N°. 1731. Donderdag 24 Maart 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. J. BREEBAART Kzn. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Btjiig 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTEËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Tixe O N D E R W IJ S. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat, blijkens ontvangen bericht van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord- Holland, tot en met 7 April a. s. het ambt van den Hoer District-Schoolopziener te Allernaar zal worden waargenomen door den Heer School opziener in het Arrondissement Helderterwijl gedurende dien tijd do werkkring van Mevrouw de Arondissements-Schoolopziener van Texel zal worden waargenomen door den Schoolopziener in het Arrondissement Alkmaar. Texel, 21 Maart 1904. Burgemeester en Wethouders van Texel, C. KEIJ SER Pz., Loco Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. KIE Z E~R S L IJ S T. Burgemeester eu Wethouders van Texel Gelet op art. 28 der Kieswet, Maken bekend, dat de door hen vastgestelde kiezerslijst en afzonderlijke lijsten van hen, die met betrekkimr tot eene of meer der verkiezin gen van de kiezerslijst afgevoerd of daarop gebracht zijn,van 23 Maart tot en met 21April e.k. ter secretarie dezer gemeente ter inzage liggen en tegen betaling der kosten in afdruk verkrijgbaar zijn. Texel, 23 Maart 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. KEIJSER Pz., Loco Burgemeester G. A. HAJENIUS, Secretaris. MESTEN VAN VARKENS MET VISCH. Omtrent den heer Breebaart alslid der Eerste Kamer wordt het volgende gezegd „De heer Breebaart voert in de openbare afdeelingen van de Eerste Kamer maar betrek kelijk zelden het woord. Wanneer hij 't doet, dan blijkt hij de zakelijke beknoptheid lief te hebben. Hij leest zijn speech dan voor, niet altijd zonder in 't ontcijferen van zijn manu script eenige moeite te hebben, op den toon en met de manier van iemand, die niet ge woon is zich voel te bekommeren om orato rische schoonheid, vorm en stijl. Maar wat hij BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel: Gelezen een missive van Burgemeester en Wethouders van Purr terend, waarin wordt ge wezen op het groote nadeel, dat voor de vee houders en door allen die bij den exporthandel in varkcnsvleesch belang hebben, zal worden geleden, indien wordt voortgegaan met het aanvoeren op de varkensmarkten van varkens welke met visch zijn gemest, aangezien het vleesch van die dieren absoluut oneetbaar moet zijn en het varkensvleesch uitNedcrland daardoor bij de afnemers in het buitenland, in discrediet komt, niet alleen in het nadeel van de export- BlachterijeD, maar ook in dat van de groote massa veehouders, die hunne varkens niet met visch of uitschot daarvan vet maken dat dan ook ondernemers van aanzienlijke exportslachterijen bereids hebben verklaard, dat de Hollandsche markten door hen zullen moeten verlaten worden, indien dergelijke varkens wor den aangevoerd en daardoor de belangen van hen die goede waar voortbrengen, worden ver nietigd, door een minderheid, die niet schijnt in te ziou, welk gevaar hare belangon en die van anderen loopen, als zij blijft voortgaan met visch gemeste varkens, voor de export-slachte rijen in den handel te brengen Noodigen de veehouders met aandrang uit, zoowel ia hun belang als in dat van allen, krachtdadig mode to werken om bovenbedoeld kwaad te keeren. Texel, den 18 Maart 1904. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, C. Keijser Pz. Lo. Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. zegt, is altijd practisch en de moeite waard van overwogen te worden. De heer Breebaart heeft in zijn kling veeljarige en leerzame ondervinding opgedaan. Hij is iemaDd van gezond verstand en die de zaken beoordeelt als eerlijk, onpartijdig, kundig zakenman. Voor politieke bespiegelingen en politiek ge harrewar is bij niet te vinden. Wanneer het debat een te hooge vlucht neemt, dan zou 't den heer Breebaart kunnen gebeuren, dat zijne oogleden hem wat zwaar, wat loom werdenHetgeen niet zeggen wil, dat hij niet zou behooren tot de meest trouw-aan- dachtige toehoorders. Integendeel i Op zijn bankje vooraan is hij zoowat altijd, geregeld present. Baar ziet men alleen den zwaren, breedgeschouderden forschen man met het Paul Kruger-gezicht van vierkanten kin baard en van zware, grove trekken; een „Oom Paul" i van 'n dikke vijftig jaar op z'n hoogst, ziedaar de nog zoo krasse en levenslustige heer Bree baart, meen ik wel, goed gekarakteriseerd. Hij is een aparte figuur in den Senaat. Met den heer Bultman vertoont hij wel een zeer flauw zweempje van gelijkenis of overeen komst, maar de heer Bultman is toch nog weer heel anders. Breebaart is véél meer de man van 't platteland, de practicus, die, zóo uit eigen werkkring, is overgeplaatst in de hem gansch-vreemde atmosfeer van de Eerste Kamer. Intimideeren doet die „damp kring" hem geenszins. Hij ziet er door-en door vergenoegd uit. Hij is een en al gezonde, rustige levenslust. Maar hij is met velen van zijne collega's een contrast, zóó scherp, dat ge, wanneer ge er slechts aan denkt, moet glimlachen Denk u, om iets te noemen, het kleine, fijne, grijze kopje van een Van Weideren Rengers of het ook wel breede en grove, maar zoo streng professorale, grimmig-strenge hoofd van een De Boneval Faure naast dat van Breebaart of het bemin nelijk glimlachende, hoofsch- en hoffelijk- diplomatische, vriendelijk-sympathiek-salon- fahige van een mr. Rahusen om 't daarbij nu sjechts te laten Denk u deze figuren naast den heer Breebaart. Inderdaad hij is heel „apart." Er zijn andere landbouwers en industrieelen in de Eerste Kamer, maar ze zijn gansch anders. De heer Breebaart brengt de frissche lucht van het gezonde landleven in de mooie zaal, waar vroeger de Staten van Holland vergaderden. Hij geeft zich zooais hij is, ongedwongen, niet gemaniereëerd, niet trach tende den grooten meneer uit te hangen. Zeggend, wat hem terwille van het algemeen belang, zooals hij 't meent te moeten dienen, op het hart ligt, in zijn eigen trant. Voor lezend, met zijn dik accent, wat hij, zeker niet zonder dat 't hem inspanning zal hebben gekost, op het papier heeft gebracht. Leelijk, houterig, harkig, onbeholpen van stijl, snel, waar en practisch en goed overdacht, in zoo menig geval. Zóo is de beer Breebaart. En in zijne natuurlijke ongedwongenheid en in zijn zich voordoen zooals hij is en zooals hij kan, maakt hij voor hem, die gezond gevoelt en waarneemt, ten slotte beter en sympa thieker figuur dan zoo menigeen, die gelooft, door „fijner vormen" hooger te staan dan dergelijke krachtige en goed rondeeiiijke figuren, van wie men zoo vaak heel wat leeren kan wat slechts de kostelijke practijk en niet de studeercel, den mensch kau aan brengen. TEXEL, 23 Maart 1904. Zaterdagavond bad in het hotel „de Linde boom" do vergadering plaats der afd. Texel van de H. M. v. L. Door bijzondere omstandig heden werd deze eerste vergadering in 1904 in plaats van in Februari, zooals bet reglement voorschrijft, eerst nu gehouden. Door den Voorzitter werd de vergadering geopend met een welkom aan allen; in zijn openingswoordherinnert spr. o m.aan de lever ziekte onder de schapen, die onder de kudden van enkele veehouders nog al slachtoffers heeft geëischt, doch zeker thans vrij wel geweken is Sterk overdreven noemtspr.de berichten daaromtrent onder de rubriek „her en der" in het landbouwweekblad voor komende, daar percentsgewijse het aantal niet zoo groot is. De notulen der vorige vergadering hierna gelezen, werden ongewijzigd goedgekeurd. Hierop deelt de Voorz. mede dat het plan was geweest in deze vergadering de getuig schriften uittereiken van de tentoonstelling. Aangezien die echter pas ten deele waren ontvangen, had men het beter gevonden daarmede te wachten tot de Meivergadering. Ingekomen was een verzoek van de afd. Enkhuizen om financieels steun voor hare te houden tentoonstelling in Aug., bij gelegenheid der algemeene vergadering. Deze aanvrage wordt even als de uitnoo- diging van de Vereeniging Hollands Noorder kwartier, waarvan de afd. lid is, om haar vergadering bij te wonen, voor kennisgeving aangenomen. Hierna wordt door den Penningmeester rekening gedaan van zijn gehouden beheer. De rekening van den hengst „Martin" over 1902 sloot met een nadeelig saldo van f 6,90, die van de Tentoonstelling met een voordeelig saldo van f 24,59V», waarvan nog een klein bedrag zou moeten worden afge trokken voor schrijfwerk. Wat de kas der afdeeling betreft deze was ook iets vooruit gegaan. Totaal in kas was f 545,88s, terwijl de vorige rekening sloot met een batig saldo van f 500,80. De rekeningen waren voorde opening der vergadering reeds door eene commissie met de bescheiden vergeleken. Door het lid dier commissie, den heer Reij, werd medegedeeld dat alles in orde was bevonden. De voorz. brengt daarop een woord van dank aan den penningmeester en aan bedoelde commissie. Besloten werd hierna, dit jaar eene rammen- keuring te houden, in hoofdzaak voor de veehouders alhier en van rammen alhier gefokt, ofschoon rammen van elders niet zouden worden uitgesloten, doch dan eene afzonderlijke rubriek zouden vormen. De regeliDg wordt aan 't bestuur overgelaten. Om evenals zulks elders wel gebeurd aan den houder van een bekroonden ram de ver plichting opteleggen ook schapen van anderen er bij toe te lateD, werd voor Texel onuit voerbaar geacht Volgens reglement moest in deze verg. worden besloten of dit jaar eene tentoonstel ling zou worden gehouden. Met op één na algemeene stemmen werd besloten dit jaar geen tentoonstelling te houden. Uit de mededeelingen hierna gedaan om trent de ruiling hengst, bleek, dat het besluit in deze nog al moeielijk was geweest, door het bedrag dat moest worden toegegeven. Het oordeel van deskundigen over Adelbert n was echter uitstekend, terwijl hij 5 jaren jonger is dan Martin, ook de veulens van dezen hengst zien er goed uit, even als de jonge paarden, terwijl de veulens van Martin minder goed verkoopbaar waren. Door den voorz. wordt medegedeeld dat hij een bezoek heeft gehad van den voorz. der afd. „Schuttevaer" alhier, om steun bij haar pogen tot vergrooting der haven bij Oudeschild. Ook de leden der afdeeling hadden daarbij zeker groot belang met het oog op het ver voer van vee, veevoeder, meststoffen enz. Algemeen bleek men er wel voor een adres van adhaesie in te zenden. De uitvoering wordt overgelaten aan het Bestuur. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1