1730. Zondag 20 Maart 1904 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. «"'1 BREEBAART Kzn. en en >n. iene Uij vrie \va was niet nan rate Is 8} 10 le re in en ig- wor 2eg sle ■det em i al bljj ran zijl nij rack Oil blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave Prijs der Adverteniièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. QNNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübg op Texel GEVONDEN VOORWERPEN, leponeerd ten raadhuize een sleutel, iden in de Mars. vorderbaarverklaring van kohieren. net lijk Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der ente Texel breögt bij deze ter kennis de ingezetenen, dat het kohier der fsbelasting no. 5 dienst 1903/4 op 16 Maart 3oor den Heer Directeur der directe belas te Amsterdam is invorderbaar ver- one® en °P heden aan den Heer Ontvanger eet «Rijksbelastingen voor deze Gemeente ter giering is overgemaakt, iel rr iuS0z6t6ne! Ri0 daarbij belang heeft It alzoo vermaand op de voldoening van ;ca8|n aanslag behoorlijk acht te geven, ten alle gerechtelijke vervolgingen, welke 1 in®atigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Pri :el, den 18 Maart 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. KEIJSER Pz. Loc. Burgr. EST FA VAN VARKENS MET VISCH. GEMEESTER en WETHOUDERS van 1: izen een missive van Burgemeester en uders van P urm er end, waarin wordt ge- op het groote nadeel, dat voor de vee- s en door allen die bij den exporthandel irkensvleesch belang hebbeD, zal worden |n, indien wordt voortgegaan met het ren op de varkensmarkten van varkens met visch zijn gemest, aangezien het |h van die dieren absoluut oneetbaar moet het varkens vleesch uit Nederland daardoor ainómers in het buitenland, in discrediet (niet alleen in het Dadeel van de export- rijonmaar ook in dat van de groote veehouders, die hunne varkens niet met |of uitschot daarvan vet maken '■an ook ondernemers van aanzienlijke lachterijen bereids hebben verklaard, dat |llandsche markten door hen zullen moeten tl worden, indien dergelijke varkens wor- ngovoerd en daardoor de belangen van goede waar voortbrengen, worden ver door een minderheid, die niet schijnt zien, welk gevaar hare bolangon en die deren loopen, als zij blijft voortgaan met ?emesto varkens, voor de export-slaehte- den handel te brengen iel na iigen de veehouders met aandrang uit, mijt® in bun belaDg als in dat van allen, dadig mede te werken om bovenbedoeld te keeren. el, den 18 Maart 1904. irgcmeesler en Wethouders voornoemd, C. Keijser Pz. Lo. Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. en ik aaid jono zali iken| tegi eg om andi in In chril orloc tar 1 eu wij in een onzer vorige nummers i ba^ ichets van den heer Bultman, aan de- bron ontleenen wij omtrent eene niet bekende persoonlijkheid, den heer ebaart Kz., het volgende se stoere West-Friesche grondeigenaar "bouwer, werd 11 September 1833 ge- te Andijk, „aan den dijk" en wel aan >edijk gelegen, 4 uren gaans ten Noor- in Hoorn. bekend, dat in deze streek de land heer intensief gedreven wordt; de An- Nuisjesaardappelen o. a. worden naar "He plaatsen van ons land en ver daar ln enorme hoeveelheden verzonden, vader, wijlen de heer K. Breebaart Jz., 'i) ook zeer goed gekend hebben, was es mij» trol lo det tappe detn liet li van ssd te daar toen aannemer van publieke werken, I meest indijkingen en daarbij ook landbouwer. Al heel jong moest Jan helpen en bleef reeds voor goed yan school, toen hij pas tien jaar oud was. Iu 1848, dus pas 15 jaar oud, blééf hij met een knecht en een meid op de boerderij te Andijk, toen zijn vader naar Winkel verhuisde 4 uur gaans ten Noordoosten van Alkmaar. In 1850 vertrok hij ook naar Winkel, waar zijn vader toen een boerderij had gekocht in den pas door hem ingedijkten „Waard en- GroeC'-polder, alzoo op grond, met eigen hand ontwoekerd aan de golven." Toen de heer J. Breebaart Kz. in 1854 huwde, kreeg hij deze boerderij waar hij nog woont, in exploitatie, in 1855 geheel voor j rekening en trad toen ook zelfstandig op als aannemer van publieke werken. Een zeer werkzaam aandeel had hij in het aanleggen der Nederlandsche spoorwegen, waarbij zijn practische zin hoog gewaardeerd werd Vooral het opnemen en berekenen der kosten was aan hem opgedragen als lid van een consortium In 1865 benoemde men hem tot lid van den Raad te Winkel, tot dijkgraaf van den polder „Waard-Nieuwland," Wieringen en tot hoofdingeland van den polder „Waard en Groet.' Meermalen maakten wij met ingenomenheid melding van de wakkere „Vereeuiging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorder-Kwartier" Deze werd in 1871 opge richt en de heer J. Breebaart Kz. was niet alleen een der medeoprichters, maar ook de eerste voorzitter. Reeds het volgende jaar koos men hem tot lid van het hoofdbestuur der Holl. M v. L. Tot 31 December jl. bleef hij dit onafgebroken. In de algemeene vergadering te Naaldwijk (September jl.) werd hij tot eerelid van het hoofdbestuur benoemd en zijn zoon, de heer K. Breebaart Jz., in zijn plaats tot lid van het hoofdbestuur gekozen. Sedert 1880 trok hij zich terug als aanne mer en wijdde zich uitsluitend aan landbouw, veeteelt, paardenfokkerij enz. Als voorzitter van het Schattingsdistrict Schagen bracht hij sedert 1882 de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen mede tot stand In 1883 werd hij benoemd tot voorz. van het Ned. Rund veestamboek en bekleedde die betrekking tot Mei 1903. Toen werd hij ook tot eerelid van het hoofdbestuur dezer vereeniging benoemd. Deze kolossus in letterlijken en figuurlijken zin heeft nooit lichamelijke of geestesarbeid geschuwd en maakt nog vele jongeren be schaamd. In 1884 benoemde men hem tot hoogheemraad van de I-Iondsbosschen en Dui nen tot Petten (tusschen Petten en Kamp ligt de Hondbossche zeewering, zooals bekend is). In de groote internationale landbouwten toonstelling te Amsterdam had hij een werk zaam deel en werd door den Franschen Min. van landbouw, Méline benoemd tot Chevalier de Mérite Agricole." In 1886 nam hij het initiatief tot het op richten van het Ned. Paardenstamboek, werd tot voorz. benoemd van het hoofdbestuur en van de afd. Noord-Holland en is dit nog. Als voorzitter dezer vereeniging benoemde Z. M. Koning Willem III hem tot ridder in de.orde van den Ned. Leeuw. Men weet. hoeveel belang Z.M. in paarden stelde. In H92 werd de heer J. Breebaart Kz. ge. kozen tot lid van de Eerste Kamer der St.-Gen. en is dit nog. Toen werd hij tevens benoemd tot lid van den Staats Zuiderzeecommissie en tot directeur dor Maatsch. tot exploitatie van den „Johannes Kerkhoven" polder in Groningen, wel een bewijs dat men zijn capaciteiten ook buiten de provincie weet te waardeeren. In 1896 werd hij wethouder in zyn gemeente. 'tls bekend, hoe schitterend in 1900 het Nederlandsch rundvee op de internationale tentoonstelling te Parijs uitkwam. Reeds in 1899 was de heer .J. Breebaart Kz. benoemd tot voorzitter der commissie om dit vee bijeen te brengen en uittezoekon. 't Is vooral ook aan hem te danken, dat de geheele beschaafde wereld toen opnieuw met de grootste waar- deering van ons prachtig onovertroffen vee sprak. H. M. de Koningin benoemde hem daarvoor tot officier in de Orde van Oranje Nassau en de Pres. der Fransche republiek tot ridder in het Legioen van Eer. Nog is bij hoofdingeland-plaatsvervanger van West-Friesland, hoofding. van de Schager en Niedorper Koggen, voorzitter van den Lagelandspolder en eveneens van den Neder landspolder. Met zijn zoon en schoonzoon exploiteert hij 369 H.A. grond, meest bouwland, in de polders Waard en Groet, Anna Paulowna en Waard- en Nieuwland. Rundvee en paarden fokkerij worden hier op groote schaal gedreven In al zijne betrekkingen wordt hij genoemd „een man uit een stuk van onkreukbare trouw en voorbeeldigen ijver, van groote zaakkennis op het gebied van landbouw en inpoldering." Met onverflauwden ijver en onverminderde kracht kan hij alles nog waarnemen, overal ziet men hem gaarne in de vergaderingen en stelt den hoogsten prijs op zijn adviezen, omdat hij altijd weet, wat hij zegt en wil, wat hij in het algemeen belang acht. Mogen wij hem nog zeer lang in volle kracht voor den vaderlandschen landbouw behouden. Yan zulke mannen hebben wij waarlijk niet te veel." Wat van den heer Breebaart als Kamerlid wordt gezegd, vermelden wij in een volgend nummer. TEXEL, 19 Maart 1904. j Klokketonen." is de titel van eene operette, j welke is sahmgesteld door twee hier wel bekende personen. Deze operette, woorden van den heer W. Mets Tz., op muziek gezet door den heer S. Ylessing, van IJmuiden, 1 werd Donderdagavond door de Zang- en Re- citeervereeniging „Harmonie" te Helder, in Casino ten gehoore gebracht. De bijval welke, volgens de bladen, aan de uitvoering van deze operette ten deel viel, moet zeer groot zijn geweest; eene herhaling er van zou heden avond plaats hebben. Zijn wij wel onderricht, dan moet bij ge noemde vereeniging het voornemen bestaan, om deze operette Zondag 27 dezer a. s. ook hier ten gehoore te brengen. Oudeschild. Bij den havenmeester-strand- vonder is door schipper T. Brnin, aangebracht een scheepsanker, waaraan verbonden was een kabel met boeireep. Vermoedelijk zijn deze voorwerpen, die nabij de ton van den Bosch aan het garnalen- net van den zeebodem werden opgehaald, afkomstig van H.M. Instructieschip „Bellona." De Cocksdorp, 18 Maart. Na maanden arbeids is eindelijk de geul der Roggesloot gereed gekomen. De aannemer, de heer L. v d. Vlies, is met dit werk niet gelukkig geweest Door den hoogen waterstand van het boezemwater kon de sluis zelden gesloten blijven, zoodat het graafweik zeer bemoeielijkt werd. Doch nu is de geul eene goede water- loozing voor Eierland. Men meldt aan „De N. Ct." uit Amster dam Naar wij vernemen, is thans door een BerlijDer een millioen gulden voor het door den Beursbouw opengekomen terrein op den Dam geboden, zoodat waarschijnlijk spoedig een voordracht van B, en W. tot gunning mag worden verwacht. 3D. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Borg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Nanr Amerika en andere landen met verhooging der porto's. n pt i mc. al li tei it mi iaari iet 'elki iar i ld.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1