ilSTEi WEEKBLAD, 1732. Zondag 27 Maart 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. tAait onze Cezers! Zondags-Bij voegsel Premie voor hun Abonné's n. H in b m vi r La opte aeg bopjK me here heb schi •ar TEXELSCHE COURANT. uit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pey post door ge- beel Nederland 46 Cts. Nt»r Amerika en andere .anaen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. itfcen, 10NNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübg op Tbikl andi tijden veranderen en de dagbladen 500. ze tijd is er nu eenmaal een van kwes- Van kwesties voor en kwesties na. ernst kijkt ods tegenwoordig uit al de men eener Courant tegen, hoe meer al de ernstige en tot ernst ende rubrieken worden uitgebreid, des leer moest besnoeid op die kolommen, van ouds bestemd voor ontspannings- iir, de eischen van gezelligheid bevre- 6n. ir bi rat iebb( sek erf rettij lar i !n- Ie ernst nam beslag van het dagblad. De spcrjor moest zijn plaats ruimen. ioogi§ toch de menscb heeft behoefte aan r. Heden ten dage zelfs meer dan ooit dat B>ren- aar J ie Uitgevers van de Texelsche Courant Alsien het voornemen voortaan elke eerdek aan de lezers van hun blad, bij in- ond ining, te verstrekken een ich onder den titel dat zij als slechts 30 cents per 3 maanden, per post 45 cents, verkrijgbaar stellen etwelk uitsluitend gewijd zal zijn aan lumor. [n humor, die zich wel wachten zal ooit ig opzicht den godsdienst of de goede aan te randen of zich op het goedkoope n van personaliteiten te bewegen of !del b politieke tendenz na te jagen. Aan id a r, dat nimmer zijn pen zal laten be- )egs n door een bitter sarcasme, dat pijn en wonden slaat. De lnimor, dien onze i elke week in het humoristisch Week- R zal worden aangeboden, zal spotlustig i cdlachs, in elk geval onschuldig zijn. Ireu i houden ons overtuigd, dat onze lezers aatn dit plan zullen begroeten. Immers betaling van slechts 30 cents in geheel kwartaal, zullen zij lijks in het bezit komen van een nummer n omvang van zestien pagina's en om- kwistig voorzien van illustraties ilk bij voortduring zal zijn een bron opgewektheid en vroolijkheid in het ezin, en waarvan na verloop van een 3e 52 nummers een flink boekdeel vor- dat blijvende waarde heeft. DE UITGEVERS. om| als eene 11 lij I jftaft oenf r au; dvb hai laan p, ug te bekomen bij den gemeente-veld- ior een zwarte ruige hond, met witten tzMI voorzien van een lederen halsband met ooi d.) cxel. COLLECTE, icdai ;eraeester on Wethouders van Texel maken ante dat de vormoedelijk in deze Gemeente 'den collecte voor den Bond van Oud ■<ief dienende Israëlitische Militairen van «n Zeemacht door hen niet wordt aan- in. el, Maart 1904. VERZOEKSCHRIFTEN ter behoming van Jacht- en Yiscliakten. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel maken bekend, dat ter Gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar zijn blanco-verzoekschriften ter bekoming van jacht- en vischakten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der visschorij met één vischtuig, voor het nieuwe seizoen, aanvangende 1 Juli aanstaande en ein digende 30 Jjmi van het volgende jaar, en noodigon belanghebbenden uit hunne aanvragen ter bekoming dier akten en vergunningen,zoo veel mogelijk, vóór den 1 Juni e. k. ter Secretarie in te dieneD. De bepaling, dat hij, die de visscheiij met meer dan één vischtuig wil uitoefenen van eene groote vischakte moet zijn voorzien, is ingetrokken, j zoodat voortaan aan een en denzelfden persoon meerdere kleine vischakten kunnen worden ver- I strekt. i Texel, den 25 Maart 1904. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. urgemeoster en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCIIEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. TEXEL, 26 Maart 1904. In de gecombineerde vergadering van leden en regentessen van het Algemeen Armbe stuur is de navolgende aanbeveling opgemaakt ter benoeming van een Vader en Moeder in het Gesticht van Weldadigheid te den Burg No. 1. Feeke Bakker en echtgenoote, te de Waal; 2. Klaas Brouwer en echtgenoote, te Oost; 3. Gerrit van der Vis en echtgenoote, te den Burg. Deze aanbeveling is niet met opzet alpha- betisch gesteld. Het eerste kievitsei, in dit voorjaar, werd Donderdag door den heer A.Dros Albz. alhier gekocht; de gelukige vinder er van was C. Bakker, te Eierland, die het in dien polder had geyonden, hij maakte er ver moedelijk wel een goeden prijs voor. Het minder gunstig weder in aanmerking genomen, is de vondst zeker Diet laat, toch zijn wij hier ten achter, want Maandag 21 Maart werd alreeds in de Egmondermeer het eerste kievitsei gevonden. Onze plaatsgenoot, de poelier N. Duinker, deelde ons mede dat door hem gisteren het eerste kievitsei werd verzonden. Van Oosterend bericht men ons dat daar Woensdag j.l. het eerste kievitsei werd ge vonden door Sterk. Er werd f 1 voor betaald. Volgens mededeeling van den Inspecteur over het Loodswezen wordt in het Malzwin een torpedoterrein afgebakend Aan eene roode vlag, die van de „Mercuur" of van een stoombarkas waait, kan gezien worden, wanneer het afgebakende terrein voor de scheepvaart onveilig is. Ten dienste der torpedo-oefeningen zullen op de Reede van Texel, nabij den Zuidwal tijdelijk twee roode spitse tonnen gelegd worden, die voor de scheepvaart van geen belang zijn. Een onderzoek naar de oesterteelt met de gronden en soorten, wordt sinds enkele dagen uit een wetenschappelijk oogpunt ge daan door ür. Redeke van het Zoölogisch Station te Helder. Voorshands heeft dit onder zoek plaats op de oestervelden in de Meep" en „de Slenk." Werden van hier reeds de eerste kievits' eieren verzonden, men heeft sinds enkele dagen ook al eieren van wilde eenden ge vonden. Zijn deze verschijnselen, die op de nadering der lente wijzen, ook niet zeer in overeenstemming met de tegenwoordige weersgesteldheid, men dient ook daarbij maar aan 't gezegde van Brero te denken B't kan verkeeren." Den Hooen. Dinsdag hield de afd. Den Hoorn van den Bond voor Staatspensionnee- ring eene algemeene vergadering in „het Loodsmanswelvaren. De opkomst was Diet groot, waarover door den voorzitter in zijn openingswoord spijt werd betuigd. Deze vergadering was voor namelijk belegd om het plan te bespreken van de afd. „Oudeschild" om voor gezamen lijke rekening een' afgevaardigde te zenden naar de algemeene vergadering, die in Mei 1904 te Amsterdam zal gehouden worden. Daar op denzelfden dag bericht was ont vangen, dat Oudeschild van haar voornemen afzag, werd op dit punt niet verder ingegaan en werd ook de beschrijvingsbrief voor ken nisgeving aangenomen. De penningmeester deed daarop rekening en verantwoording. In kas was ruim f2.50, zoodat deze dringend versterking behoeft. Te wenschen is het dan ook dat meerderen lid van de afdeeling wordeD. Na nog eenige besprekingen werd besloten aan het Hoofdbestuur te vragen, of hier einde April of begin Mei een spreker mocht optreden om propaganda te maken voor de goede zaak. Hierna werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Waal, 25 Maart. Onze vroegere plaatsge noot, de heer Th. de Jongh, thans onder wijzer te Uitgeest, is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd tot onderwijzer met verplichte hoofd- acte te Poortvliet (Prov. Zeeland.) De predikanten en het Hooger Onderwijs. Dinsdag werd in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht een verga dering gehouden van predikanten derNeder- Duitsch Hervormde Kerk, naar aanleiding van de oproeping van dr. G. J. Vos Az. te Amsterdam c. s., ter bespreking van de vraag of de aanneming van de Hooger-Onderwijs- wet al dan niet nadeelig zal zijn voor den bloei en het leven der Ned. Hervormde Kerk. De vergadering werd bezocht door ongeveer 200 predikanten van verschillende richtingen. Na uitvoerige discussie is met groote meer derheid de volgende motie aangenomen, welke gezonden zal worden aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. „De vergadering van predikanten der Ned. Herv. Kerk, gehouden te Utrecht 22 Maart, spreekt uit dat de intrekking of de afstem ming van het aanhangige wetsontwerp tot wijziging van het Hooger Onderwijs een eisch is van trouw aan het Protestantsch beginsel, van recht tegenover het Historisch karakter der Herv. kerk in zake de theologische facul teit en van financieel en wetenschappelijk belang van het Nederlandsche volk." Do Tweede Kamer heeft de wet aangenomen. „Het Huisgezin" zegt over het recht op petroleum Onder de artikelen, waarop wij het in voerrecht liever niet verhoogd hadden gezien, behoort petroleum. Vooreerst is een recht op petroleum een zuiver fiscaal recht, daar geen inlandsch product er door beschermd wordt. Op de tweede plaats drukt eeD recht op petroleum zwaar op de mindergegoeden, die het meerendeel der consumenten uitmaken. Om deze twee redenen ware het beter geweest, het recht op petroleum niet van f 0.50 op f 0.75 per 100 kilogram te ver- hoogen De Minister zegt wel, dat deze verhooging een arbeidersgezin op een meerdere uitgaaf van slechts 17« h 2 cent psr week zal te staan komen. Maar deze vermeerdering is, waar nog andere offers gevraagd wordeD, zoo gering niet. En die 3 ton zal voor het meerendeel door den kleinen man moeten worden betaald. Dat mag, dunkt ons, van hem niet worden gevergd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1