N°. 1707. Vrijdag 1 Januari 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Oudejaarsavond.. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. ONDERZOEK Het vers waarvan bovenstaande regels de slotregels zijn, weerklinkt op den Oudejaarsavond in menig bedehuis. 'tls als 'tware eene herinnering aan allen, onderling, dat met het heengaan van het Oude jaar de rekening volstrekt niet effen is, doch dat nog veel blijft bestaan op het debet van velen, zoo niet van allen, die den overgang van het oude in het nieuwe, medemaken. En nog onder den indruk van die woorden, haast ieder zich, de balans optemaken van het credit en debet over het afgeloopen jaar, van hetgeeu- hij heeft gedaan of niet heeft gedaan tegenover zjjne medemenschen, tegenover de maatschappij, tegenover Kerk en Staat, ja tegen over allen aan wien hjj als mensch, plichten had. Zou 't waar zijn Hoe optimistisch ook gestemd, zouden wij het niet ten volle willen beamen; dat de koop man zijne balans opmaakt om te weten of het afgeloopen jaar hem financieel al of niet voor- deelig is geweest, dat menig ander' in gelijken geest handelt, o zeker, wij twijfelen daaraan niet, doch dat mon over het algemeen er zich erg in verdiept of tegenover genoten wel daden gedurende het afgeloopen jaar, door wel vaart in zaken, door goede gezondheid, door blijde dagen in huisgezin of familiekring, en zoo meer, men steeds van zijne dankbaarheid heeft doen blijken, op eene wijze die wederom dank baarheid zou verwekken,- zie, dat wil er bij ons nog zoo terstond niet in. Zeker, er wordt veel goed gedaan, ontzaggelijk veel, wij vernemen zulks zoo menigmaal, en behalve hetgeen ter kennis komt zal ook in stilte veel worden welgedaan, maar of ieder daaraan meedoet, naar eisch, naar ver mogen, volgens zjjn plicht als mensch, laat dat op den Oudejaarsavond een ieder voor zich, zich zelve eens afvragen: waarlijk, wij zullen or niet slechter op worden, wanneer wjj daarvan eens de balans gaan opmaken, wanneer wij in dachtig blijven„dat 'tons toegerekend blijft, al wordt ook het heden verleden." En dan gaan wjj verder met onze gedachten en doorleven nog eens het jaar dat straks zal zjjn heengegaanwij herinnoren ons bljjdo of droeve dagen in hot huisgezin, 'voorspoed of tegenspoed in zaken, bljjde gobeurtenissen of teleurstellingen, waarvan ook dit jaar niemand uitgesloten zal zjjn geweest. Zeer verschillend zullen in dit opzicht de uit komsten wezenhaddon onze veehouders reden tot tevredenheid door hooge veeprijzen en volop voedsel voor het vee, de bouwer stemt zijn juichtoon zeker iets lager, waar hij heeft moeten ondervinden dat de vele regen, voor anderen zoo voordeelig, aan hem meer nadeel dan voordeel bezorgde. En de visscher, hij kan geen juichtoon doen hooren, wanneer bij zich herinnert hoe sober zijn bedrijf werd be loond, hoe stormen en ruw weder hem vaak doemden tot werkeloosheid en als gevolg geen verdiensten. De burgerstand en werkmansstand, de een wat gelukkiger dan de ander, za! over het algemeen ook geen (luiden juichtoon doen hooren over het jaar dat ten einde spoedt, - en zoo zullen velen wellicht niet kunnen roemen over het jaar 1903. 'Of zijn opvolger het beter zal maken niemand vermag het daarop antwoord te geven, en dat is maar goed ook, want niet onmogelijk zou menigeen de moed en de kracht schijnbaar ont breken, welke het Nieuwejaar van hem zal kunnen vorderen. Wij gaan een duistere toe komst in, maar toch moedig voorwaarts wij vinden immers kracht naar kruis? En wanneer wij den blik iets verder wenden dan onze woonplaats, dan herinneren we ons de werkstaking in het begin des jaars, welke zich voor velen heeft opgelost in werkeloosheid tot zelfs aan het einde van het jaar; hoe treurig Financieele rampen, ze waren dit jaar niet weinig, en menig vergaarde spaarpenning kreeg eene geheel andere bestemming dan daarvoor was bedacht; jammer genoeg Ons Vorstenhuis mocht zich verheugen in een bevredigenden gezondheidstoestand; de Regee ring had het druk met het fabriceeren van wetten, de Vertegenwoordiging vond aanlei ding te over om van hare belangstelling in het heil van land en volk te doen blijken".en de resultaten van dat alles zijn maar povertjes. Ook ten deze gaf 1903 nu niet zoo bijzondere reden tot roemen. Zoo vindt het jaar 1904 een zware taak voor zich, - of het die naar genoegen zal afwerken dat zal de tijd leeren, doch bedenken wij dat op ons allen de plicht rust om daartoe mede te werken, is het oude jaar ook heengegaan 't blijft niettemin waarheid i „Dat 't ons toegerekend (blijft." Aan allen, zonder onderscheid, wenschen wij EEN GOED NIEUWJAAR. TEXEL, 31 December. De heer W. J. Mets, klerk jle klasse, bij de Post en Telegrafie te Edam, is naar hier overgeplaatst, met ingang van 16 Januari a. s. Door de leerlingen der Zondagschool alhier,, werd Zaterdag (2en Kerstdag), het Kerstfeest op de gebruikelijke wijze herdacht in het lokaal der Chr. bewaarschool alhier, des middags door de jongeren, des avonds door de ouderen. Toespraken en zang wis selden elkander af met het gewone onthaal, aan ieder werd een cadeautje uitgereikt. Plet bestuur der Alg. bewaarschool heeft zeker reden tot tevredenheid te over, over het succes dat zijn pogen kroonde, met het organiseeren van eenen feestavond, om daar door eenige stijving te brengen in de fondsen van die inrichting, welke nog al veelmalen lijden aan bloedarmoede. Die tevredenheid bleek alreeds bij den aan vang van den avond, toen de pres. der be waarschool, gedrongen door de groote opkomst van belangstellenden, naar hij zeide, in af wijking van het voornemen om geen woord tot opening te spreken, nu de aanwezigen met een kort woord „welkom" heette. 't AVas dan ook een prettig aanzicht, zoo velen bijeen te zien, als er Zaterdagavond in het „Plotel Texel" waren opgekomen; velen die men anders bij dergelijke avonden mist, waren nu bf uit belangstelling in de bewaar school of om andere reden aanwezig, doch in ieder geval werd de recette er een goed cijfer door bezorgd. De avond werd gevuld door de opvoering van een tooneelstukje en eenige andere num mers als op het programma vermeld, terwijl in de pauzen eenigo muzieknummers werden ten beste gegeven. Over den smaak valt niet te twisten, dat geldt ook omtrent de keuze der verschillende nummers, doch eenstemmig zal zeker worden erkend dat alle medewerkenden zich be ijverden om de hun opgedragen rollen naar eisch weertegeven. Aan het slot der voorstelling wachtte ons als verrassing eene apotheoseeene hulde aan de oprichters der bewaarschool, de heeren C. P. Keijser, Loman, van Kerkwijk, Huizinga en Krüse, door welke heeren, voor nagenoeg 25 jaren geleden, het initiatief tot oprichting der bewaarschool werd genomen. Op waardige wijze werd die hulde gebracht, waarbij door den Pres. werd medegedeeld dat het den 19 Februari des volgenden jaars 25 jaar zal zijn geleden dat de Alg. bewaar school hier tot stand kwam, In juiste woorden schetste spr. de moeie- lijkheid om deze inrichting in stand te doen blijven, waarbij hij niet verzuimde een woord van dank en hulde te brengen aan hen die in den verstreken tijd als bestnur der in richting, zich daarvoor veel moeite hebben getroost. Met klem beval spr. de Alg. be waarschool aan in dc belangstelling der aan wezigen en ook in die der niet aanwezigen, en sloot hij de bijeenkomst, na nog een woord van dank te hebben gebracht aan de aan wezigen voor hunne tegenwoordigheid en aan hen die zich zoo bereidwillig hadden betoond om dezen avond mede te werken, ten einde daardoor de fin, toestand der inrichting ietwat te versterken. Het daarna gevolgde bal deed velen nog eenigen tijd in de gezellige zaal vertoeven, de aanwezigheid van zoovelen maakte het dansen echter minder goed mogelijk. - Dinsdagmorgen had in hotel Texel de uit reiking plaats der geldprijzen behaald op de tentoonstelling alhier in September j.l. gehou den, waarna te ruim elf uur de algemeene ver gadering van de afd. Texel der H."M. v. L. door den voorz. geopend werd. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd, waarna de voorz. mede deelde dat van het crediet verleend door de Gemeente en door het Hoofdbestuur der PI. M. v. L. ten behoeve der tentoonstelling geen gebruik behoefde te worden gemaakt. Door den penning meester werden omtrent ontvangsten en uit gaven nog eenige cijfers genoemd, echter nog geen volledige rekening, waarom wij op verzoek er geen melding van maken. Omtrent de ruiling hengst „Martin" werd medegedeeld, dat een 2-tal beste hengsten daar voor waren aangeboden en door het bestuur een commissie was benoemd bestaande uit de heeren Iveesom en Aug. Keijser of bij verhin de heer C. Garritsen, om de volgende week de aangeboden hengsten te gaan bekijken. Mocht de ruiling niet kunnen doorgaan, dan zou de hengst „Martin" nog kunnen blijven, omdat de heer Garritsen een hengst beschikbaar had. Als raadslieden had men gehad de heeren Punt, Heidema, Kosterman enz. De regeling werd aan de commissie over gelaten. In plaats van de heeren F. Keijser en G. P. AVitte, die als lid van het bestuur moesten af treden en niet dadelijk herkiesbaar waren werd na een 2o vrije stemming gekozen de heer Joh. Koning te Oosterend en bij herstemming met den heer K. T. Bakker, de heer Jb. Roeper Sr. te Den Burg. De heer Koning ter vergadering aanwezig, neemt de benoeming aan en wordt door den voorz. gelukgewenscht. Met 29 stemmen tegen 2 stemmen uitge bracht op den heer Jb. Kikkert Nz. wordt als penningmeester herkozen de heer Aug. C. Keijser. Ook do heer Keijser neemt de benoeming aan en wordt door den voorz. gefeliciteerd. Onder de ingekomen stukken was het eenige van nog eenige beteekenis volgens den secretaris TEXEI3CHE COURANT, Abonnementsprijs per 3 maanden Voor len Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. naar de geoefendheid Tan lotelingen der lichtingen 1903 en 1904, die dingen naar het bewijs voor mili taire bekwaamheid of voor lichamelijke geoefendheid of wel voor beide en naar de geoefendheid van jonge lieden, die dingen naar het Militair Getuigschrift ver eischt tot het aangaan eener verbintenis bij het Reserve kader, hetzij der Infanterie of der Vesting-Artillerie, dan wel der Genie. Be Burgemeester der Gemeente TEXEL brengt, ter kennis van belanghebbenden, dat de lotelingen dezer Gemeente van de lichtingen 1903 en 1904, die zich hebben aangemeld tot deelneming aan het onderzoek naar de geoefendheid van hen, die dingen naar het bewijs, betzij voor militaire bekwaamheid, hetzij voor lichamelijke geoefendheid, dan wel voor beide (art. 104 der Militiewet 1901) en de jongelieden, die zich hebben aangemeld tot deelneming aan het onderzoek naar de geoefendheid van hen, die dingen) naar het Militair Getuigschrift, vereischt tot het aangaan eener verbintenis als vrijwilliger bij het Reservekader, voor dat onderzoek zullen moeten aanwezig zijn op Woensdag 13 Januari 1904, des voormiddags tejÓ'/i uren, in de Infanterie Kazerne binnen het fort Erfprins te Een Helder. Texel, den 29 December 1903. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE Al het heden wordt verleden, Schoon 'tons toegerekend blijft."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1