N°. 1724. Zondag 28 Februari 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat Burg op Texel. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave GEVONDEN VOORWERPEN Gedeponeerd ten RaadhuizeEen Schaar, gevonden op den Waalderweg. TEXEL, 27 Februari 1904. Wij maken belanghebbenden attent op eene wijziging in de predikbeurtendienst op Zondag 28 dezer bij de Herv. Gemeente aan den Hoorn, waar alsdan des namiddags te half drie zal optreden de Hr. Barends van Cocksdorp. Den Hoorn, 25 Februari. Bij den strand vonder alhier is aangebracht een Ra, die bij paal negen aan 't strand was aangespoeld. Het bestuur van het Ned. Paarden stamboek maakt bekend, dat de keuringen voor de toekenning der Rijks- en Provinciale bijdragen en subsidiën voor hengsten zullen plaats hebben te Schagen op Dinsdag 15 Maart, vm. half tien, te Beverwijk Woensdag 16 Maart, te Hoofddorp Donderdag 17 Maart 10 uur. Yoor deze keuringen zijn uit het Provin ciaal subsidie beschikbaarvoor hengsten geboren in 1901 of vroeger, zeven subsidiën van f 250. voor hengsten geboren in 1902 zes aanhoudingspremiën van f 150. Voorts uit het Rijkssubsidie voor hengsten van 3, 4 of 5 jaar oud (warmbloed) drie bijdragen van f 400, zoomede één bijdrage van f 400 voor hengsten van denzelfden leeftijd (koudbloed.) Alles volgens nader omschreven voorwaarden. Voor Texel is beschikbaar een bijdrage van f 250; Terschelling f 350. Wieringen f 200. De Staat concurrent van de boekdruk kerijen De Haagsche briefschrijver van het „Nieuws" meldt, dat de nieuwe inrichting van de „Staatscourant" in boekformaat aan de Landsdrukkerij een massa werkt veroor zaakt, en vermoedelijk ook geld kost. De verschillende vereenigingen, enz., die vroeger haar goedgekeurde statuten of reglementen zelf moesten laten drukken, bestellen nu een voudig zooveel exemplaren als ze noodig hebben van het betrokken bijvoegseltje der „Staatscourant. Zij zijn er voor een koopje at, de Landsdrukkerij draait er voor op,— ende particuliere drukkerijen leggen er 't loodje bij, want zij verliezen al die klanten. Of vooral voor dit laatste de Landsdrukkerij dienen moet, veroorlooft hij zich te betwijfelen. Gevaarlijk vreugdebetoon. Terwijl een bruidspaar te Eemnes met de genoodigden naar het raadhuis reed, loste een der familieleden eenige saluutschoten. Het ongeluk wilde, dat hjj een der gasten in het tweede rijtuig ernstig verwondde, zoodat geneeskundige hulp noodig was. Krenterigheid De Haagsche kroniek schrijver der „N. Gron Ct. weet mee te deelen dat onlangs vanwege den minister van water staat of de regeering een circulaire moet zijn uitgevaardigd, waarbij (naar hij meent op grond van een door de Rekenkamer gemaakte aanmerking, doch dit wist zijn zegsman niet zeker) aan ambtenaren, die voor staatsreke ning, in dienet, naar Engeland reizen, werd voorgeschreven zich bij zulke gelegenheden te bedienen van de lijn Hoek van Holland, 3mdat, het is bjjna niet te gelooven, op de ijn Vlissingen twee schilling (f 1,20) extra svordt geheven voor een bed en een hut bij nachtelijkee overtocht, terwijl de Hoek 't bed gratis geeft 1 Nu ja, de ambténaren werden liet bepaald gedwongen via lloek van Holland gaan, maar als ze over Vlissingen reisden, mochten zij die twee schillings voor een bed niet in rekening brengen. Dat komt dus zoo schrijft die chroniquer feitelijk neer op een voorkeur geven aan de Engelsche boven de Nederlandsche lijn door de Neder landsche Regeering, ter wille van een bespa ring van f 1,20 per reis. Laat mij er terstond bijvoegen dat de ambtenaren er zich weinig aan gestoord en er een middel op gevonden hebben om toch van de Vlissingsche lijn, maar dan van de dagboot, gebruik te maken, wat ten slotte neerkomt op een vermeerde ring van kosten wegens een dag langer reizen. Wat een anti-natioDale krenterigheid van een Kabinet, dat zich nog wel bijster natio naal dunktEn wat een heerlijke bevestiging van het spreekwoord dat vaak de zuinigheid de wijsheid bedriegt: f 1,20 bespaard, maar daartegenover eene verhooging der declaratie van den ambtenaar met tenminste f 6 a f8 verblijfkosten, met en benevens omgekeerde protectie, nl. van den vreemdeling tegenover eene nationale onderneming, 'tls waarlijk Abdera overtreffen, zegtdeArnh. Ct. terecht. In „De „Tijd" lezen wij een critiekje van den heer Jan Broms uit Utrecht over het monument op het graf van dr. Schaepman te Rome „Dit grafmonument is veeleer een beleedi- ging dan een hulde te noemen aan de nage dachtenis van dr. Schaepman, die in zijn be langwekkend leven de schoonheid zoo oprecht heeft gediend. „En men verbaast er zich over, dat tegen woordig' nu de decoratieve kunst in Neder land zoo hooge plaats zich wist te veroveren, dat, als om strijd, daaraan lof wordt gebracht in vreemde landen, nog zulk een pruikending werd geplaatst op het graf van een onzer grootste, begaafdste en kunstzinnigste land- genooten". Een honderdjarige. Aan den oudsten inwoner van Gouda, T. Schep, verpleegde in de werkinrichting, werd op zijn lOOen ver jaardag een aangename dag bereid. Des middags gaf het muziekkorps der schutterij in de inrichting ter zijner eere een concert. Het bestuur en contribuanten der inrichting kwamen hem gelukwenschen, terwijl hem verschillende geschenken, waaronder een van een bedrag van f 25 van het fonds voor oud strijders, werden aangeboden. Uit tal van woniugen in de buurt wapperde de driekleur. Des avonds werden alle verpleegden onthaald. Russisch-Nederlandsche ambulance De „Temps" meldtDe welbekende Nederland sche predikant te St.- Petersburg, ds. Gilot, die tijdens den oorlog van 1877 en tijdens' den Zuid-Afrikaanschen oorlog een verplogings- dienst organiseerde, is thans bezig een Rus- sisch-Hollandeche ambulance te vormen voor den oorlog in Oost-Azië. De Nederlandsche kolonie te St. Petersburg heeft voor dit doel 15,000 roebel geschonken. Een nieuwe landbouwcourant. De op richting van een naamiooze vennootschap bij aandeelen van t 20, tot uitgave van een Veen, koloniale Landbouwcourant, een boerenkraut is zoo goed als verzekerd. Het benoodigde kapitaal, f 2o,000, is reeds voor meer dan drievierde geplaatst. Een vergadering van aandeelhouders zal spoedig gehouden worden. Het plan is de nieuwe courant voorloopig drie keer 's weeks te doen verschijnen. Men heeft echter de illusie er een dagblad uit te doen groeien In de provincie Groningen komen al 5 dagbladen uit. Leelijk verzuim Te Dongen heeft de loteling C W., die dacht van dienst vrij te zijn wegens broederdienst, een aanzegging ontvangen, dat hij begin Maart in dienst moet treden, daar hij door onbe dachtzaaraheid zijn reden van vrijstelling niet had opgegeven. Drijvende doodkisten Het „Weekblad voor Beverwijk en Alkmaar" publiceert mededeelingen aangaande een vier tal vlsschersschepen van de maatschappij Noordzee, die in een zóó ellendigen staat moeten zijn, dat het uitvaren gevaarlijk is voor de bemanning. Eén dezer schepen moet zich in zulk een treurigen toestand bevinden, dat de schipper in het openbaar verklaarde er moeilijUmeer mee uit te durven. Wanneer het schip bij kalm weder, in schuine richting op zee ligt (wat geschiedt om ongeveer op dezelfde plaats te blijven) zoodat het weinig van den golfslag te lijden heeft, kan men nog met moeite het schip leeghouden en het devies klinktpompen of verdrinken 1 Het „Weekblad" voegt er bij, dat deze zaak aan de aandeelhouders bekend is en vraagt „of is het onwaar, dat op de laatste aandeel houdersvergadering gelden zijn geweigerd voor herstel der schepen. Een dwaze weddenschap en de treurige gevolgen. Te Kwakel heeft men, naar „De Tijd" meldt, in een herberg de aardigheid gehad om een weddenschap aan te gaan door 't verbruiken van 14 borrels in tien minuten. De 17-jarige V. nam 't aan, met het nood lottig gevolg, dat hij bij den negenden borrel ineenzakte en niet meer tot bewustzijn kwam. Eene eigenaardige begrafenis had dezer dagen te Nederhemert plaats. Door den hoogen waterstand stond het veerhuis geheel geïso leerd in de Maas. In dat huis stierf de jonge vrouw des huizes, aan een slepende ziekte. De begrafenis nam nu plaats in drie groote roeibooten en voer onder het luiden der klokken tot aan den Noorderdijk van den Nieuwen Maasmond. Rechts en links van dezen dijk is alles een uitgestrekte waterplas Hier moest overgestapt worden in aan de andere zijde van den dijk gereed liggende booten en zoo ging de droeve stoet naar de Protestantsche begraafplaats te Eiland-Neder- hemert, dat door het hooge water ook is overstroomd en waar alleen de z. g. dijk en een paar erven, het kasteel, de kerk, nog watervrij zijn. Op de begraafplaats kon met moeite een plaats worden gevonden waar nog begraven kon worden. Op dezelfde wijze ging men weer huiswaarts. (U. D.) Een medewerker van het „Soer. Hbl." wijst er op, welk een ramp het voor de Javasuikerindustrie kan worden, indien Japan in een Oorlog met Rusland verslagen mocht worden. Japan belooft in den toekomst, met China, onze beste afnemer te zullen worden, zoodat ons belang medebrengt dat het in welvaart toeneemt, in welk geval ook toeneming van het gebruik van suiker niet kan uitblijven. Van Rusland is niets anders dan sluiting van de „deuren" te verwachten. Krijgt dit rijk Korea, dan is alle handel daarop voor ons uitgesloten. Laten wij dus ook op bovenstaande gronden hopen, dat de vrede bewaard blijve en tevens dat Korea niet Russisch wordt. De arrondissements-schoolopzieners wor den door de Leerplichtwet zoozeer met admini stratieve werkzaamheden overstelpt, dat velen zoo goed als geen tijd meer over hebben om de scholen in hun arrondissement te bezoeken. Eenige weken geleden ontvingen zij van het Centraal Bureau voor Statistiek een verzoek om tal van opgaven in zake de werking der Leerplichtwet te verstrekken. De invulling dezer staten zou een geruimen tijd in beslag nemen. Daarom is dan ook op de algemeene bijeenkomst van schoolopzieners uit alle deelen des lands onlangs te Utrecht gehouden, met eenparige stemmen besloten de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Werkstaking alzoo? Abonnementsprijs per 3 maanden Voor bek Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Adverlmtién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1