1726. Zondag 6 Maart 1904. 17'" Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. iel it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave EMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel IE VONDEN VOORWERPEN, oneerd ten Raadhuize een zakdoek tiandschoen, gevonden te den Burg. n c, ft ig 1 zij 3rtal| et bbenl vcrll I cn| oekq iet O TEXEL, 5 Maart 1904 ik •gen Roonsdagmorgen van bier yertrokken Hchtigen, zijn als volgt ingedeeld 'chting 19Ö3. Dros, Grenadiers en Jagers [uis, 4e Vesting, Helder, finer, Pontonniers, Dordrecht. J. Nieuwenkuize, 4e Infanterie, Haarlem. W. G. Bakker, 7e Amsterdam. Lichting 1904. D. Eelman, Zeemacht. C. de Graaf, idem. S. Knol, idem. R. J. Eelman, idem. P. Huizinga, Veld-artillerie, Utrecht. J. Bakker, 4e Vesting, Helder. H. Knol, le Infanterie O; List, M. J. Roeper, 4 e Vesting KI. Troost, W. A. Geus, M. Brouwer, Torpedist, Briel. G. Bakker, 4e Vesting, Heider. Jan Hoedemaker 1903, en Gerrit Hoedemaker 1904, Met Mei moeten nog 2 militiepiichtigen in dienst komen van de lichting 1903 en 6 van de lichting 1904. Door den bouwkundige M. A. te Nuijl, werd Woensdagavond j 1. aanbesteed de ver bouwing van een Winkelhuis, staande op de „Steenen Plaats" te den Burg. De uitslag was als volgt N. Lap f 1149,65 R. Daalder 1184,79 J. v. Wessem 1238, P. Zoetelief 1275,— Gegund aan den tweeden inschrijver. Waal, 4 Maart 1904. Bij gelegenheid van de jaarlijksche verhuring van wegen in den polder „de Waal," was de Bellevue eergisteren geheel gevuld met belangstellenden, nieuws gierigen, enz. Was de opbrengst het vorige jaar f 19,72, thans was het totaal bedrag der verhuring f 27,45. De gemeenteraad van Hoorn heeft op een adres van 51 koffiehuis- en stalhou ders en veehandelaren aldaar, om de voor jaarsveemarkt dit jaar niet te houden op 29 April (Vrijdag) wijl dan tevens de groote veemarkt te Leeuwarden en de markt te Leiden gehouden worden besloten de voor- jaarsmarkt te bepalen op 25 April. Bond van Christen-Democraten. In een flink bezochte vergadering Zaterdag avond gehouden in de Sckotsche Zendings kerk te Amsterdam, onder leiding van den heer Staalman, lid der Tweede Kamer werd (naar het Hbl. meldt) opgericht een Bond van Christen-Democraten. Tot leden van het Bondsbestuur werden aangewezen, uit elk dei- negen districten van Amsterdam éón lid. In een dezer dagen te houden vergadering zal de Bond zich nader organiseeren in negen Christelijk-Democratische Propaganda-Clubs voor Amsterdam. Een hardhandige vrouw. In het zie kenhuis te Rotterdam werd om verbonden te worden een bootwerker gebracht, die, goede sier met zijn weekgeld makende, te land was gekomen in een café, waar zijn vrouw hem na lang zoeken vond. Zij sloeg haar half dronken man met een bierglas in het gezicht, waardoor hij verwond werd. Verder viel hij over een kachel en kreeg daardoor brand wonden aan het been. Volgens een mededeoling van de Ame- rikaansche regeering is de invoer van vee en huiden uit Nederland in de Vereenigde Staten wederom toegestaan met inachtneming van do voorschriften door den Amerikaanschen Minister van Landbouw bepaald. Een oude dame. Mevrouw Abrahams Wijnberg, Hofstraat 106, te Kampen, hoopt 12 dezer haar 105den geboortedag te beleven. Dinsdagmorgen in de vroegte had de winkelier J. Verschoor in de Zwartepaarden- straat 10 te Rotterdam de onvoorzichtigheid een brandend petroleumlampje te willen bij vullen uit een standaardvat in zijn winkel. Bij het uitschroeven van het bovenstuk kon hij het lampje door de warmte evenwel niet blijven vasthouden. Het viel op den vloer juist bij het vat, waar de grond met petroleum was doorweekt. Het gevolg laat zich denken. Ploewel Verschoor nog de tegenwoordigheid van geest had het halfvolle vat op straat te werpen, stond de winkel in een oogwenk vol vlammen en brandde evenals de aan grenzende kamer geheel uit. Om vrouw en kinderen te redden, die op de eerste verdieping sliepen, sprong Verschoor achter uit het raam, zijn vrouw wierp hem beide kinderen toe en sprong toen zelf er uit, waarbij zij aan beide beenen werd gekwetst. De kroniekschrijver van de „N. Gron. Ct." gelooft dat de dag9n van het Ministerie- Kuyper zijn geteld. De verwerping van de wet op het Hooger onderwijs, zegt hij, zou voor den premier een zware slag zijn, maar het is volstrekt niet uitgemaakt, dat het Kabinet er om zou aftreden. Wel echter zou, naar ik hoor, bij de drank wet, als een der hoofdpunten van het mini sterieel programma, de Kabinetskwestie worden gesteld. Daarvoor nu bestaat alle kans, de oppossitie tegen dat ontwerp is van dien aard dat het, vooral ook door het verzet van Roomsche kant, stellig geen meerderheid zal vinden, tenzij op de meeste hoofdpunten gewijzigd. En ben ik wel ingelicht, dan weigert de Minister van Binnenlandsche Zaken dat beslist Er is zeer weinig uitzicht op (de Minister Kuyper zelf gevoelt het, zegt men) dat hij die voordracht zal kunnen doen aannemen, en terwijl bij reeds in zijn memorie zal doen doorschemeren dat hij bij deze gelegenheid de kwestie van vertrouwen stelt, zal het bij de beslissing gaan om het voortbestaan van het Kabinet en van de coalitie. Een brandje onder hoogst verdachte omstandigheden, is Zondag te Amsterdam op de Ceintuurbaan, door de brandweer ge- bluscht. Bij onderzoek bleek n.l. dat tijdens de bewoners afwezig waren, uit een kast in de achterkamer ontvreemd waren f 25 en eenige centen, terwijl in die kamer de boel overhoop lag en met petroleum was begoten. Volgens verklaring van de vrouw des huizes, was zij van huis gegaan en had niemand achtergelaten. In de kamer werd ook ge vonden een ledige petroleumbus, welke vol gens de vrouw, vóór zij vertrok, met petro leum gevuld in de keuken stond. Een duistere zaak zoo'n brandje. Veel liefhebbers. Naar het Hbl. ver neemt, hebben zich voor de betrekking van agent bij de Rijksverzekeringbank 1700 solli citanten aangemeld. Wanneer men weet dat slechts tien of twintig personen geplaatst kunnen worden, dan zal het aantal teleur- gestelden niet weinigen zijn. Billijke schadevergoeding. Baron van P. te Arnhem, die onlangs bij ongeluk met zijn automobiel een oude doove vrouw overreed, die aan de gevolgen is over leden, heeft zich bereid verklaard voortaan oen weekgeld aan haar gezin uittebetalen en heeft ook de begrafenis- en verplegings- kosten voor zijne rekening genomen. Niet naar Zuid-Afrika Donderdagmorgen kwam met de maiiboot der maatschappij „Zeeland" een gezelschap Hollanders terug uit Zuid-Afrika, die vruchte loos beproefd hadden daar een bestaan te vinden. Door deze mislukking zijn sommigen hunner aanzienlijke bedragen, enkelen tot f 1000 kwijt geraakt. (R. N.) Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Bdro 30 Cts. Franco par post door ge- leel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere fcden met rerhooging der porto's. Prijs der Advertentièn "Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cti. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. NATIONALE MILITIE. 3 pi ejai h-vo! iel nui ge van Veilofgangers in werkelijkon dienst. ■gemeester van Texel maakt bekend, dat ke Gemeente gevestigde verlofgangers, wier ronder zijn vermeld, ieder tegen bet achter ji aangegeven tijdstip, bij deze in werkelijken rden opgeroepen. ÉlR JAN, 14 Maart 1904, Lichting 1901 'antserfort Artillerie, Garnizoensplaats, Helder' ,T GERRIT AltlE, 14 Maart 1904, Lichting irps, Pantserfort Artillerie, Garnizoensplaats, LEN LODEWIJK, 14 Maart 1904, Lichting [Korps, 4de Regiment Vesting Artillerie 10de Tiie, Garnizoensplaats, Helder. ;eroepen verlofgangers zullen zorg dragen, der op den voor hem aangegeven dag, in [ekleed en voorzien van hunne verlofpassen, n al de bij hun vertrek met groot verlof ien voorwerpen van klceding en uitrusting, korpsen zijn aangekomen des middags vdor f, zoo dit niet mogelijk is, op het uur, door ;eester te bepalen. De verlofgangers, voor ikomst op een Maandag is gesteld, behoeven l:en zij gevestigd zijn m gemeenten, vanwaar écu dag hun garuizoen kunnen bereiken, I op don voor de opkomst bepaalden dag op ;even, en moeten den volgenden dag, zoo mogelijk, bij hun korps aankomen de e verlofgangers, voor wie de dag van opkomst .terdag is gesteld, behoeven zich eerst don aaraanvolgende naar hun korps te begeven, enschelijk, dat de opgeroepenen zich op den erkdag voor hun vertrek, des voormiddags 10 en 12 uren, ter Gemeentesecretarie aan- 'oorzien van hunne verlofpassen tot het in nemen van daggeld en ten einde in het orden gesteld van de noodige vervoer- of itten, een en ander voor zoover zij daarop en, en tevens om, zoo zij die gewenscht Scktingen aangaande de reis tc bekomen, die per spoor reizen, moeten zich ten half uur vóór het vertrek van don trein -tion aanmelden. iziekte of gebreken hunne opkomst mochten moet hiervan zoodra doenlijk door over- Snl eene op gezegeld papier geschreven en geleg- "ccskundige verklaring ter Gem.-Secr. blijken zrlofgangers, aan wie wegens onvermogen eene Ie verklaring is afgegovcD, dan kan deze aldus, ling aan wien behoort, ter Gemeentesecretarie geleverd. Betreft het verlofgangers, aan wie, met eene vorige oproeping in werkelijkon por dcnzelfden geneeskundige" reeds eene is uitgereikt, dan kan ook voor niet-onver- let eene ongezegeldc en niet-gelcgaliseerdc Iworden volstaan, jlofgangers, die vermeenen in do termen te tot liet erlangen vau ontheffing van voren- erkelijkcn dienst op grond van de vierde, pd mot de derde zinsnede, van art. 113 der I I 1^01, of van een goldelijkc vergoeding als IDg de laatste zinsnede van dat wetsartikel, hun belang aangeraden daartoe spoedig KONINGIN het verzoek tc doen. Dal >n op ongezegcld papier worden geschreven rechtstreeks aar. Hare Majesteit worden Erankeering is niet noodig. [-ontvangen cener bijzondere oproeping ont- •crlofganger geenszins van zijne verplichting t onder do wapenen, daar deze openbare g EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, [ofganger behoorlijk is opgeroepen, pn 3 Maart 1904. De Burgemeester voornoemd, E KEIJSElt, L.B. ird, vau lijkt r m olgi Met verlof tot October. P. Biuin, beide opgegeven als deserteurs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1