: A. N. LAP en J. L A IV G E V E L D, die mede namens wederzijdsche familie hun h artelij ken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Burg-Texel, 21 Nov. IDOL (A. D. V. E. N. D. O.) op ZONDAG 24 NOV. 's avonds 7>/2 uur in het Caié van R. J. DAALDER te Koog op Texel. Weder ruim voorzien van Aanbevelend, niet jonger dan 18 jaar. A. C. RAB. Te bevragen bij L. JONGEBOER, nabij COCKSUOllP. voor do Hannovcra Levénsvcrz. Mij. zonder geneeskundig onderzoek op eon salaris van f 25,per maand cn provisie. Kleine borg stelling vereischt. Aanbiedingen aan het Gciienuil-Agentuiir voor Nederland: WOLLEN-, MOLTON- en GESTIKTE DEKENS, HEEREN- en JONGENSJASSEN, Doeken, Dassen, Kapers, Bont, Astrikan, Gordijnstoffen, Franje, Rokkenwol (in 12 kleuren), Baai, Revers en Flanel, Wollen- en Sportflanel enz. Aanbevelend, Uw Dw. Dienaar, BIJ VOORUITBESTELLING levert ondergeteekende naar maat en naar keuze prachtige COSTUUMS in huur, in alle prijzen. Bestellingen uiterlijk tot 3 Dec. Onder beleefde aanbeveling, COIFFEUR, GRIMEUR. De ondergeteekende bericht dat hare a f 2,50 per mud. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4'h Geeft pandbrieven uit 4°/, A 9|,°/o; 31k 93' 2%. De agent voor Texel, Opgericht 1765. Voedert uw Vee met de zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit on vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. ZEVEN GOUDEN MED VILLES. AMSTERDAM. PRIJSNOTEERING China Congo Stof thee, Grof Lekkere China Congo Grof thee Geurige Souchon Congo per 5 ons. 50 en 55 Ct. 55 en 60 65 75 90 100 65 Ontbijt-Thee Namiddag-Thee 75 Extra-fijne China Congo-Thee 100 Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw Weverstraat, DEN BURG. Ondergeteekende bericht dat zijne Hopende mot een druk bezoek vereerd te mogen worden. Brood-, Koek- en Banketbakker. Bestel bij ondergeteekende vroegtijdig uwe in alle soorten, alle vreemd soort; voor zuiver heid wordt ingestaan. De ondergeteekende belast zieh gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. Notaris te Texel, zal op DINSDAG 26 NOVEMBER 1901, 's avonds 7 uur, in het Logement „de Vergulde Kikkertaan Den Burg op Texel, ten verzoeke van den Heer J.M. STIG GELBOUT Een HUIS met SCHUUR en ERF, staande en gelegen aan den Burg op Texel, kadaster Sectie K, no. 172, groot 7 Aren; Een perceel WEILAND, genaamd Aaislootje gelegen bij den Burg op Texel, kadaster Sectie D, no. 68, groot 1,02,30 Hectare; Een perceel WEILAND, genaamd Burgerland, gelegen bij den Burg op Texel, kadaster Sectie K, no. 398, groot 1,79,70 Heet., belast met levens lang vruchtgebruik ten behoeve van I. Hopman, wed. Jn. Maas. en Een perceel BOUWLAND gelegen in Everste- koog op Texel, kadaster Sectie H, nommers 1798 en 1799, groot 0,39,40 Heet' Het huis en de schuur zijn op den verkoop dag, des namiddags van 12, te bezichtigen. zal op Woensdag 27 November 1901, 's morgens 11 ure, voor den Heer W. H. HOUWEN, bij diens woonhuis in den polder Eijerland 22 beste SCHAPEN en 2 jonge RAMMEN, 120 KIPPEN en 40 EENDEN, BOKKENWAGEN met GEIT en TUIG, 3 groote en 4 kleine KIPPENHOKKEN, een partij IJZERGAAS, HEININGDRAAD en PALEN KRUIKAR. BIJENSTAL met bevolkte en ledige korven. Eenige MEUBILAIRE GOEDEREN, t.w. Kachels, Fornuis, Tafel, Stoelen, Spiegel, Aardewerk, EDgelsche Kinderwagen en wat verder gepresenteerd zal worden. BETALING 24 JUNI 1902. Deurwaarder DE WIJN. Deurwaarder te Texel, zal op Vrijdag 29 November 1901, des voor middags ten 10 ure, op het HAVENTERREIN te Oudeschild op Texel bestaande in: eiken Huidplanken 1'/, X 10, lang 15 tot 20 vt; Eiken Leggers 6X6, lang 15 tot 20 vt.; Eiken Scboeiingplanken, lang 10 tot 20 vt.; Eiken Palen, lang 5 tot 8 vt. Boeke Vlukplanken l>/2 X 10, lang 15 tot 25 vt. Grenen Luiken, breed 3 vt., lang 10 vt.; benevens een partij droog eiken Brandhout. Alles afkomstig van de Rijnaak Catharina Daarna: een partij nieuwe Amerikaanscbe Schroten, lang 10 vt. BETALING 1 FEBRUARI 1902. gevestigd te ALFEN AAN DE RIJN. te BODEGRAVEN, ten overstaan van Notaris de Favauge aldaar. waarde f 2500.of f 2000.in contanten. alle bespannen met één paard, LOTEN verkrijgbaar h 65 cent per stuk, bij den Administrateur A. Werümecs Buning te Alfen a/d R\jn of bij de Wederverkoopers;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3