N°. 1714. Zondag 24 Januari 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. :en Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten raadhuize1 potlood ge vonden op den Steenenplaats. Invorderbaarverklaring van kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuurder Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat het kohier van Grondbelasting dienst 1904 op den 19 Januari 1904 door den Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is invorderbaar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is overgemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 21 Januari 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. Rijkskeuring van Dekhengsten. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op Provinciaal Blad no. 2 van 1904; Brengen ter algemeene kennis lo. dat de gewone Rijks voorjaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten in 1904 voor zooveel deze provincie betreft, zullen gehouden worden te Haarlem op 16 Februari a. s. 2o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der pro vinciale reg.-lings-commissie (den Heer W. TEENGS te Alkmaar) met opgave van a. Daam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboeknummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als van moederszijde en naam en woonplaats van den fokker 3o. dat een hengst na bovenvermelden ter mijn aangegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toe lating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van tien gulden bij den voornoemden Secretaris stort; 4o. dat inschrijvingsbiljetten voor de keurin gen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelings-commissie voornoemd zullen wordon verstrekt. Texel, den 20 Januari 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. NATIONALE MILITIE. TEXEL, 28 Januari 1904. Het feit dat op 22 Januari, voor 25 jaren geleden, II. M. de Koningin-Moeder hare in trede in Nederland heeft gedaan, heeft in vele plaatsen aanleiding gegeven dien dag min of meer feestelijk te herdenken. In onze gemeente gaven velen gehoor aan de uitnoodiging van den EdelAchtb. Heer Burgemeester, om door het uitsteken dei- vlag van hunne belangstelling te doen blijken. De Commissie, door de Afd. Texel v/d. Holl. Maatschappij van Landbouw afgevaar digd, om den hengst „Martin" te verruilen, is daarin geslaagd. Een hengst, genaamd „Adelbert," tot nu toe eigendom van den Heer Yan Rechteren Altena te Heerde, zal" nu alhier worden ge stationeerd. Wij hopen, dat die ruil in het belang van onze veehouders zal zijn. Waal, 21 Januari. In de plaats van den Heer M. Eelman, die voor zijne benoeming als Notabel in de Herv. Kerk bedankte, is als zoodanig gekozen de Heer D. Bruin, die de benoeming heeft aangenomen. Vlieland, 20 Jan. Op het strand alhier is aangespoeld een wit geschilderde redding boei, waarop met zwarte letters Martin-Riga. Het stoomschip „Gathorne," gestrand bij Ameland en later naar Terschelling ge bracht is naar Gent vertrokken, gesleept dooi de sleepbooten „Oostzee" en „Rotterdam". De stranding van de „Preussen." De Berlijnsche corespondent van de N.R.C. meldt In de „Welt am Montog" van heden, een veei verspreid blad, is het volgende wilde entrefilet te lezen onder het hoofdje „Strand- roovers." „Met welk oen brutaliteit in Nederland nog strandroof bedreven wordt en hoe weinig naastenliefde de Nederlandsche strandbewo ners ontwikkelen, als zij een buitenkansje te wachten hebben, blijkt uit een beschrijving die een ooggetuige van de stranding van de Lloydboot „Preussen" in de Lokalanzeiger geeft. Het stoomschip liep, op reis van Ant werpen naar Hamburg, buiten Vlissingen in een dikken mist op het strand en bleef tien dagen lang vastzitten, daar het getij, wegens den oostelijken wind niet hoog genoeg liep en ook de Nederlandsche strandbewoners alles nalieten wat het Duitsche schip hulp kon verschaffen. Het heet in bedoelde beschrij ving „Toen jwij op de Nederlandsche kust vastzaten, beschouwden de boeren van het. eiland Walcheren ons schip reeds als hun eigendom, dat de goede God hun als strand goed geschonken had. Ofschoon de Nord- deutsche Lloyd bereid was op een veilige plaats 100,0C0 mk. te deponeeren, waaruit zij zich voor het geval, dat er iets aan hun duinwering beschadigd werd, konden schade loos stellen, stonden die lieden niet toe, dat er een zuig-baggermolen om het schip heen in werking gesteld werd, waardoor wij in zeer korten tijd vlot hadden kunnen komen." Het zou, zegt de „N. R. Ct." aanbeveling verdienen, als van Nederlandsche zijde uit eengezet werd, of inderdaad en om welke redenen (soms in het belang van eigen veilig heid?) de bewoners van Walcheren op de bovenbeschreven wijze gehandeld hebben. De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op 1 Mei 1904 bij de Rijkskweekscholen voor onderwijzers te Nijmegen, Haarlem, Middel burg. Deventer, Groningen en Maastricht en bij de Rijkskweekschool voor onderwijzeressen te Apeldoorn 20 kweekelingen kunnen wor den geplaatst. Een kras geslacht 1 Vrijdag wordt Sjoerd Winkler te Odoorn 94 jaar. Hij is een van de tien in Friesland nog in leven zijnde oud-strijders van 1830 1831. Voor zijn leeftijd is hij nog bijzonder kras en nog eiken Woensdag ziet men hem met een broodkar met bakkerswaren door het dorp venten. De oude man is van een sterk geslacht, want er leven nog twee broers en twee zus ters van hem, Sijbe te Leeuwarden, oud 89, Gatske te Rauwerd, oud 86, Johannes te Grouw, oud 83 en Jeltje te Leeuwarden, oud 76 jaar. Een credietbank voor den handeldrij venden middenstand Over dat ontwerp voerde de heer Ant. L. Akkerhuys, uit Watergraafsmeer, in de „Al gemeene Winkeliersvereeniging" te Amster dam het woord. Het financieel vertrouwen zeide hij heeft in den laatsten tijd zoo'n ontzettenden schok gekregen, dat het credietvraagstuk een eindelijke oplossing vraagt en spr. hoopte dat dit zou geschieden in den zin eener centrale middenstandsbank, die hare vertakkingen heeft over het geheele land. Na de pauze zette hij uiteen hoe de bank zou kunnen worden opgericht. 'tMoet ge schieden door en met eigen kracht, van den Staat is beslist geen hulp te verwachten. De Bond van Vereenigingen van den Handel - drijvenden Middenstand telt 12,000 leden. Wanneer, desnoodig met medewerking van degenen, die den middenstand een goed hart toedragen, de groote meerderheid der leden een of meer aandeelen tl f 1000 namen, zou het kapitaal van een millioen spoedig ge plaatst wezen. Als 2000 van de 10000 aan deelen genomen waren, zou de bank reeds met een gerust hart kunnen opgericht worden. zie iVIj TEXELSCHE COURAIT. Abonnementspri/js per 3 maanden Voor din Bdko 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Near Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Oproeping van Vcilofgangers in werkelijken dienst. Do Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers, wier namen bieronder zijn vermeld, ieder tegen het achter z(jnen naam aangegeven tijdstip, bij deze in werkelijkon dienst worden opgeroepen, voor den tijd van drie weken BAKELAAR MA RIN US, 21 Maart 1904, Lichting 1897, Korps, 4e Vesting-Artillerie, Garnizoensplaats, Helder. De opgeroopcn verlofgangers zullen zorg dragen, dat zij, iedor op den voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hunne verlofpassen, alsmede van al do bij hun vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen van kleeding en uitrusting, bij hunne korpsen zijn aangekomen des middags vóór vier uren of, zoo dit niet mogelijk is, op het uur, door den Burgemeester te bepnlen. Üe verlofgangers, voor wie de opkomst op een Maandag is gesteld, behoeven echter, indien zij gevestigd zijn in gemeenten, vanwaar zij niet in één dag hun garuizoen kunnen bereiken, zich eerst op den voor de opkomst bepaalden dag op rnarsek begeven, en moeten den volgenden dag, zoo vroegtijdig mogelijk, bij hun korps aankomen de Israëlieliscbe verlofgangers, voor wie de dag van opkomst op een Zaterdag is gesteld, behoeven zich eerst den Maandag daaraanvolgende naar hun korps te begeven. Het is wenschelijk, dat de opgeroepenen zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek, des voormiddags tusscben 10 en 12 uren, ter Gemeentesecretarie aan melden, voorzien van hunne verlofpassen tot het in ontvangst nemen van daggeld en ten einde in het bezit te worden gesteld van de noodige vervoer- of passagebiljetten, een en ander voor zoover zij daarop recht hebben, en tevens om, zoo zij die gewenscht achten, inlichtingen aangaande de reis te bekomen. Degenen, die per spoor reizen, moeten zich ten minste een half uur vóór het vertrek van den trein aan het station aanmelden. Ingeval ziekte of gebreken hunne opkomst mochten verhinderen, moet hiervan zoodra doenlijk door over leggingvan eene op gezegeld papier geschreven en geleg- liseerde geneeskundige verklaring ter Gem.-Secr. blijken. Geldt het verlofgangers, aan wie wegens onvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven, dan kan deze aldus, ter verzending aan wien behoort, ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd. Betreft het verlofgangers, aan wie, in verband met eene vorige oproeping in werkelijken dienst, ndoor denzelfden geneeskundige" reeds eene verklaring is uitgereikt, dan kan ook voor met-onver mogende met eene ongezegelde en niet-gelegaliseerde verklaring worden volstaan. Den verlofgangers, die vermeenen in dc termen te verkeeren tot het erlangen vau ontheffing van voren- bedoelden werkelijken dienst op grond van de vierde, in verband met de derde zinsnede, van art. 113 der Militiewet 1901, of van een geldelijke vergoeding als bedoeld in de laatste zinsnede van dat wetsartikel, wordt in hun belang aangeraden daartoe spoedig aan DE KONINGIN het verzoek te doen. Dat verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven en moet rechtstreeks aar. Hare Majesteit worden gezonden. Erankeering is niet noodig. Het niet-ontvangen eener bijzondere oproeping ont heft den verlofganger geenszins van zijne verplichting tot opkomst onder de wapenen, daar deze openbare kennisgeving EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Texel, den 20 Januari 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1