N° *729. Donderdag 17 Maart 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. l)it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel Jaariyksclie toelating van nieuwe leerlingen op de 0: L. Scholen. De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op den 1 April a. s. leerlingen tot de O. L. Scholen in de Gemeente kunnen worden toegelaten, die op dien datum den leeftijd van 5 jaren hebben bereiktwaartoe men zich vóór 25 Maart a.s. moet aanmelden bij de betrokken hoofden der scholen onder over legging van het vaccinatiebewijs. De leerlingen die tot de school met uitgebreid leerplan te den Burg wenschen toegelaten te 1 worden moeten 1 April e. k. den leeftijd van 9 j I jaren bereikt hebben. I Texel, 7 Maart 1904. De Burgemeester voornoem C. KEIJSER Pz., L. B. TEXEL, 16 Maart 1904. De vergadering van de afdeeling Texel van Volksweerbaarheid, Maandag in het hotel „de Zwaan" gehouden, was zeer sobertjes bezocht. Behalve een deel van 't bestuur, ook dat namelijk was niet voltallig, waren slechts 2 gewone leden opgekomen. Na opening der vergadering werd door den Secretaris voor gelezen het jaarverslag, dat moet worden opgezonden aan het hoofdbestuur. Aan dat verslag ontleenen wij dat de vereeniging sterk is verminderd in ledental. Waren er toch in het eerste jaar van haar bestaan 180 leden, thans is dat vermindert tot 59. De rekening van den penningmeester, door deze voorgelezen, wees op een gunstig ün. toestand en sloot met een batig saldo van ruim f 74. Als leden van het bestuur moesten aftreden de heeren de Boer, Room en L. J. Kikkert, die allen niet dadelijk herkiesbaar waren. Met algemeene stemmen werden tot leden Yan het bestuur gekozen de heeren Wagen maker, P. Lap en R. Visser, welke van hunne benoeming kennis zou worden gegeven. Bij de rondvraag werd voorgesteld een subsidie te verleenen aan de gymn-vereeniging en een voorstel om dit te doen aan de schiet- voreeniging. Beide voorstellen werden ech ter omdat er geen officieel verzoek dier vereenigingen was in gekomen en tevens omdat men zulk een bijstand wel wat te kras noemde zonder dat het voorstel vooraf was bekend gemaakt, verworpen, op een volgende vergadering zou echter zulk een verzoek indien het werd ingeleverd kunnen worden behandeld. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering door den voorz. gesloten. Naar gemeld wordt, herdenkt Ds. Kuperus, pred. bij de Doopsgezinden alhier den 23 dezer zijn 25-jarig ambtsjubiló. De eerste markt in dit jaar, Dinsdag 15 dezer, trok tal van bezoekers, de aanvoer van vee was niet groot; meer vermogen wij niet er van te vermelden, daar een herhaald verzoek om opgave, aan onzen berichtgever, geen resultaat gaf. Den 12 Maart is door stemgerechtigde Ingelanden van den polder het Burger Nieuw- land, tot lid van het bestuur verkozen de heer Joh. S. Keijser; op Mejuffr. Anna Marie Keijser en den heer C. Keijser Pz. waren ieder 1 stem uitgebracht. Dinsdag 22 Maart a. s. zal alhier door het Leger des Heils eene lichtbeelden-samen komst worden gehouden, op verschillende uren, voor kinderen en volwassenen; 23 en 24 Maart zal eene algemeene collecte voor het werk van het Leger des Heils worden gehouden, welke collecte in ieders goedgun stigheid wordt aanbevolen Oudeschild, 15 Maart. Een negental vis- schers is gisteren uitgezeild om te trachten met het korren van vijfhoeken iets te ver dienen. Deze vijfhoeken worden betaald met 55 ct. per HL om elders als mest te bezigeD, meestal op de bloembolvelden. Zelden werd een algemeene vergadering van den Schippers- en Visschersbond zoo sober bezocht als die welke gisterenavond in de „Zeven Provinciën werd gehouden. Als afgevaardigde ter audiëntie bij Z. Exc. den Minister, in zake de ongevallenwet ten op zichte der kleine visschers, werd op voorstel des voorzitters de heer M. Kroon Jbz. aan gewezen. Omtrent de plaatsing van een lichtboei nabij den Westhoek van Onrust, werd besloten geheel in overeenstemming met de visscherij- vereeniging van Oosterend te handelen. Nog werd besloten om over de opruiming van een lastig heft op Texelstroom een verzoek schrift in te dienen. Te ruim 9 uur werd de vergadering gesloten. Oosterend, 15 Maart. De blazerschuit T. X. 99, schipper P. Kuiper van hier, lag in de vorige week in de haven te Nieuwediep, toen de botter H.D. 19 er met vrij sterken vaart opliep en schade aanbracht aan eerst genoemd vaartuig. Natuurlijk is in dit geval de reeder van de H.D. 19 tot schadevergoeding verplicht. De garnalenvisschers konden in de vorige week slechts weiuig vangen. Over de prijzen is men evenwel tamelijk goed tevreden. De Noordzeevisscherij, waarvoor maar enkele schuiten werkzaam zijn, leverde zoo goed als niets op. Vlieland. Donderdagavond 10 Maart gaf „Nut en Genoegen" een laatste lezing voor de leden. Een vrij talrijk publiek volgde met groote aandacht de schoone rede, uit gesproken door mevr. Veureman, hare sym pathieke woorden vonden weerklank in aller hart. Dat de spreekster zich weer eens zal doen hooren in een volgenden winter, is aller wensch. Daar de lezing korter dan gewoonlijk duurde vulde de heer Veureman den tijd voor de pauze aan door de verdienstelijke voordracht van Multatuli's „Bandjir." De heeren Schaafsma, Klippas, Kromhout en Wels zorgden voor de bijdragen. Eerst genoemde spreker verwierf zeer veel bijval met „Aan het strand." De heer Klippas even zeer met de door hem gezongen liedjes van Speenhof. Allen dankte het hartelijk applaus van het pub'iek en met de woorden van dank door den voorzitter gesproken waren zeker allen het eens. Zoo sloot een recht genoe- gelijke avond de reeks lezingen in dit saizoen gegeven, af „Nut en Genoegen" kan er met voldoening op terugzien. Door het spoorwegongeluk op 15 Nov. 1899 bij Capelle aan den IJsel voorgevallen, werd de heer O, vischhandelaar te Vlaardin- gen, ernstig gekwetst; o. a. was zijn linker voet verbrijzeld en moest in 1900 afgezet worden en door een kunstvoet vervangen worden. Eerst in 1901 kon de invalide weder op zijn kantoor komen en kon zich daarna veelal niet anders dan met een rijtuig er heen be geven. Hij stelde deswege tegen de M. tot Expl. van Staatsspoorwegen een vordering in tot vergoeding der geleden schade en wel ten bedrage van ruim f 127,000. Hierin waren behalve de kosten van verpleging enz. en f 1000 voor een kunstvoet, begrepen f 8000 voor geleden smart en pijnen. Tienduizend gulden totaal verlies van den linkervoet, i 5767 wegens schade in het bedrijf over 1900 en eindelijk f 100,000 wegens schade door winst vermindering in en achteruitgang van eischers engros-haring- en vischbandel. De Maatschappij bestreed niet de posten wegens verpleging enz. en voor den kunstvoet, maar wel de 4 laatstgenoemde bedragen. En wel omdat „pijn en smart" niet op geld waardeerbaar zijn, evenmin een voet; voorts omdat zij het beweerde groote verlies in 1900 van f 7000 op f 1250 ontkende en daarvoor f 800 voldoende aaDbod achtte, en eindelijk een grooten achteruitgang in zaken en de beweerde daarbij noodig geworden hulp betwistte en met f 250 'sjaars als lijfrente gekapitaliseerd meende te kunnen volstaan. Nadat van beide zijden de beweringen nader waren toegelicht, heelt de Rechtbank te Utrecht aangenomen dat het ongeluk van den eischer was te wijten aan onvoorzichtigheid van spoorwegbeambten of bedienden en de vergoeding moet worden geregeld (naar art. 1407 B. W.) naar gelang van den weder- zijdschen stand en de fortuin der personen en naar de omstandigheden. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Bubg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nedebland 45 Cts. Near Amebika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. NATIONALE MILITIE. Oproeping van Veilofgangers in wcrkelijken dienst. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat I de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers, wier I namen bieronder zijn vermeld, ieder tegen bet achter 1 2ijncn naam aangegeven tijdstip, bij deze in werkelijken 1 dienst worden opgeroepen. INDIA, CORNELIS, 14 April 1904, a b. Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord. De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen, I dat zij, ieder op den voor hom aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hunne verlofpassen, alsmede van al de bij bun vertrek met groot verlof I medegenomen voorwerpen van kleeding en uitrusting, bij hunne korpsen zijn aangekomen des middags vóór 12 uren of, zoo dit niet mogelijk is, op bet uur, door I den Burgemeester te bepalen. De verlofgangers, voor I wie de opkomst op een Maandag is gesteld, behoeven [echter, indien zij gevestigd zijn in gemeenten,vanwaar zij niet in één dag bun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den voor de opkomst bepaalden dag op marscb begeven, en moeten den volgenden dag, zoo vroegtijdig mogelijk, bij bun korps aankomende I Israiüieiiscbe verlotgangers, voor wie de dag van opkomst I op een Zaterdag is gesteld, behoeven zich eerst den [Maandag daaraanvolgende naar bun korps te begeven. Het is wenschelijk, dat de opgeroepenen zich op den I laatsten werkdag voor bun vertrek, des voormiddags I tusscben 10 en 12 uren, ter Gemeentesecretarie aan- 1 melden, voorzien van hunne verlofpassen tot bet in I ontvangst nemen van daggeld en ten einde in bet I bezit te worden gesteld van de noodige vervoer- of j passagebiljetten, een en ander voor zoover zij daarop I recht hebben, en tevens om, zoo zij die gewensebt Iachten, inlichtingen aangaande de reis te bekomen. I Degenen, die per spoor reizen, moeten zich ten I minste een half uur vóór het vertrek van den trein laan het station aanmelden. Iogeval ziekte of gebreken hunne opkomst mochten [verhinderen, moet biervan zoodra doenlijk door over- I legging van eene op gezegeld papier geschreven en geleg- lliseerdegenecskundige verklaring ter Gem.-Secr. blijken. I Geldt bet verlofgangers, aan wie wegens onvermogen eene longezegclde verklaring is afgegeven, dan kan deze aldus, Iter verzending aan wicn behoort, ter Gemeentesecretarie Iworden ingeleverd. Betreft bel verlofgangers, aan wie, ■in verband met eene vorige oproeping in wcrkelijken Idienst, //door denzelfdcn geneeskundige" reeds eene verklaring is uitgereikt, dan kan ook voor niet-onver- lmogende" met eene ongezcgcldc en niet-gelcgaliseerde ^verklaring worden volstaan. Den verlofgangers, die vcrmccnen in dc termen te ■verkeeren tot bet erlangen vau ontheffing van voren- Ibcdoeldcn wcrkelijken dienst op grond van de vierde, "in verband met de derde zinsnede, van art. 113 der Militicwct 1901, of van een geldel'yke vergoeding als [bedoeld in de laatste zinsnede van dat wetsartikel, wordt in bun belang aangeraden daartoo spoedig fan DE KONINGIN bet vorzoek te doen. Dat verzoek kan op ongezegcld papier worden geschreven en moot rechtstreeks nap. Hare Majesteit worden [gezonden. Erankecring is niet noodig. I Het niet-ontvangen eenor bijzondere oproeping ont- Jheft don verlofganger geenszins van zijne vcrpliobting pot opkomst onder dc waponen, daar deze openbare [kennisgeving EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, |dnt do verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Texel, den 16 Maart 1904. De Burgemeester voornoemd, C KEIJSEll l'z., Loc. Burg. Texel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1