N°< 1739. Donderdag 21 April 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. öit blad verschuilt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pen post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. K A PASTE R. De BURGEMEESTER vau Texel, herinnert belanghebbenden dat de Landmeter, van het Kadaster telken jare, in den loop der maand Juli deze Gemeente bezoekt tot het doen van opmetingen van kadastrale veranderingen. Zij die opmeting van perceelen verlangen worden verzocht de benoodigde formulieren vóór den 1 Juni a. s.ter Secretarie af te halen. Texel, den 6 April 1904. De Burgemeester voornoemd, W. DE JONCHEERE. 51 A R K T. De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar alhier murkt wordt gehouden op Zaterdag 23 April a. ioplaats van op Maandag 25 April d. a. v. Texel, den 12 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE TEXEL, 20 April 1904. Ter eere van den jaardag van Prins Hen drik der Nederlanden, (den Prins Gemaal), op Dinsdag 19 dezer, wapperde van publieke gebouwen en van enkele particulieren dien dag de Nederlandsche driekleur. - Zaterdag j 1. hield de Plaatselijke Com missie te Texel tot het brengen van eene bijzondere hulde aan H. M. de Koningin- Moeder in het hötel „Texel" alhier eene ver gadering tot het doen van rekeriing en ver antwoording der gelden in deze Gemeente ontvangen voor het door de Hoofdcommissie te 's Gravenhage beoogde doel. Op deze bijeenkomst, welke door den E.A. Heer H. W. de Joncheere, Burgemeester dezer Gemeente werd geleid, bleek dat ont vangen was te Den Burg f 78,60 Eierland 38,45 Den Hoorn 34,85 De Koog 11,50 Oosterend 39,20 Oudeschild 18,40 De Waal 25,25 te zamen f 245,76 De noodzakelijke uitgaven bedroegen f 16,96 zoodat door den Penningmeester, den heer P. J. Zoetelief f228,79 aan de Hoofdcommissie kan worden opgezonden. Na een woord van hartelijken dank van den Voorzitter aan allen, die tot het bijeen brengen dezer som hadden medegewerkt, werd de Plaatselijke Commissie tot het brengen eener bijzondere hulde aan H. M. de Koningin- Moeder ontbonden. Ons werd toegezonden een verslag van de „Landbouwproefvelden in Noord Holland over 1903," opgemaakt door den Rijksland- bouwleeraar voor Noord-Holland, den heer C. Nobel. Dat verslag in zijn geheel over te nemen, zou te veel plaatsruimte vorderen, wij willen het belangstellenden echter gaarne ter lecture verschaffen Wij vermelden er uit de mededeeling dat de heer N. W. J. Schumaker, te Texel, zorgde voor eene proef in zijne omgeving. Omtrent de uitslag bij den heer P. W. Roeper te Texel, vermeld het verslag het volgende „Zandgrond. Hooiland. „Dit proefveld is aangelegd in 1902, met het doel eene vergelijking te maken tusschen de op Texel zeer gebruikelijke bemesting met schuimaarde en bemesting met uitsluitend gewone meststoffen. Het bestaat uit 2 per ceelen van 3 Are, welke van elkander zijn gescheiden door eene strook van 1 Meter. Om het proefveld staat een hek, zoodat het proefveld nimmer door het vee kan bezocht worden. Het hek staat op eenigen afstand van de perceelen, zoodat het vee deze niet kan bereiken. Perceel 1 werd in November 1901 bemest met 25 M3. schuimaarde per H.A. en in 1903 niet bemest. Perceel 2 werd in 1902 bemest met niets dan kunstmest en in 19)3 eveneens. De bemosting bestond in 1903 uit 200 K G. chili- salpeter, (gestrooid op 1 Maart), 200 K.G. patent-kali en 600 K.G. superphosphaat (ge strooid 20 Maart De groei van het gras liet dit jaar ten gevolge van het natte weer minder te wen- schen over dan in 't vorige jaar, hoewel ook nu weer het gewas van een vrij slechte hoedanigheid was. Op het kunstmestgedeelte is de groei van het gras vrij wat weliger geweest dan op het schuimaarde perceel en ook kwamen er hier en daar betere gras soorten voor. De oogstcijfers waren per H.A. als volgt Perc. 1 schuimaarde, p Kosten der Opbrengst riOOl in N.tx. bemesting in in twee jaar 1902. 1903. Totaal. twee jaar. in geld. 1420 3250 4670 f 60 f 65 Perc 2 kunstmest, 3250 4250 7500 120 135 Daar het gras het eerste jaar zeer weinig waarde bezat en ook dit jaar die waarde niet zeer goed is vast te stellen, is het makeu i van eene rentabiliteit-rekening moeilijk. Rekent men de waarde van het hooi van J perceel 1 gemiddeld op f 14,— per 1000 KG. 1 en dat van perceel 2 op gemiddeld f 18. dan is de opbrengst in twee jaar, zooals in de tabel is aangegeven, en dan is dus de kunstmestbemesting nog iets voordeeliger geweest. De toekomst moet leeren, of het gewas op den duur van betere hoedanigheid wordt." Van 12 tot en met 18 April werden uitgevoerd 145 koeien, 93 kalveren en 26 schapen. Koocr, 17 April. In het Nieuwsblad van Werkendam lezen we het volgende bericht uit Almkerk Op den eersten Paaschdag is alhier op ruim 34 jarigen leeftijd overleden de Heer H. de Vries, eerste onderwijzer aan de open bare school aan de Voorsteeg. Heden den 7 April werd zijn stoffelijk overschot ter aarde besteld. Almkerk verliest in hem een degelijk onderwijzer, een hulpvaardig inge zeten, een humaan mensch, zijn weduwe, en zijn eenig kind, dat nog te jong is om het groote verlies te beseffen, een zorgvol echtgenoot en vader. Zijne asch ruste in vredo 1 en moge de gemeente Almkerk, uit dankbaarheid voor hetgeen de overledene hier gedurende 5 jaren, die hij in deze gemeente werkzaam was, in 't belang der jeugd verrichtte, trachten het materieel verlies, dat zijne weduwe lijdt, zooveel mogelijk te verzachten. Den Hoorn, 19 April. Door Ds. J J. Heep, predikant bij de Doopsgezinde gemeente al hier, is het op hem uitgebracht beroep raar Stadskanaal aangenomen. Oudeschild, 18 April. De Heer J. K. G. Muller alhier, die dezer dagen gedurende 25 jaren in functie was geweest als schrijver van hoofdartikelen in de „Sliedrechtsche Courant" mocht bij die gelegenheid, als blijk van waardeering, van de Uitgevers een passend geschenk ontvangen. Hier is bericht ontvangen, dat teNieuwe' diep de eerste ansjovis is aangebracht. Oosterend, 19 April. De visschersknechten zijn hier niet ruim meer vertegenwoordigd. Zoodra een visscher eens genoodzaakt is, om aan den wal te blijven, kan gewoonlijk zijn vaartuig niet uitzeilen, omdat geen plaatsvervanger te vinden is Met zekerheid kan thans gemeld worden, dat de Heer H. J. Calkoen, lid van het Coll. der Zeevis cherijen, in verband met de on gevallen-statistiek voor de Zuiderzee-visscherij bezig is met een onderzoek aangaande het aantal visschers en visschersknechts in de Zuide izeeplaatsen. In vonnis van den Haarlemschen krijgs raad waarbij de dienstweigeraar Ris wordt veroordeeld, werd overwogen, dat Ris op 2 April had geweigerd zijn bewapening in ont vangst te nemen, omdat zijn overtuiging hem verbood soldaat te zijn en in het leger te dienen en hij het recht ontzegde aan een ieder om hem te gelasten iets te doen dat tegen zijn overtuiging streed, waardoor hij dus uitdrukkelijk had geweigerd en opzettelijk nagelaten te voldoen aan een hem door een bevoegden meerdere gegeven last, welk feit stafbaar is gesteld bij artikel 95 C. W. en art. 185 Rechtspleging bij de landmacht. Naar „de Maasbode" verneemt, bestaat bij den Minister van Binnenlandsche Zaken het voornemen, om de door hem openlijk aangekondigde herziening van de Leerplicht wet nog vóór de verkiezingen van 1905 bij de Kamer in te dienen. De Bloemendag. Uit Haarlem wordt van Zondag geschreven We hebben 't weer gehad vandaag, het „Bloemenfeest"zich door niets onder scheidend van vorige jaren, dan door nog grooter drukte misschien, dank zij't prachtig ste weer, dat men zich denkeu kan. En precies als vorige jaren lange files van met bloemeutrossen beladen menschen, de men- schen nog wel zoo onappetijtelijk als de bloemen, beiden verstoft en verwaaid, de menschen moe van lange wandelingen, de bloemen droog en verflenst van warmte en zaudstot, dat in dichte wolken opstoof langs de wegen, vooral als groepen van fietsers, twintig en dertig man sterk, of volle auto's vooibijgutsten. Och ja, 't is wel een gezellige drukte in Haarlem, 't brengt heel wat vertier en be weging in de stad - geld ook natuurlijk, koffiehuizen en restaurants in Haarlem en omgeving makeu goede zaken maar wie van bloemen houdt, niet maar zóó om ze tusschen de spaken van een stoffige fiets, of in lange slingers om den hals te hangen, die zo bemint in fleur en geur, in kleurge- speel en zonnegloed, die vindt zoo'n verknoeien van het moois banaal en leelijk. En voor zoo een is de dag van vandaag niet anders dan een bloemenkermisje, door gewoonte en traditie ieder jaar opnieuw gekweekt. Een arrestatie op een begrafenis. Donderdag werd de vrouw van den arbei der P. Sterenborg te Stadskanaal begraven. Een broer van den overledene, een zekere Dieters, was vóór 13 jaar naar Duitschland uitgeweken, om eene veroordeeling, wegens mishandeling. Donderdag kwam hij nu te Stadskanaal terug, om zijn zuster de laatste eer te bewijzen. Toen men in het sterfhuis terugkeerde, arresteerde de politie hem en bracht hem in de gevangenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1