N°. 1712. Zondag 17 Januari 1904, 17de J aar gang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. »it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize1 wantje> gevonden op het einde Weverstraat, 1 hand schoen gevonden in de Weverstraat, 1 cein tuur, gevonden in het Park, een schaatsijzer, gevonden op het Kil, 1 omslagdoek^ gevonden in de Koogerstraat. ZWARE VRACHTEN OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter kennis van belanghebbenden dat hun besluit, waarbij het maximum (125U en 1000 K. G.) der vrachten, waarmede over de wegen mag worden gereden tot de helft werd verminderd, met ingang van heden wordt ingetrokken. Texel, den 15 Jan. 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. BEKENDMAKING. De Burgemeester van TexelGelet op een aan hem toegezonden circulaire van de Hoofd commissie, die zich gevormd heeft tot het brengen van eene bijzondere hulde aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder, ter gelegenheid van het feit dat geheel Nederland op 22 Januari a.s. den dag zal herdenken, waarop Hare Majesteit vóór 25 jaren tot Koningin werd gekroond Noodigt de ingezetenen uit op dien dag hunne sympathie te betuigen met dit heugelijk feit, door het algemeen doen uitsteken van de vaderlandsche driekleur. Texel, den 14 Januari 1904. De Burgemeester voornoemd. H. W. DE JONCHEERE. TEKEL, 16 Jannari 1904. De vergadering van „'t Nut," Donderdag in het gewone lokaal gehouden, mag onder de best bezochten worden gerekend, vooral de dames waren in flink aantal opgekomen, misschien wel, omdat ditmaal eens eene dame voor het departement zou optreden en haar hoorders vergasten op eenige proeven van haar muzikaal talent. Met het woord tot welkom, toegesproken door den Voorzitter bij de opening der ver gadering, aan mejuffr. van der Aa, van Alk maar, die voor het dep. zou optreden en den heer Graaf, van hier, die haar daarbij zou behulpzaam zijn, werd zeker door alle aan wezigen ingestemd, evenzoo ook met de mede- deeling dat tot afwisseling door den heer de Jongh een paar voordrachten ten beste zouden worden gegeven. Liefhebbers van muziek zoowel als van voordracht zouden dus kunnen genieten en ongetwijfeld hebben zij dat ook in ruime mate gedaan. Mej. van der Aa deed zich wel kennen als eene uitstekende pianiste, terwijl de heer Graaf, wiens talenten hier zeker ook hoog worden gewaardeerd, haar bij haar schoon spel op flinke wijze ter zijde stond. Het luid applaus na afloop van elk nummer was dan ook ten volle verdiend. Als hulde aan de talenten van mejuffrouw van der Aa, werd deze na het eerste nummer, door den penningm. van het dep. een schoon bouquet aangeboden. Door den heer de Jongh werd op meester lijke wijze tot afwisseling voorgedragen voorde pauze: „Getuigenis der liefde" Kennemersch legende van den Alkmaarschen dichter Hof dijk, en na de pauze „Een praatje over zout." Zooals door den Voorz. in zijn sluitings- speech zeker terecht werd opgemerkt waren deze voordrachten, als toespijs aangeboden, van dien aard, dat ze ook wel als hoofd schotel hadden kunnen dienen, Verder werd door den Voorzitter nog een hartelijk woord van dank en „tot weerziens" toegeroepen aan mejuffr. van der Aa en den heer Graaf; aan den heer Vlessing, die de palm had verworven, merkte de spr. min of meer ondeugend op, (naar aanleiding van een grap door eenige jongelui uitgehaald die den heer V., welke zich verdienstelijk maakte de muziekbladen voor de pianiste omteslaan, een palmtakje hadden aangeboden) en den heer de Jongh, terwijl ten slotte nog werd i medegedeeeld dat de heer van Baren, uit Wageningen, nu 19 Februari a.s. alhier zal optreden en gemeld had dan te zullen zorgen met de aansluiting niet de treinen te missen. Deze lezing zal worden opgeluisterd door lichtbeelden. Ter verbetering van een onjuist bericht omtrent het bij Ameland gestrande S. s. „Gathorne, voorkomende in de scheepstij dingen van het N. v. d. D. en andere bladen, wordt ons het volgend bericht toegezonden „Het te New-Castle thuisbehoorende stoom schip „Gathorne", kapt. Brown, met eene lading vlas, lijnzaad en lijnkoeken, van Riga naar Gent, strandde Zaterdagmorgen op het Bornrif bij Ameland, doch werd Zaterdagnacht door de stoom schelpzuigers „de Hoop,,, „de Tijd" en „Friesland'1 af- en te Terschelling binnengesleept, waar het thans met verlies van roer en defecte machine geankerd ligt." De Cocksdorp, 15 Jan. Eene hooge onder scheiding viel den heer J. Buijs Sen. alhier te beurt. Gisteren n.l. ontving hij per telefoon be richt van het Hoofd onzer gemeente, dat hij door H. M. de Koningin was benoemd tot Broeder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Wel een bewijs, dat zijne diensten, welke hij der Noord- en Zuidhollandsche Red- dingmaatschappij gedurende een tijdvak van niet minder dan 57 jaren bewees, worden gewaardeerd. De eerste redding, waaraan hij deelnam, geschiedde in het jaar 1847, toen een Gro ninger kof, gevoerd door kapitein Struik, op Texel strandde. De heer Buijs was toen nauwelijks de kin derschoenen ontwassen. 26 Jan. a.s. zal het 24 jaar geleden zijn, dat de heer Buijs lid is der Plaatselijke com missie van bovengenoemde Maatschappij. „Het is zoo ongewoon, dat een Neder- landsch minister, iets anders doet dan wetten maken, regeeren, „openen" en in de Kamers redeneeren, dat men in den lande de beweeg lijkheid van minister Kuyper met ietwat boersche verbazing opmerkt en wantrouwt," aldus de „Nieuwe Groninger Courant," die vindt, dat dit telkens over de grenzen gaan van den premier ook telkens allerlei machtigen der aarde er aan herinnert, dat er nog een Holland is. Vele Hollanders mopperen deswege. Zij hebben het over ijdelheid en over de wen selijkheid om ons maar koest te houden. Qua Hollandsche struisvogels meenen zij, dat niemand hen ziet, als zij in hun nette stad achter de gordijnen zijn weggekropen, doch dat is wel het geval, meent de „Nieuwe Groninger Courant. „Wij zijn er (helaas voor die ongelukkigen) maar al te zeer en wij zitten op een plaats, waar gaarne een ander wilde zitten, terwijl wij bovendien een „gordel van smaragd" hebben, die zoo straalt eu schittert, dat wij er nooit aan kunnen denken, dien te verstoppen," zegt zij. Natuurlijk bedoelt de „Nieuwe Groninger Courant" het blijkt uit het verder gedeelte van het artikel dat Japan begeerige blikken werpt op onze koloniën, en daarom, meent het blad, moeten wij er op bedacht zijn onze positie te versterken, wat wij alléén kunnen door toenadering met België, beter door toenadering tot alle Europeesche kleine Staten, speciaal tot België. Geen verbond of althans geen groot-politiek, of- of defensief verbond, dat aanstoot wekken zou, maar louter toe nadering. - Iets nieuws op het gebied van tooneel- uitvoeringen. De rederijkerskamer „Ons Genoegen" te Waarland, voor een paar maan- den opgericht, zou Donderdagavond haar slot- repetitie houden. Tot die repetitie zijn, bij aanplakbiljetten uitgenoodigdalle school kinderen te Waarland en Zijdewind, van 7 tot 13 jaar! Of het „nieuws" hier ook iets „goeds" is, daaromtrent zullen de meeningen weer zeer uiteenloopen. (Zijp Ct.) - Eindelijk. - In het „Provinciaal Blad" van Limburg komt een aanschrijving voor aan Burgemeesters, waarin de Commissaris der Koningin gebroken heeft met de oude .gewoonte, Limburg „hertogdom" te noemen, Het „adresder aanschrijving luidt nl. „Aan Heeren Burgemeesters der gemeenten in de provincie Limburg." En de ondertee- kening daarmee in overeenstemming De Commissaris der Koningin in de provincie Limburg Ruijs de Beerenbrouck." - Algemeene werkstaking. Door het Internationaal Socialistisch Bureau is aan het Partijbestuur van de S. D- A. P een rapport gevraagd over de „Algemeene Werkstaking." Het partijbestuur vroeg aan de redactie van „De Nieuwe Tijd" om een voorstudie tema ken, en noodigde voor een mondelinge ge dachten wisseling uit de kamerfractie en de redacties van „De Nieuwe Tijd" en „het Volk.", De bijeenkomst had Zondag plaats en duurde van elf tot zes uur. Zestien partijgenooten waren opgekomen. In de discussie bleek, dat zeer verschillend over het onderwerp werd gedacht. Aan het bekende standpunt van -de redactie van „De Nieuwe Tijd" sloot zich het nauwst aan" de meening dat de politieke werkstaking wel onder de gegeven omstandigheden op gebrek aan organisatie en aan algemeene deelneming zou afstuiten, maar dat het denkbeeld toch niet moest geweerd worden uit onze over wegingen. Verder deed een meening zich gelden dat de toepassing van dit middel te onwaarschijnlijk is wegens de vele bezwaren aan de uitvoering in verschillend opzicht ver bonden; terwijl eindelijk een vierde opinie was, dat het middel wegens zijn onmogelijk heid en schadelijke gevolgen, geheel buiten overweging moest worden gesteld, en dus het denkbeeld van onzen kant moest worden be streden. (Het Volk.) - De muntbiljetten van f 10 en f 50 zullen langzamerhand worden ingetrokken en op 1 October buiten omloop gesteld (en dan nog tot 1 October 1909 kunnen worden inge wisseld). De Nederl. Bank zal echter in de behoefte aan klein papier (van f10) voorzien door bankbilietten van f 10 uit te geven Die zullen na 31 Maart a. s. in groote getale verkrijgbaar worden gesteld. - Zóó is het geen wonder, als de typhus zich snel verbreidt Na een scheikundig-bacteriologisch onder zoek is gebleken, dat het pompwater van den melkleverancier der gezinnen te Tief, waarin zich typhus voordoet, tvphus-bacillen bevat en tevens, dat de melk daar ongekookt werd genuttigd! Het aantal typhuslijders bedraagt 5. TEXELSCHE COURAIT. Abonnementsprijs per S maanden Voor dek Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederi.akd 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met ternooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct3. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1