N°. 1721. Donderdag 18 Februari 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor din Bübg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nedimand 45 Cts. Nsar Akeeika en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts.. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. V IS S C H E R IJ. De Burgemeester van Texel brengt ter alge- meene kennis dat bij hem is ontvangen de navolgende bekendmaking. De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 3 Februari 1904 n®. 14 Gelet op artikel 11 der „Jagtwet"; Brengt ter kennis van belanghebbenden a. dat in dit gewest de visscherij met het staande spieringnet zal zijn gesloten van 1 Maart tot 1 November 1904; b. dat de visscherij met alle overige visch- tuigen, uitgezonderd die met aalkorven, aal dobbers en palingfuiken op aalpaling en gron- delingm, die met het schepnet of de gebbe om kleine vischjes te vangen voor de aaldobbers en die op snoek in de gemeente Texelzal zijn gesloten van 15 Maart tot 1 Juni 1904 en c. dat gedurende den gesloten vischtijd, vermeld sub b van dit besluit, ook het visschen met den hengel in de hand is verboden. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noordholland worden aangeplakt. Haarlem, 5 Februari 1904. De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN TIENHOVEN. Texel, den 16 Februari 1904. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz, Lo. B. TEXEL, 17 Februari 1904. Texelsch Fanfarecorps. De herdenking van het 12V«-jarig bestaan van het Fanfarecorps, werd Zaterdagavond op eenigszins feestelijke wijze gevierd. In goeden getale waren donateurs en geïn- troduceerden opgegaan naar „Hotel Texel," waar ditmaal het corps zijne uitvoering zoude geven, omdat, naar de Voorzitter in zijn openingswoord zeide, tengevolge treurige om standigheden geen gebruik kon worden ge maakt van het gewone lokaal„de Vergulde Kikkert." Na een welkom aan alle aanwezigen en bovengemelde mededeeling, gaf de Voorz. een beknopt overzicht de Vereeniging betreffende. Spr. schetste daarin het ontstaan der Ver eeniging alsook de groote moeielijkheid om de Vereeniging te doen blijven bestaan, ten gevolge de vele wisselingen, welke zich in den loop der tijden hadden voorgedaan, door vertrek van werkende leden, als anderszins. Meermalen was de Vereeniging tengevolge daarvan een gevoeligen knak toegebracht en in innerlijke kracht verzwakt; te ontkennen valt het niet, dat het corps tijden gekend heeft, dat het op hooger standpunt stond dan nu het geval is, doch ook, en daarop legt spr. nadruk, bij de tegenwoordige samen stelling van het corps, bij de vriendschapsband welke de werkende leden bindt, (welke waar borg biedt voor eene blijvende goede samen werking), mag worden verwacht dat het vroeger ingenomen standpunt weder zal worden* bereikt, ja, wellicht dat nog te boven zal gaan. De mededeeling der namen van hen, welke in den beginne het bestuur uitmaakten, (reeds meermalen vermeld), rneenen wij gevoegelijk achterwege te kunnen laten, meer komt het ons ter vermelding waardig voor dat van de werkende leden er twee zijn (de heeren M. en P.) die gedurende het bestaan der Ver- Beniging zich niet hebben laten ontmoedigen floor de vele teleurstellingen, doch nog steeds hunne plaats in het orkest innemen, en dat meer anderen reeds vele dienstjaren tellen. Terecht bracht de Voorz. een woord van hulde aan den tegenwoordigen Directeur, die, na de heeren Borstlap en Gijswijt, de leiding van het corps op zich nam, gedurende den grootsten tijd van het bestaan der Vereeniging, zich daaraan belangloos en onvermoeid heeft gewijd en trots vele teleurstellingen er den moed wist in te houden. Nog gaf de spreker een resumé van ver schillende gelegenheden waarbij het corps zich deed hooren, welk resumé, niet van humor ontbloot, tot eindspraak had de wensch „dat het corps nog vele jaren zal bestaan en steeds meer zal worden gewaardeerd. Het programma voor dezen avond ver melde een 6-tal nummers muziek zoomede een 4-tal blijspelletjes. Als verrassing werden bij den aanyang feestliederen uitgedeeld, toepasselijk op het feest van den avond, hulde brengende aan het corps en zijnen ijverigen directeur. Met veel ambitie werden die liederen ge zongen door alle aanwezigen, tot afwisseling van de muzieknummers door het corps uit gevoerd, waaraan een welverdiend applaus ten deel viel. De blijspelletjes, daarna ten tooneele ge bracht, vermochten meermalen een gullen lach optewekken; de opvoering er van werd in niet mindere mate dan de muziek, door den aanwezigen met applaus beloond. 't Was een gezelligen avond, welke het Fanfarecorps Zaterdagavond boodt aan dona teurs en geïntroduceerden, waarvan velen, na afloop der werkzaamheden nog eenigen tijd verwijlden om deel te nemen aan het bal dat als slotnummer op het programma was vermeld. Wij willen onzen lezers er aan her inneren dat Vrijdagavond weder eene Nuts lezing zal worden gehouden, waarin als spreker zal optreden de heer J. van Baaren, uit Wageningen. De lezing door dien spr. te houden, zal door lichtbeelden worden ver duidelijkt. Bij geruchte vernamen wij dat de hengst „Adelbert," welke in ruil met den hengst „Martin" door de afd. Texel der H. M. v. L. hier zal worden gestationneerd, gisteren te Haarlem is goedgekeurd. De Cocksdoep, 15 Febr. Op de j.l. Vrijdag gehouden vergadering van de afdeeling „Eier- land en de Cocksdorp" van den Bond voor Staatspensionneering werd het volgend voor stel voor de Algemeene Vergadering met algemeene stemmen aangenomen De Algemeene Vergadering noodigt het hoofdbestuur uit bij de volgende verkiezingen aan de candidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer het verzoek te richten de volgende vragen te beantwoorden, en het resultaat in het orgaan van den Bond mede te deelen. 1. Zijt ge er voor, dat de Staat ouden van dagen pensionneert 2. Meent ge, dat de Staat daartoe eene premie moet heften of 3. Acht ge het wenschelijk dat geen premie geheven wordt Tot afgevaardigden voor deze vergadering werden gekozen de heeren D. C. Dros en W. Heeroma en tot plaatsvervangende leden de heeren A. C. Toet en Jac. Kalis. Vlieland, 15 Febr. Zaterdagavond jl. werd tot overgroote vreugde der gelieele bevolking, alhier bekend gemaakt, dat de postboot „Ter schelling" voortaan weer geregeld Vlieland zal aandoen. Zoo is na lange maanden van slechte, soms ongeregelde verbinding, ons eiland weer een bereikbaar stukje grond geworden. Bij het uitdiepen der Molenwijkskreek, te Stad aan 't Haringvliet wordt door de arbeiders, die daaraan werken, zooveel aal gevangen, dat zij ze voor matigen prijs aan een visscher verkoopen. Dinsdagavond waren twee man noodig om de gevangen aal te dragen. Een oude schoen, welke uit de modder op den kant werd geworpen, bleek niet minder dan negentien jonge alen te be vatten. Dat door de werking van gezondheids commissies en van het woningonderzoek ook ten plattelande voorbeelden van slechte huis vesting bekend worden, blijkt in de gemeente Borger. Door de gezondheidscommissie werd de aandacht gevestigd op een arbeiderswoning, waarop door het dagelijksch bestuur der ge meente een onderzoek werd ingesteld, en waarbij bleek dat hier man en vrouw en vijf kinderen des nachts op wat stroo op den kouden grond sliepen. Er werd den man hulp aan geboden, men zou zijne hut herbouwen en zóóveel verbeteren dat zij er den winter in konden doorbrengen. Alle aangeboden hulp werd geweigerd, de man verlangde alleen dat er voor hem eene geheel nieuwe woning zou worden gebouwd, waar men vooreerst nog niet aan toe was. Eenige dagen later werd de man ziek en sterf tengevolge van slechte huisvesting. Het „Handelsblad" heeft het grootste telegram, dat tot nog toe langs den weg van draadlooze verbinding, naar eenigNeder- landsch dagblad is gezonden, in haar blad opgenomen. Zijn Londensche Citybrief isnl. door telegrafie zonder draad overgeseind. Het blad schrijft o. m. „Deze City brief is ons door de lucht komen aanwaaien. Aan gene zijde van de Noordzee is hij door een geheimzinnige macht het lucht ruim ingeslingerd, letter voor letter en op breede golven voortgedreven, zich niet storende aan rukwinden links of rukwinden rechts niet bevreesd voor regenvlagen of mist, is hij geregeld, letter na letter, binnen komen vallen in een eenvoudig gebouwtje, dat daar aan de grens dezer stad staat op een open terrein. Daar ving men de letters op als teekens op het lint van een Morsetelegraaftoestel en tegelijkertijd in een microphoon, den Marconi- mognetic-detector, en schreef men ze over op gewoon papier, aldus een copij leverende, dadelijk geschikt voor onze zetterij. De geheele City-brief golfde door de lucht tot Amsterdam voortgedreven door de Marconi- toestellen, zonder dat eenige draad ze over of onder de golven der zee verbond. Het blad spreekt reeds van een verbinding tusschen Amsterdam en Batavia met slechts twee stations, een in de Italiaansche stad Pisa en een in de Italiaansche kolonie Erythrea in Afrika en gaat dan voort „Het station te Amsterdam zal ook binnen enkele weken gereed zijn tot ontvangst van berichten uit Amerika en van de tusschen Engeland en Amerika varende schepen, welke berichten door het Engelsche station te Poldhu (Lansend) worden opgenomen en naar het station Amsterdam overgebracht. Iemand, die een dertig jaar getrouwd was, kreeg oneenigheid met zijn vrouw en vertelde den dominé het geval. 't Beste wat je doen kunt, zei de predi kant, is bij je thuiskomst je armen om den hals van je vrouw te slaan en haar een kus te geven als in den tijd toen je pas getrouwd was. Den eersten keer dat de geestelijke den man ontmoette, vroeg hij dezen of hij zijn raad had opgevolgd en hoe het geneesmiddel had gewerkt. O, antwoordde de ander, met dien kus was het heelemaal mis. Toen ik thuis kwam sloeg ik mijn armen om mijn oudje heen en trachtte haar te kussen, maar zij stootte me weg er riep uitWat mankeert je nou, oude gek? COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1