N°. 1710 Zondag 10 Januari 1904. 17 Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN G edeponeerd ten Raadhuize 1 zakdoek ge vonden in de O. L. Scbool te den Burg, 1 armband gevonden op het ijs. ZWARE VRACHTEN OP DE WEGEN. ZEEMILITIE. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TEXEL brengen, ter voldoening aan art. 138 der Militiewet 1901, bij deze ter kennis van wie bet aangaat, dat de lotelingen voor de lichting der nationale militie van 1904, die voor volledige oefening bij de militie te land zouden moeten worden ingelijfd, een der na te melden beroepen uitoefenen en verlangen bij de Zee militie te dienen, worden uitgenoodigd zich voor 1 Februari eerstkomende, bij hen, Burge meester en Wethouders, aan te melden of te doen opgeven ter Gemeentesecretarie te den Burgtot welke aanmelding of opgave eiken werkdag, van 9 uur voormiddag tot 2 uur na middag, en meer bijzonder op Maandag den 25 Januari 1904, des voormiddags te 10 ureu, te dier plaatse gelegenheid zal zijn. Zeevarenden A. Binnenschippers B Overige ambachten D. E. I1G. H. De aandacht van de lotelingen wordt geves tigd op art. 116 der Militiewet 1901, luidende i' als volgt „De bij de mititie to land ingelijfden worden niet tot het aangaan van eene verbindtenis voor de buitenlandsche zeevaart toegelaten, zonder schriftelijke toestemming vanwege Onzen Minis ter van Oorlog. Die toestemming wordt in gewone tijden niet geweigerd aan de lotelingen, die reeds vóór hunne inlijving bij de militie hun beroep van de buitenlandsche zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art. 138 voor de zeemilitie hebben aangeboden, doch daarbij niet hebben kunnen worden aangenomen." Texel, den 8 Januari 1904. Burgemeester en Wethouders, H. W. de Joncheere Burgemeester. G. A. Hajenius Secretaris. TEXEL, 9 Jannari 1904. Vergeet de vogels niet.. 't Is winter, alles ziet er doodsch en dor uit, het vogelenkoor zwijgt, maar tochdie vogels hebben be hoefte aan voedsel. Üch, laten we hun ter wille een beroep doen op allende kruim- kens van de tafel, vermeerdert door eenig gekruimeld brood, zullen aan hen zeer wel kom zijn, in deze dagen, nu de grond is ge sloten en voor hen geen voedsel is te vinden. Wil er aan denken en strooi in dit jaarge tijde eenig voedsel op den kouden grond. De vogels zullen er u dankbaar voor wezen en hun vroolijk gekwinkeleer straks zal een danktoon zijn. Vlieland, 7 Jan. Maandag werd door den heer Burgemeester eene vergadering belegd, teneinde te beraadslagen op welke wijze 22 Januari hier gevierd zou worden. Slechts elf burgers gaven aan de roepstem gehoor, uit deze elf heeren werden vier gekozen om een comissie te vormen. Er werd besloten eene collecte bij inteekening te houden, de opbrengst zou dienen voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin-Moeder, tot steun voor het Sanatorium Oranje Nassau-oord. Deze collecte, den volgenden dag gehouden, bracht op f 47.30. Gestrafte eigenwijsheid. Een man in de Haarlemmermeer had een huis op erf- pachtsgrond van den polder gebouwd en daar hij door opstookerij ze maakten hem toch niets geen verlenging van dien erfpacht had gevraagd, is Maandag dat huis niet alleen krachtens rechterlijk vonnis ontruimd ge worden, doch in tegenwoordigheid van een deurwaarder uit Haarlem door 15 man afge broken en op den openbaren weg gegooid. In de trouwzaal. 't Toon eel stelt voor de trouwzaal van een der groote gemeenten in ons land. Bruid, bruidegom, ouders en getuigen. De ambtenaar neemt plaats, en plechtig klinken zijn vragen tot den vader deze ver klaart gij uwe toestemming te geven aan uw zoon A tot het aangaan Yan een huwelijk met B De vader keert zich tot den zoon en roept uit: als je me vijf gulden geeft, zeg ik ja. Groote consternatie 1 Eindelijk haalt zoonlief 2 rijksdaalders uit den zak en papa geeft van „ganscher harte" toestemming. Een onverbeterlijke. Men schrijft uit Delft aan de N. R. Ct.Ter zake van het doen verrichten van arbeid door een kind van 11 jaar) tegen een loon van 30 cents per week) werd voor eenigen tijd een z. g. patroon door den kantonrechter veroordeeld tot f 15 boete of hechtenis. De veroordeelde vroeg gratie. Toen nu door de autoriteiten een onderzoek werd ingesteld, met het doel na te gaan of er motieven aanwezig waren, die bij de beoordeeling van het gratie-verzoek konden wegen, werd in de werkplaats van den betrokkene opnieuw een jongen van elf jaar aangetroffen, bezig met arbeiden. Aan dezen jongen werd een loon uitgekeerd van 3 cents daags of een sinaasappel, naar keuze. Natuurlijk werd opnieuw tegen den onver- beterlijken exploitant van kinderen geverba liseerd en zeer zeker zijn thans motieven welke bij de beoordeeling van het gratiever zoek gewicht in de schaal zullen leggen. Gelsche Brouwer is de vrouw van een armen schipper. Met hun scheepje lagen zij te Bergum ingevroren en het was niet ruim in de huishouding. Ongetrouwd was zij altijd een flinke schaatsenrijdster geweest. Als zij eens ging hardrijden En ze trok er op uit Zondag won ze te Bovenknijpe den prijs. Maandag te Wolvega en met een kleine f 40 keerde moeder de vrouw weer in het schip terug. Dat duitje was in de huishouding zeer welkom Een bewoner van de Linnaeusstraat te Amsterdam deed dezer dagen aangifte dat bij hem waren gestolen eenbig, wegende circa 35 kilo een geit, konijnen, kippen en duiven. De dief, die deze verzameling stal, bleek goed te kunnen inbreken, maar moet ook een aspirant dierentemmer zijn, daar hij alles wist te vervoeren zonder dat het ge schreeuw der dieren de omgeving maar iets waarschuwde. (Hbl.) Muddejagen. Men meldt uit Friesland aan de „N. R. Ct." „De nachten zijn tegenwoordig als uitge zocht voor het „muddejagen," dat vooral in deze provincie veel gedaan wordt. Een bun- sing noemt men hier mud, vandaar de naam muddejagen. Nu de vorst is ingetreden en de nachten helder zijn, is het 't geschikte oogenblik om op deze jacht uit te gaan en er wordt in dezen tijd heel wat afgejaagd. Men wapent zich met stokken, waarop zeer lange, puntige ijzeren speren, en schop pen. De speren zijn noodig om de bunsings uit hunne holen te jagen; de schoppen om ze desnoods uit te graven. Honden op deze jacht afgericht, worden meegenomen en zoo trekt men er, in clubjes van 4 tot 8 man met 3 A 4 honden, des nachts op uit. Vooral bezoekt men de boeren erven, waar men vaak in plaggenhoopen, hooibergen enz. de bunsings verscholen vindt. Zij worden dan uit hunne holen gejaagd en de honden staan gereed om de dieren af te maken, wanneer zij aan de knuppelslagen der klaarstaande mannen mochten ontkomen. Men slaat de dieren liefst dood, wijl dan de huid niet beschadigd wordt, wat bij dood bijten wel vaak het geval is. Is de jacht in het belang der kippen- en eendenhoudende boeren, aan het muddejagen heeft toch menige boer het land, waarom hij het op zijn erf verbiedt, want het blijkt, dat onder de mudde- jagers ook lieden zijn, wien het niet alleen om bunsings te doen is, doch die van de boerenerven alles medenemen wat van hunne gading is. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Boeg 30 Cts. Franco pet post door ge- lieel Nedeeland 45 Cts. Naar Ambeiea en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Burgemeester en W ethoaders van Texel, gebruik makende van de bevoegdheid, hun verleend bij bet laatste lid van art. 123 der ver ordening van politie voor deze Gemeente, brengen ter algemeene kennis, dat met bet oog op den inge vallen dooi, met ingang van beden tot nader aankondi ging het bij genoemd artikel bepaalde maximu.n tot op de heltt is verminderd, zoodat over de wegen der Gemeente, met geen vrachtwagens mag worden gereden, welke met meer dan 625 K.G. zijn belast. Indien twee wagens achter elkaar zijn aangespannen zal de achterste met niet meer dan 500 K.G. mogen zijn belast. Overtreding dezer bepaling, waaraan streng de hand zal worden gehouden, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogete f10. Texel, 8 Januari 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, EL. W. DE JONCHEERE. Burgemeester. G. A. ÏÏAOEN1US, Secretaris. De bovenbedoelde, bij beschikking van den Minster van Marine van 4 December 1903, Bureau S. B., No. 33, aangewezen beroepen zijn de volgende Stuurlieden, stuurmansleerlingen, matrozen, licht matrozen en jongens op koopvaardijschepen van de groote en kleine vaart en op zeesleepbooten. Stuurlieden, schippers en verdere opvarenden van loodsvaartuigen en tonnenleggcrs. üiepzeevisschers en Noordzeckust-visschers. Stuurlieden, schippers en schippersknechts van Rijn- schepen, aken, tjalken en kleinere vaartuigen. Stuurlieden, matrozen, schippers en schippersknechts van passagiers- en sleepbooten op binnenwateren. Zuiderzeevisschers. Visschers op Zeeuwscbe wateren en op groote rivieren. Mossel- en oestervisscliers. Schuitenvoerders, vlettcrlieden en veerlieden. Smeden,stokers, machinisten en bankwerkers C. Maebinistcn en machinist-leerlingen op schepen en vaartuigen bij spoor- of tramwegen en op fabrieken en andere inriebtingen. Stokers als boven. Macbincdrijvers. Smeden en smid-bankwerkers. Machine-bankwerkers en gewone bankwerkers (hier onder ook te verstaan rijwielherstellers.) Werktuigmakers. Kolcntremmers. Metaalbewerkers (hieronder te verstaan koperslagers, kotclmakcrs, vijlenkappers en voorslagers.) Electricions, D. Scbeepsbeschieters. Scheepstimmerlieden (scheepsmakers.) E Koek- en banketbakkers of knechts. Koks en koksmaats, hetzij aan boord van schepen of vaartuigen, hetzij aan den wal. F. Koffiehuis- en hotelbedienden. Hofmeesters of kellners op schopen of booten. Q. Ziekenverplegers. Barbiers. E. Apothekersbedienden. Personeel van 's Rijkswerven. N. B. De personen, genoemd onder A, B en D komen allereerst in aanmerking voor inlijving als zeemilicieti- matroos. De personen, genoemd onder C komen allereerst in aanmerking voor inlijving als zeemilicien-stoker, De personen, genoemd onder E komen in aanmerking voor inlijving als zeemilicien-kok. De personeD, genoemd onder P komen in aanmer king voor inlijving als zeemilicien-liofmeester De personen, genoemd onder G komen in aanmer king voor inlijving als zeemilicien-ziekenverpleger. De personen, genoemd onder H komen in aanmer king voor inlijving als zeemilicien-matroos of stoker, al naarmate van het beroep, dat zij uitoefenen. Uit de lotelingen, die een dezer beroepen uitoefenon, wordt de voorkeur gegeven aan hen, die zich overeen komstig deze uitnoodiging voor den dienst ter zee hebben aangemeld of hebben doen opgeven de overige voor dien dienst noodige manschappen worden te zijner tijd door loting aangewezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1