N° 1735 Donderdag 7 April 1904* 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ABONNEMENTEN en ADVERTENTLËN worden aangenomen bij de TJitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der nitgave RAADSVERGADERING. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel, Gelet1 op art. 41 der Gemeentewet Brengt naar aanleiding daarvan, ter kennis aan de ingezetenen, dat eene vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Vrijdag, den 8 April 1904, des vóórmiddags te 10Va uur, in de daarvoor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Te behandelen onderwerpen: BEKEN DMAKING. KLEINHANDEL IN STERKEN DRANK. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel maken bekend, dat onder dagteekening van den 2 April 1904 bij hen is ingekomen een verzoekschritt van de Weduwe Pieter Bakker van beroep tapster, wonende te Oudeschild Texel om vergunning tot het verkoopen van sterken drank in het klein in deze Gemeente, in de volgende lokaliteit de gelagkamer van het perceel Wijle S No. 17. Texel, den 5 April 1904. De Burgemeester, H. W. DE JONCHEERE. De Secretaris, G. A. HAJENIUS. SCHIETOEFENINGEN bij NEELTJES NOL. De Burgemeester van Texel brengt ter kenDiBse van belanghebbenden, dat de schiet oefeningen op de schietbaan bij Neeljes Nol dit jaar zullen plaats hebben van 6 April tot ultimo September. Texel, den 2 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCIIEERE. VERZOEKSCHRIFTEN ter bekom in g van Jacht- en Vischakten. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel maken bekend, dat ter Gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar zijn blanco-verzoelcschriften ter bekoming van jacht- en vischakten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der vis8oherij met óén vischtuig, voor het nieuwe seizoen, aanvangende 1 Juli aanstaande en ein digende 30 Juni van hot volgende jaar, en noodigen belanghebbenden uit bunno aanvragen ter bekoming dier akten en vergunningen, zoo- veol mogelijk, vóór den 1 Juni c. k. tor Secretarie m te dienen. Do bepaling, dat hij, die do visscheiij met meer dan één vischtuig wil uitoefenen van eene troote vischakto moet zijn voorzien, is ingetrokken, zoodat voortaan aan een en donzelfden persoon teerdere kleine vischakten kunnen worden ver strekt. Texel, den 25 Maart 1904. Burgemeester en Wethoudors voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. TEXEL, 6 April 1904. Maandagavond gaf de Zang- en Reciteer- vereeniging „Harmonie" van den Helder, in „Hotel Texel" eene uitvoering. Ruim 70 leden dezer vereeniging kwamen daarvoor des namiddags alhier aan. Over gebrek aan belangstelling viel zeker niet te klagen, de vrij groote zaal toch van genoemd hotel was n.l. toen ten 8 uur de uitvoering een aanvang nam, flink bezet. Opgevoerd werd de operette „Klokketonen," woordeh van den heer W. Mets Tz. en muziek van den heer S. Vlessing Phz. Genoemde operette was aan den Helder door de Ver eeniging „Harmonie" reeds 2 maal met groot succes opgevoerd, verwacht mocht dus worden dat men ook alhier tevreden zou kunnen zijn. En die verwachting werd zeker geenszins beschaamd. Koren, zoowel als solo's, bleken goed ingestudeerd en voldeden uitstekend. Na menig schoon zangnummer en na afloop van elk bedrijf gaf het publiek door luid en langdurig applaus zijne groote tevredenheid te kennen over het gehoorde. In het bijzonder de zang van de hoofdpersoon der operette, van Liesje de dochter van den klokkenist, werd luide toegejuicht, terwijl haar als bewijs van waardeering, in de slotscène een schoon bouquet werd vereerd. Het drietal zangnummers, gegeven na afloop der operette, werden op niet minder verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht. Vooral na No. 2 er van: „Die false Pepita," scheen er aan het applaus geen einde te zullen komen, waardoor men zich genoodzaakt zag dit nummer nog eens te herhalen. Uit alles bleek dat men te doen had met eene uitstekende zangvereeniging. Aan het bal, dat na afloop der uitvoering volgde, werd door velen met groote opgewekt heid deelgenomen* en deed menigeen nog geruimen tijd in de danszaal vertoeven. Oosteeend, 5 April. De jongelingsvereeni- ging „Beproeft alle dingen en behoudt het goede" vierde gisteren haar jaarfeest. Des middags te 3 uur werd eene openbare samen komst gehouden in de kerk der Gerefor meerden, waar, behalve de jongelingen, vele belangstellenden aanwezig waren, en waar als spreker optrad de Theol. Student L. P. Krijger met het onderwerp „Beproeft alle dingen." Gewezen werd op het schoon devies, dat de vereeniging in haar wapenschild voert. Jongelingen voelen in zich een machtigen drang, om veel te onderzoeken, wanneer zij tot de jaren der overtuiging gekomen zijD, zoodat ze niet meer nazeggen, wat vader en moeder hun hebben voorgezegd, wanneer ze moeten kiezen vóór of tegen Christus. Zij, die alleen dorsten naar wetenschap, zullen geen vrede vinden, maar telkens storten in de diepte van vertwijfeling. Zij zullen geen waarheid vinden, want hetgeen hun heden als zoodanig toelijkt, zal morgen dik wijls blijken leugen te zijn. Alleen als God zich opnieuw aan hun openbaart, is het mogelijk, dat zij de waarheid* vinden De strijd tusschen waarheid en leugen zal blijven bestaan tot den jongsten dag. Maar ook de Christen-jongelingen zullen niet steeds ant woord weten te geven op alle vragen, doch zij weten, dat God hun juist zooveel heeft ge openbaard, als noodig is voor hunne ziel. En dit stemt tot den vrede, dien de onge- loovige nimmer vindt, ook dan, wanneer spot en verachting niet uitblijven. De geloovige jongelingen hebben sterk te staan tegenover de ongeloovige. De resul taten van hun onderzoek mogen nimmer in strijd zijn met Gods woord,"want dan zijn ze reeds veroordeeld. Dat woord moet hun steun zijn, die door de mannen van enkel wetenschap gemist wordt. Verteld werd het bekende verhaal„de drie ringen van Lessing," dat aan de hand werd gedaan met het oog op de eenige ware levensbeschouwing, d. i. de Christelijke. Dikwijls ook zal twijfel aanwezig zijn, als noodzakelijk gevolg van onderzoek. Doch men mag ook dan niet alles op het hoofd laten aankomen; ook het hart moet meespre ken. Hoofd en hart moeten met elkander harmonieëeren. Zal eene vereenigiDg zuiver Christelijk blijven, dan moet men er voor waken, dat zij vrij blijft van vreemde ele menten. De leden moeten op hetzelfde voetstuk staan en nimmer de openbaring loslaten. Het bovenaangegavene werd in breedere trekken duidelijk ontwikkeld en met aandacht werd de jeugdige spreker gevolgd. Dank werd hem gebracht door den Weleerw. Heer Ds. Rooseboom,die de vergadering met dank gebed sloot. Des avonds werd er feest ge vierd. De commissie uit de Visscherij-vereeni- ging „Betracht het Goede," aan wie was opgedragen, om te onderzoeken of het mogelijk en wenschelijk is, een weduwen- en weezen- fonds te stichten, is met haar onderzoek ge reed. Een concept-reglement is ontworpen. Zaterdag a. s. zal eene algemeene vergadering gehouden worden, waarin de zaak verder besproken zal worden. In diezelfde bijeenkomst zal ook het gewone huishoudelijke werk worden behandeld, ter wijl de heer. J. P. Burger verslag zal doen van zijn bezoek aan den Minister van Binnen- landsche Zaken, in zake de Ongevallenwet. Voor deze gewichtige onderwerpen mag men stellig op eene getrouwe opkomst dei- leden rekenen. In een artikel over den dienstweigeraar Terwey zegt „De N. C." over de hem opge legde nieuwe straf van 5 maanden, dat de vraag, of de Regeering „het recht" zijn loop laten dan wel ingrijpen zal, in niet geringe mate een quaestie is van staatsbeleid. „De N. C." zou wenschen, dat de Koningin den man gratie schonk. Zij schrijft „Voor zoover het rechtsgevoel der natie eischt, dat ook een bloot vormelijk misdrijf, gelijk deze dienstweigering is, door straf geboet wordt, hééft de overtreder zijn delict door de reeds ondergane gevangenisstraf ge boet en is tevens aan het afschrikkend element in de straf daarmee zijn werking gegund. Als toetsingsmiddel van de echtheid van het gewetensbezwaar, heeft de nieuwe straf geen zin meer. De anomalie, dat Terwey na de gratie op nieuw zou worden opgeroepen, zou weigeren en gestraft worden, is door het tweede deel van het vonnis uit den weg geruimd. Wat nu overblijft is enkel zeer gevoelig leed, opgelegd aan iemand wien zijn geweten in waarachtigheid verbood een wettelijken plicht te vervullen. Het vonnis is recht; genade is hier rechtvaardigheid Schenk hem gratie Eod dreigbrief. In de brievenbus aan de woniDg Van een paar te Leiden wonende dames werd Woensdagnamiddag een briefje gestopt, waarin, naar het ,.L. D." meldt, vermeld„Mevrouw wees zoo goed en geef U mijn 5 Gulden ik zal om7 uur terugkomen zoo niet dan is het spoedig met U gedaan dus weet wat U doet Zie van Plee." Toen de man terugkwam, lag het briefje nog in de gesloten bus en werd hem toen te kennen gegeven, dat de politie gewaarschuwd zou worden, doch hij geen geld b9kwam. Hij werd hierna door een agent van politie naar het bureel gebracht, waar bleek, dat hij reeds onderscheidene vonnissen achter den rug heeft. Den laatsten tijd loopt hij de politiebureelen af om nachtverblijf. Op last van den waarn. commissaris van politie is de man naar de gevangenis te 's Gravenhage overgebracht. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pen post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. I. Mcdedeelingen. Ingekomen stukken. II. Verzoek A. Burger en echtgenoote, om eervol ontslag als vader en moeder van het «Gesticht van Weldadigheid.// III. Benoeming van een vader en moeder van het //Gesticht van Weldadigheid. JL)e aanbeveling be staat uit lo. Feeke Bakker en Jannetje Zutphon, echtelieden te Be Waal. 2o. Klaas Brouwer en Hendrikje Wuis, echtelieden te Oost. 3o. Gerrit van der Vis en Antje Kooiman, echte lieden te Den Burg. IV. Suppletoire begrooting, dienst 1903 van het Algemeen Weeshuis. V. Af- en overschrijving begrooting, dienst 1903. VI. Rekening Algemeen Weeshuis, dienstjaar 1903. VII. Begrooting Algemeen Weeshuis dienstjaar 1904. VIII. Restitutie inzake eigendomsovergang aan het Rijk van het voormalig Hnis van Bewaring te Helder. IX. Suppletoire begrooting, dienst 1904 tot aangaan eener tijdelijke geldleening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1