De Familie-Bibliotheek. N°. 1733. Donderdag 31 Maart 1904. 17 Jaargang, Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. cAan onze Monné's! Jtaoul de la J'remblaye Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, B Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Buna op Texe De behoefte aan degelijke, boeiende lectuur doet zich steeds bij de courant gevoelen. Het feuilleton eener courant dat steeds dooi de lezers wordt gevolgd, is daarvan het bewijs. In de meening dat het onze Abonné's aan genaam zal zijn, geregeld compleete Romans in boekvorm voor weinig geld te ontvangen, hebben wij aan onze courant verbonden de uitgave van Al onze Abonnés kunnen thans tegen be taling van slechts 25 Cts. per 3 maanden, franco per post 40 cents, geregeld tweemaal per week 8 bladzijden van een boeienden Roman ontvangen. Later vormen deze Romans mooie boekdeelen, waarvoor nette banden tegen billijken prijs zullen worden verkrijgbaar gesteld. In die Bibliotheek worden slechts goede Romans, die niemand kunnen kwetsen, op genomen. Wij twijfelen er niet aan of onze Abonné's zullen door inteekening bewijzen, dat ons pogen door hen op prijs wordt gesteld. Aflevering 1 van den Roman (vrij naar het Fransch), wordt hierbij gratis aangeboden; buiten den Burg afl. 1 en 2. Wij merken hierbij op: dat de toevoeging Familie-bibliotheek in geen verband staat tot het Zondagsblad, hetwelk reeds door ons werd aangekondigd en het welk bij de Courant van Zondag a. s. zal worden uitgereikt. Van de Familie-Bibliotheek stellen wij ons voor aan de Inteekenaars, bij elk nummer der Courant eene afleyering te verzenden, buiten den Burg 2 afl. in eene zending, des Woensdagsavonds. Het Zondagsblad wordt bij de Courant yan Zondag verzonden. De Familie-Bibliotheek is per 3 maanden voor den Burg*Ö5 Cents; buiten Burg 40 Cts. Het Zondagsblad per 3 maanden in den Burg 30 Cents; buiten Burg 45 Cts- Familie-Bibliotheek en Zondagsblad jn den Burg 50 Cents; buiten Burg 80 Cts. per drie maanden. Zij die zich wenschen te abonneeren op een der beide uitgaven, worden verzocht, voor eene goede regeling hiervan spoedig kennis te geven, zoo mogelijk vóór 5 April. Aan onze abonnenten buiten Texel, zenden wij op aanvraag, gaarne proefnummors franco en gratis. DE UITGEVERS. BURGERLIJKE STAND. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand dor Gemeente Texel maakt bekend, dat op den Goeden Vrijdag en op den 2den Paaschdag a.s., voor het doen van aangiften bij den Burgerlijken Stand gelegenheid zal bestaan ter Gemeente Secretarie van des voormiddags 11 tot 13 uur. Texel, den 29 Maart 1904. De Ambtenaar voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 30 Maart 1904. Onder zeer veel blijken van belangstelling, mocht Ds. Kuperus, pred. bij de Doopsgezinden alhier, den 23 dezer den dag herdenken van zijn zilveren ambts-jubilé. Meer bijzonder nog werd dat feit door Z.Eerw. herdacht in de godsdienstoefening op Zondag jl. aan den Burg. Tal van belangstellenden waren op gegaan naar het kerkgebouw, zoodat hetzelve geheel gevuld was; met aandacht werd geluisterd naar de gedachtenisrede van den jubilaris, aan wien, na het eindigen der gods dienstoefening, door den aanwezigen een lied werd toegezongen. De gemeente vereerde haren leeraar bij deze gelegenheid een fraai cadeau, bestaande uit een bureau-ministre. De opvoering van „Klokketonen," welke naar men on§ eerst mededeelde Zondag 27 dezer zou plaats hebben, doch toen niet ge schiedde, is alsnu bepaald (zie achterst, adv.) op den avond van tweeden Paaschdag; wij vestigen daarop de aandacht. Naar wij vernemen zijn de onlangs ingedeelde miliciens, van hier P. Buis en J. Nieuwenhuize, lichting 1903, en Knol, lichting 1904, voor den milit. dienst ongeschikt verklaard. Van 25 tot en met 28 Maart zijn van hier verzonden: 24 koeien, 14 kalveren, 17 schapen, 1 paard en 16 varkens. Oudeschild, 29 Maart. De gewone onder houdswerken aan de haven alhier zijn weder i hervat. Gisteren kwam hier aan een kleine sleepboot, met eene baggermachine en eenige bakken. Het dieper baggeren in en voor de haven is eene groote verbetering geweest. Vlak voor de haven houdt dit werk zich, boven verwachting van velen, goed. De Cocksdorp, 29 Maart. Gisteren verga derde de commissie tot ondersteuning van de weduwe J. Stark-Wielenga alhier. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat voor de wed. was ingekomen een totaal bedr. van f579,291/». In Eierland en te de Cocksdorp werd gecol lecteerd f 179,65. Oosterend, 30 Maart. Op het verzoekschrift voor eenigen tijd van hier bij het bestuur der 30 gemeenschappelijke polders ingediend, om eene verbetering tot stand te brengen tusschen de dorpsstraat en het paardenpad op den weg benoorden Oosterend, is goed gunstig beschikt. Met genoegen is dit door adressanten vernomen. De garnalenvisschers hebben in de vorige week weinig kunnen vangen. Alleen Zaterdag was de vangst bevredigend. Voor de laatste afrekeningen waren de prijzen belangrijk ge daald, doordat veel van deze schaaldiertjes bij Zeeland en bij Belgie gevangen werden. Vlieland 25 Maart. Wegens ernstige on gesteldheid van den heerNoordberg, gemeente ontvanger alhier, is de heer S. W. Dekker tijdelijk met diens functie belast. De milicien der lichting 1903 Adrianus Ris, uit de gemeente Koog aan de Zaan, is als achtergebleven loteling door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ingevolge art. 159 der Militiewet, ingelijfd, en zal alzoo gedu rende de eerste 5 jaren onder de wapenen worden gehouden. Genoemde loteling verklaarde zich onwillig tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek, en is opzettelijk nalatig gebleven na eene oproeping. („Haarl. Ct.") Bij de Delftsche groentenveiling zal een vernuftig uitgedacht toestel iu gebruik worden genomen. Voortaan zal nl. geveild worden door middel van een electriscli nummerbord. In het veilingslokaal zijn banken aange bracht, ruimte biedende voor 80 zitplaatsen. Op elke plaats bevindt zich een genummerde knop, waarop de kooper slechts behoeft te drukken, om op het bord in het lokaal van den afslager een nummer te voorschijn te doen springen. Het vernuftige van het toestel is echter gelegen in eene inrichting, welke den afslager in staat stelt een of meer koopers, die hij, om welke reden dan ook, van afmijnen wenscht buiten te sluiten, door hunne Nns. uit te schakelen, onmachtig maakt te mijnen. En ook kan niet, zooals wel voorkwam, door twee koopers te gelijk gemijnd worden, want als op twee knoppen gelijktijdig gedrukt wordt, springt in het geheel geen No. op het bord. Inderdaad verrassend gemakkelijk. TEXELS Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. COURANT Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cta. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. NATIONALE MILITIE. Oproeping van Veilofgangers in workelijken dieosl. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers, wier namen bieronder zijn vermeld, ieder tegen liet achter zijnen naam aangegeven tijdstip, bij deze in werkelijken dienst worden opgeroepen. WITVLIET, JAN, IS April 190-1-, Lichting 1898, Korps Torpedisten, Garnizoensplaats Brielle. De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen, dat zij, ieder op den voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hunne verlofpassen, alsmede van al de bij hun vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen van kleeding en uitrusting, bij hunne korpsen zijn aangekomen des namiddags vóur 4 uren of, zoo dit niet mogelijk is, op het uur, door den Burgemeester te bepalen. De verlofgangers, voor wie de opkomst op een Maandag is gesteld, behoeven echter, indien zij gevestigd zijn in gemeenten, vanwaar zij niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den voor de opkomst bepaalden dag op marsch te begeven, en moeten den volgenden dag, zoo vroegtijdig mogelijk, bij hun korps aankomen; de Israelielische verlofgangers, voor wie de dag van opkomst op een Zaterdag is gesteld, behoeven zieh eerst den Maandag daaraanvolgende naar hun korps te begeven. Hel is wenschelijk, dat de opgeroepenen zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek, des voormiddags tusschen 10 en 12 uren, ter Gemeentesecretarie aan melden, voorzien van hunne verlofpassen tot het in ontvangst nemen van daggeld en ten einde in het bezit te worden gesteld van de noodige vervoer- of passagebiljetten, een en ander voor zoover zij daarop recht hebben, en tevens om, zoo zij die gewenscht achten, inlichtingen aangaande de reis te bekomen. Degenen, die per spoor reizen, moeten zich ten minste een half uur véór het vertrek van den trein aan het station aanmelden. Ingeval ziekte of gebreken hunne opkomst mochten verhinderen, moet hiervan zoodra doenlijk door over leggingvan eene op gezegeld papier geschreven en geleg- liseerde geneeskundige verklaring ter Gem.-Secr. blijken. Geldt het verlofgangers, aan wie wegens onvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven, dan kan deze aldus, ter verzending aan wicn behoort, ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd. Betreft het verlofgangers, aan wie, in verband met eene vorige oproeping in werkelijken dienst, //door denzelfden geneeskundige" reeds eene verklaring is uitgereikt, dan kan ook voor niet-onver- mogende met eene ongezegelde en niet-gelegaliseerde verklaring worden volstaan. Na hun herstel vervoegen zij zieh onverwijld bij hun korps. Hot niet-ontvangen eener bijzondere oproeping ont heft den verlofganger geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar deze openbare kennisgeving EENIG cn ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoorlijk is opgeroepen. Den verlofgangers, die vermeenen in de termen te verkeeren tot het erlangen van ontheffing van voren- bedoelden werkelijken dienst op grond van de vierde in verband mot de derde zinsnede, van art. 113 der Militiewet 1901, althans van eene geldelijke vergoeding als bedoeld in art. 113bis van die wet, wordt in hun belang aangeraden daartoe spoedig aan D E KONINGIN bet verzoek te doen. Dat verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven en moet rechtstreeks aar. Hare Majesteit worden gezonden. Erankeering is niet noodig. Wensoht men alleen voor eene geldelijke vergoeding in aanmerking te komen, dan kan deze bij ongezegeld cn ongefrankeerd ver zoekschrift aan DEN MINISTER. VAN OORLOG worden gevraagd. Worden omtrent het indienen van een of ander verzoekschrift nadere inlichtingen verlangd, dan kunnen die, op iederen werkdag tusschen 10 en 12 uren des voormiddags, mondeling worden gevraagd ter Gemeentesecretarie, waar zij zooveel mogelijk zullen worden verstrekt. Texel, den 2S Maart 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1