1723. Donderdag 25 Februari 1904. 17a" Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave 30NNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. t|b°g p verzoek van geachte zijde, ruimen wij - Jhe een plaatsje in onze kolommen in voor 0 i ierstaand artikel, van de hand van „Ericus," - —nomen in „de Telegraaf' H. F. BULTMAN. s zeker niet algemeen bekend, dat een der aamste mannen van beteekenis op land- wgebied, de heer Herman Frederik Bultman, Amsterdammer is. Ofschoon reeds 19 t 1836 geboren, is hij nog steeds de ziel iden vaderlandschen landbouw en wanneer sprake is van een minister van landbouw, ai wordt in een adem de naam van deD heer jjtman genoemd. Jong van hart, frisch en ichtig van geest, buitengewoon werkzaam en ïg van begrip beschaamt hij heel wat jonge- die „nooit tijd hebben" iets goeds te doen, 'weel inspanning vordert. „Hoe meer men t des te meer kan men doen," zegt een oud 'jekwoord. De heer Bultman bewees dit steeds ewijst dit nog. eds in 1864 vestigde hij met den heer De _,;cq in de Haarlemmermeer de Eerste Neder- ïdsche Associatie voor de Paardenfokkerij en rd sedert een der grootste paardenfokkers van s iland. Het Nederlandsch Paardenstamboek ïlp hij oprichten, Fel bestreed en bestrijdt nog de militaire en veterinaire (veeartsenij- ndige) pressie, welke in den laatsten tijd op landoouw-paarden-fokkers wordt uitgeoefend, aarbij men z. i. de eischen, die aan een landbouwpaard mogen gesteld worden, uit g verliest. Nog is hij algemeen secretaris- aningmeester en voorzitter der afdeeling Noord- tlland van het Ned. Paardenstamboek. was hij ook lang voorzitter van deHoll. ,tsch. van Landb. en wel in de moeielijkste e na het overljjden van den even rijken ilden heer Mr. D. Visser van Hazerswoude, oms alleen geheele tentoonstellingen finan- 1 voor zijne rekening nam. De heer Bultman deze maatschappij op eigen beenen staan, n hij bedankte, (wegens benoeming tot voor- ir van het Nederlandsch Landbouw-comité) 'koos men hem by acclamatie tot eerelid. In den bloeitijd der landhuishoudkundige con- en vond men hem daar steeds en nu nog meermalen was hij voorzitter der tweede ling. Dit spreekt eigenlijk wel van zelf; retisch en practisch kent hy zijn bedrijf en [tot voor korten tjjd zelf duizend H.A. grond Ier handen. Toen hij dit bedrijf inkromp, [gde hij de tuinbouw-onderneming „De icker." By zjjn werklieden is hy algemeen geacht en imind. Hun lot heeft hij zich steeds aange- [okken, ook daaruit blijkende dat zij reeds lang gen ziekte en ongelukken verzekerd zijn. In 1876 stichtte hij het Nederlandsch Rund- Je-stamboek. Reeds zeer lang is hy wethouder ,jn Haarlemmermeer, hoogheemraad van Rijn- Ml,nd (vroeger van den Haarlemmermeerpolder); lorzitter van den Middenpolder (door hem droog c"Kaakt), directeur van den Zuider-Legmeer- ilder, voorzitter van de afd. Haarlemmermeer Th.M.v. L., voorz. van de schoolcommissie zijn gemeente, voorz. der schattingscommissie het district Amsterdam en nog veel meer. dert 1887 is hij lid der Eerste Kamer en left ook daar veel invloed. De Nederlandsche ering, die hy onder ministers van alle tingen meermalen adviseerde, benoemde hem Ridder in de orde van den Nederlandschen ■uw, de Fransche tot Ridder van het Legioen ,n Eer en tot Officier in de orde door Land- pwverdienste („Mérite agricole") Hy was n.l. sman van de compagnie Agrikole de la Crau an de moerassen „de Fos.") Daar in het |en van Frankryk vestigde hy een Neder- ische volksplanting. Die „lintjes" zyn dus 1 verdiend. Ook was hy Regeeringsafgevaar- -bd( te Parys op de internationale conferentie dp bescherming van vogels. België benoemde hem tot Ridder van de Leo poldsorde. Van de Belgische Maatschappij van Land- en Tuinbouw is hij ook eerelid en lid van verdienste van het Nederlandsch Rundvee stamboek. De Nederlandsche Vereeniging van Bijenteelt hielp hij oprichten en nog veel meer nuttige vereenigingen, als het centraal bureau tot het aanschaffen van landbouwbenoodigdheden, waar van hij tot voor kort voorzitter was. „Het klimmen der jaren" heeft nog altijd geen invloed op dezen „man uit één stuk," op dezen recht-door-zee-Hollander, die als het de belangen van zijn geliefden Landbouw geldt, nog met jeugdig vuur en heilige verontwaardi ging ten strijde trekt tegen domheid en onkunde. Dat ons land hem nog zeer lang in zijn volle kracht behouden moge!" TEXEL, 24 Februari 1904. Nu de miliciens van de lichting 1904 spoe dig tot den werkelijken dienst zullep worden opgeroepen, is de vermelding zeker niet te onpas, dat aan eenigen die met goed gevolg aan de oefeningen in den wapenhandel heb ben deelgenomen, een korteren werkelijken diensttijd is toegestaan. De oefeningen welke eenige keeren, ook Maandagavond, op den pu- blieken weg werden gehouden, loopen voor deze cursus ten einde. Waal, 22 Febr. De laatste Nutsayond in dit seizoen, a. s. Zondag te houden, belooft voor de leden met hunne dames een aan gename avond te zijn. Door eenige jongelui zijn eenige lieve tooneelstukjes, voordrachten en zangnummers ingestudeerd, terwijl de uitvoering zal worden opgeluisterd door mu ziek Door bijzondere omstandigheden is dit maal de bijeenkomst bepaald op een Zondag. De Cocksdorp, 22 Febr. Op het strand van Texel, bij paal 27, is aangedreven eene scheepsboot, vermoedelijk van een visschers- vaartuig, daar er vischhaakjes in lagen. Met zwarte letters staat er op geschilderd H. D. de Sallé, Ficamp. F No. 1812. De onderstrandvonder heeft haar geborgen. Oosterend, 23 Febr. Heden zijn de garnalen- visschers weder naar hunne bezigheden ver trokken. In de vorige week hebben ze weinig kunnen uitrichten, zoodat de visschers per hoofd slechts enkele kilo's hebben kunnen verzenden. De prijzen waren daardoor bij zonder hoog. Vlieland. In de maand Januari werd alhier in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 856.23; terugbetaald f350.05. Het laatst uitgegeven boekje was no. 191. Men meldt aan „de Telegraaf" Hij had zijn vaste klanten, Wekelijks be zocht hij de ingezetenen van Almelo en omliggende gemeenten. Daardoor was hij een bekend straattype geworden. Altijd was het dezelfde vraag, die van zijn lippen klonk „Ook nog een pakje lucifers of blauwe steen?" Bedelen was zijn eer te na. Wie dan ook een van beide artikelen niet van noode bad, kreeg in ruil voor het bronzen geldstuk een doosje lucifers. Toch zag hij er als een bedelaar uithij woonde in een der achterbuurten onzer gemeente. Dezer dagen overleed hij. Zijn nalatenschap bestond uit een bedrag van f 15000 aan contanten. Door iemand te Nieuwe-Ton ge werd 4 September 1900 een briefkaart op de post bezorgd, bestemd voor een schipper in Fries land, die 15 Febr. 1904 (dus na drie-en-een half jaar) door den afzender als onbestelbaar is terug ontvangen Of er al dien tijd naar den schipper is gezocht wordt niet gemeld 1 Wenken voor de schooljeugd. Naar de „Dordt. Ct." verneemt hebben Burg. en Weth. van Dordrecht, na overleg met den districts schoolopziener en den hoofd-inspecteur der volksgezondheid in alle openbare scholen voor lager onderwijs aldaar kaarten doen ophangen, waarop de DavolgeDde „Wenken voor de Schooljeugd" op in het oog loopende wijze staan gedrukt lo. Wij moeten ons lichaam dagelijks wasschen, vooral hoofd, hals borst en mond, onze handen telkens reinigen voordat wij gaan eten of eetwaren aanraken en de Dagels kort en schoonhouden. 2o. Onze kleeren en schoenen of klompen moeten dagelijks van stof of vuil worden ODtdaan. 3o. Wij moeten bij de schooldeur onze voeten afvegen, geen vuil of afval in de school neerwerpen, niet op den vloer spuwen en een zindelijk gebruik maken van de privaten en waterplaatsen. 4o. Wij moeten geen onzuiver water drinken en nooit sterken drank gebruiken. 5. Wij moeten rechtop staan en loopen en onder het zitten het bovenlichaam zooveel mogelijk rechtop, de handen niet onder bank of tafel en de beenen stil houden. 6o. Wij moeten het den onderwijzer zeggen, als wij op onze plaats niet goed kunnen zien of hooren, als wij ons ziek gevoelen en als er thuis eene besmettelijke ziekte is. Daar zal wel een storm over opgaaD. Naar aan de „D. Ct." van bevoegde zijde wordt medegedeeld, heeft de Minister van Marine een 50-tal abbonnementen gesloten op het dagbiad „Het Nieuws van den Dag te Amsterdam, ten einde die courant ter beschikking te kunnen stellen van de beman ningen onzer schepen in Oost-en West-Indië, en hen op deze wijze in de gelegenheid te stellen op de hoogte te blijven van de ge beurtenissen in het moederland en daarbuiten. Met speciale vergunning om direct door België te vervoeren zijn 50 Nederlandsche fok dieren (runderen) te Antwerpen op een boot geladen met bestemming naar Noord- Amerika. Hiervan waren 30 in Friesland aangekocht, 20 in Noordholland, waaronder 1 stier in Beemster van A. Kooij Dz., nog geen 2 jaar oud, voor f750, 12 maal bekroond. Als men weet, dat een twintig jaar geleden honderden fokdieren naar Noord-Amerika werden geëxporteerd en dit thans weer een begin is, hoopt men op navolging. 't Is dan echter ook te hopen, dat men de beesten eenvoudig over Amsterdam naar Amerika zal zenden. De „Bode" bevat het verslag van het Herstellingssord voor Nederlandsche Onder wijzers te Lunteren, over het exploitatiejaar 1903. Daaruit blijkt Volgens verklaring van den geneesheer hebben van de 87 patiënten, die in 1903 vertrokken, 22 geheel hersteld, 13 veel ver beterd, 31 verbeterd, 5 weinig of niet verbe terd het Herstellingsoord verlaten, terwijl 1 overleed 5 te kort en 2 in 't geheel niet behandeld werden en S den geneesheer geen aanleiding tot opmerking gaven. Van tal van patiënten ontving de commissie dankbetuigin gen voor de genoten verpleging. De staat der geldmiddelen liet toe een begin te maken met het vormen van een reserve fonds. Een som van f 1000 kon daarvoor worden afgeschreven. Ook dit jaar kan de commissie zich weer in een batig slot verheu gen en zal een bedrag van twee duizend vijfhonderd gulden bij het reservefonds ge voegd kunnen worden. De jaarlijksche bij dragen zijn iets lager dan het vorige jaar. De commissie hoopt, dat de commissies en correspondenten, wien hierbij wederom een woord van bartelijken dank wordt gebracht, er in zullen slagen een verdere daling te keeren. TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met tertiooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. I Kina [waa, j 3d la B Hij was tot voor zeer korten tijd voorzitter J n [het Nederlandsch Landbouw-Comité dat hij jde oprichtte en bedankte volgens onze meening een, omdat het hem daar in den laatsten tijd et [naar den zin ging. Er moet een minister n,| die zich doof houdt, wanneer hij iets niet 1 hooren. Wil de heer Bultman van iets af n, dan spreekt hij met plechtig pathos van „ftetl klimmen zijner jaren." Koud en wreed is ènfhlde mensch, want in plaats van diep ont- een traan weg te pinken, kan niemand zijn lachen bedwingen. Arme heer Bultman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1