N°. 1718. Zondag 7 Februari 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGKEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize: 1 portemonnaie, inhoudende eenig geld, gevonden op het voet pad van den Hoornderweg1 omslagdoek, achtergelaten in den winkel van Gez. Rab 1 zakdoek, gevonden in de Gravenstraat. JACHT. Invordcrbaarverklaring van kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuurder Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de kohieren no. 10 en 11 der Personeels belasting, respectievelijk voor de Gemeente Texel (behalve Hoorn) en Texel (Hoorn) op den lsten Februari 1904 door den Heer Directeur der directe belas tingen te Amsterdam is invorderbaar ver klaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is overgemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 5 Februari 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 6 Februari 1904. Een treurig ongeval kenmerkte hier den dag van gisteren. De Gebr. K., (aan wien doorgaans deze taak wordt opgedragen), waren bezig met het kappen der boomen in de Parkstraat. Loopen deze gevaarlijke werkjes altijd goed af, deze keer maakte daarop eene uitzonde ring. Naar men meent door het met den voet steunen op een vermoedelijk dooden stronk, welke stronk afknapte, geraakte C. K. zijn steunpunt kwijt en viel hij uit den nog al hoogen boom op de straat, wel langs de bij den boom staanden ladder waardoor zijn vallen ietwat werd geleid, maar toch met het gevolg dat er, volgens den dokter, die al spoedig was ontboden, twee ribben werden gekneusd. Yan roekeloosheid kan in dit geval zeker geen sprake zijn. De Gebr. K. die steeds met deze werkzaamheden worden belast, zijn zulks alleszins toevertrouwd. Den Hoorn. Bij de gehouden stemming voor een diaken der Doopsgezinde gemeente alhier, is als zoodanig herkozen de heer Jb. W. Duinker. Verdwenen huwelijksgeluk. Het volgend huiselijk tooneeltje speelde dezer dagen, naar men aan „De Ned." schrijft, in eene gemeente van Zeeuwsch-VlaanderenDe vrouw des huizes komt bij de politie klagen over haar man, die haar het huis ontzegt. De politie tracht verzoenend tusschenbeiden te treden, doch de man zegt, dat hij van z'n vrouw ge noeg heeft en voegt haar toe, je kunt alles mee nemen wat hier is en pak dan maar op. De vrouw heeft weldra een paar helpers gevonden, zoodat in een oogwenk het huis leeg is. De man ziet dit alles lijdelijk aan en zegt ten slotte"Ziezoo nu heb ik nog 2 kwartjes voor reiskosten en daarmee ga ik naar m'n moeder. En hiermede was bij kort recht de scheiding tusschen tafel en bed een feit ge worden. Dinsdagavond is in Plancius te Amster dam door de haven- en dokwerkers de over winning herdacht die zij den 2 Februari 1903 op de werkgevers in het scheepvaartbedrijf behaalden Verschillende sprekers voerden het woord o. a. A. C. Wessels, Seretaris van den Ned. Scheeps- en Bootwerkersbond. Deze wees er op, dat de uitgestotenen van de Aprilsta- king nog moeten gewroken worden. Honder den slachtoffers zijn gemaakt en de patroons gaan nog steeds voort de contracten te schenden 1 Spreker verzekerde dat het plan op stapel staat om op groote schaal wraak te nemen op de patroons. Wij zullen echter, zeide hij, thans een andere taktiek volgen, en een mooie overwinning behalen Door ons zal verband worden gezocht met het buitenland en wij zullen een staking krijgen over heel Europa. De kiem is gelegd! (A.C.) Whistconcoursvoor dames. Het denkbeeldom een whistconcours te houden voor dames komt niet uit Frankrijk of Ame rika, maar uit Lochem. Bij advertentie in de „Loch. Ct." door drie gehuwde dames onderteekend, worden deelnemers opgeroepen Het concours zal plaats hebben op Zaterdag 13 Februari a. s. De „Loch. Ct." geeft bij het plan de vol gende toelichting „De bedoeling is, op deze wijze de dames nauwer tot elkaar in betrekking te brengen en de onderlinge gezelligheid te verhoogen. „We vinden het een heel leuk plannetje; en dat deze bijeenkomsten op Zaterdagavond worden gehouden, maakt de zaak voor de dames dubbel aardig. Z9 kunnen nu knusjes met de heeren weer naar huis-toe gaan, zoo dat dezen niet in de verzoeking komen na te blijven plakken." (Emancipatie?) (Z.Ct.) In de Mededeelingen der „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" wordt hulde ge bracht aan de nagedachtenis van wijlen den heer P. W. Janssen, den bekenden Amster- damschen filanthroop. „Menige Nutsbewaarschool zoo leest men daarin zou niet tot stand zijn gekomen, indien niet P. W. Jansen in de oprichtings kosten belangrijk had bijgedragen. Dr. P. C. Korteweg, te Wormerveer, herdacht Dinsdag zijn 25-jarige practijk als geneesheer. Door vrienden en dankbare patiënten (meer dan 1000 in getal) was ruim f15000 bijeen gebracht, tot het aanbieden van een hulde blijk te dezer gelegenheid, doch de jubilaris, geen persoonlijk voordeel zoekend, heeft deze som slechts willen aannemen, op voorwaarde, dat er een ziekenhuis voor zou worden op gericht het „Eorteweg-Ziekenhuis" in eigendom over te dragen aan de gemeente. De schenking zal ongetwijfeld dankbaar worden aanvaard. Slaan op school Wij hebben gemeld, dat de afdeeling Amster dam van den „Bond van Ned. Onderwijzers" aan Burgem. en Weth. dier gemeente verzocht had, het verbod om op school te slaan, in te trekkeD. Nu heeft ook de Amsterdamsche schoolop ziener jhr. mr. R. A. v. Engelen een adres aan het gemeentebestuur gericht, waarin hij verzoekt, het absoluut verbod om lichamelijke tuchtigingen toe te passen, op te heffen. Door het bestaan van dit verbod was het mogelijk, dat een onderwijzeres de wijk moest nemen naar een andere school, ter wille van een paar kwajongens. Wederkeerig hulpbetoon. Men schrijft uit AndijkOp eene bijeenkomst van bijna 40 landbouwers is besloten tot oprichting eener vereeniging, welker leden zich verbinden, om, wanneer een hunner door ziekte verhin derd is in zijn bedrijf te werken, dan onder ling en om beurten bij dat lid den arbeid te verrichten, zoolang het bedrijf zulks eischt. Bijna alle aanwezigen traden als lid toe. Deze vereeniging heeft haar ontstaan te danken aan het groot gebrek aan werkkracht, dat hier in den voor de landbouwers druksten tijd geregeld bestaat en waardoor vooral de kleine landbouwer die met geen of zeer weinig personeel werkt, ingeval van ziekte in groote ongelegenheid kaD geraken. Iemand te Barsingerhorn, hechtenis moetende ondergaan, wegens overtreding der leerplichtwet, verzette zich zoo hevig, dat drie agenten noodig waren om hem in be waring te nemen. Dit is het eerste geval, dat men 't zoover liet komen. Hou er zoo een maar vast. In de ge vangenis te Rijssel zat een beruchte dief Van den Weggache geheeten, opgestoten in een cel, die aan een onderaardschen gang ligt, die voert naar het paleis van justitie en door een stevige deur van de buitenwereld is afgestoten. Op een ochtend was de handige Belg geblazen. Het bleek dat hij dit kunst stukje op de volgende wijze had verricht. Met het hem veistrekte roggebrood had hij den sleutelvorm van de celdeur nagemaakt. 1 Daarop had hij zijn tinnen drinkbeker op zijn kacheltje gesmolten en zoo een tinnen sleutel gegoten. Na daarmee zijn cel geopend te hebben, verschafte hij zich op dezelfde wijze een sleutel voor de buitendeur. Met behulp van een laken en een bezemsteel is hij toen over een muur geklommen. Eenmaal op straat pleegde hij inbraak in een naburig huis, stal daar een pakje, waarvoor hij zijn gevangeniskleeren in de plaats liet en smeerde hem. Sedert heeft de gevangenis hem niet weer gezien TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor Dn* Bdbo 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 CU. - Naar Akbmka en andere landen met terhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De Burgemeester van Texel brengt ter algemeenc kennis dat bij hem is ontvangen de navolgende ken nisgeving De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 27 Januari 1904 no, 72 Gelet op artikel 11 der „Jachtwet" Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de jacht op houtsnippen in deze provincie zal worden gesloten op den 29sten Pebruari 1904 met ^daTdiffacht'op eenden zal worden gesloten mede op den 29sten Februari 1904 met zonsondergang dat de jacht op ander waterwild zal worden gesloten op den 26stcn Maart 1904 met zonsondergang, en dat het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet zal mogen worden uitgeoefend van 2 Mei tot en met 16 Juli 1904. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord-Holland worden aangeplakt. Haarlem, 29 Januari 1904. De Commissaris der Koningin voornoemd, get. VAN TIENHOVEN. Texel, 6 Februari 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. GRONDBELASTING. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Secretarie dezer Gemeente, vanaf heden gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage ligt, een opgave der schattingen en metingen in deze gemeente over het dienstjaar 1903. De verzoekschriften om hermeting of herschat ting ten koste van ongelijk, die om vernietiging van schattingen, welke geacht worden in strijd met de wet te zijn verricht de bezwaarschrif ten tegen ambtshalve verbeteringen van misstel lingen in de belastbare opbrengst en van de onjuiste metingen en berekeningen, zoomede de bezwaarschriften omtrent de onderwerpen, be doeld in art. 43 der wet van 21 Mei 1870 (Staats blad No. 82) behooren luidens de artt. 16 No. 1, 19 No. 2, 23 derde lid en 44; bij Gedeputeerde Staten dezer provincie te worden ingediend, bin nen 30 dagen na heden. Texel, 5 Februari 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1