N°. 1745. Donderdag 12 Mei 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübg op Texel. RAADSVERGADERING. De Burgemeester der Gemeente T e x el, Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt naar aanleiding daarvan, ter kennis aan de ingezetenen, dat eene vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Vrydag den 13 Mei 1904, des vóórmiddags te 10l/j uur, in de daarvoor bestemde zaal ten Raadkuize dezer Gemeente. Te behandelen onderwerpen; LAMMERENMARKTEN. Burgemeester en Wethouders van Texel herinneren belanghebbenden er aan, dat dit jaar de Lammerenmarkten alhier worden gehouden op Maandag 16 MeiDinsdag 2d Mei, Maandagen 30 Mei, 6, 13 en 20 Juni en Donderdagen 19, 26, Mei, 2, 9, 16 en 23 Juni 1904. Voorts worden zij die lammerenhokken be spreken, beleefd verzocht, daarbij het verschul digde niarktgeld enz., onmiddellijk te voldoen. Texel, den 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. LAMMERENMARKTEN. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen de ingezetenen met nadruk in her innering de navolgende artikelen der politie verordening dezer gemeente Art. 177. Het is verboden gedurende de groote lamme renmarkten o. zich met wagens of vee, anders dan door de Parkstraat naar het marktplein te begeven (met dien verstande, dat tot dat doel geen gebruik zal mogen worden gemaakt van de Nieuwstraat), of' dit plein met wagens of vee anders te verlaten, dan door de overige daarop uitkomende straten b. het van gemeentewege verstrekte stroo of andere stoffen, welke tot strooisel gediend hebben in de lammerenhokken, daaruit te verwijderen of zelf daaraan meer toe te voegen c. met het wegvoeren der lammeren vóór des voormiddags elf uur een aanvang te maken, tenzij met toestemming door den marktmeester krachtens opdracht verleend. Art, 178. Ieder, dio ter gelegenheid van de in het vorig artikel bedoelde markten, lammeren ter markt wenscht aan te voeren, is verplicht vooraf, hetzij mondeling of schriitelijk, de noodige hokken te bespreken. Art. 179. Ieder, die gerechtigd is tot het gebruik van een hok, moet het zelf gebruiken of bezetten en tot geen ander doel bezigen dan tot plaatsing van hot vee. Hot is aan alle andere personeD, gelijk mede aan hen, wier recht op eenig hok, door het niet voldoen der verschuldigde marktgelden is ver vallen, verboden een standplaats in te nemen, tenzij met toestemming van Burgemeester en Wethouders; zij worden door den marktmeester geweerd, die zoo noodig de hulp der politic inroept. Zij brongen voorts ter algemeene kennisse dat voor hot verplicht besproken der noodige hokken, hetzij mondeling of schriftelijk, gelegen heid bestaat tor Secretarie op alle werkdagen, gedurende do gewone buroau-uren van 9 uur voorm. tot 2 uur nam. en dat daartoe voor de mark ten op Maandag te houden, bovendien Dog gele genheid zal zijn bij den marktmeester, die daags vóór die markten zitting zal houden van 's morgens 9 tot 2 uur 's namiddags in een der aan het marktplein gelegen hotels aangiften, hetzij mondeling of schriftelijk, ter Secretarie of door den marktmeester ontvangen na Zondagnamiddag 2 uur voor de Maandagsche markten, na Woensdagnamiddag 2 uur voor de Donderdagsche markten, worden niet meer ten uitvoer gebracht. De aanvoer ter markt op de Donderdagen zal des morgens om 8 uur moeten zijn afge- loopen, daar met het afvoeren der lammeren om 8 uur een aanvang gemaakt zal mogen worden, waardoor het mogelijk zal zijn op tijd de inscheping aan de haven te doen plaats vinden. Zij, die op de DoDderdagsche markten lam meren wenschen aan te voeren, worden in hun eigenbelang zeer dringend verzocht zorg te willen dragen, dat die lammeren vóór acht uur des voormiddags ter markt zijn, daar zij anders in het belang van de goede orde op de markt, de kans beloopen Diet meer tot het marktterrein te worden toegelaten. Texel, 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders van Texel, H. W. DE JONCHEERE. De Secretaris, G. A. HAJENIUS. SCHIETOEFENINGEN. De Burgemeester van Texel brengt ter alge meene keunis, dat blijkens bij hem ontvangen missive van den Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie, dd. 18 April 1904, de vol gende berichten aan zeevarenden zijn uitgevaar digd Schietoefeningen op de Harssens, Reede van „Texel, 3de District. „Volgens mededeeling van den Minister van „Staat, Minister van Oorlog, zullen op 16 Mei „o. s., en zoo noodig op volgende dagen schiet- „oefeningen worden gehouden van het fort op „de Harssens. „Er zal gevuurd worden met kanonnen van „groot caliber (30 c. M), bij welk vuur de reede „tot op een afstand van 9000 M. van het fort „als onveilig moet worden beschouwd en waarbij „GEEN vaartuigen ten behoeve van de veiligheid „worden uitgelegd. „Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal „eene roode vlag van het fort waaien van min stens één uur vóór den aanvang der oefening, „alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de „richting waarin gevuurd zal worden, terwijl „een stoomboot, voor zoover mogelijk, de schepen „zal waarschuwen en desgewenscht hulp vor- „leenen aan kleinere (zeil)-vaartuigen om buiten „het onveilige gedeelte van het vaarwater te „komen. „Bovendien zullen op die dagen groote waar schuwingsborden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Yischmarkt, „vermeldende in welke richting dien dag ge- „vuurd zal worden, terwijl nabij het torpedo- „magazijn en aan den iDgang der haven borden „zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven „de beteekeni8 der bedoelde gekleurde vlaggen, „als volgt: rood en witte vlag beteekent Noord, „wit en zwarte vlag N. O., zwarte vlag Oost. „De dato der schietoefeningen zullen nader „in enkele plaatselijke bladen aangekondigd „worden. (Zie „Ned. krt." No. 201). Schietoefeningen van het fort Erfprins, den Helder 3de District. „Volgeus mededeeling als voren zal op den „16 Mei 1904, en zoo noodig op de volgende 4 „dagen, een schietproef plaats hebben uit een „vuurmond, opgesteld op de evenwijdige batterij „van het fort „Erfprins" to Den nelder. „Op de dagen dat gevuurd wordt, zal van „genoemd fort een roode vlag waaien één uur „voor don aanvang der schietproef, alsmede „gekleurde vlaggon, aangevende de richting „waarin gevuurd zal worden. „Bovendien zullen op die dagen groote waar- „schuwings borden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Vischmarkt, „vermeldende de plaats waarvan en iD welke „richting dien dag gevuurd zal worden, terwijl „nabij de haven en nabij het torpedomagazijn „borden zullen worden geplaatst, waarop is „aangegeven de beteekenis der gekleurde vlag- „gen, als volgteen rood en witte vlag be teekent Noord, zwarte vlag Oost, rood en „zwarte vlag Z. O., zwart en witte vlag Z. W. „zwart en roode vlag N. W. „Indien een stoomvaartuig tot waarschuwing „oi sleepen aanwezig is en indien het vuren „zulks toelaat, zal door dit vaartuig desgewenscht „hulp worden verleend aan kleine zeilvaartuigen „om uit den onveiligen sector te komen. „(Zie Ned. krt" No. 201,") Texel, den 3 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 11 Mei 1904. Maandag werden ter markt aangevoerd 24 Koeien, 14 nucht. Kalveren, 6 Schapen, 31 Lammeren, 2 Schrammen en 48 Biggen. Bij flinke handel waren de prijzen Koeien f 85 a 235; nucht. Kalveren f 12 a l6; Schapen f 15 a 18; Lammeren f 10 a 11; Schrammen f 18 a 20; Biggen f 10 a 12,50. De vergadering der afd. „den Burg" van den Bond voor Staatspensionneering, Maandag in het hotel „de Oranjeboom" gehouden, was maar zeer sober bezocht. Behalve het bestuur waren slechts 9 leden aanwezig. Door den Voorz., Ds. Kuperus, werd de vergadering met een korte speech geopend. Een woord van hulde werd daarbij gebracht aan den vorigen Voorzitter, den heer de Wit, die zooveel hart had getoond voor de goede zaak en met zooveel ijver voor de afdeeling had gewerkt, doch door vertrek naar elders voor zijn lidmaatschap van het bestuur had moeten bedanken. De afdeeling leed door zijn vertrek een waar verlies, doch dit mag geen aanleiding zijn om te versagen. De Bond zelf gaat met reuzenschreden vooruit en telt thans reeds 160 afdeelingen, ondanks de tegen werking die zij van enkelen ondervindt. Zijn bestrijders noemen het doel onbereikbaar, terwijl er weer anderen zijn, die dadelijk den moed laten zakken omdat het doel niet onmiddelijk wordt bereikt. De notulen der vorige vergadering hierop voorgelezen, worden ongewijzigd goedgekeurd. Door den Voorz. wordt naar aanleiding daarvan nog de opmerking gemaakt, dat het voorstel van een der leden, om de vergade ringen eenigszins meer aantrekkelijk te maken door na behandeling der gewone werkzaam heden den avond verder aan te vullen met toepasselijke voordrachten, enz., door het bestuur was verzuimd te overwegen, doch dat zulks alsnog zou geschieden. Volgens het verslag van den toestand der afdeeling gedurende het afgeloopen boekjaar thans door don Secretaris voorgelezen, svas het ledental dat bij de oprichting ruim 80 bedroeg en weldra was gestegen tot 104 gewone leden en begunstigers en 76 buiten gewone leden, bij het einde van het boekjaar gestegen tot 111 gewone leden, 2 begunsti gers en 104 buitengewone leden Nieuwe afdeelingen waren gesticht te Oosterend, Cocksdorp, den Hoorn en Oudeschild, terwijl eene afdeeling te Koog nog in bewerking is. Door den Voorz. werd den Secretaris dank gebracht voor zijn verslag. Uit de rekening van den Penningmeester, hierna ter tafel gebracht, bleek dat het totaal der ontvangsten f 99,45 bedroeg, waarvan f 91,50 aan contributie. De uitgaven bedragende totaal f 92,98, bestonden iu hoofdzaak uit: uitkeering aan het hoofdbestuur f 65, (130 leden a 50 cts.) drukwerken f 18 en verder nog eenige postjes Voor advertentiën, schrijfbehoeften, ophaal- loon der contributie, enz. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. I. Mededeelingen. Ingekomen stukken. II. Rekening Waalderweg, dienst 1903. III. Begrooting Waalderweg, dienst 1904. IV. Rekening Algemeen Weeshuis, dienst 1903. V. Begrooting Algemeen Weeshuis, dienst 1904. VI. Schoolgeld-Kohier 2de kwartaal 1904. VII. Verordening bedoeld bij art. 1 der Woningwet. VIII. Regeling inzake den Burgerlijken Stand, overeenkomstig de wijzigingen der Gemeentewet. IX. Voorstel van den Heer C. Zijm Tz., inzake verpachting van de opbrengst der marktgelden. X. Aanbieding van het Gemeenteverslag over 1903.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1