f°. 1720. Zondag 14 Februari 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. FEESTGROET aait Het fexetsch fanfarecorps- Dit blad verschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave ?d ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel. Wees, Texelsch Fanfarecorpshart'lijk gegroet! Zoo roept, wie waardeeren kan, U te gemoet. I Vier lustig en rustig uw koperen feest I: Gij zijt voor zoovelen steeds nuttig geweest. Weerklonken uw tonen zoo blij door de lucht, Dan joegt gij de somberste bui op de vlucht, H En wiegdet fantastisch den geest in het rond 'erk 1 Van ieder die, wat gij vertolktet, verstond. en )r'i" I Gij hebt bij uw streven het beste beoogd de i En 't feestgenot hier in ons midden verhoogd.. II j Daarvoor thans te danken valt niet alleen licht, bot 1 Maar is voor heel Texel voorzeker ook plicht. :el'|wees, Texelsch Fanfarecorps, dankbaar gegroet Waardeere ieder meer wat volyvrig gy doet! Streef rusteloos voort op de baan van de kunst, En win hier op Texel steeds meer aller gunst jeef, Texelsch Fanfarecorps, lang nog in vreugd Streel lang nog 't gehoor zoo van grijsheid als jeugd, Opdat gij altoos aan uw roeping voldoet. Heil, Texelsch Fanfarecorps, hartlij k gegroet M. erf GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 zakdoek, gevonden op de Groeneplaats. TEXEL, 13 Februari 1901. Wij willen onzen lezers er attent op maken dat met 15 Februari, alzoo Maandag, de stoombootdienst „Ada" weder eenige wijzi ging ondergaat in de uren van afvaart van Texel en van Helder. Volgens de winterdienstregeling van boot en spoor (bijbl. bij ons nummer van 1 Oct. 1903) waarvan gratis nog enkele exemplaren bij ons verkrijgbaar zijn, is de dienst der „Ada" van 15 Februari tot 2 Mei: Van Texel: 's morgens 4.15, 6.45, 's middags 2.30. Van Helder: 's morgens 5.15, 9.30, 's middags 4 uur. Daardoor is weder de gelegenheid geopend om 's morgens met den eersten trein van Helder naar Amsterdam, Haarlem, Hoorn, enz te reizen. Ook de aansluiting op den sneltrein 7.40 van Helder, blijft mogelijk, ofschoon de 2de boot een half uur later uit de haven vertrekt. In verband met die verandering zal ook zeker het afrijden der diligences worden ge wijzigd. Ook aankomst en vertrek der post ondergaan hierdoor verandering. Van 1 tot en met 11 Februari werden van hier uitgevoerd 16 koeien, 3 kalveren, 86 schapen, 4 paarden en 39 varkens. Oudeschild, 12 Febr. De gisteren in de „Zeven Provinciën" gehouden bijeenkomst der afd. van den bond voor Staatspension- neering, was matig bezocht. Door den Secre taris, den heer M. Kroon Jbz., werd een keurig verslag gelezen over de lezing hier gehouden door Ds. Vis, van den Beemster. Daarna doet de heer T. Dogger, penningmeester, verslag over do uitkomsten van 't le vereenigingsjaar en blijkt een batig saldo van byna f 9 in kas te zijn. Rekening en bescheiden werden nagezien en in orde bevonden. Voor den beschrijvingsbrief voor de algem. verg. in den a. s. zomer to houden, worden twee belangrijke voorstellen opgegeven, n.l. le het verminderen van de aan het Hoofd bestuur af te dragen storting der contributie; 2e het bekomen ieder jaar van een spreker door 't hoofdbestuur bezoldigd, zoodat alleen de afd. de verblijfkosten heeft te voldoen. Nuttig werd het mede geacht om een afge vaardigde ter algem. verg te zenden. Na een geanimeerde bespreking werd be sloten de besturen der verschillende Texelsche afdeelingen uit te noodigen tot het houden eener gecombineerde vergadering te den Burg, op 26 Maart e. k., om al deze punten te be spreken en zoo mogelijk eendrachtig te han delen en samen te werken! De heer M. Hillenius werd aanbevolen om als afgevaardigde onzer afdeeling te fungeeren. Na enkele besprekingen en 't afdoen van huishoudelijke zaken, werd de vergadering gesloten. Schadelijk kinderspeelgoed. Wij hadden dezer dagen, schrijven dr. Van Hamel Roos en Harmens in het „Maandblad tegen de Vervalschingengelegenheid te constateeren dat in tal van winkels te Amsterdam, drink- bekertjes enz. (voor speelgoed doeleinden) verkocht worden, welke bij ons onderzoek nagenoeg geheel uit lood bleken te bestaan. Het is duidelijk, dat hierdoor een ernstig gevaar voor kinderen kan ontstaan, daar deze bij het zoogenaamde „koken" voor poppen zich natuurlijk ook niet onbetuigd laten en uit de giftige bekertjes en napjes meeproeven. Wij hebben ons door verschillende proef nemingen overtuigd, dat dit gevaar volstrekt niet denkbeeldig is. Reeds bleek na eenige uren o. a. een weinig duinwater bij gewone kamer temperatuur, zooveel lood uit een bekertje opgelost te hebben, dat een duidelijke reactie op lood verkregen werd. Het is inderdaad onbegrijpelijk, dat ook hier weder, waar het een direct nadeel voor de kinderen geldt, van officieele maatregelen of van een verbod geen sprake is en dat deze schadelijke artikelen zonder eenig voorbehoud zoowel ingevoerd als hier te lande gefabriceerd mogen worden. Er blijft derhalve niets over dan het publiek met den meesten nadruk te waar schuwen tegen dergelijke fabrikaten, die als een niet te onderschatten gevaar in de huis houding beschouwd moeten worden. Schoolartsen. Zaandam is de eerste gemeente in ons land die een schoolarts gaat benoemen, Zijn werkkring zal omvatten het uitbrengen van advies aan Burgemeester en Wethouders en het doen van voorstellen aan dat college, omtrenta alle daartoe door dat college in zijn handen te stellen plannen en tot den bouw of verbouw van schoolloka- liteiten uit het oogpunt van hygiëne, b. het getal en de verdeeling der wekelijksche les uren c. den duur van de schooltijden cl. de keuring der leerlingen bij hun eerste toelating tot de scholene. de houding en plaatsing der leerlingen bij het onderwijshoeveel heid huiswerkg, verordeningen en voor schriften tot voorkoming of beperking der verbreiding van besmettelijke ziekte. De prijzen der uien aan den Langedijk (Noord-Holland) rijzen bij den dag. Er wordt reeds f 2.50 per baal van 50 K. G. besteed door het vochtige najaarsweder zijn betrek kelijk weinig gezonde uien geteeld. Het vorige jaar waren de uien waardeloos en werden zij als mest op de akkers gebracht. Z'n parapluie kwijt. Men schrijft uit UtrechtIn de jongste zitting der arrondis- sements-bank alhier deed zich het volgende eigenaardige geval voor. De laatste getuige in eene mishandelingszaak kon na afgelegde verklaring naar zijn plaats gaan, doch verzocht nog eene vraag te mogen doen. Toen hij daartoe verlof kreeg, vroeg hij „Krijg ik je asjeblieft m'n paraplu terug, Edelachtbare heeren?" „Je paraplu was "de verwonderde wedervraag. „Ja heeren, die is hier in het rechtsgebouw van me weggekaapt Fan moet u dat maar dadelijk bij de politie aangeven," zei de officier van justitie. „Ja, maar, meneer, ik wou m'n paraplu hebbenHet regent zoo„Wij hebben haar hier nietEn daar kon de getuige mede vertrekken en zich laten natregenen, verbaasd dat zelfs in een gerechtsgebouw zijn eigendom niet veilig was. Jubileum H. M. de Koningin-Moeder. Het totaal bedrag dat Amsterdam geeft. Officieele cijfers zijn nog niet bekender moet nog heel wat gerekend worden, eer uit ontvangsten en uitgaven [het netto cijfer te voorschijn is gekomen. Maar toch kan wel iets medegedeeld worden. De netto opbrengst van de Feestmarkt zal tusschen de f 30 a f 40,000 zijn die van de circulaire, door hetzelfde Amsterdamsche comité verspreid, een f 20.000. Door de bemoeiingen van die commissie kan Amsterdam dus een f 50.000 afdragen voor de liefdadigheidsstichtingen van H. M. de Ko ningin-Moeder. - Men schrijft: De winter van 1903 1904 is voor zoover we nu reeds over hem kunnen oordeelen in zijn soort al niet veel beter dan de zomer, die er aan voorafgegaan is. De winter is altijd in absoluten zin een minder aangename tijd voor hen, die aan de jaren van den ijssport-hartstocht ontgroeid zijn, en dezen vormen (helaas hoe vlieden onze jarende groote meerderheid. Maar deze winter is ook in zijn soort niet veel bijzonders. Yeel natte sneeuw, veel mies regen, en nóg meer mist, mist in alle vormen dikke en dunne, koude en luwe, grijze en blauwe, vlokkige en gelijkmatige, maar in elk geval mist, mist bijna iederen dag. De eene mist brengt vorst voort, en de andere dooi, maar mist zijn ze allebei. Het ijs werd in den mist gevormd, en het dooide weg in een anderen mist. En als het eens bij uitzondering niet mist, waait er een gure wind, die in doordringings vermogen en onaangenaamheid den mist niets toegeeft. Ook duurde de vorst in den regel niet langde schaatsenrijders hadden ternauwernood hunne schaatsen voor den dag gehaald, of ze waren weer genoodzaakt ze op te bergen. En nauwelijks waren ze opgeborgen, of opnieuw werden de ijsbanen bruikbaar, 'want op oud ijs vriest het spoedig. Een „kwakkelwinter" is het niet in alle, een „ouderwetsche" winter in nog minder opzich ten geweest. Doch maar al te dikwijls is het „weertje blijf-in-huis". Gelukkig beginnen zich al voorjaarstee kenen te vertoonen, al zijn ze nog zeldzaam. De lange duur der koude wij schrijven al Februari - geeft echter hoop, dat als er verandering ten goede komt, het voor goed zal zijnen dat is ten slotte nog beter dan een late winter, die ons het voorjaar bederft. - Op een bureau voor de Nationale Militie, deed zich dezer dagen het volgende vragen- en antwoorden-spelletje voor Vraag Je naam Antwoord Zoo en zoo. Vr.Heb je reclame? Autw Ja, broederdienst. Vr.Hoeveel broers heb je? Antw We zijn met z'n zessen broers. Vr.Geen halve broers? (Geen antwoord.) Vr.Geen halve broers? (Pauze.) Weetje niet wat halve broers zijn? Antw.Zusters Vr.Neen Halve broers? AntwO, gebroken (Historisch.) TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs per 3 maanden, Voor pek Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nebxrlanp 45 ets. Nuir Amesixa en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meet 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Dg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1