I1IS1KB WEEKBLAD, De Familie-Bibliotheek, „POLLO," N°. 1734. Zondag 3 April 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. BERICHT. Zondags-Bij voegsel Jlaoul de la Jremblaye, Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor bek Bübg 30 Cts. Franco pen post door ge heel Nebeblakd 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertenüén Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. Bij dit nummer verzenden wij aan onzen faonné's op Texel, ter kennismaking, het in en vorig nummer aangekondigd onder den titel dat wij als Premie voor de Abonné's slechts 30 cents per 3 maanden, anco per post 45 cents, verkrijgbaar stellen n hetwelk uitsluitend gewijd zal zijn aan en humor. Het Zondagsblad wordt bij de Courant yan londag verzonden. Zoomede aan den Burg aflevering 2 van den Roman (vrij naar het Franschj. Van de Familie-Bibliotheek stellen wij ons oor aan de Inteekenaars, bij elk nummer er Courant eene afleyering te verzenden, uiten den Burg 2 afl. in eene zending, des Voensdagsavonds. De Familie-Bibliotheek is per 3 maanden oor den Burg 25 Cents; buiten Burg 40 Cts. Familie-Bibliotheek en Zondagsblad i den Burg 50 Cents; buiten Burg 80 Cts. per drie maanden. Zij die zich wenschen te abonneeren op en of beide uitgaven, worden verzocht, voor Bne goede regeling hiervan spoedig kennis i geven, zoo mogelijk vóór 5 April. Aan onze abonnenten buiten Texel, zenden 'ij op aanvraag, gaarne proefnummers franco n gratis. DE UITGEVERS, CHIETOEFENINGEN bij NEELTJES NOL. De Burgemeester van T e X o 1 brengt ter ennisso van belanghebbenden, dat de schiet- efcniDgen op de schietbaan bij Neeljes Nol dit wr zullen plaats hebben van 6 April tot ultimo eptcmber. Texel, den 2 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. BURGERLIJKE STAND. De Ambtenaar van don Burgerlijken Stand ki Gomeente TEXEL maakt bekend, dat den 2 cl en P aaschdag a. s., voor het >en van aangiften bij den Burgerlijken Stand 1 degonheid zal bestaan ter Gemeente Secretarie >n des voormiddags 11 tot 12 uur. Texel, don 29 Maart 1904. De Ambtenaar voornoemd, II. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 2 April 1904. De Lente. Weer rolt natuur het lontekliwl s allo workdagen tor dekking beschikbaar op 1 hofstede VIANEN,'E i e r 1 a n d. Dekgcld 10,waarvan de holft vooruit CI Bn hot overige bij drachtighoid der Merrie moet worden voldaan. C. GARR1TSEN. "Weer heft de kelk zich uit de spriet; De donzen bloesem geurt; De witte ielie zoomt den vliet; De roode doren kleurt. Wat is 't mij wel, wat is 't mij goed Wat heb ik stof tot roemen Daar strijkt op nieuw de lente neer, Verjongt mij lust en leven weer, En strooit mijn bof met bloemen. Op deze wijze beeft onze dichter Tollens de komst der lente bezongen. Voor 't oogen- blik is 't daar echter nog verre van af, uit gezonderd bet lied van den leeuwerik, is er nog weinig waar, van hetgeen de dichter zingt; en we schrijven reeds April, we hebben Paschen. Of de natuur is wat achterlijk öf de Paschen is wat vroeg, want in de streken der bloembolienvelden kan men de Paasch- bezoekers ook nog niét onthalen op geurende bloemen. De crocussen, nu ja, die zijn er, doch de hyacinten en tulpen staan nog niet in bloei; de velden en boomen hier, ze tooien zich nog weinig of niet, maar toch, in weinige dagen kan de natuur veel doen veranderen. In dat blijde vooruitzicht, wenschen wij allen een genoegelijk Paascbfeest. Den Hoohn, 1 April. Een ongeval, dat ge lukkig goed is afgeloopen, overkwam beden L. P. met paard en wagen. Toen hij op de hoogte van Weezenspijk was gekomen schrikte het paard van een varken, dat door den vee houder C. K. naar Den Burg werd gebracht. Paard en wagen geraakten in de sloot, doch gelukkig is alles goed afgeloopen. Vlieland, 31 Maait. De baggermachine „Boulogne 4", door een Duitsche sleepboot gesleept, bestemd naar Vlaardingen, komende van de Weser, is Zondagmorgen 1.1. nabij het Lichtschip Terschellingerbank, op 13 vademen water gezonken. Het volk werd gered, de sleepboot vervolgde de reis. Na een korte ziekte is alliier op 87-jarigen leeftijd overleden de heer Ph. Noordberg. In ruimen kring zal de overledene worden gemist, daar hij sedert jaren tal van betrek kingen steeds met onverflauwden ijver en nauwgezetheid vervulde. Meer dan vijftig jaren behartigde de heer Noordberg als ont vanger en secretaris de belangen der burger lijke gemeente en evenlang, ook als ontvanger, en kerkvoogd die der kerkelijke gemeente. De begrafenis had heden middag plaats onder vele blijken van belangstelling. Een fraaie krans, hulde der gemeente aan den overledene, dekte de kist. Bij het graf sprak de heer Burgemeester eenige woorden van waardeering en daarna de heer Van Rossum. Een kleiozoon dankte voor de laatste eer don overledene bewezen. Dat „een vos wel zijn haren, maarniet zijn streken" verliest, is een algemeen bekend spreekwoord, hetwelk menigeen zal beamen bij het lezen van het volgende bericht, dat voorkomt in een Hollandsche Courant „de Telegraaf" te Paterson verschijnende Aris Eelman, ook bekend als Orie Hiilman werd door Recorder Noonberg tot 30 dagen in de „jail" veroordeeld. Hij is een kerel als een boom en de schrik van velen als hij „een slokje op heeft." Vrijdag was 't hem te doen ruzie te hebben. Hij ging naar Job van den Handel's Coal yard bij 't Riverside Station en zette de baas buiten de deur. Van den Handel riep de hulp in van Patrolman Winkler en zoodra die zich vertoonde werd Aris woedend en begon met hem te vechten. Beiden rolden over den grond doch 't gelukte Winkler den tpnken man in bedwang te krijgen. Patrol- urnen Drew en Titus die Eelman met de trolwagen haalden en naar de jail brachten, dden 'n heele toer met hem. Meermalen zeft Eelman het met de politie te kwaad fihad en hen soms geducht toegetakeld en kens was de drank er de oorzaak van." Overbodig zeker te zeggen, wie hier wordt loeld. De „Telegraaf" meldt 70,000 Protesteerenden. Namens de drie verschillende vereenigingen van belangheb benden bij den drankverkoop, zijn aan de negen. Amsterdamsche afgevaardigden ter Tweede Kamer de protestlijsten, voorzien van 70000 handteekeningen tegen het ingediende Drank- wetontweip, verzonden. Het aantal handteekeningen, datover geheel Nederland op bedoelde protestlijsten is ver kregen, bedraagt naar men mededeelt 250,000. Veelbelovende jongens. Twee 12-jarige knapen zouden Dinsdag aan de Alkmaarder steiger te Amsterdam twee plaatskaarten koopen, waarvoor zij een gulden in betaling gaven. Een politieagent, die daar toevallig was, kwam dit verdacht voor, en toen hij hun vroeg waarom zij naar Alkmaar wilden gaan, gaven zij tegenstrijdige antwoorden, zoodat hij de jongens meenam naar den nabijzijnden politiepost. Hier gekomen, wer den zij in het bezit gevonden van 1180,31, welk geld zij naar hunne verklaring uit de woning van den vader van een hunner hadden medegenomen. De verliefde jonkman. Onder dien naam is bij bewoners derCris. pijnlaan te Rotterdam, bekend de 28-jarige bootwerker Wdie nu al een maand of vier bijna onafgebroken met Cerberus-stiptheid de woning bewaakt, waarin een meisje verblijf houdt, dat zijn hart in vuur en vlam schijnt gezet te hebben. Al geruimen tijd heeft het meisje rust noch duur van hem, zoodat zij het in geen enkelen dienst kan uithouden. Zij is o. a. in betrekking geweest bij een familie aan den Westersingel, maar dagen lang stond „de verliefde jonkman" voor de deur en gluurde door de ruit of door de brievenbus. Zelfs toen het meisje een dienst in Den Haag had, wist hij haar verblijfplaats uit te vorschen en begon de ondraaglijke surveillance opnieuw. Bovendien heeft hij het meisje al 270 prentbriefkaarten gezonden. Het meisje is daardoor, zooals men begrijpen kan wanhopig geworden. De dienstweigeraar Ris. Men meldt aan „Het Volksdagblad:" Voor zoover wij weten, heeft de dienst weigeraar A. Ris nog in het minst niet toege geven. Te Haarlem moest hij gekeurd worden, maar hij weigerde zich hieraan te onderwerpen. De krijgsartikelen weigerde Ris te onder teekenen, wijl hij geen soldaat wilde worden. Tevergeefs poogde men hem nog te bepraten, hij bleef standvastig weigeren. Woensdag. avoDd werd hij naar Amsterdam vervoerd, waar men hem aanraadde zich te laten keuren, daar hij misschien toch afgekeurd zou worden. Deze redeneering bracht hem een oogen- blik aau het wankelen, maar de gedachte, dat dan een ander voor hem weg zou moeten, gaf hem weer kracht en deed hem volhouden. Twee zijner vriendinnen brachten hem een bezoek. Hij was opgeruimd en tevreden in ziju toestand eu verzocht haar alle bekenden hartelijk te groeteu. Men schrijft uit Oldenzaal aau de „Zw. Ct.Voortdurend neemt de uitzetting van Nederlanders uit Duitschland toe. Voor ruim een week werd een gezin van zes personen herwaarts getransporteerd en thans zijn weder 7 personen, tot een gezin behoorende, naar hier gebracht, terwijl de eerstvolgende dagen nog twee gezinnen zullen arriveeren, waarvan een de Nederlandsche nationaliteit heeft ver loren. Meermalen maakt men er de Duitsche Regeering een verwijt van, dat zij de Nederlanders als „lastige „Auslander" over de grenzen doet brengen, doch vaak ligt de schuld bij de personen zelveverstoring der openbare dronkenschap, enz, zijn meestal de oorzaak der uitzetting. Maar met dit al komt Oldenzaal als grens plaats vaak in groote moeilijkheden en ver oorzaken onze eigen landgenooten alhier meer malen groote onkosten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1