N°. 1727. Donderdag 10 Maart 1904. 17ae Jaargang, Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland." Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pen post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel Jaarljjksche toelating van nieuwe leerlingen op de O: L. Scholen. De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op den 1 April a. s. leerlingen tot de O. L. Scholen in de Gemeente kunnen worden toegelaten, die op dien datum den leeftijd van 5 jaren hebben bereiktwaartoe meu zich vóór 25 Maart a.s. moet aanmelden bij de betrokken hoofden der scholen onder over legging van het vaccinatiebewijs. De leerlingen die tot de school met uitgebreid leerplan te den Burg wenschen toegelaten te worden moeten 1 April e. k. den leeftijd van 9 jaren bereikt hebben. Texel, 7 Maart 1904. De Burgemeester voornoem C. KEIJSER Pz., L. B. WAARSCHUWING tegen het lokken van Nederlandsehe Werklieden naar Duitschland. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel waarschuwt tegen de berichten in de Nieuws bladen of daartoe uitgezonden agenten, die soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, ton behoeve van industrieele ondernemingen, Nederlandsehe werklieden naar Duitschland lokken. Bij hunne aankomst te dier plaatse toch is herhaaldelijk gebleken, dat zij daar niet gebruikt kunnen wordeD. Het is daarom geraden, dat die werklieden, alsvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten ai te gaan, ót zelf ól door mijne tusschenkomst, zich tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen wenden, omtrent de vooruitzichten in hot bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woning aldaar. Wie dit nalaat, stelt zich bloot aan groote teleurstelling en schade. Texel, den 7 Maart 1904. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz., L. B. DUITSCUE ONDERDANEN. Do BURGEMEESTER der gemeente Texel doet te weten, dat door den gezant des Duitschen Rijks, namens Zijne Regeering is bericht, dat Duit8cho Onderdanen, die stukken uit hun laud behoeven, of do legalisatie daarvan verlangen, zich, onder opgave van het doel, waartoe die stukken moeten worden gebezigd, rechtstreeks en zonder van een tusschenpersoon gebruik te makenmoeten wenden tot de overheid van hun eigen land. Texel, den 7 Maart 1904. Do Burgemeester voornoemd. C. KEIJSER Pz., L. B. («edeukteckc» van geschiedenis en kunst. De Burgemeester van TEXEL, Overwegende, dat door ZE. den Ministor van Binnenlandsche Zaken, meermalen do aandacht der gemeentebesturen is gevestigd op het be treurenswaardig feit, dat bij voortduring oude gebouwen, welke voor de konnis onzer kunst onzer geschiedenis belangrijk kunnen zijn, worden gesloopt, verbouwd of hersteld, zonder dat daar van opmetingen gesohieden of afbeeldingen Vervaardigd worden. Noodigt de ingezetenen met aandrang uit steeds tijdig kennis te geven van voorgenomen sloopingen, verbouwingen of hcrstellingeu van oude kerken, torens, poorten, merkwaardige gevels, enz., opdat do gelegenheid besta daarvan atbeeldingon of opmetingen te doen maken en tevens van do besteigering van zoodanige ge bouwen, opdat van do steigers gebruik gemaakt kan worden om het bouwwerk op te metenen daarvan architectonische teokeningon te ver vaardigen. Texel, den 7 Maart 1904. De Burgomoester voornoomd, C. KEIJSER Pz., L. B. TEXEL, 9 Maart 1904. Uitvoering Gymnastiek vereeniging. Zaterdagavond had de eerste uitvoering plaats der Gymnastiekvereeniging „Sparta" alhier. Nadat alle werkende leden (68?) onder leiding van hun directeur ten tooneele waren verschenen en langs den kant daarvan waren geschaard, werd door den voorz. de vergade ring geopend. Spr. heette allen, zoowel wer kende leden als toeschouwers hartelijk wel kom en in 't bijzonder den voorz. en den direct van de gymn.-vereeniging „Oefening kweekt kunst" van den Helder, die aan de j uitnoodiging om deze uitvoering te willen bijwonen, hadden gehoor gegeven. Verder ging spr. in korte trekken na de geschiedenis der oprichting, om ten slotte de toegevendheid der toeschouwers in te roepen en niet te streng te zijn in hun oordeel, aangezien de vereeniging nog maar zeer kort bestaat en velen der werkende leden nog nooit lid van zoo'n vereeniging waren. Had de opkomst der gymnasten in hun nette pakjes reeds een goeden indruk gemaakt, No. 2 van het programma dat na de opening werd uitgevoerd door de adspirantenafdeeling voldeed in één woord uitstekend. Ook de volgende nummers van het programma wer den flink ten uitvoer gebracht en getuigden van goede oefening onder flnke leiding, jammer dat het slotnummer tengevolge yan het min of meer mislukken van de magnesium-ver lichting, niet zoo goed uitkwam als wel wen- schelijk ware geweest. Gaven de toeschouwers door luid applaus na elk nummer hunne groote tevredenheid te kennen over het uitgevoerde, de heer Jaring, pres. der gymn.-vereeniging van den Helder en lid van het hoofdbestuur der bond van gyinnastiekvereenigiDgen in ons land, vroeg na afloop van het eerste deel van het pro gramma het woord, om zijne groote tevreden heid over de werkzaamheden der jeugdige vereeniging te kennen te geven. Spr. noemde het een waarlijk mooie avond en de werk zaamheden, in aanmerking genomen den korten tijd van bestaan der vereeniging, in één woord kranig. Een woord van lof werd gebracht aan den ijverigen directeur, den heer Schaap, aan wiens uitstekende leiding zeker een groot deel van het welslagen dei- uitvoering is te danken. Spr. noemde den heer S. „de rechte man op de rechte plaats," een uitspraak die zeker door alle aanwezigen zal worden beaamd. Spr. eindigde zijn toe spraak met den wensch dat de vereeniging in groei en bloei zou mogen toenemen. Door den voorz. der vereeniging, den heer Wagemaker, werd de vergadering gesloten met een woord van dank aan de werkende leden in 't algemeen en hun directeur in 't bijzonder, welke door spr., en zeker terecht, de ziel der vereeniging werd genoemd. On danks de vele bezwaren aan die taak ver bonden, (men denke slechts aan het honden weer, dat door den directeur dikwerf werd getrotseerd om de repetitie bij te wonen), werd door hem die betrekking vol ijver en toe wijding vervuld. Spr. hoopt dat hij nog lange jaren zijn beste krachten zal kunnen wijden aan het zoo goede doelontwikkeling van de lichaamskracht. Thans, vervolgt spr., nu zooveel van den geest wordt gevergd, is het meer dan ooit noodig ook het lichaam te sterken en te stalen, in een gezond lichaam slechts kan een gezonden geest huisvesten. Spr. hoopt dat velen van die waarheid meer en meer zullen worden overtuigd en allen zullen willen steunen wat daarvoor dienstig kan zijn. Nadat ten slotte door spr. allen dank was gebracht voor hun opkomst, was het eerste deel van den feestavond afgeloopen on werd overgegaan tot het tweede deelhet bal, waarvan door velen nog geraimen tijd werd geprofiteerd. Met genoegen kan de vereeniging terugzien op haar eerste zoo uitstekend geslaagde uit voering, moge zij teveDS het genoegen smaken dat velen, die tot heden een afwachtende houding aannamen, alsnog als donateur toe treden, zeker zou zulks zeer ten goede komen aan de kas, die ongetwijfeld evenals van iedere andere pas opgerichte vereeniging, wel eenige versterking zal kunnen gebruiken, en die toetreding tevens niet minder een bewijs van waardeering zal zijn. De gladheid of glibberigheid der straat, was Maandag oorzaak, dat een paard voor een driewielde kar gespanneD, op de Groene- plaats uitgleed. Met een forschen sprong kwam het dier weder op zijn pooten, doch maakte toen aanstalten om er „van door" te gaan. De voerman wist het dier echter spoedig in bedwang te houden, doch het ge volg van een en ander was dat het rijtuig tegen een boom terecht kwam en nog al schade beliep; ook de voerman kwam ge voelig met den boom in aanraking en werd aan het aangezicht deerlijk gehavend. De Cocksdorp, 7 Maart. Over eenige weken zullen zich vier arbeidersgezinnen van elders in Eierland vestigen op de hofstede „Rotter dam." Gebrek aan werkkrachten deed den nieuwen boer van die hofstede besluiten volk uit Zeeland mede te brengen. Vlieland. Aan het postkantoor alhier werd in de maand Februari in deRijkspostspaarbank ingelegd f 264.04; terugbetaald f 123.50. Het laatst uitgegeven boekje was no. 195, Treurige toestanden. De „Asser Ct." schrijftEen man en vader van een huisgezin in de beurt van Hoogeveen moet dagelijks twee uur heen en weer terug loopen om voor zijn huisgezin het brood te verdienen. En dat dit een schamel stukje brood is, zal men erkennen, als men weet, dat hij na volbrachte dagtaak de som van veertig heele centen verdiend heeft. Die man veroorlooft zich de weelde er een hond op na te houden, maar kan van eene dergelijke verdienste de belas ting niet betalen. Hij werd bekeurd en ver oordeeld en tevens wegens het niet zenden naar de school van een zijner kinderen. Hij was onmachtig de boete te voldoen en dezer dagen werd hij opgehaald om in de gevangenis te Assen twee dagen hechtenis te ondergaan. Woensdagochtend werd hij weer in vrijheid gesteld en stond zonder één cent op zak op straat. In dit winterweder naar zijne woning terug te loopen, gjng niet. In een café klaagde hij zijn nood en de kastelein maakte gebruik van de gelegenheid dat er een aaD tal bezoekers aanwezig waren, die als getuigen of beklaagden voor de rechtbank moesten ver schijnen. Er werd een collecte gehouden, waarvan het resultaat was, dat er een bedrag werd verzameld, waaruit ruimschoots een spoorkaartje naar Hoogeveen kon worden be taald, terwijl den man ook nog een versnape ring werd aangeboden. Zeer dankbaar en overgelukkig ging hij naar het station, waar hij nog juist den trein naar Hoogeveen kon halen. De Unie „Een school met den Bijbel" vergadert Donderdag 7 April te Utrecht. Dan zal het 25-jarig bestaan der vereeniging her dacht worden, waarbij prof. dr. H Bavinck van Amsterdam de feestrede zal uitspreken en ook dr. A Kuyper, dr. H. Pierson, jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman en dr. J. A Gerth van Wijk het woord zullen voeren. Den 23sten Januari 1879 werd de Unie gesticht. Toen waren er in ons land 326 scholen met den Bijbel, die te zamen telden 53000 leerlingen. Op den 23sten Januari 1904 vond men in ons vaderland 726 zulke scholen met 117,270 leerlingen. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1