1736. Zondag 10 April 1904. 17d0 Jaarg Nieuws- en Advertentieblad. Aan onze Lezers! Binnenland. pd rst Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave 30NNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. et een voorgaand Nummer dezer Courant le] ringen onze abonné's een proefexemplaar het Humoristisch Weekbladwelke de ;evers besloten hebben verkrijgbaar te en. ol vertrouwen onderwerpen zij het Ru- istisch Weelcblad aan de beoordeeling vafner lezers, innig overtuigd dat de eerste lismaking tot eene langdurige aanleiding geven. oor den luttelen prijs van 30 Cents drie ynaanden of 45 Cents franco per post en zij zich voor een Weekblad te leveren, geïllustreerd, bevattende gezonden on- ildigen humor, hoogst boeiende verhalen, ore t g die och tf lezi hen hun plan naar behooren te kunnen vezenlijken, behoeven zij den algeheelen hunner lezers en daarom vertrouwen dat niet enkelen den wensch zullen t9 nen geven om het humoristisch Weekblad igeld te ontvaDgen, doch dat alle lezers oisfter onderscheid het in dit blad voorkomend it geteekend zullen inzenden, haelerst dan kan deze nieuwe onderneming volkomen geslaagd beschouwd worden 1 miji De Uitgevers. tod fe—~1 loej eet Inde ree mer. i ik llon ;eld. GEVON EN VOORWERPEN, edeponeerd ten Raadhuize1 zakdoek ouden in den Binnenburg. KADASTER. c BURGEMEESTER van Texel, herinnert nghebbenden dat de Landmeter van het aster telken jare, in den loop der maand deze Gemeente bezoekt tot hot doen van keel|e'ingcn van kadastrale veranderingen. die opmeting van pereeelen verlangen den verzocht de benoodigde formulieren vóór 1 Juni a. s. ter Secretarie af te halen, exel, den 6 April 1904. De Burgemeester voornoemd, W. DE JONCHEERE. BEKENDMAKING. LEI MI AM) EL IN STEKKEN DRANK. nrgemeester en Wethouders der Gemeente m maken bekend, dat onder dagteekoning den April 1904 bij hen is ingokomon een boekschrift van REINOUD MOOJEN van >ep logomenthouder, wonende te Den Burg vergunning tot het verkoopen van sterken k in het klein in deze Gemeente, in de en achtergelagkamer van het perceel k B No. 103. exel, don 6 April 1904. Do Burgemeester, H. W. DE JONCHEERE. De Secretaris, G. A. IIAJENIUS. VERJARING VAN VORDERINGEN. INRICHTINGEN, welke Gevaar Schade of Hinder kunnen veroorzaken. nrgemeester en Wethouders dor Gemeente x e 1, brengen belanghebbenden in herin- 'ng, dat allo vorderingen ten laste 7an het do Provincio en de Gemeente, over hot istjaar 1903, vóór of op den laats'en Juni staando, bij do besturen en do ambtenaren, het aangaat, moeten ziju ingediend. Allo dien tormijn niot-ingediendo vorderingen 'den voor VERJAARD en VERNIETIGD ouden. oorts worden belanghobbondon verzocht den uitersten tormijn af te wachten, maar ndioniug dor bewijsstukken zooveel mogelijk icspoodigon. 'exel, don 7 April 1904. iurgomeestor en Wethouders voornoemd, Secretaris Do Burgemeester, G. A. Hajenius, H. W. de Joncheere. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van JAN KIKKERT Jz. te den Burg, om vergunning tot oprichting eener bakkerij in het perceel Wijk B. No. 412 kadastraal bekend in Sectie K, No 1631. Op Donderdag, den 21 April 1904, des middags te 12 uren, zal ten Raadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake inge komen schrifturen. Texel, den 7 April 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, G. A. Hajenius, H. W. de Joncheere. Invorderbaiirverklaring: van kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuurder Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de kohieren No. 1 en 2 der Personeele Belasting, dienst 1904 op den 5 April 1904 door den Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is invorder baar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is overgemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 7 April 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 9 April 1904. Door den Gemeenteraad alhier, werd in zijne gisteren gehouden vergadering, eervol ontslag verleend aan A. Burger en Echtgenoote als Vader en Moeder in het Gesticht van Weldadigheid alhier, en als zoodanig be noemd de echtelieden Klaas Brouwer en Hendrikje Wuis, te Oost. Naar wij vernemen is de heer A.LandEz. te Harlingen, uitgever der werken van wijlen M. Schuil, met de schrijvers van „üuinroosje" en „Klokketonen" in onderhandeling over de uitgave dezer beide operettes. Den Hoorn. Beroepen bij de Doopsgezinde gemeente te Stadskanaal (Gron.) Ds. J. J. Heep predikant alhier. Oudeschild, 8 April. De kerktoren der Herv. Gem. is nu kant en klaar en doet zijn bouwmeesters, de heeren gebr. T. en S. de Wijn alhier, alle eer aan. Eenvoud, kenmerk van 'tware, wordt ook door den nieuwen toren ons herinnerd. Wat lang gemist werd en in eene werkelijke behoefte voorziet, is het geregeld slaan van de torenklok en 'tjuist aanwijzen van den tijd op heldere wijzerborden, welke op drie plaatsen van den toren zijn aangebracht. Nog al meer gemoedsbezwaren. Te Venlo zoo lezen wij in verschillende bladen moet iemand beslist geweigerd hebben, ook al om gemoedsbezwaren, om belasting te betalen. De man kan het allicht probeeren om die reden er vrijstelling van te verkrijgen; wij betwijfelen echter wel ol die vlieger zal opgaan. Het artikel „gemoeds bezwaren" schijnt opgang te maken. Het politietoezicht op de visscherij in de Noordzee wordt van April tot medio October 1904 uitgeoefend door Harer Majes- teits schoeners „Zeehond" en „Argus." Laatst genoemd vaartuig wordt daartoe op 19 April a. s. in dienst gesteld. Sedert eenige dagen vertoeft te Leeuwar den in het hotel „De Nieuwe Doelen" een tweede commissie van landeconomen uit Zweden, ten einde zich in de provincie te begeven, om fokvee aan te koopen. Het plan is, zegt de „Leeuw. Crt.", om, ook nu weder onder geleide van den veehande laar H. Schaap van Roordahuizüm, p. m. 250 stuks fokvee te koopen. Men meldt van de Belgische grenzen aan de„N. R. C-": Naar wij van verschillende zijden vernemen, bestaat bij de Belgische regeering het voornemen den invoer van Neder landsche vaarzen met "vier tanden toe te staan. Waarschijnlijk zal tegen het einde van deze maand de invoer van bevroren Ameri- kaansch vleesch verboden worden. Men schrijft uit Drachten „Als jongens te laat in school komen, krijgen ze straf. Te Drachten gebeurt het, dat de vroede heeren ter raadsvergadering komen als deze al geopend is en soms gaan ze heen even voor dat de bijeenkomst offi cieel gesloten is. B. en W. vonden zulks niet behoorlijk en wenschten de nakomers en vroeg heengaanders ook te straffen. Een middel was er wel, n.lverbeurte van het presentiegeld. Maar de gemeenteraad moest zelf natuur lijk die strafbepaling goedkeuren en invoeren. En de vroede heeren waren er 'tkon ook wel niet anders niet van gediend. Het was te kinderachtig; men zou denken, dat de raadsleden enkel raadslid wapen om het presentiegeld. Men mocht toch aanne men, dat elk raadslid voor zijn laat komen of vroeg heen gaan wel degelijk zijn reden had. Met 13 tegen 1 stem werd dan ook het voorstel van B. en W. verworpen. Goedkoope cokes Bij de Zaterdag te Groningen gehouden cokesveiling was de middenprijs 36 ct. per H. L. Hoogste prijs 38 ct., voor welken prijs de cokes aan de fabriek is te bekomen. Op het eiland Marken, waar in bijna 100 jaar geen brand, althans van eenige be- teekenis, was geweest, zijn nu drie huizen (zij waren van hout) in asch gelegd. De brandspuit, die nog niet lang geleden, was aangeschaft, deed goede diensten. Alles was verzekerd. Een ernstig ongeluk, dat bijzonder goed is afgeloopen, had Vrijdagmiddag pl. m. 2 uren in de Groote Kromme Elleboog te Groningen plaats. Twee glazenwasschers stonden op twee aan elkaar gebonden ladders tegen het huis van den heer Verhagen, om zonneblinden op te hangen. De ladder brak daiir waar zij verbonden was en de beide mannen, die op de hoogte van de derde verdieping stonden kwamen op de straat terecht. 't Waren de 30-jarige Derk Douma, en de 25 jarige Jacob Karsten. De eerste werd slechts licht aan handen en voeten gekneusd, de ander kon niet loopen en werd met hulp van zijn kameraad in den winkel van den heer Verhagen gedragen. Een onderzoeker schrijft in het „R. N." dat hij proeven heeft genomen met het ge bruik van grondnotenmeel en sesammeel als ochtendvoer voor kippen. Die meelsoorten, afkomstig uit de oliefabrieken te Delft, lever den het uitstekende resultaat, dat van 9 jonge hennen in den eersten leg alleen in Maart 163 eieren werden geraapt. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pen post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met ferhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Yignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. irt i Z|)I ion han- 3g0! 8 e: el.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1