A. DROS AIM DE KLEINE LORD, Enkhuizer Loten, HARPCARILLON. N S<T«fn Tijdelijk voor 50 cent JOH. DE HEER. Rotterdams? Regen en Zonneschijn. 2° Verkrijgbaar bij Holl. Maatsch. van Landbouw Kraepelien en Holm's EIKEL-CACAO, verkrijgbaar bij K. ZEGEL Fz. Kennisgeving. eigengemaakte, prima droge SIGAREN, Jacob Boon Jbzn. Boekhandel Parkstraat. Groot huiselijk genot. Feuilleton. DEN BURG. KfJcls| S0^7Rcüleons0,1nn r.v. I i-ï:yfa'i.ii,?MïïCT:- Af deeling Texel Steeds voorradig Soliede wederverkoopers gevraagd. werd ik van mijne zware breuken genezen? Prijs per Lot f 1. Trekking 3 Maart 1902. Nieuw! Nieuw! - Thueré's THEE "bij "Wed. J. M. Kuipe: finllrn tan 6 Tiüeüiü. gj| ooUca san 6 TaWeika jgj i O dubb. Capsuioa «w torf" yy 1-3 Ê5J H per busje I B.&y Capsulo» VERGADERING van LEDEN op Zaterdag- 38 December 's morgens 10 uur, iu 't Hotel VDE ZWAAN." Werkzaamheden; 1. iDgekomen stukken. 2. Het stationnecren van één of twee hengsten in 1902. 3. Maatregelen betreffende de wintercursus in verband met het vertrek van den heer W. H. Houwen. 4. benoeming van een secretaris en 3 bestuurs leden, (twee wegens aftreding van de heeren C. Garritsen en Jb. Sz. Keijser en een ter voorziening in de vacature Houwen) enz. HET BESTUUR. Geen 200000 ook geen 100000 loten zijn voor de Eerste groote Verloting in Hollands Noorderkwartier, trekking 3 MAART a. s. ver krijgbaar gesteld, neen, niet meer dan 75000 liefhebbers kunnen hieraan deelnemen. Voor deze Verloting, hoofdprijs het Koffihuis „het Park" te Enkhuizen, ter grootte van ruim 16 aren, (met Inventaris), of 22000 gulden in contanten, zijn 75000 loten verkrijgbaar gesteld, die f 1,00 grif van de hand gaan. Mitsdien wordt aan alle belanghebbenden de verzekering gegeven, dat op 3 MAART aanstaande des 's morgens half twaalf uur de trekking in het openbaar in de Parkzaal te Enkhuizen zal plaats hebben. Namens Onderneniers P. v. d. DEURE. Enkhuizen, Dec. 1901. van de fijnste tot de goedkoopste merken. Aanbevelend, Den Bubg, Texel. Koogerstraat. het wereldberoemde boekwerk van F. H. BURNETT. Dit zoo bij uitstek boeiende boekwerk voor jong en oud, met tal van platen, zijn wij in de gelegenheid tijdelijk te leveren voor den spotprijs van slechts 50 cent a contant. Daar de voorraad niet groot is, is spoedige bestelling zeer gewenscht. Men haastte zich dus en koope voor slechts 50 cent bovengenoemd boekwerk van 320 blad zijden flinke druk met vele platen in den Tegen toezending van 60 cent per postwissel of in postzegels van 5 cent, wordt het boekwerk franco per post toegezonden. Vraagt brochure aan 't Pbarm. Bureau te VALKENBERG bij Maastricht No. 121. HOE HOOFDPRIJS: Het koffiehuis „net Park" met Inventaris te Enkhuizen of f 23.000 in contanten. Verder: Een Gouden Kapstel, Meubileering voor een huis, Koeien, enz. enz. LOTEN verkrijgbaar bij LANGEVELD DE ROOIJ en J, KOOL. i ABO Keurig Instrument, bestaande uit 25 Harpsnaren en e Klokkenspel, bevattende 18 fijne stalen plateD, die een zilv reine toon voortbrengen. In normaal toon gestemd, kan I ook bij elk ander instrument, Piano, Orgel, of wat ook, gebrui worden. Een kind kan liet spelen. Prijs compleet, met alle toebehooren, f 13,50, franco thu tegen postw. Prospectus gratis. Overal Agenten gevraagd. 10. Novelle door L. R. „Nu, om uwentwil zal ik het laten. Ze heeft het anders wel van mij verdiend. Gegroet, Karei, voordat ge vertrekt, kom ik u nog wel eens opzoeken." „Dat is best Johan, kom maar eens gauw.„ De beide vrienden scheidden en Johan dacht „Hij bemint Marie nog evenzeer als voorheen dat zal dus wel weer in 't reine komen." Weldra verraste nu Karei zijn kostvrouw met zijn onverwachte thuiskomst, en vernam nu, dat zijn patroon den vorigen dag was weer gekeerd. Na zich wat verfrischt en opgeknapt te hebben besloot hij dus dezen dadelijk eens op te zoeken en hem mede te deelen, dat hij gaarne tegen October uit zijn dienst zou ontslagen worden. Ofschoon de patroon hem gaarne zag en hem dus liever had behouden, kon hij den jongeling toch geen ongelijk geven, dat hij eené zoo voor- deelige betrekking had aangenomen, en felici teerde hem dus hartelijk. „Half September kon Karei vertrekken, dan zou hij wel een plaatsvervanger voor hem hebben gevonden," sprak de patroon vriendelijk. „Weldra was nu de jongeling weder vertrok ken en op weg naar huis. VII. 't Is ruim een half jaar later. De weinige warme voorjaarsdagen hebben reeds hier en daar graanknoppen en bloemen te voorschijn geroepen. Op een heerlijken morgen in de maand April reed niet ver van de stad A. in Gelderland, de nieuwe opzichter van mevrouw van Renen, Karei Groothart. Precies op den vastgestelden datum 1 October van het vorige jaar had hij zijn nieuwe be trekking aanvaard. Hartelijk was de jongeling door de meesteres des huizes en hare dochter op de villa „Bellevue" ontvangen. Men had hem in het ruime huis twee kamers op de eerste étage afgestaan, een slaap- en een zitkamer, beide zeer net gemeubileerd. Een bediende bezorgde hem daar dagelijks, wat hij verlangde. Wanneer Karei van uit zijne kamer den blik liet weiden over de omstreken, moest hij be kennen, dat het landhuis den naam „Bellevue" wel verdionde. Zoo ver het oog reikte, ontdekte men slechts bosschen en heuvels met frische groene weiden daartusschen, hier en hier door sneden van kleine, heldere stroomen. Hij kon zich niet voorstellen dat er aan den geheelon Veluwonzoom nog een plekje zou te vinden zijn, waar men een zoo heerlijk verge zicht kon gonieten. Bovendien bevond zich in do onmiddelijke nabijheid der villa eon fraai aangelegd park met velo bloemperken. Met zijn werkzaamheden was Karei al vrij goed vertrouwd, dank zij do leiding van zijn voorganger, met wieu hij op zeer goedon voet stond. Het viel hem dan nu ook niet moeilijk meer, de yerschillcnde werkzaamheden in veld en bosch te controleeren. Alloon in Bommige gevallen behoefde hij nog den oud-opzichter te raadplegen. Ook nu bevindt de jongeling zich op wea naar. eene nabijgelegen hoeve, ten einde zie1 te overtuigen dat alles geschiedt, zooals 't be' hoort. Het paard dat hij berijdt, een schimmel vai stevigen lichaamsbouw, heeft mevrouw vai* Renen hem bij zijne komst ten geschenke gei! geven en al had hij vroeger zelden een paard- bereden, heel spoedig was hij een goed ruitei geworden, Met volle teugen ademt Karei de frissehf boschlucht in en schijnt het niet te bemerken,", dat zijn klepper langzamerhand uit een flinken I draf in den stap overgaat. Het hoofd, zoo even Tc: nog opgeheven, zinkt den ruiter op de borst®00 blijkbaar is hij in diep gepeins verzonken, waaraan denkt hij dan wel F Aan de beste m0 wijze van beplanting of besproeiing F Niets vau te dat alles. ste Zijn gedachten zijn ver van daar, in Holland S' bij zijn verloren geliefde. Na October heeft hij Marie Dijksen niet weergezien. Uit de brieven, die hij af en toe van Johan hoeft ont- vangen, is het hem gebleken, dal men hem nog niet vergeten is, dat vooral Marie zeer f verlangt, hom nog eens te zien. Zij leidt een rustig, bijna eento-nig leven nimmer gaat het meisje moor uit, hoe dringend men haar soms ook uitnoodigt, daar men vrees koestert voor hare gezondheid. Met een stillen glimlach slaat zij elk zoodanig verzoek af en antwoordt dat zij het liefst thuis is. „Als er geen verandering in dezen toestand komt," zoo schreef Johan in zijn laatsten brief, „vrees ik, dat Marie ziek zal wordenofschoon zij nimmer klaagt, bemerken wij toch zeer goed dat zij lijdt en als moeder haar vraagt, of zij haar ook met 't een of ander genoegen kan doen antwoordt ze zuchtend, dat ze niets verlangt, dat ze alles hoeft, wat zo kan begeeren." Deze regelen hadden in hooge mate Kareis bezorgdheid opgewekt, want hij beminde Mario nog evenzeer als vroeger. Dat zy nu om hom leed, was duidelijk en dit smartte hem. Doch wat er aan te doen F Zou hij tot haar gaan en haar wedor zijn hand en hart aanbieden F En indien hij dit al deed, zou Marie hem weder aannemen na al het voorgevallene F Hij twijfelde er wel eeuigs- zins aan. En toch, dit gevoelde hij, wanneer het meisje voor goed van hem gescheiden bleef zou er in zijn hart een niet aan te vullen ledig blijven bestaan. Al voortrijdende en peizende had Karei hot open veld bereikt en werd hij uit zijn over peinzingen gowekt door het vrooilijk gezaDg van een landman, die in do nabijheid van den weg bezig was met ploegen. De ruiter hief het hoofd op, zette zy'n paard aan en bereikte in flinken draf weldra het dool van zijn tocht. Alles in orde bevonden hebbende, keerdo hij tegen don middag naar huis torug. Juist gaf do jongeling, thuis gokomon, zijn paard aan don stalknecht over, toen Emma op het torras verschoon en hem wenkte nadorbij te komen. (wordt vervolgd.) Gedrukt by LANGEVELD DE KOUIJ, Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4