1744. Zondag 8 Mei 1904, 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. tijd, ond Lze une. goed >en? Ion? het ?gen dat ut zijn ig de hield in hd ïd en kheid 1 bui ihooi )v, ze gierii ,0; woon edel haa i vooi ichoo! GEVONDEN VOORWERPEN, ïedeponeerd ten Raadhuize1 Kolenschop, inden in de Hoogerstraat, 1 Mesje, gevonden het begin van den Hallerweg, 1 Geldstukje, onden in do Nieuwstraat. Jet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der d, veiftneente Texel brengt bij deze ter kennis vele: ;gend forpe: ik wil ig ik be ne een .an. innen leze te iken, gedaa aria: in he: a mei zond ce die] eten. en lgde. >P he a arm t is, t begi eefdo raard. als 'an held en verlat •trok aar aden le. ;end, k acbli ;e lette t geh» )at het jemdel t sterf eer volgh Bit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der nitgave Prvjs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. BONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. Invorderbaar verklaring van kohieren. de ingezetenen, dat Personeele belasting het kohier No. 3 dienst 1904 dezer laatst*neente (behalve den Hoorn) op den 2den 1904 door den Heer Directeur der directe ^ajstingen te Amsterdam is invorderbaar Iklaard en op heden aan den Heer Ontvan- van 's Rijks belastingen voor deze Ge- fflte ter invordering is overgemaakt, der ingezetene, die daarbij belang heeft, ■dt alzoo vermaand op de voldoening van .en aanslag behoorlijk acht te geven, ten 3e alle gerechtelijke vervolgingen, welke nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan, 'exel, den 5 Mei 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE SCHIETOEFENINGEN. Burgemeester van Texel brengt ter alge- ne kennis, dat blijkens bij hem ontvangen andel^ivc van den Heer Commissaris der Koningin deze Provincie, dd. 18 April 1904, de vol- jJie berichten aan zeevarenden zijn uitgevaar- ichiet oefeningen op de Harssens, Beede van tel, 3de District. folgens mededeeling van den Minister van iat, Minister van Oorlog, zullen op IC Mei en zoo noodig op volgende dagen schiet- eöingen worden gehouden van het fort up hoone: Harssens. zal gevuurd worden met kanonnen van lot caliber (30 c. M), bij welk vuur de reede op een atstand van 9000 M. van het lort onveilig moet worden beschouwd en waarbij EX vaartuigen ten behoeve van de veiligheid rden uitgelegd. de dagen, waarop gevuurd wordt, zal ie roodc vlag van het fort waaien van min ts één uur vóór den aanvang der oefening, mede gekleurde vlaggen, aangevende de btiDg waarin gevuurd zal worden, terwijl stoomboot, voor zoover mogelijk, do schepen waarschuwen en desgewonscht hulp ver- nen aan kleinere (zeil)-vaartuigen om buiten onveilige gedeelte van het vaarwater te 1 uen. ovendion zullen op die dagen groote waar- iuwing8borden worden geplaatst aan den aog der haven en op de batterij Yischmarkt, meldende in welke richting dien dag ge- ird zal worden, terwijl nabij het torpedo- ïazijn en aan den ingang der haven borden len worden geplaatst, waarop is aangegeven beteekenis der bedoelde gekleurde vlaggen, volgtrood en witte vlag beteekent Noord, en zwarto vlag N. O., zwarte vlag Oost. e dato der schietoefeningen zullen nader enkele plaatselijke bladen aangekondigd rden. (Zie „Ned. krt." No. 201). Schietoefeningen van het fort Erfprinsden Ider 3de District. daar^ (olgons mededeeling als voren zal op don Mei 1904, en zoo noodig op de volgende 4 ij zicbi ren, een schietproef plaats hebben uit een nmond, opgesteld op do evenwijdige batterij bot fort „Erfprins" to Den Helder. )p do dagon dat gevuurd wordt, zal van loemd fort oen roodo vlag waaien één uur r den aanvang dor schietproef, alsmcdo leurde vlaggen, aangevende de richting „Bovendien zullen op die dagen groote waar- „schuwings borden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Vischmarkt, „vermeldende de plaats waarvan en in welke „richting dien dag gevuurd zal worden, terwijl „nabij de haven en nabij het torpedomagazijn „borden zullen worden geplaatst, waarop is „aangegeven de beteekenis der gekleurde vlag- „gen, als volgteen rood en witte vlag be teekent Noord, zwarte vlag Oost, rood en „zwarte vlag Z. O., zwart en witte vlag Z. W. „zwart en roode vlag N. W. „Indien een stoomvaartuig tot waarschuwing „of sleepen aanwezig is en indien het vuren „zulks toelaat, zal door dit vaartuig desgewenscht „hulp worden verleend aan kleine zeil vaartuigen „om uit den onveiligen sector te komen. „(Zie Ned. krt" No. 201,") Texel, den 3 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. LAMMERENHARKTEN." Burgemeester en "Wethouders van Texel herinneren belanghebbenden er aan, dat dit jaar de Lammerenmarkten alhier worden gehouden op Maandag 16 MeiDinsdag 24 Mei, Maandagen 30 Mei, G, 13 en 20 Juni en Donderdagen 19, 26, Mei, 2, 9t 16 en 23 Juni 1904. Yoorts worden zij die lammere nhokken be spreken, beleefd verzocht, daarbij het verschul digde marktgeld enz., onmiddellijk te voldoen. Texel, den 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester- G. A. HAJENIUS, Secretaris. LAMMERENMARKTEN. j, Tc» irin gevuurd zal worden. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen de ingezetenen met nadruk in her innering de navolgende artikelen der politie verordening dezer gemeente Art. 177. Het is verboden gedurende de groote lamme renmarkten a. zich met wagens of vee, anders dan dooi de Parkstraat naar het marktplein te begeven (met dien verstande, dat tot dat doel geen gebruik zal mogen worden gomaakt van de Nieuwstraat), of dit plein met wagens of vee anders te verlaten, dan door do overige daarop uitkomende straten b. het van gemeentewege verstrekte stroo of andere stoffen, welke tot strooisel gediend hebben in de lammerenhokken, daaruit te verwijderen of zelf daaraan meer toe te voegen c. met het wegvoeren der lammeren vóór des voormiddags elf uur een aanvang te maken, tenzij met toestemming door den marktmeester krachtens opdracht verleend. Art. 178. Ieder, die ter gelegenheid van de in het vorig artikel bedoelde markten, lammeren ter markt wenscht aan te voeren, is verplicht vooraf, hetzij mondeling of schriftelijk, de noodige hokken te bespreken. Art. 179. Ieder, die goreobtigd is tot hot gebruik van oen hok, moet hot zelf gebruiken of bezetten en tot geen ander doel bezigen dan tot plaatsing van het vee. Ilet is aan alle andere personen, gelijk mede aan hen, wier recht op eenig hok, door het niet voldoen der verschuldigde marktgelden is ver vallen, verboden een standplaats in te nemen, tenzij met toestemming van Burgemeester en Wethouders; zij worden door den marktmeester geweerd, die zoo noodig de hulp der politie inroept. Zij brengen voorts ter algemeene kennisse dat voor het verplicht bespreken dor noodige hokken, hètzij mondeling of schriftelijk, gelegen heid bostaat ter Secretario op alle werkdagen, gedurende de gewone bureau-uren van 9 uur voorm. tot 2 uur nam. en dat daartoe voor de mark ten op Maandag to houden, bovendien nog gele genheid zal zijn bij den marktmeester, dio daags vóór die markten zitting zal houden van 's morgens 9 tot 2 uur 's namiddags in een der aan hot marktplein gelegen hotels; aangiften, hetzij mondeling of schriftelijk, ter Secretarie of door den marktmeester ontvangen na Zondagnamiddag 2 uur voor de Maandagscbe markten, na Woensdagnamiddag 2 uur voor de Donderdagsche markten, worden niet meer ten uitvoer gebracht. De aanvoer ter markt op de Donderdagen zal des morgens om 8 uur moeten zijn afge- loopen, daar met het afvoeren der lammeren om 8 uur een aanvang gemaakt zal mogen worden, waardoor het mogelijk zal zijn op tijd de inscheping aan de haven te doen plaats vinden. Zij, die op de Donderdagsche markten lam meren wenschen aan te voeren, worden in hun eigenbelang zeer dringend verzocht zorg te willen dragen, dat die lammeren vóór aclit uur des voormiddags ter markt zijn, daar zij anders in het belang van de goede orde op de markt, de kans beloopen niet meer tot het marktterrein te worden toegelaten. Texel, 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders van Texel, H.-W. DE JONCHEERE. De Secretaris, G. A. HAJENIUS. TEXEL, 7 Mei 1904. De heer G. A. Hajenius, Secretaris der gemeente Texel, komt voor op de voordracht voor gemeente-secretaris te Goes; nummer 2 van de voordracht is Dr. M. E. van de Werk, te Amsterdam. Bij Kon. besluit is boven en behalve de Rijksbijdrage volgens artikel 45 der wet op het lager onderwijs alsnog subsidie verleend, o. m. aan de gemeente Texel f 4350. De drankwet. Er valt voor heden weder eene concessie te boeken, zegt de „Tel In haar Kameroverzicht van gisteren de tegenwoordige slijters, zij, die sterken drank alléén boven de twee liters verkoopen zijn thans geheel vrij en niet aan vergunning gehouden. Dat zal nu veranderen door de splitsing in tappers- en slijtersvergunningen. De tegenwoordige slijters krijgen een slijters vergunning, komen onder staatstoezicht en zullen nu als de nieuwe slijters ook mogen verkoopen tot een minimum van twee maatjes. De minister verdedigde het beginsel op grond dat de matige drinkers minder aan verleiding tot misbruik bloot staan, als zij hun bescheiden borrel bij moeder de vrouw gebruiken dan in de kroeg. Natuurlijk beschouwt spr.hier den generalen toestand van het gebruik, niet het misbruik. Ilet is nu eenmaal een feit, dat in het alge meen behoefte bestaat aan een prikkel voor het gestel. Dat is bij ambtenaren en onder wijzers het geval, ook bij predikanten (gelach) en bij pastoor en rabbi's ook. Gegeven dit feit, is het dan niet veel beter, dat de man zijn glas wijn of bitter thuis drinkt bij zijn vrouw, dan dat bij dien prikkel in de 'kroeg Z09kt De oppositie bestreed de voorgestelde split sing, waaruit meer -gelegenheden werden ge boren om drank te koopen. De minister meende dat juist d i e meerdere gelegenheden bet kroegbezoek sterk zal tegengaan. Lazen we dezer dagen, dat in Vlaardingen vele loggers reeds bijna gereed zijn ter baring vangst, maar dat geen bemanning of geen voldoende bemanning te krijgen is, te Maassluis staat men voor het zelfde feit. Menig schip per, die zijn „volk" van buitenaf moet krijgen, ontvangt op al zijn geschrijf en gewrijf slechts ten antwoord, dat do reeder de voorwaarden kennen en dat zij (de matrozen) zich houden aan de gestelde eischen en niet meer op praatjes en mooie belolten willen ingaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1