N°. 1737. Donderdag 14 April 1904 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor ben Burg 30 Cts. Franco por post door ge heel Neberlanb 45 Cts. Niiar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel. MARKT. De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar alhier markt wordt gehouden op Zaterdag 23 April a.s., inplaats van op Maandag 25 April d. a. v. Texel, den 12 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. KA D A S T E R. De BURGEMEESTER van Texel, herinnert belanghebbenden dat de Landmeter van het Kadaster telken jare, in den loop der maand Juli, deze Gemeente bezoekt tot het doen van opmetingen van kadastrale veranderingen. Zij, die opmeting van perceelen verlangen worden verzocht de benoodigde formulieren vóór den 1 Juni a.s.ter Secretarie af te halen. Texel, den 6 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONOELEERE. TEXEL, 18 April 1904. De avond van Trinitas Schijnt, wat de natuur betreft, de winter ons maar noode te kunnen verlaten, getuige de echt ruwe koude dagen welke, al schrijven we reeds April, nog kortelijk geleden ons deel waren, hetzelfde zou ook kunnen gelden van de winteramusementen, die ons ook nog al lange bij blijven. Na het genot te over van Nutslezingen, tooneelspel, voordrachtavond, operettes, mu ziek, gymnastiek en wat al meer in den verstreken winter aan de orde was, tot amu sement van hen die eens een avondje buiten huis in gezelligheid wilden doorbrengen, noo- digde de muziekvereeniging „Trinitas" hare donateurs met hunne dames uit om Zaterdag avond eene uitvoering bij te wonen in haar gewone lokaal. Wij zouden zoo meenen, dat, na al het reeds aangestipte, we het met de winter amusementen wel hadden kunnen stellen, en niet zonder vrees waren wij dat de avond van „Trinitas" eene povere figuur zoude maken, wat betreft de opkomst van kunst minnend publiek. Doch waarlijk, 't viel mee, de opkomst was, een en ander in aanmerking genomen, niet onbevredigend. Wellicht dat hetgeen zich had laten ver luiden, nl. dat, behalve wat „Trinitas" ge woonlijk biedt, ook nog ander kunstgenot kon worden verwacht, van invloed is geweest op het bezoek. Hoe het zij, de opkomst was zeer goed. Zoo ook was het programma voor den avond. Reeds het eerste nummer, als entree van den avond, „Iin Sturmscbritt," marsch van G. Scharp, maakte een allerprettigsten indruk; de verschillende partijen waren bij dit num mer zoo evenredig krachtig, het geheel zoo vol, dat zelfs een niet zoo heel erg muzikaal ontwikkeld mensch, het liefelijke van dit nummer gevoelde. De uitvoering verwierf dan ook een luid en welverdiend applaus en waar zoo de aanvang was, kon het wel niet anders of voor het geheele programma mocht alreeds worden gerekend op een dankbaar gehoor. Wij zullen niet ontleden wat al zoo verder ten gehoore werd gebracht, wij zijn geen critici, doch mogen zeker wel vermelden dat de afwisseling der muzieknummers door ver schillende zangnummers, voor éen stem, duet en gemengd koor, bijzonder in den smaak viel van hen die naar den avond van „Tri nitas" waren opgegaan, getuige het dankend applaus hetwelk aan elk nummer ten deel viel, 't was zelfs velen een tegenvaller dat het „Goeden Nacht" niet nog eens werd herhaald't was in waarheid een mooie avond. Wij zullen er verder niet over uitwijden; eenige personen meer in het bijzonder aan te stippen komt ons even onnoodig voor als te wijzen op hetgeen niet geheel foutvrij zal zijn geweest; niet ieder beschikt over even groote gave, doch ieder die medewerkt geeft het bewijs dat hij of zij wil helpen iets voorttebrengen, en dat is bij onze dillet- tantengezelschappen alreeds een voornaam iets. Wij hoorden de opmerking maken dat de aanvulling door een paar blaasinstrumenten, voor „Trinitas" eene groote aanwinst zoude wezen, wat wij niet willen tegenspreken. Zelve kunnen wij de opmerking niet ont houden, dat de oprichting van eene goede Zangvereeniging, waarvoor de krachten niet geheel en al schijnen te ontbreken, door zeker velen zou worden toegejuicht. Wij eindigen dit verslagje met de vermel ding dat een bal den avond besloot; of daar veel of weinig gebruik van is gemaakt kon onze verslaggever niet zeggen, aangezien hij na het eindigen van het laatste nummer „Mikado," marsch, zijn taak als geëindigd beschouwde en zich huiswaarts begaf. Van 30 Maart tot en met 10 April werden uitgeyoerd82 koeien, 94 kalveren, 6 schapen en 19 varkens. Naar men ons mededeelt is de heer G. A. Hajenius benoemd tot Secretaris-Pen ningmeester bij het Plaatselijk bestuur der N. en Z.-Holl. Redding-Maatschappij, ter ver vanging van den heer J. H. Moojen, wien eervol ontslag werd verleend wegens vertrek naar elders. Zondag 10 April is aan het strand nabij de Koog aangespoeld het lijk van een mans persoon, in vergevorderden staat van ont binding het bovenlichaam geheel naakt, het onderlichaam was voorzien van een zwart grijs pantalon, een witte tricot onderbroek, een paar zwart zijden kousen en een paar knoopbottines, gemerktJ. H. Trehsel Sohn Hamburg. Het lijk is behoorlijk gekist en daarna aan de Koog tbr aarde besteld. Voor wien sulles aangaat willen wij er aan herinneren, ter voorkoming van kosten, dat de nog verschuldigde bedrijfsbelasting vóór einde April moet zijn aangezuiverd, bij niet voldoening hieraan, zal men ingevolge de wet, enz. enz. Vermeerdering van reisgelegenheid. Van 1 Mei tot 1 October a. s. zoo lezen wij in het N. v. d. D. is het stoomboot- verkeer tusschen Texel en den Helder bepaald op vijf malen per dag in beide richtingen. Er wordt dan een dienst ingelegd om 11 uur 's morgens van Texel en 12 uur van Den Helder. Inwoners van de steden in Gelder land, Utrecht, Zuid-en Noord-Holland vinden dau gelegenheid 's morgens van huis gaande, daar tegen middernacht weer terug te kunnen zijn, na vijf uren op het eiland te hebben doorgebracht. Oudeschild, 11 April. Gisteren, bij zeer harden wind, poogde een marine sloep, die een zeiltocht maakte, onze haven aan te doen. De sterke stroom deed echter deze poging mislukken. Nu moest, bij tamelijk onstuimige zee, door het open vaartuigje tegen wind en stroom gelaveerd worden, waarbij 't al verder werd afgedreven. Schipper Jan van der Vis, die de minder aangename toestand der op varenden in de sloep opmerkte, zeilde met zijn blazerschuit uit en had na korten tijd de boot bereikt, welke hij op sleeptouw nam. Inmiddels kwamen uit het Nieuwediep een torpedoboot en een stoombarkas, om de ver miste sloep op te sporen. Van der Vis zeilde toen naar deze marinevaartuigen en gaf de sloep aan hun verdere zorgen over. Zonder zijn hulp had 't echter met de spelevarenden wel eens minder goed kunnen afloopen. Oosterend, 13 April. De Visscherij-ver- eeniging „Betracht het Goede" hield j. 1. Zaterdag eene vrij goed bezette vergadering in het lokaal van Mej. de Wed. Koppen. De Voorzitter opende onder mededeeling, dat het bestuur gedurende het eerste levens jaar der vereeniging met genoegen heeft ge arbeid, en dat het gaarne voort zal gaan met de belangen der visscherij zooveel mogelijk te behartigen. De notulen der laatstgehoudene vergadering werden gelezen en goedgekeurd en van de gehoudene correspondentie, inzake het mosse lenkorren op de Zuiderzee, werd voorlezing gedaan. De penningmeester deed rekening en ver antwoording de kas sloot met een nadeelig saldo van f 0,38. Alles werd in orde be vonden. Tot lid van het Bestuur werd gekozen de Heer B. v. d Vis, in plaats van den Heer P. Plaatsman, die naar den Helder is verhuisd. De benoemde aanvaardde zijn mandaat als Vice-Voorzitter der Vereeniging. Vervolgens gaf de Voorzitter een kort verslag van het bezoek aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, inzake de Ongevallen wet. We stippen hier alleen uit aan de mededeeling van Z. Exc., dat een nieuw ontwerp voor de Noord- en Zuiderzee in be handeling zal komen. Men hoopt, dat de lasten alsdan voor de kleine visschers weinig drukkend zullen zijn. De Heer C. Mossel bracht een woord van dank aan den Voorzitter voor de moeite, die hij zich heeft getroost, door op audiëntie bij den Minister te gaan. Hierna kwam aan de orde het onderwerp „Een Weduwen- en Weezenfonds." De Commissie had zooveel mogelijk gegevens verzameld, en nadat hier van mededeeling was geschied, en de verga dering zich met algemeene stemmen voor het wenschelijke van een dergelijk fonds had uitgesproken, werd een concept-reglement in behandeling genomen. Over verschillende artikelen werd van gedachten gewisseld, en met enkele kleine wijzigingen werd het in zijn geheel aangenomen. Tot het fonds kunnen toetreden zoowel land- als zeelieden tusschen 20 en 60 jaren oud, als ze inwoners zijn van den polder Oosterend. In de maanden April en October kunnen nieuwe leden inge schreven worden. De contributie zal opge haald worden elke halve maand en bedragen 10 cents per halve maand, wanneer men lid wordt tusschen 20 en 25 jaar oud12 cents tusschen 25 en 30 jaar14 ceDts tusschen 30 en 35 jaar16 cents tusschen 35 en 40 jaar 18 cents tusschen 40 en 45 jaar en 20 cents, wanneer men lid wordt boven 45 jaar oud. Zoo een lid overlijdt, wordt aan zijne weduwe, zoo hij die nalaat, f 2,50 per week uitgekeerd en voor ieder kind beneden 14 jaar f 0,50. Blijven alleen kinderen achter, dan wordt bestemd voor het oudste kind beneden 14 jaar f 2,50 en voor elk jonger kind f 0,50 per week. Zoo de kas niet toe laat deze uitkeeringen te doen, dan zal een beroep op de openbare liefdadigheid gedaan worden. Ook hoopt men, dat vele donateurs zullen toetreden. Reeds verscheidene personen hebben zich voor het lidmaatschap van dit fonds laten opschrijven. De inschrijving is voorloopig opengesteld tot 1 Juni bij den Secretaris der Vereeniging, den Heer J. Daalder Dzwaar nadere inlichtingen verstrekt worden. Op genoemden datum zal met de contributie- TEXELSCHE COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1