Zitting van den Raad der Gem. Vlieland, Ingezonden Stukken. Pre dikbeur ten, De Staatscourant bevat de statuten der Schietvereeniging „Texel", alhier. De. Cocksdorp, 22 Dec. De jeugdige zang- vereeniging „Crescendo" gaf Zaterdagavond in het lokaal van den heer Buijs, hare eerste uitvoering, die door een zoer talrijk publiek werd bijgewoond. Het programma bestond uit een negental met zorg gekozen zangnummers van Bartels en het blijspel „de Zwarte Prins" door W. Metz Tz. De zang was maatvast, over het geheel zuiver in de koren, terwijl aan nuanceering behoorlijk was gedacht. De damessolo's in „Het Weesje" en „Weldoen" waren, wat zuiverheid en klank betreft, onberispelijk. Het tooneelstukje bezorgde een enorm suc ces 't werd dan ook uitstekend opgevoerd Op verlangen van eenige der toehoorders werden de zangnummers 3 en 6, „Hoop op den Heer" en „H oorngeschal", welke zeer veel indruk gemaakt hadden, nogmaals gezongen. Een woord van dank werd gesproken dooi den heer J. de Jongh van De Waal, die tevens het gezelschap en zijn Directeur, den heer Van 't Veer, geluk wenschte met het behaalde succes. Met een opgewekt bal werd de avond gesloten. Waal, 23 Dec. Gisteren had, na de gods dienstoefening, de verkiezing plaats van leden van den Kerkeraad en van het Kerkbestuur in de Herv. Kerk. Als ouderling werd herkozen de Heer P. Dz. Kooiman. Als diaken werd herkozen de Heer G. Hz. Geus. Als Notabelen werden gekozen de H.H. G. Hz. Kikkert en P. P. Kooiman. Als kerkvoogd werd herkozen de Heer A. J. Dalmeyer. Oosterend, 23 Dec. Bij de Gereformeerde Kerk alhier is tot Ouderling herkozen de Heer P. Jbz. Plaatsman en tot Diaken gekozen de Heer Jac Vlaming Bz., de laatste in de plaats van den Heer J. J. Daalder, die aan de beurt van aftreden was. Oudeschild, 24 Dec. Een elders woonachtige mensehenvriend, die zijn naam liever niet genoemd ziet, zond dezer dagen eene kerst- gave met het verzoek daarvoor den kleinen der K. W. B. iets te schenken. Aan ieder der kindertjes kon zoodoende een fraai pren- teboek met een stuk chocolade worden uit gedeeld. Dat de verrassing met blijdschap werd aanvaard, is begrijpelijk. Den vriendelijken gever inmiddels harte- lijken dank. Even als verleden jaar zal ook nu in het kerkgebouw der Herv. een kerstboom verrijzen. Een fraai exemplaar is daartoe aangekocht. Aan de kinderen der Zondagschool zal een eenigszins feestelijk onthaal te beurt vallen. VLrELAND, 22 Dec. De heer J. Smit, onder wijzer alhier, nam gisterenmorgen afscheid van den werkkring, waarin hij 54 jaar lang steeds met ijver zijn plicht vervulde. De Burgemeester, leden van den Raad en Mevrouw Veenhoven, schoolopzieneres, waren van elf uur in de school aanwezig. Temidden van collega's en leerlingen ontving de schei dende onderwijzer met toespreking van den Burgemeester en den heer A. v. d. Ree, hoofd der school, een cadeau als aandenken aan een zoo lange jaren trouw vervulde taak en ook als bewijs van dankbaarheid van leer lingen. De heer Smit dankte zeer geroerd voor dit bewijs van Sympathie. Ons aller hartelijke wensch is, dat hij nog vele jaren, temidden der zijnen, moge ge nieten van de zoo welverdiende rust. Over het in de bosschen van Nistelrode gevonden geraamte deelt men aan de „Nbr Ctmede, dat het is herkend als te zijn dat van Hermanus van der Heyden, oud 53 jaren, landbouwer te Escharen, die op den 2en Paaschdag van dit jaar zijne woning verliet. Zijne twee zonen verklaarden, dat de overgebleven kleedingstukken, benevens pijp, rozenkrans en andere voorwerpen, de zelfde waren die hun vader bij zijn vertrek droeg. Misdaad schy nt hier uitgesloten te zy n. Op het eiland Tholen is het mesten van slachtvee tegen de wintermaanden allengs meer toegenomen. Somtijds worden daartoe kalveren van eigen stal bestemd, maar in den regel worden zij voor dat doel uit andere provinciën aangevoerd. Zij worden één winter gestald, daarna een zomer geweid en dan gemest. Het uitventen van het gemeste vee schijnt den landbouwer méér op te brengen dan de verkoop op andere wijze. Een 61-jarige weduwe is Vrijdagochtend verkoold gevonden in hare woning in het Zwanengat te Nijmegen. De vrouw moet Donderdagavond beschonken geweest zijn, en vermoedeiyk zyn toen haar kleeren in aan raking gekomen met vuur in een stoof. In verwarmde vertrekken zorge men de lucht vochtig te houdennu en dan wat water verdampen is voor de kamerplanten goed en ook voor de borstkas der bewoners. Te Leeuwarden stonden eergisteren te recht Harm de J en Oepke B., een soort van straatdieven, die er 's avonds geregeld op uit gaan, om op oude menschen of vreem den te loeren. Op 2 Nov. jl. vonden ze een gemakkelijk slachtoffer in den 61-;arigen aardappelkoop man Boomsma uit Berlikum, die met eene portefeuille met f 5C0 in zijn zak naar huis wilde terugkeeren, maar den trein miste. De twee straatboeven waren toen direct bij de hand om hem een logement te wijzen, maar op een eenzamen plaats gekomen, pakten zij hem beet, ontnamen hem al zijn geld en wierpen hem toen in een sloot. De man krabbelde er weer uit en gaf het gebeurde aan. Ter terechtzitting ontkenden de twee scha vuiten eerst alles maar later, toon de bewij zen te overtuigend werden, begonnen zij over en weer de schuld op elkander te werpen. De ambtenaar van het O. M. eischte tegen Harm 5 en tegen Oepke 4 jaar gevangenis straf. In de omstreken van Runrloo huist een wild zwijn, waarop reeds herhaaldelijk klop jachten zijn georganiseerd, echter zonder suc ces. Wel kwam 't dier soms onder schot., doch dan waren in den omtrek zooveel nieuws gierigen, dat de jagers niet durfden schieten, ter voorkoming van onheilen. De een of andere grappenmaker heeft nu naar de „Zutph. Ct." vertelt, de aardigheid gehad om rond te strooien, dat de heer Kok uit de „Wiersse" het dier gedood had en dat te zijnent te zien was. In de laatste dagen werd zijn huts bestormd door kijklustigen' die te voet, per flets, ja zelfs per rijtuig kwamen aanhollen Sommigen hadden reeds in het kookboek nagezien, hoe het vleesch moest toebereid worden en zouden gaarne een stukje koopen Op Vrijdag 20 Dec. 1901. Voorzitter, de Burgemeester. Tegenwoordig de heeren H. Meyer, K. Visser, H. Hijlkema, C. Visser, D. Visser en K. Raap. I. De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. n. In de Politie-verordening wordt do bepa ling, dat op 100 Meter afstand van do bebouwde kom, niet mag worden gezwommen, aldus ver anderd, dat dit niet mag op 200 Meter afstand, waardoor o. m. het aan velen aanstoot gevende zwemmen en baden bij den aanlegsteiger niet meer is geoorloofd. De heer D. Visser had voorgesteld om op to nomen de bepaling dat do herbcrgeD tijdens den duur der Godsdienstoefe ningen gesloten moeten zijn, doch de Voorzitter zegt, dat dit reeds is verboden in de Zondags wet, zoodat het niet noodig is deze bepaling op te nemen. III Het Suppletoir kohier van den Iloofdelij- ken omslag wordt onveranderd goedgekeurd. IV Op de Begrooting werd sedert 1882 steeds het batig saldo van den huur en verhuur van landerijen als ontvaDg vermeld Gedeputeerde Staten verlangen thans dat ontvang en uitgaaf beide op de begrooting zullen voorkomen. Deze wordt dienovereenkomstig gewijzigd en vastge steld. V Missive van den Minister van Binnenland- sehe zaken, meldende dat de subsidie voor de Zeevaartschool dit jaar niet kan worden verhoogd omdat hiervoor geene gelden op do bogrooting zijn uitgetrokken. Z. E is echter bereid te be vorderen, dat over 1902 en vervolgens do ge vraagde f 200 zullen worden toegestaan boven het gewone bedrag, als ook de provincie eon gelijk bedrag te goed doet. Van Gedep. Staten is bereids bericht ontvangen, dat zij bereid zijn de vaste bijdrage met f 200 te verhoogen en tevens dat zij dit bedrag ook voor don dienst 1901 zullen toekennen. Thans zal de Raad ein delijk in staat zijn een vasten leeraar in de Prac- tische Zeevaartkunde te benoemen. Alvorens hiertoe over te gaan zal aan den Inspecteur M. O. worden gevraagd of het noodig is, eene oproeping te doen, of dat de thans op tijdelijken voet dienstdoende leeraar kan worden benoemd. VI Missive van den Ontvanger dir Registratie te Texel, berichtende dat de Ojarige pacht der duin- en weidegronden ten einde loopt, vragonde tevens of de Gemeente bereid is, wederom voor zes jaren op dezelfde voorwaarden te pachten. Bij do behandeling hiervan wordt de opmer king gemaakt, dat depachtsom tijdens den voor- gaanden pachttijd f 400 bedroeg en voor het thans loopende tijdvak tot f 650 is verhoogd. Van verschillende zijden werd betreurd of afge keurd, dat de pachtsom de vorige keer kunstma tig is omhoog gedreven, en dat hot Bestuur der Domeinen thans niet bereid is om tegen een lageren som te verpachten. Do reeds gedunde veestapel kan op deze wijze bezwaarlijk worden in Stand gehouden. Do wenschelijkheid werd dus betoogd om do aan dacht des Ministers hierop te vestigen, te meer omdat do duingrondon weinig of geen voodsel voor de beesten opleveren en sleohts noodig zijn om het vee van tijd tot tijd op te laten loopen. VII Missive van Bestuurderessen der Bewaar school, behelzcndo eene voordracht tot benoe ming van een lid, in de vacature ontstaan door het overlijden van Mevrouw Raap. Dit schrijven geeft aanleiding tot de opmerking, dat deze benoeming feitelijk niet tot de competentie van den Raad behoort- Daarenboven werd bij vroe gere vacatures de Raad in zijne keuze vrij ge laten, terwijl liet Bestuur thans goedvindt, dit te beperken tot het voorgedragen drietal, van wie een bij eene vroegere benoeming hoeft be dankt en eene andere to kennen heeft gegeven niet in aanmerking te willen komen. Hoewel dit wordt toegestemd, meent men anderzijds, dat de benoeming al eenige jaren door den Raad is gedaan en de gcbeele zaak van zoo'n onder geschikt belang is, dat het niet de moeite waard schijnt er tegen in te gaan. Na eenige discussie wordt besloten, ditmaal de benoeming te doen, doch bestuurderessen tevens te kennen te geven, dat zij voortaan zelf hunne medeleden moeten kiezen. Benoemd werd Mevrouw Molenaar Snooij. VIII De heer D. Visser stelt voor om den nachtwacht, met hot oog op zijn hoogen leeftijd te ontheffen van zijn rondgang ten 12 uur, met behoud, natuurlijk, van zijn wedde. Dit wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. IX De heer Hijlkema vestigt de aandacht op de zeer oneerbiedige wijze; waarop hier dezer dagen een drenkeling is binnengebracht. Hij geeft in overweging aan het vervoer van dren kelingen meer het karakter van eene begrafenis te geven. De voorzitter merkt op, dat het Rijk slechts 10 gulden vergoeding geeft voor begra fenis-kosten, waarvan reeds 5 gulden noodig zijn voor eene kist. Evenwel is hij bereid, het vervoer op de aangeduide wijze te doen plaats hebben en de eventueel meerdere uitgaven voor rekening der gemeente te doen. X De heer C. Visser verlaat de vergadering. De Read gaat over in eene geheime zitling. Na heropening sluit de voorzitter de verga dering. (buiten verantwoording van de Redactie.) BEMESTING VAN BLOEMEN. Vroeg in het voorjaar hebben wij eenige bloembedden bemest met Patent kali en Thomas slakkenmeel. Toen in de maand Mei de bedden deels met Kuolbegonia's, deels met Scabiosa en Asters, deels mot Geraniums en Fuchsia's bezet werden, hebben we van tijd tot tijd deze bloe men begoten met een oplossing van Chilisalpcter van 1 op 1000 (1 Gr. op 1 L.). En do rosul- taten. We herinneren ons niet zulk een pracht van bloemen gehad te hebbon. Zoowel do zaad- bloomen als de overblijvende planten waren ongemeen dankbaar voor de bemesting. Vooral de Begonia's bloeiden rijk en vormden dikke stengels met krachtige bladen van een donker groene kleur. Overeenstemmende met onze eigen ondervinding is die van andoren. Een Aralia Sieboldi fof. var. werd begoten met gewoon water en een ander exemplaar met de hierboven genoemde oplossing. Do eerste had op den 1 Juli een omtrok (met de bladeren) van 190 cM., de laatste van 270 cM. Het aantal bladeren-der laatste was bijna het dub bele der eerste. Ook de verdere groei der met Chilisalpeter-oplossing besproeido Aralia was zeer gunstig. Eon Aucuba jnponica zonder bemesting had op 1 Juli een omtrek van 140 cM.een met Chilisalpcter besproeide van 190 cM.; een met Chilisalpeter en phosphorzure kali bemeste van 205 cM. Deze plant treft men voel aan in ver trekken, veranda's, gangen en dergelijke. Zij wordt gekweekt om haar fraai gevormde bladen. De prooven met hulpmeststoffen genomen ge ven ons een gemakkelijk, goedkoop en zindelijk middel aan de hand om haar groeikraoht te bevorderen en haar een gezond en frisch uiter lijk te geven. Men make echter de oplossing van kali-phosphaat en Chilisalpeter niet sterker dan van elk één Gram op 1 Liter. a. p. Woensdag 25 December (lste Kerstdag) HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur do Hr. Niessink. Nam. 7 uur Kerstboom in de Kerk (toegang vr(j) Oosterend. Voorm. 10 uur do Hr. Van Zweden. Nam. half 8 de Hr. Van Zweden. Cor.ksdorp. Voorm. 10 uur do Hr. Baronds. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Dondcrag- 20 December (2de Kerstdag) Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Koog. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Geen dienst. Oosterend. Voorm. 10 uur do Hr. Van Zweden. Nam. 5 unr Kinderfeest. Cocksdorp. Voorm. 10 uur de Hr. Barends.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2