Nieuwjaarsgroeten. N°. 1501. Zondag 29 December. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. z Uit Grootvaders tijd. w! can ebrui Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBuna op Tzxel thul Volgens gewoonte zal ook dit jaar weder do gelegenheid zijn opengesteld, om in het Nieuw jaarsnummer van ons blad, advertentiën te plaat sen als Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, tegen betaling van slechts 20 cent contant voor eene ruimte van 4 regels. Ejne spoedige opgave is met het oog op de ewoonlijk groote drukte op den dag der uit- ifte zelf, ten zeerste gewenscht. Voor de plaatsing van deze en andere adver- ;entiën, houden zich beleefd aanbevolen De Uitgevers. SCHULDVORDERINGEN teu laste der Gemeente Texel. iken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van iven Texel noodigen belanghebbenden uit, die inden ,,9(1 loop van het jaar 1901 eenige leverantiën of p' werkzaamheden ten dienste der Gemeente heb- •k" ben gedaan, hunne vorderingen zoo spoedig estei mogelijk in te zenden ter Secretarie der Gemeen- vau te en voor zooveel botreft onderhouds- of her stellingswerken aan gebouwen en andere ge- meentewerken, bij den gemeente-opzichter te De Waal. e® Texel, den 27 December 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 'nt" H W. DE JONCHEERE, Burgemeester. om G. A. HAJENIUS, Secretaris, eer ms (Ingezonden). Intusschen blijft de Plaats-Majoor, ofschoon lat t. in het verdrag hebbende toegestemd, met eenen lat p vyandigen geest bezield. Hy geeft in dezen tusschentijd zoodanige bevelen tot het verwer- ud ken en plaatsen tan den kruid-voorraad, dat f zij te regt het achterdochtige vermoeden wek- e ken, alsof hij niets minder bedoelt, dan het Fort on in de lucht te doen springen. De getrouwe 3d Kanonniers geven hiervan onverwijlde kennis lij aan hunnen Kommandant. Bij nader onderzoek ,n lijdt dit opzet geen den minsten twijfel. Kor- daat is des Kapiteins onmiddelijk besluit om zich van dit trouweloos monster te verzekeren. Nog te midden van den nacht komt alles op Is de been, daar men geenszins nalaat, dit gebeurde :o f. alom kenbaar te maken. De Regeering raad- n pleegt opnieuw met de brave Verbondenen. Een parig is het gevoelen, dat het aangegane Ver drag in deze bewezene schanddaad zijne eigen onherstelbare breuke vindt Men houdt zich alzoo als tot den toestand des laatstvorigen dags teruggevoerd, en herhaalt thans alleen den eisch tot overgave van het Fort op genade, zonder de minste krjjgs-eer. Opnieuw wordt de voorma lige Bezending verzocht en gelast dezen eisch aan den Franschen Kommandant over te bren gen, terwijl de Schutterij, onder de wapenen staande, gereed is tot oogenblikkelijken storm in geval van weigering. De Bevelhebber betuigt zjjn grievend leedwezen over het gebeurde, doch is edelmoedig genoeg om de wettigheid der vor dering te erkennen. Na eenige woordenwisse ling geeft hy zich, met de Bezetting, als krygs- gevangen over, in het vertrouwen op eene edel moedige behandeling. Ook hy, die altyd gematigd handelde, en daar om algemeen bemind werd, ondergaat eene bil- ïyke uitzondering en wordt op zyn woord van eer ontslagen. Terstond bezet de Schuttery het Fort, en daar de noodige Vaartuigen intusschen waren gereed gemaakt, worden alle Franschen en vreemde Krygslieden met hunne bagaadje ingescheept. De Plaats-Majoor alleen gaat nog in zyne onzinnige woestheid voort, en de noodi ge maatregelen van voorzigtigheid gebiedt alhier hem in boeyen te slaan en alzoo geboeid aan boord te voeren. Eenige behooriyk gewapende Manschappen worden op ieder vaartuig geplaatst tot verze kering. De togt rigt zich niet, zooals te voren bij verdrag bepaald was, naar de Helder, maar rechtstreeks naar Amsterdam, alwaar deze Krijgs gevangenen aan den Admiraal Verdooren ter verdere beschikkinge worden overgeleverd. Thans bevindt zich het eiland Texel, met het Fort, in handen der getrouwe verbondenen. Onbegrensd is de hartelijke vreugde, altijd aan orde en vrede onderworpen. De Heer Kapitein van Breeningen neemt, op dringend aanzoek, het opperbevel aan. Gereed is aller onderwer ping, daar men de Vryheid opregtelijk bemint. Alle thans nog aanwezige Troepen worden in orde geschaard, tot het doen eener vry willige keuze, om of getrouwheid aan den Prins van Oranje te huldigen, of wel ongehinderd te ver trekken. Het eerste wordt eenparig gekozen. Kommandant en alle Gewapenden zweeren den plegtigen Eed. De Hollandsche Vlag verheft zich, als van ouds. De Burgery juicht hetver- rigtte met alle biydschap toe. De voorhanden zijnde voorraad van levensmiddelen in het Fort dient thans tot eene aangename verkwikking voor hun allen, die bykans 18 uuren lang, in de open lucht, onder de wapenen waren ge schaard gebleven. Alle Posten worden behoor lijk uitgezet, en van het noodige geschut voor zien. Eene byzondere erkentenis wordt den Afgevaardigden bestemd, die dit gansche werk der Omwenteling met zooveel beleid en moed hadden uitgevoerd. Door de gewapende Schutters met krygs-eer naar de Hoofdplaats den Burg geleid, doen zy verslag aan de aldaar vergaderde Regeering. Wederzydschegelukwenschingen gaan opregtelijk van mond idt mond. Men schat het hooge voorregt, om ééne algemeene zaak te maken met alle Hollandsche Vaderlanders, op den juisten prijs; men waardeert de bevrijding der dwangeischen van allerlei aard, die reeds tot verdediging van het Fort, in geval van zeer mogelijken belegering, waren besloten, en men zweert elkander getrouwheid tot in den dood, wanneer onverhoopt een nieuwe dwang, aan de zyde der naburige Vesting de Helder, vorderingen mocht aanvoeren, strijdig met den afgelegden heiligen Eed. Ook de eerstvolgende dag wordt aan de herhaling derzelfder hulde toegewyd. De Regeering, tot dit plegtig einde opgeroepen zweert dezelfde trouw, in handen der reeds meer genoemde Heeren Ahlé en Kikkert, als daartoe door de Burgerij verzocht. Zij ontslaat zich alzoo geheel uit hare vorige verbintenissen en wordt als provinsioneei Hollandsch Bestuur, by openbare Afkondiging, onder het uitsteken der Oranje-Vlag van het Raadhuis en eene algemeene toejuiching, gehuldigd. Men besluit dadeiyk tot eene Bezending naar 's Hage, welke, met het berigt van al dit voorgevallene, deze Hulde aan den Souvereinen Vorst overbrengen en Hoogst- deszelfs nader goedvinden zal vernemen. De zoo even gemelde Gelastigden verzeld door de Heeren C. Sunderdorp, W. L. Roeper, A. Dal- meijer en C. S. Duinker volvoeren deze vereer- ende taak. Over Medemblik en Amsterdam terstond vertrekkende, treden zy in laatstge noemde Stad in onderhandeling met den Admi raal Verdooren, welker gewenscht gevolg be staat in eene voorziening van wapenen tot be scherming, met den meesten spoed afgezonden. By het verleende gehoor op den 11 den door den Vorst, minzaam ontvangen, verwerven zy de hoogste goedkeuring, met het volle vertrou wen op eene zoo moedige Regeering en Bur gery, aan welke de verdere belangrykste zorgen veiliglyk mogten worden overgelaten. De Be zending, op den 15den terug gekeerd, versterkte by haar gunstig verslag de geestdrift, welke zich geheeliyk oplost in vaderlandsche trouw. Terstond beraamt men de noodige maatrege len tot algemeene verdediging. Geene de minste kleingeestigheid of verkeerde jaloezy verhindert de onmiddeliyke ordening eener gewapende Burgermagt, zoo onontbeeriyk tegen alle zeer mogeiyke overrompeling. Reeds binnen den tyd van drie Dagen, zyn vyf Compagniën, te zamen van omtrent 800 Man, in eene volkomene krygs- orde gevormd. Zeer moeyeiyk is wel deze Schut- terlyke Dienst, by de bewaking van een zoo uitgebreid terrein. Dan, het voorbeeld van een aantal dappere Mannen, en onder hen van den Heer Ahlé, aan wien de post van Luitenant- Kolonel over het Bataillon te regt wordt opge dragen, vermag alles op den eenparigen voor- treffeiyk gestemden geest. Geene de minste ongeregeldheid wordt geduld, noch ooktegeiyk vernomen. Een leder doet gereedeljjk zjjn'pllgt en het moedige Texel vindt zich, onder den loffelijken rei der vaderlandsche Helden, aan welken vooral het Koopbeleid zoo duure ver- pligting had, naar wensch gevrijwaard tegen alle vijandelijke ondernemingen. Zegevieren, of vergaan, bleef de heilige leus. Of er van de zyde der Texelaren een dadelijk ontwerp ge vormd, doch om geduchte zwarigheden onuit gevoerd gebleven zij, om by eene Landing op de Helderhet Fort en Eskader aldaar te ver meesteren, is ons niet gebleken. i INSULANUS. 16 December 1901. TEXEL, 28 December 1901. 's Middags en 's avonds werd op den 2en Kerstdag in het lokaal in de Weverstraat het Kerstfeest gevierd door de kinderen der Zondagsschool. Evenals vorige jaren wisselden gezang en toespraken elkaar af, terwijl de kinderen ruimschoots werden onthaald en elk van hen nog een geschenk met zich mee naar huis mocht dragen. Tal van belangstellenden woonden dit feest bij. Des avonds werd in hotel „Texel" de uit voering gegeven ten voordeele der Algemeene Bewaarschool De opkomst was zoo groot, dat velen zich met een staanplaats moesten behelpen, ter wijl zelfs enkele personen moesten worden geweerd, omdat ze niet voorafkaarten hadden genomen en men aan 't bureau geen kaarten meer durfde verkoopen, omdat feitelijk er- geen plaats meer was. Zeker verdient het overweging bij het bestuur bij eene volgende gelegenheid op zulk een toeloop te zijn voor bereid en die zoo mogelijk te voorkomen, door b.v. dezelfde uitvoering 2 maal te geven, eens voor gehuwden en eens voor ongehuw- den of iets dergelijks. Zich te moeten ver genoegen met een staanplaats is toch verre van aangenaam, terwijl, zooals nu enkelen overkwam, onverrichter zake te moeten terug- keeren, nog minder in dan smaak zal vallen. Door den president der Bewaarschool werd allen het welkom toegeroepen en er op gewe- dat zoo'n uitvoering noodig was, wilde men niet worden genoopt om financieele redenen de school op te heffen. „Tiinitas" kweet zich op de bekende uit stekende wijze van de vrijwillig op zich geno men taak, terwijl omtrent de opvoering van 't blijspel „Mevrouw is op reis" en de operette „Kong Foo" niet dan met lof kan worden gesproken. Komt het bij genoemd bljjspel in hoofdzaak aan op het spel en zijn de costu mes meer bijzaak, bij „Kong Foo" daarente gen treden de costumes en de verschillende standen der medespelenden meer op den voor grond. Geen wonder dat daaraan dan ook blijkbaar groote zorg was besteed. Zoowel aan de medespelenden als aan hen, die de noodige zorg voor alles droegen, komt zeker een woord van lof toe, zoodat ongetwijfeld het woord van dank door den president der Vereeniging na afloop gesproken tot alle medespelenden en tot hen, die op andere wijze hadden medegewerkt tot het welslagen der uitvoering, algemeen by val genoot. Een geanimeerd bal besloot den avond. Op de voordracht voor Hoofd der School te Zuid-Eierland* zijn geplaatst de HH. 1. J. Bouwman, onderwijzer te Nijmegen. 2. B. ten Wolde, onderwijzer te Sloten (N.H.) 8. J. Th. Gerritsen, H. d. S. te Lhee (Dwin- geloo, Drente). Tot waarnemend Hoofd der School te Zuid-Eierland is benoemd met ingang van 1 Januari a.s. de Heer J. Mak, onderwijzer te de Koog; tot waarnemend onderwijzeres te de Koog Mej. M. K. Witte te den Burg. 3 TEXELSCHE COURMT. Abonnementsprijs p-~ 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Fianco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Nasr Amerika en andere landen met verhooging der port' Prijs der Advertentiin Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct». Qroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. isehf •ken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1