N°. 1722. Zondag 21 Februari 1904. 17de Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor din Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nidebland 45 Cts. Naar Amnrti a en andere landen met Terhooging der porto'». Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave Prijs der Adverlentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GEVELD DE ROOLJ, Parkstraat Burg op Texel. V—S— HERHALINGSOEFENINGEN. De Burgemeester van Texel brengt naar aanleiding van een bij hem ontvangen schrijven van den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d. d. 15 Februari 1904, ter kennis van belanghebben lo. dat de verlofgangers der lichting 1899 be- hoorende tot de le Compagnie hospitaal soldaten, voor den werkelijken dienst moeten opkomen voor het tijdvak van 29 Februari tot en met 26 Maart a. s. 2o. dat de verlofgangers der lichting 1900 bij de regimenten veldartillerie voor de werkelijken dienst moeten opkomen a. van hen, die behooren tot de treinafdee- ling, met uitzondering van hen die daarbij zijn overgeplaatst van de regimenten huzaren, de helft, en wel van 7 Maart tot en met 2 April a. s. b. van hen, die behooren tot de batterijen, een derde deel, van 14 Maart tot en met 9 April a. s. Texel, den 17 Februari 1904. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz. Lo. B. KOSTELOOZE VACCINATIE. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel, maken bekend, dat de gelegenheid zal zijn opengesteld tot liostelooze inenting en her inenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden op Woensdag, den 24 Februari 1904, 's middags 12 uur in de O. L. School te den Burg. op Zaterdag, den 27 Februari 1904, voor middags elf uur ten huize van Jb. Buijs te de Cocksdorp, op Woensdag, den 24 Februari 1904, 's namid dags 3 uur L. School te den Hoorn, op Zaterdag, den 27 Februari 1904, 's namiddags 4 uur ten huize van de Wed. W. Koppen te Oosterend, op Maandag, den 29 Februari 1904, voormiddags elf uur ten huize van de Wed. W. Koppen te Oosterend, op Woensdag, den 24 Februari 1904, 's namiddags 5 uur in de O. L. School te Oudeschild, oi op maandag, den 29 Februari 1904, 's namid dags 6'/j unr ten huizo van den geneesheer van der Vegt te de Waal. op Zaterdag 27 Februari 1904 's namiddags 2 uur in de O. L. School te de Koog. Texel, den 18 Februari 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, G. A. Hajenius, C. Keijser Pz. L. B. Kohier van den Hoofdeiyken Omslag. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TEXEL maken bekend, dat een afschrift van het primitief kohier van den Iloofdelijken Om slag voor het dienstjaar 1904, gedurende vijf maanden, van don 22 Februari 1904 tot en met den 21 Juli 1904, ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter lezing ligt. Texel, den 20 Februari 1904. Burgomeester en Wethouders voornoemd, C. KEIJSER Pz., Loc. Burgemeester- G. A. I1AJENIUS, Secretaris. TEXEL, 20 Februari 1904. Zeer groote belangstelling viel ten deel aan de openbare les, welke met de kinderen der alg. bewaarschool, gisterenmiddag in „de Lindeboom" werd gehouden. In 't Zondagspak gestoken en van vlaggetjes voorzien, werden de kleinen des middags te 3 uur geleid van uit de school naar het lokaal voor de openbare les bestemd. 'tWas feest voor de kleinen, 'twas ook feest voor de ouders, die hunne kinderen daar zoo aangenaam, vroolijk en leerzaam bezig zagen. De les slaagde naar wensch. De kinderen werden onthaald op ver snaperingen en ten slotte werd tot hun ge noegen voorstelling gegeven met een toover- lantaarn. Wij verwachten dat kinderen, ouders en belangstellenden allen tevreden zullen zijn geweest. Vlieland, 18 Febr. Vlieland's Fanfarecorps gaf gisteren avond eene eerste uitvoering in 1904. De heer van der Ree heette de aanwezigen welkom en maakte daarbij bekend, dat voort aan altijd, evenals op dezen avond, geen entreebiljetten meer zullen worden afge geven. Ieder lid ontvangt twee introductie- kaarten, heeft hij meerdere dames thuis, zoo kunnen deze toegang krijgen tegen betaling van 25 cent. Zeevarende jongelui kunnen lid worden voor een half jaar. Eenige nieuwe, goede maatregelen, waarmede het corps veel succes zij toegewenscht. Zooals te verwachten was, was het, dank zij de toepassing der nieuwe regeling, lang zoo vol niet als anders in de zaal van 't hotel Meijer, iets, wat volstrekt niet te betreuren viel en ook niets afdeed aan de genoegelijke stemming. Het programma beloofde veel goeds en gaf dit ook. De verschillende nummers werden mooi uitgevoerd en gaven het publiek veel te ge nieten, na ieder stuk viel hartelijke bijval den spelers ten deel. Na het eerste muzikale gedeelte werden twee voordrachten gehouden door de heeren Wels en v. d. Vlies. Beiden waren recht vermakelijk en kweten zich uitstekend van hunne taak; zij brachten de lachspieren flink in beweging. Een korte pauze werd gehouden, waarna de Fanfare weer optrad, eenige nummers, ook onlangs in het kerkgebouw uitgevoerd, hoorde men weer met groot genoegen. Toen werden twee voordrachten aangekon digd, de eerste door de heeren van der Ree en Donia. Geen wonder waarlijk, dat deze een uitbundig succes had; sommige interes sante voorvallen uit de laatste maandeD op ons eiland, werden op geestige wijze her dacht, de nu tot het verledene behoorende boot-geschiedenis, de raadsverkiezingen, enz. Met de twee lachende, zingende heeren lachte het gansche publiek mee, zóo hartelijk, dat in waarheid de zaal „dreunde van de pret." Aan de beurt kwam nu de „chocolade meeting," eenige fraai uitgedoste heeren, waaronder zich ook een dame bevond, die in 't gewone leven wel een heer zal zijn, betraden de planken, ook zij behaalden groot succes. Nog tweemaal deed de muziek zich liooren, even opgewekt en onvermoeid als bij 't begin van den toch zoo veeleischenden avond, een vroolijke marseh sloot het programma. De directeur maakte bekend dat de heer Donia op verzoek nog ten beste zou geven „de Bedelaar," bekend van de uitvoering der Zangvereeniging. Aldus geschiedde, de Bedelaar werd nog eens gehuldigd en toen bekoorde deze uit voering al weer tot de geschiedenis. Het was in ieder opzicht een recht aangename avond, mogen nu maar velen het inzien, dat op geen betere manier onze gewaardeerde vereeniging is te steunen, dan door lid te worden, dan zal het corps, dat heel Vlieland steeds zooveel genoegen verschaft, kunnen rekenen op vaste inkomsten. Een groote verrassing voor de vele dans- lustigen was, dat eenige der werkende leden zorgden voor dansmuziek, volop werd eenige uren lang daarvan genoten. Uit den Haag wordt gemeld In een circulaire, getiteld„Een woord aan de visschers en hunne vrouwen" worden de visschers te Scheveningen opgewekt zich, evenals de reeders, te vereenigen tot een Scheveningschen Visschersbond, zonder een bepaalde politieke of godsdienstige kleur. Met de oprichting van den bond wordt beoogd lotsverbetering van den visscher en voor de visschersvrouw te verkrijgen o. a. door gezamenlijk aan de Regeering te vragen opnemiDg van de visschers in de Ongevallen wet staatspensionneeringtoezicht op de zeewaardigheid der schepen; op het drinkwater; de voeding en de huisvesting aan boord betere woningen aan den walmeerdere hospitaal-, schepen en een betere rechtspositie voor de visschers. De bedoeling is o. a. ook om van de reeders te verkrijgen in plaats van het „tonnegeld" een vast loon met aandeel in de winst. De „Standaard" schrijft De lang gevreesde keer in de opbrengst der middelen is dan toch gekomen. Reeds December was niet zeer fortuinlijk, en Januari was bepaald slecht. Niet alleen geen vooruitgang, maar ernstige achteruit gang, en achteruitgang, op bijna alle posten bewijs alzoo, dat de welvaart trager loopt. Sloot nu ons budget, dan kon het iets lijden, maar het sloot niet, en uitzicht op inhaling van het nadeelig saldo bestond alleen, zoo de toeneming van de laatste jaren aanhield. Gaat daarentegen de achteruitgang door, en blijkt het acres tot staan te zijn gekomen, dan zal een aanzienlijk tekort ongedekt blijven, en zorgen voor de deur staan. Hoe men onder zulke omstandigheden nog kan aandringen, om nu reeds den suikeraccijns te verlagen, is dan ook moeilijk te verstaan. Het feit ligt er toe, dat we, niettegenstaande het zeer groote acres, voor een tekort in plaats van voor een overschot staan. De aandrang, die van allerlei kant gedurig uitgaat, om nienwe of verhoogde subsidie van het Rijk te vragen, zal dan ook gestuit moeten worden. Want vergeet niet de ge- meenteünanciën zijn ook in het gedrang ge komen, en zullen, om weer op goede orde te komen, nieuwe eischen aan het belasting betalend publiek stellen. We leven in Nederland duurduur door den gewonen standaard van het leven, en duur niet minder door de veel kostende in richting van schier eiken tak van dieDSt. Een uur is 60 minuten! Gedeput. Staten van Overijsel hebben on langs tot den Minister van Binnenl. Zaken de vraag gericht of voor lesuren herhalings- onderwijs van 45 minuten, zooals dit in ver schillende gemeenten gebruikelijk is, de volle 30 cent rijksbijdrage in rekening kan worden gebracht. Deze vraag is door den minister ontkennend beantwoord zoodanige uurdeelen zijn samen te voegen en alsdan is zooveel maal 30 cent in rekening te brengen als het totale tijdsbedrag, volle uren, d. i. uren van 60 minuten bevat. De draadlooze telegraaf. In de Marconi- telograafverbinding is een nieuwe uitvinding gedaan. Men zal nl. voortaan op vuurtorens Marconi-toestellen kunnen plaatsen zonder masten, die berichten op 10 mijl afstands zullen kunnen ontvangen. Daartoe heeft men die toestellen slechts te plaatsen op een tafel voor het geopend venster van den vuurtoren. Binnen enkele weken zal door de Marconi Telegraph Co. met het Engelsche gouverne ment een overeenkomst worden gesloten, waardoor het mogelijk zal wezen van elk telegraafkantoor telegrammen te verzenden, die door de Marconi-telegraaf verder kunnen geseind worden, naar plaatsen bij dezen tele graafdienst aangesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1