Famiiie-Bibliotheek, Humoristisch Weekblad, 1738. Zondag 17 April 1904, 17de Jaargang xeuws- en Advertentieblad. Binnenland. BERICHT. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÊN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. )ch "Wij berichten aan de Ioteekenaren op de bij dit nummer der Courant afl. 5 en 6 ordt verzonden. Zij die nog wenschen in te teekenen ont ogen de nummers van af 1 April. De prijs is 25 cents per drie maanden. Franco per post 40 cents. io. 2 van het Zondagsbijvoegsel: larvan de toezending iets is verlaatwordt de Inteekenaren verzondenwij vleien dat de toezending voortaan op tijd zal nnen geschieden. Nieuwe inteekenaren ontvangen ook de mmers vanaf 1 April. De prijs is 30 Cents per drie maanden. Franco 'per post 45 cents. Uitg. Tex. Coukant. tot ge lden roer voel acht ader, ge- ude» wan- rose rlijke lakte dan» ÜW02I ;ijn Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave GEVONDEN VOORWERPEN. Sedeponeerd ten Raadhuizeeen ijzeren spel, een zakdoek, een wantje, een broche, postzegel en een kinderkruiwagentje ronden in den Burg. M A R K T. )e Burgemeester van Texel breDgt ter kennis belanghebbenden, dat dit jaar alhier markt rdt gehouden op Zaterdag 23 April a. s., laats van op Maandag 25 April d. a. v. ngen ?exel, den 12 April 1904. De Burgemeester voornoemd, II. W. DE JONCHEERE. inner rer- elijki m KADASTER. )o BURGEMEESTER van Texel, herinnert aDghebbenden dat do Landmeter van het daster telken jare, in den loop der maand deze Gemeente bezoekt tot het doen van rcciöjnetingen van kadastrale veranderingen. ij, die opmeting van perceelen verlangen :den verzocht do benoodigdo formulieren vóór 1 Juni a. s. tor Secretarie af te halen. 'exol, den 6 April 1904. Do Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 16 April 1904. Os door een tooverslag heeft de natuur ten goede gekeerd. Het ruwe en on- igename weder, tot nog voor korten tijd, )k vonkte de laatste dagen dezer week plaats ™r het heerlijkste lenteweder dat men lieren kan; planten en bloemen getuigen de levenwekkende kraoht en de mensch "iet met het vee en het gevogelte met 0 teugen van het heerlijke jaargetijde, roneer nu maar geen reactie, de illusie de zomer in aantocht is, komt verstoren. - Nuar ons wordt medegedeeld is alhier 0 Dames Zangvereeniging opgericht, de P- Graaf zal als Directeur optreden. ingot )E 90cicsd0rp> ir> April. M. N. Zejjlemaker hier is na afgelegd examen benoemd kweekeling bij de Rijkskweekschool voor wwijzers te Maastricht. len dra ik i i plaat goudi eonoi non an nil to OüDDSCHiLD, 15 April. Bij het onlangs te Haarlem gehouden toelatingsexamen voor kweekeiingen aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers, slaagde ook de jongeling J. Duinker Cz. van hier. —§Een onzer ingezetenen is in het bezit van een schaap, dat reeds 9 jaren heeft gelamd Het merkwaardige dier heeft bereids 19 lammeren ter wereld gebracht. Oosteeend, 15 April. Een meisje van hier, ongeveer 12 jaar Oud, hielp gisteren een pretoleumstelletje omver, waardoor slechts weinig schade werd veroorzaakt, doch het kind schrikte hierdoor zoo hevig, dat het in zwijm viel en langen tijd bewusteloos bleef. In allerijl werd geneeskundige hulp ontbo den. De toestand is thans beterende. De alhier bestaande afdeeling van den Ned. Protestantenbond hoopt hier op den 15en Mei a. s eens weder eene bijeenkomst te houden, waarin denkt voor te gaan de Wel Eerw. Heer Ds. A. W. van Kluijve, hervormd predikant te Schagen. Door verschillende omstandigheden, in zonderheid door drukke bezigheden van H. H. predikanten, heeft men in de maanden Februari, Maart en April geene bijeenkomsten kunnen houden. De „Leeuw. Ct." schrijft o. m.: „Sedert Dinsdag is onze stad en is ook onze provincie onder den indruk eener ernstige financieele catastrophe, zooals er zich waar schijnlijk nog nimmer een in ons gewest heeft voorgedaan. De ontroering is buiten gewoon groot, zóo algemeen, dat wij verplicht zijn er over te spreken, hoe pijnlijk het onder werp ook moge zijn. Het faillissement van de kassiers-firma Gebr. Gratama is op dit oogenblik een feit; het werd gisteren door de Rechtbank uitge sproken. De val van een oud handelshuis, dat zeer uitgebreide relatiën had ook ten platten lande, moest wel hevige emotie verwekken, vooral in den breeden kring van de bescheiden be zitters, wier spaarpenningen door dit faillisse ment gedeeltelijk verloren zullen zijn. Iedere nieuwe minuut brengt nieuwe namen van getroffenen te onzer kennis. Natuurlijk gaat daarbij de overdrijving haar toomeloozen gang; de cijfers worden natuurlijk niet verkleind; ze worden zelden juist opgegeven en meestal vergroot. Ook over het vermoedelijk passief loopen de wonderbaarlijkste geruchten. De agitatie is zóo enorm dat men buitensporige cijfers noemt. Dat deze catastrophe voor onze stad en voor onze provincie van groote beteekenis kan blijken te zijn, is duidelijk, wanneer men bedenkt dat de datum van 12 Mei naderende is, waarop veel huur- en kooppenningen moeten worden gestort. Volgens de laatst gemelde berichten zou het passief bedragen circa 3.8 millioen gulden en het actief circa 2 millioen gulden. Het „Vaderland" zegt, dat beweerd wordt, dat de liberale meerderheid der Eerste Kamer niet even vast aaneengesloten zal staan tegen het Hooger-Onderwijs-ontwerp als in de Tweede Kamer de linkerzijde stond. Het blad kan zich dit moeilijk voorstellen. Wél is hot zeer denkbaar, schrijft zij, dat de oppositie in de Eerste Kamer van ande ren aard zal zijn dan aan de andere zijde van het Binnenhofdat b.v. de argumenten van den heer van Karnebeek, wien de aan de Vrije Univeristeit te verleenen subsidie niet de minst zware grief tegen het ontwerp was, in de Eerste Kamer meer weerklank zullen vinden, dan zij ontmoetten in de Tweede; dat dus de strijd om het beginsel daar minder heftig zal zijn. Maar dit neemt niet weg, dat, gelijk de heer van Karnebeek tegenstemde, ditzelfde van de meerderheid der Eerste Kamer mag worden verwacht. En dan is voorloopig het lot van dr. Kuyper's eerste groote wetsontwerp niet twijfelachtig. VoorloopigWant blijft in Juni Zuid-Holland de Regeering trouw, dan zal binnen weinige weken de Eerste Kamer door de Staten van dit gewest kunnen zijn omgezet. Van Zuid-Holland kan dus dr. Kuyper's eigenlijke victorie beginnen. Maar kan ook komen de knotting zijner heerschappij. Oude liefde roest niet, schrijft de „Zijp Ct." Nu men na eenige regenachtige zomers in landbouwkringen tot de ontdekking is geko men, dat het gebruik van Chilisalpeter als stikstofbemesting niet alle voordeelen geeft, die men er eerst van verwachtte, keeren tal van landbouwers tot hun oude en eerste liefde terug en nemen zij weer Peru-Guano. De grootere verkoopen van deze laatste meststof leveren het bewijs daarvan. Slechts weinige landbouwers nemen Ammo- niak-superphosphaat als stikstof-bemesting. En dat is goed gezien. Immers Peru Guano bevat Kali, en Ammoniak-super nietdaaren boven is in Peru-Guano de stikstof in drie verschillende vormen aanwezig, ook in den salpetervorm. De Peru-Guano werkt dus sneller dan de Ammoniak. Daarenboven is in de Peru-Guano alles scheikundig verbon den, zoodat in een kruimeltje Guano alle noodige voedingsstoffen voorhanden zijn. Geen wonder dus dat de keuze niet moeilijk is en men weer algemeen tot de Peru-Guano terugkeert. Men schrijft uit Hesselingen bij Meppel aan de Zw. Ct. Konden we met een kleine wijziging in Maart den dichter nazeggen: „en de golven schuwen 't land", thans is, helaas, weer het omgekeerde het geval. Waarheen we den blik ook wendeD, 't is alles water en nog eens water. Hooge, witgekuifde golven, voortge- zweept door een Noordwester, die den storm wind in kracht, zoo niet evenaart, dan toch waardiglijk op zijde streeft, beuken reeds da gen aaneen en onverzwakt dammen en dijken, een spoor van blinkend en lillend schuim achterlatend. Het begint er—jammer genoeg vrij wel naar te lijken, dat we dezelfde droeve wer kelijkheid te aanschouwen zullen krijgen, de zelfde klachten zullen vernemen, dezelfde te leurstellingen zullen ondervinden als in het jaar dat voorbijging. Toen toch stonden de lage oeverlanden langs Meppelerdiep en Reest niet alleen gedurende de geheele maand April onder water, maar ook bloeimaand, waar aller hoop op was gevestigd, was reeds voor meer dan de helft verstreken, eer zelfs de meeste weilanden, die toch nog heel wat hooger liggen, in zoodanigen toestand verkeerden, dat het vee er in toegelaten kon wordeu. Een eigenaardig Paascbgebruik - aldus schrijft men aan het „U. D." heerscht sinds overoude tijden op sommige plaatsen in den Lopikei waard. Daar brengt de schooljeugd tegen de feestdagen Paascheieren aan den „meester," die op zijn beurt en ter aan moediging de kinderen een of meer prenten vereert. Er zijn onderwijzers, die tegen Paschen eenige honderden eieren bezitten; bij een zagen we eens een groote waschtobbe bijna vol 1 Behalve eieren woiden nog andere Paaschgeschenken den „meester" gebracht: boter, meestal in den vorm van met groene blaadjes versierde schaapjes, melk, krenten brood, tulband, taart, zelfs sigaren, wijn en cognac Zoodat op Paaschdagen het huis van menigen dorpsonderwijzer in de Lopikerwaard met recht een zoeten inval is. Ler iet ig. ien 3rt en. LOg ter eer 2en na >rts gal or: nu ipel ïeel i di.t miji ver 'jr nu i OOgé ujn en dra opoei 'J'cicl TO Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 4-5 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. la

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1