N°. 1743. Donderdag 5 Mei 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Rit. blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel. INRICHTINGEN, welke Gevaar, Schade of Hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en. Wethouders der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van Jan Kikkert Jz, brood- en banket bakker te den Burg alhier om in het perceel, kadastraal bekend in Sectie K, No. 1631, Wijk 412 eene bakkerij te mogen oprichten door hen is ingewilligd. Texel, den 3 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd» E. W. DE JONCHEERE Burgemeester, G. A. HAJENIUS Secretaris. SCHIETOEFENINGEN. De Burgemeester van Texel brengt teralge- meene kennis, dat blijkens bij hem ontvangen missive van den Heer Commissaris dor Koningin in deze Provincie, dd. 18 April 1904, de vol gende berichten aan zeevarenden zijn uitgevaar digd Schietoefeningen op de Harssens, Reede van Texel, 3de District. „Volgens mededeeling van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, zullen op 16 Mei a.sen zoo noodig op volgende dagen schiet oefeningen worden gehouden van het fort op de Harssens. „Er zal gevuurd worden met kanonnen van groot caliber (30 c. M), bij welk vuur de reede tot op een aistand van 9000 M. van het fort als onveilig moet worden beschouwd en waarbij GEEN vaartuigen ten behoeve van de veiligheid worden uitgelegd. „Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal eene roode vlag van het fort waaien van min stens één uur vóór den aanvang der oefening, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richting waarin gevuurd zal worden, terwijl een stoomboot, voor zoover mogelijk, de schepen zal waarschuwen en desgewenscht hulp ver- leenen aan kleinere (zeil)-vaartuigen om buiten het onveilige gedeelte van het vaarwater te komen. „Bovendien zullen op die dagen groote waar schuwingsborden worden geplaatst aan den ingang der haven en op do batterij Yischmarkt, vermeldende in welke richting dion dag ge vuurd zal worden, terwijl nabij het torpedo- magazijn en aan den iDgang der haven borden zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der bedoelde gekleurde vlaggen, als volgtrood en witte vlag beteekent Noord, wit en zwarte vlag N. O., zwarte vlag Oost. „De dato der schietoefeningen zullen nader m enkele plaatselijke bladen aangekondigd worden. (Zie „Ned. krt." No. 201). Schietoefeningen van het fort Erfprins, den Helder 3de District. „Yolgens mededeeling als voren zal op den 16 Mei 1904, en zoo noodig op de volgende 4 dageneen schietproef plaats hebben uit een vuurmond, opgesteld op de evenwijdige batterij van het fort „Erfprins" te Den Helder. „Op de dagen dat gevuurd wordt, zal van genoemd fort een roodo vlag waaien één uur voor den aanvang der schietproef, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richting waarin gevuurd zal worden. „Bovendien zullen op die dagen groote waar- schuwings borden worden geplaatst aan den ingang der haven en op de batterij V ischmarkt, vermeldende do plaats waarvan en in welke richting dion dag gevuurd zal worden, terwijl nabij do haven en nabij het torpedomagazijn borden zullen wordon geplaatst, waarop is aangegeven do boteekoDis dér gekleurde vlag- gcD, als volgt: een rood en witte vlag be teekent Noord, zwarte vlag Oost, rood en zwarte vlag Z. O., zwart en witte vlag Z. \V. zwart en roode vlag N. W. „Indien oen stoomvaartuig tot waarschuwing of sloepen aanwezig is en indien het vuren „zulks toelaat, zal door dit vaartuig desgewenscht „hulp worden verleend aan kleine zeil vaartuigen „om uit den onveiligen sector te komen. „(Zie Ned. krt" No. 201,") Texel, den 3 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. "VY. DE JONCHEERE. TEXEL, 4 Mei 1904. Zaterdag vergaderde in het Café „Burg" de afdeeling „Texel" van het Nederl. Onderw. Genootschap. De bijeenkomst werd bijgewoond door 17 leden en 6 gasten; ook was aanwezig de Heer Burgemeester onzer gemeente. De Voorzitter (de heer de Braai) opende de vergadering met een woord van welkom, waarna de notulen der vorige bijeenkomst (5 Dec. 1903) door den Secretaris (den heer Schaap) werden gelezen. Met eene zeer kleine wijziging werden ze goedgekeurd. Het voorstel, door een der leden gedaan, om den afgevaardigde naar de alg. vergadering voortaan te ontheffen van de verplichting om een verslag op te maken en voor te lezen, werd verworpen met 11 tegen 6 stemmen. De ingekomen stukken werden alsnu in behandeling genomen en voor kennisgeving aangenomen, alleen „De verzekering tegen ziekte van onderwijzers" lokte eenige discussie uit; besloten werd B. en W. met de wenschen daarin uitgedrukt, in kennis te stellen, en te verzoeken de zaak in overweging te nemen. Als afgevaardigde naar de algemeene ver gadering te Zutfen werd gekozen de heer J. Daalder Dz. Uit de rekening en verantwoording van den Penningmeester bleek, dat een bescheiden batig saldo aanwezig was. De heer de Braai leidde vervolgens in het onderwerp„Ons leerplan." Achtereenvolgens werden besproken: a de regeling der schooltijden; b de vacanties; c de indeeling der scholen in 3 klassen; d de ver deeling der leerstof en e de leer- en leesboeken. Door de Hoofden der scholen wordt het leerplan opgemaakt; doch in deze vergadering werd het punt besproken, opdat ook de onderwijzers hunne wenschen bij de samen stelling van een nieuw of het herzien van het oude plan konden kenbaar maken. Bij het debat bleek, dat het wenschelijk was, dat de Hoofden met hunne onderwijzers in eene kleine vergadering de verschillende zaken zouden bespreken, in eene vergadering van Hoofden zou dan het leerplan worden vastgesteld na kennisneming van de wen schen, uitgesproken in de kleine vergaderingen Hiertoe werd, na eenige bespreking, besloten. In het debat bleek voorts, (en de heer Burge meester legde er vooral den nadruk op) dat het het meest gewenscht was, dat elke school haar leerplan had; doch bij het vertrek van een Hoofd uit deze gemeente zouden moeie- lijkheden niet uitblijven. Daarom worden de scholen op Texel in 3 klassen verdeeld le klas 1 Hoofd met meer dan 1 onderwijzer van bijstand; 2e klas 1 Hoofd met 1 onder wijzer; 3e klas1 Hoofd alleen. De letterkundige bijdrage bleef achterwege; de volgende vergadering werd bepaald op 11 Juni in het Hotel „de Lindeboom." In die bijeenkomst zal het feit worden herdacht dat de afdeeling Texel 60 jaar heeft bestaan. Naar zich laat verluiden zou eene stoom- bootdienst voor het vervoer van goederen en vee, van Rotterdam naar hier en omge keerd, in voorbereiding zijn. Voorhands zou de dienst met de aanstaande lammeren- markten aanvangen tot het vervoer van lammeren, etc. Welke route zal worden genomen schijnt nog niet bekend. Naar ons wordt medegedeeld is door den heer H. Smit alhier, die sinds eenigen tijd deelnam aan den cursus in hoefbeslag, te Haarlem gehouden, Maandag j. 1. aldaar met gunstig gevolg examen gedaan als ge diplomeerd hoefsmid. Oudeschild, 1 Mei. Zaterdagavond LI. ver gaderde in de „Zeven Provinciën" de leden van den dorpskring „Steunt Elkaar." Ruim 70 leden woonden deze vergadering bij, die in hoofdzaak belegd was, om het reglement zoodanig te wijzigen, dat dit in overeen stemming was met de Kon. goedgekeurde Statuten der Vereeniging. Een geanimeerde bespreking, waarbij den goeden toon nimmer uit 'toog werd verloren, ook als men geheel van meening verschilde, maakte de bespre kingen aangenaam. Sommige voorstellen van het Bestuur werden aangevuld of gewijzigd. Met briefjes werd gestemd over het voorstel om de uitkeering voor volwassenen te brengen van f 70 op f 80, waarbij zich 61 van de 73 stemmen voor het voorstel verklaarden. Daarna werd het geheele reglement zooals 't gewijzigd was, bij aclamatie vastgesteld en aangenomen, met de bepaling dat 't op 1 September 1904 in werking zou treden. Na rondvraag werd te ruim half tien op de gebruikelijke wijze de vergadering gesloten Da Cocksdokp, 2 Mei. Er zal zich hier eene commissie vormen om gelden in te zamelen voor de weduwe Ylas, wier man onlangs op Texelstroom op zoo noodlottige wijze om het leven kwam. Vlieland 2 Mei. In de postspaarbank alhier werd in de maand April Ingelegd f 1340,32 Terugbetaald f 1388,17 Het laatst uitgegeven boekje was No. 202. Uit Vlaardingen wordt geschreven Met het aanmonsteren van matrozen voor de Vlaardingsche haringvloot schiet het niets op. De voorwaarden door den bond gesteld zijn voor de reeders onmogelijk aan te nemeD. In de eerste plaats kan een reeder zich niet verbinden om 23 weken te varen. Im mers bij vertrek met half Juni zou het einde der teelt gesteld moeten worden op einde November, en dat is toch wel wat laat, tenzij men verzekerd is dat het steeds mooi weer blijft, en geen netten verloren gaan. Dan is het loon van f 9 per week met 10 cent per ton, f 20 aanmonstergeld, en eenige andere niet genoemde verbeteringen, niet te betalen, tenzij de haring minstens f 15 per ton opbrengt en de tonnen 25 pet. goedkooper worden. De vorige week stond iemand uit Valkenberg (Limburg) terecht wegens mishan deling, gepleegd op den avond van een ge meenteraadsverkiezing. Op de vraag van den president der rechtbank of hij niet dronken was geweest, luidde het antwoord„Neen, meneer de president, ik ben geen kiezer." In Weeze (Limburg) heeft dezer dagen een verschrikkelijk ongeluk door onvergeeflijke onvoorzichtigheid plaats gehad. Nadat de dokter aldaar bij een landbouwer met gunstigen afloop zijn hulp geboden had, werd hem een borreltje gepresenteerd. Men had echter de onvoorzichtigheid gehad, bij de drank benoodigdheden ook een fiesch met vergif neer te zetten. Uit deze fiesch schonk men bij ongeluk den dokter een glaasje in Hij dronk van dit doodelijke vocht, dat zeer veel overeenkomst had met jenever. De dokter kon zich niet meer redden, doordat hij niet gauw genoeg in het bezit kon komen van het noodige tegengif en na een paar uren stierf hij. De boer zelf, die ook van dat goedje had gedronken, is niet gestorven. (L. K.) TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1