N° *71:*. Donderdag 21 Januari 1904. 17de Jaargang, Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. il) it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstra,at Burg op Texel. BEKENDMAKING. De Burgemeestee van TexelGelet op een aan hem toegezonden circulaire van de Hoofd commissie, die zich gevormd heeft tot het brengen van eene bijzondere hulde aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder, ter gelegenheid van het feit dat geheel Nederland op 22 Januari a.s. den dag zal herdenken, waarop Hare Majesteit vóór 25 jaren tot Koningin werd gekroond Noodigt de ingezetenen uit op dien dag hunne sympathie te betuigen met dit heugelijk feit, door het algemeen doen uitsteken van de vaderlandsche driekleur. Texel, den 14 Januari 1904. De Burgemeester voornoemd. H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 20 Jannari 1904. Tot directeur van het post- en telegraaf kantoor alhier werd benoemd de heer H. van 't Hof, commies der telegrafie 2de klasse. De Soiree Amusante in hotel Texel. Te laat om er onder de gewone berichten in ons nummer van Zondag jl. nog melding van te maken, ontvingen wij de aankondiging eener te houden „Soiree Amusante" op Vrij dagavond a.s in Hotel Texel." Wij willen er thans nog de aandacht op vestigen, niet het minst in het belang van den ondernemer, den heer Flens, die zich zeker eene beduidende uitgave zal moeten getroosten, door den Heer en Mevr. van Laar naar bier te laten komen, en het verdere van dien avond voor te bereiden, ter eere van den gedenkdag in Nederland's historie. Een goed bezoek dien avond aan hotel Texel yerdient hij daarom alleszins. Doch ook de personen welke dien avond zullen optreden, verdienen evenzeer een goed gevulde zaal; wanneer we ons herinneren het optreden van den Heer en Mv. van Laar, op den avond van den tweeden Kerstdag van het jaar 1902, en welk een bijval deze per sonen toen ten deel viel, dan kan met recht verwacht worden dat menige bezoeker van toen nog eens gaarne een avondje onder hun gehoor zal willen doorbrengen, om eens recht hartelijk te kunnen lachen. Wij behoeven zeker niet te herinneren aan het programma van toen, doch wij halen even aan uit het volstrekt niet opgesmukte verslagje, hetwelk wij destijds van dien avond gaven, dit gedeelte „De heer en mevr. van Laar leverden „het bewijs dat zij voor eenen avond als „deze, waren de goede personen op de „goede plaats; goed gekozen voordrachten „die mochten en konden gehoord worden, „voorgedragen zonder overdrijving en zoo „als men dat van personen van beschaving „mag verwachten, was het geheele pro gramma één succes, zoowel voor hen die „dezen avond optraden als voor hen die „dezen avond hadden voorbereid." Meer behoeven wij er zeker niet van te zeugen; het programma voor Vrijdagavond aan hetwelk genoegzame bekendheid is ge geven, belooft zeker niet minder dan destijds, en daarom, alsook voor den ondernemer, wenschen wij dat bet „Hotel Texel" Vrijdag avond a.s. vele bezoekers binnen zijne wanden zal mogen bijeen zien. Koog, 17 Jan. Gisteren strandde alhier bij paal 16, een Engelsche kotter, geladen met pek en creosoot-zout, komende van Yarmouth met bestemming naar Antwerpen. De bemanning, bestaande uit kapitein stuurman en twee matrozen, heeft zich zelf met eene boot weten te redden, doch bij het uitstappen der boot sloeg deze om en de kapitein geraakte er onder. Gelukkig wist de heer R. J. Daalder hem te verlossen en op het droge te brengen. Bij den strandvonder S. Daalder werden de schipbreukelingen zoo spoedig mogelijk van droge kleederen en het noodige voorzien. Voigens mededeeling van den kapitein hadden ze niet ver van Cocksdorp met den middag de ankers uitgeworpen, doch de anker touwen en ook het roer waren gebroken, zoodat zij zich niet meer wisten te redden en als een prooi der golven waren overgelaten. Het schip zit hoog'' op het strand, zoodat de lading bij laag water kan gelost worden. De Cocksdorp, 18 Jan. De heer J. N. van Druten, candidaat tot den H. D. te Rijnsburg, heeft voor het beroep naar hier bedankt. Oosterend, 19 Jan. In eene vergadering van de handelsvereeniging „Wilhelmina" heeft men besloten, om alleen nieuwe leden aan te nemen tusschen 1 Oct. en 31 Dec., zoodat thans niemand meer lid kan worden. De contribntie is gebracht van 75 op 50 cents per jaar. In de afgeloopen week konden de gar- nalenvisschers slechts twee dagen werkzaam zijn. De stormen hielden zeverder in de haven Over de uitkomsten dezer visscherij is men tot heden over 't algemeen goed tevreden. Gisteren zijn ook de mosselenkorders weder uitgezeild. Den Hoorn, 19 Januari. De heer C. Schaap, H. d. S. alhier, komt als zoodanig voor op de voordracht te Alkmaar. Tijdens den laatsten storm heeft de dijk van den P. H. polder weder veel schade be- loopen. Door D. Drijver Dz. is aan 't strand een boei gevonden met de volgende namen Nereus. Amsterdam. Vlieland 14 Jan. De zangvereeniging „Harmonie" gaf gisteravond een goedgeslaagde uitvoering. Een overtalrijk publiek, voor 't meerendeel bestaande uit ouders der zange ressen, vulde de zaal. üe heer Donia sprak als directeur van „Harmonie" een woord van welkom. Het uitgebreide tekstboekje beloofde allen iets goeds, deed veel verwachten. De verwach ting is niet teleurgesteld, door koor en solisten werd mooi gezongeD. Het 5de scheppingslied van R. Hol gaf veel schoons te genieten het lied der Vogelen bracht het geheele koor ten gehoore, daarop vertolkten de jonge dames D. en M. Bakker „de Leeuwerik", Mej. C. van Westen „de Raaf", de dames N. en T. Meijer „de Musch" en Mej. H. Meijer „de Nachtegaal", dit was alles zeer verdienstelijk. Het „Paartje van Ürk," door Mej. N. Meijer en den heer Donia, in de kleeding van dat eiland, voorgesteld, werd alleraardigst voorge dragen en viel zeer in den smaak. Niet minder was dit het geval met „de Tweeling zusters" door de dames C. Visser en T. Meijer, het lieve paartje oogstte veel bijval. Drie zangnummers werden voor de pauze nog ten beste gegeven, waarvan twee door het geheele koor en „Sterrebloem" dooreen „trio." Nadat een half uur pauze werd genomen, klonken weer frisch en opgewekt de liederen, een Wiegeliedje werd door de jongste meisjes allerliefst gezongen. Daarop betraden drie dames het tooneel, drie dames, of ze zoo uit de „Fliegende Blatter" waren gestapt, half man, half vrouw, 't waren dan ook echte „Vrije Vrouwen", de sigaret in den mond, de stok onder den arm. Een leuk drietal en consequent dat zulke vrije vrouwen zijn; dat bleek uit het couplet dat tot dank voor 't warm applaus werd gegeven, hartelijk lachen klonk het drietal na, dat daar zoo kranig wegstapte. Zeer benieuwd en in spanning werd uitge zien naar het volgend tooneelstukje voor 7 dames, „Onder Vriendinnen" geheeten. Eerst de gastvrouw alleen, dan komt de visite, aie ze wachtende is, ze konden flink haar mondje roeren die dames, elkaar bebabbelen was zeker geen zonde in haar oogen, al hielden ze volstrekt niet van kwaadspreken. Het was een amusante koffiepartij, een aardige vertooning bovendien, daar de dames veel werk van haar toilet hadden gemaakt, typische ouderwetsche pakjes (ook Vlieland van voor zooveel jaren was vertegenwoordigd) de dames M. Visser, P. Zeylemaker, G. Visser. E. van Westen. G. Visser, M. Blom en S. Sieben hadden er alle eer van. De heer Donia vermaakte het publiek met zijn voordracht „de Bedelaar." Het koor gaf nog twee stukjes ten beste en toen werd deze welgeslaagde uitvoering vau „Harmonie" door den directeur met woorden van dank gesloten. De heer Ament maakte zich met aceompagneeren zeer ver- diehstelijk. Eenige heeren voelden zich geroepen tot het koor en zijn directeur zeer waardeerende woorden te zeggen, zij vertolk ten daarmede de gevoelens van het zeer voldane publiek. Er werd zeer druk gedanst, jammer, dat het voortdurend zoo vol was, dat eigenlijk niemand er recht van genieten kon. Groot straatrumoer ontstond te Hoede- kenskerke (Zeeland) toen de predikant der Ned. Herv. Gem. aldaar, 's avonds het kerk gebouw in gebruik had genomen om er met hulp uit omliggende gemeenten o. a. een muziekuitvoeriug te geven, voor 't publiek tegen betaling van 10 cent toegankelijk. Voor dit alles had de predikant geen toestemming aan den burgemeester gevraagd en ook geen vergunning aan heeren kerkvoogden. Bovendien had hij sedert geruimen tijd het grootste deel der Gemeente tegen zich inge nomen door allerlei van 't Leger des Beils in de Herv. Kerk in te voeren of dit trachten te doen. Na afloop der bijeenkomst in de kerk werd dominé door een 100-tal protes- teerenden naar huis gebracht, die hem uit jouwden en dreigden. Griezelig huisraad Als in de 17e en 18e eeuw in Drenthe een paar trouwde, werd al dadelijk voor eenige eiken planken gezorgd, waaruit later hun lijkkisten zouden worden vervaardigd. Deze z. g. „huusholdplanken" waren steeds het eerste huisraad en nog tot op onze dagen heeft dit aloud Drentsch gebruik zich weten staande te houden. Men schrijft uit den Helder aan „Het Volk"Waarschijnlijk als gevolg van de alhier gehouden vergaderingen door „Vader land en Oranje" tegen de actie van Staalman, zal hier een Christelijk-Democratische Propa- gandaclub worden opgericht, op de grondslagen van de actie door Staalman en de Vries ontwikkeld. Hoog water. Sedert menschenheugenis is het water in de Achterzaan (Zaandam Marken-Rinnen) niet zoo hoog geweest als thans. Te Wormerveer b.v. staat het op vele plaatsen op den Zaanweg tot ongeveer aan de huizen, en de ledige schepen in de Zaan kunnen hier en daar met gemak „op straat" varen. Het polderwater heeft ongeveer zijn gewone hoogte, wat wel goed is, want van uitmalen op de Zaan kan door hoogen water stand nu niet veel komen. EXELSCHE COURANT Abonnementspi'ijs per 3 maanden Voor den Bukg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nedeeland 4:5 Cts. Naar Amerika en andere i.iiylen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1