Héèk Pééééik Geld beschikbaar Kunstmesthandel. Belangrijke Schagenj Schagen HEBT U AL EEN LOT? Voor BB Cts. per Lot Koope men een Lot! De COGNAC Algemeen Weeshuis. Rijnlandsche Verloting Lezing door den Heer J. DAALDER Dz.; een gehuwde boerenknecht, Salaris en Provisie. een drachtige VEUL-MERRIE. JOPHA (middel tegen kiespijn) en LEVERTRAAN bij Wed. P. KUIPER. ff. F. STOEL k ZOON, ALKMAAR. ADVERTENT IEN. 1 Januari YERGADERIHG Schippersvereniging „Schuttevaer", Handel in puik beste Zeeuwsche en Friesche AARDAPPELEN. 15 jonge Kippen en een hok voor 40 kippen, Maatsch. v. Grondbezit en Grondcrediet Centrale Credietbank J. E. WINKLER. De Administrateur, De groote Hoord-Holl. H Haj aars-Verloting Bi te SCHAGEN J. KOOL en Langeveld de Rooij, Solide Agenten of Agentessen gevraagd Te koop of in ruil Kalkfabrieken. Stoomtrasmolen. Steenkooperij. Handel in Bouwmaterialen. A. DROS Albzn. zou b'richten, die men in Pruisen ook uit ons ;en zq betrok. Nu evenwel aan de fabrieken werd n Werk te vinden is, vindt men het in alling.jjsen beter de kinderen maar weer am- salm l.hten te leeren, zooals kleermaker, schoen- 'd gesjer, enz., of de kinderen in het boeren werk lijf' op te leiden. Het gebrek aan arbeids- ndereichten voor akker en veestal zal nu wel lol. touden en menigeen, die op de fabrieken i een ft' hoog loon verdiende, is nu tevreden ten Geiiste op eervolle wijze iets al is het ook it gender te kunnen vinden. sn om In 1886/87, jaar van invoering der in- v instenbelasting, bedroeg het belastbaar s roi;omen der ingezetenen van Amsterdam m 60 millioen. tot h)ver 1900/01 bedroeg het ruim 110 mil- zeerjn, !n negen kolossale vooruitgang, nietwaar visscüaar niet omdat Amsterdams ingezetenen iveel rijker zijn geworden, ook niet alleen .n Me>r de toeneming van het aantal inwoners achtaia. door de aanhechting van Nieuwe-Amstel) ed bfih voornamelijk doordat, dank zij de waak- ;n beimheid en scherpzinnigheid der ambtenaren dat i stadhuize, de aangiften voor de gemeente- oral j>e inkomsten-belasting zooveel zuiverder ngen i geworden. En... nog weet men het fijne van de zaak af eed obeloEi' zijn nog heel wat aangitten te laag en ls we loopen nog heel wat personen vrij, die Kephtens belasting moeten betalen. ;al.'Voor hen, die last hebben, dat hun 1 jUden los in den mond zitten, bestaat er ,hfn eenvoudig middel, om van deze lastige irer/P1 bevrijd te worden. Wanneer men in •sen ritac (een wijnsoort) een kleine hoeveelheid -win door koking oplost en met deze oplossing 7as .tanden en het tandvlcesch vlijtig wasclit ee 1 het niet lang duren, of de tanden staan eer vast in don mond. (R. N.) 1 aau ]y;jnistei- Paccelli heeft in de Italiaansche "en imer medegedeeld dat zijn methode tot 'nezing van het mond- en klauwzeer nog 'Jven>ortdurend succes heeft. Wel waren in litschland proeven mislukt, maar hij kon klem-zekeren dat in Italië thans reeds in 1500 n in .vallen genezing was verkregen. De Minister een zas er trotsch op, dat Virchow de methode stklomstig had beoordeeld. indeir~^ enoir Predikbeurten, die zp heug Zondag 29 December. o vaW'QVoorm. 10 uur ds. Schroder. HNam. Geen dienst. ooo. Yoorm. 10 uur ds. Smits. 3ÖZI?W Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Lcffef. Voorm. 10 uur do Ilr. Van Zweden. udeschild. Voorm. 10 uur do Hr. Niessink. kei Avonds 7 uur de Hr. Niessink. it d(ocksdorp. Voorm. 10 uur do Hr. Barends. rog/ GEREFORMEERDE GEMEENTE. ;eks'osterend. Voorm. half 10 ds. Rooseboom. ierdi Nam. 2 uur ds. Rooseboom. sprt DOOPSGEZINDE GEAEENTE. Vaal. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. p dJgK Hoorn. Nam. 2 uur ds. Heep. aebij- 1 Burgerlijken stand der Gemeente Texel ,."P- van 21 Dcc. tot 27 Dcc. 1901. kiife laldfNDERTROUWDj Q cen ETROUWD: I Uee °- wjiEBOREN Frans z.v. Cornolis Witte en The- 0 j odora Spreeuw (Westen), Cornelia Catliarina d.v. Cornelis Eelman en Catbarina Daalder 1 (Pijpersdijk), Luitgarda d.v. Dirlc Kooger ,ne4 en Hielkje Gonggrijp (Oosterend), Jannetje ap; (],v, Johannes Pieter Dros en Aaltje Bakker (De Cocksdorp). in )VERLEDEN Martje Kuiper 67 j. weduwe r0fi, van Gerardus Augustus Bücker eerder van j Matthijs Ran (den Burg) ian iet sn Geboren JANNETJEdochter van 3 d f J. P. DROS Pz. °P A. DROS—Bakker. Cocksdorp, 26 Dec. 1901. 3t- Ondergeteekenden betuigen bunnen hartelij- Ul 'ken dank voor de vele bewijzen van belang- ^telling op 20 dezer ondervonden. Eijnzicht bij It hen en. eet: P. LANGE VELD. end E. H. LANGEVELD—Dijt. elot"" law jhte: Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de nalatenschappen van den Heer Gerhard August Biicker en van zijne Echtgenoote Mejufï'rovw Martje Kuiper, respec tievelijk overleden te Den Burg op Texel den 19 en den 21 December 1901, worden verzocht daarvan vóór 10 Januari 1902 opgave of beta ling te doen ten kantore van den Notaris G. DIKKERS te TEXEL. Zij, die wat hebben te vorderen van de Onderlinge Zeeassurantie alhier, wor den verzocht hunne nota's inteleveren vóór 7 Januari 1902. J. P. Noordijk. Maandag 30 Dec. 1901, 71/, uur, café den Burg. Schippers, niet-leden, worden uitgenoodigd de vergadering bij te wonen. HET BESTUUR. Afdeeling: Oosterend op Texel. Buitengewone vergadering op Dinsdag, 31 Dec. (Oudejaarsavond) 's av. 7 uur in het KERKGEBOUW der Doopsgezinden bijdrage door den lieer J. DE JONGE. Een en ander afgewisseld door Psalmgezang. TOEGANG VRIJ. Het Bestuur. REGENTEN van het Algemeen Weesbuis op Texel noodigon belanghebbenden uit, die in den loop van het jaar 1901 cenige leveran- tiën of werkzaamheden ten dienste van het Weeshuis hebben gedaan, hunne vorderin gen in te zenden aan het Algemeen Weeshuis voornoemd vóór den len Januari 1902. Texel, 24 Dec. 1901. HET BESTUUR. op hypotheek huizen en land. Renten J1/, a 5% naar gelang van -Onderpand en bedrag. Op handteekening met borgtocht voor een jaar en langer. J. EL MOOJEJNT. J. Ph. BAKKER, Beurtschipper. TE KOOP bij J. BOON, Waal. gevestigd te UTRECHT, Maliesingel 70. (Koninkl. Goedgek.) ■n l Houtstraat 1, Venloo. Bijkantoren j Qroest 9g) ^ILYEKSUM. Verstrekt GELDEN tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid en exploiteert bouwterreinen. Het sluiten cencr Levensverzekering is niet verplichtend. S. R. KEIJSER. GEVRAAGD met 20 MAART kennis van bouwerij strekt tot aanbeveling. GEBR. SCHUMAKER. te ALFEN a/d Uyn. Wegens onvoorziene omstandigheden is de TREKKING uitgesteld tot de maand MAART 1902. v Kent IJ Schagen ■I trekt weldra, geeft een buitengewonen kans met 3502 kostbare prijzen! kunt U o. m. winnen een VILLA, f 5000en een PLEZIER JACHTJE met Electrische Motor als Hoofd prijzen (Het Comité garandeert de strengste soli diteit.) Bij onze Depothouders alhierde H.H. leze men het Prospectus en Degelijke Wederverkoopers worden alsnog aangesteld; zich te wenden tot den Hoofd- Administrateur J. WIJNBEBGKantoor 2e Jan Steenstraat 16, Amsterdam. voor de Haunovera Levensverz. Mij. zonder geneeskundig onderzoek op een salaris van f 25,per maand en provisie. Kleine borg stelling vereischt. - Aanbiedingen aan het Geueraal-Agentuur voor Nederland: Maliesingel 70, UTRECHT. Adres GEBRs. BAKKER, Westen. LllTTol welke overal in den Oil V dl Lande de Eerste groote J verloting iu Holl. Noor derkwartier ondervindt, geeft den Ondernemers vrijheid om, niet zooals het dikwijls gaat de trekking uit te stellen, doch deze op den aan gegeven datum 3 MAART 1902, 's morgens half twaalf in het openbaar, te Enkhuizen in de Parkzaal te houden. Van uitstel is hier geeu sprake, men haaste zich dus 'met het nemen van één of meer aandeelen, die f.1. alom verkrijgbaar zijn, voor Wederverkoopers bij D. C. EGMOND te Enkhuizen. merk hals-Etiquet lichtblauw v wit met goud liohtbfauw y, donkerblauw lichtblauw Rum f 1,60 Oude Fransche Brandewijn Hollaudsclie Alle in flessohen A 1 Liter. Verder: Sirop de Punch per fl. k 8 deciliter Alles bij afname van 2 Liter f 1,37'/, 1,37", 1,60 1,90 2,35 1,75 1,90 2,65 1,90 1,50 1,50 1,50 .Ollb u Ti Ti T) Tl Ti Ti Ti Ti V Ti Ti Tl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3