N°. 1746. Zondag 15 Mei 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementspri/js per 3 maanden Voor den Edeg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel. De Burgemeester van Texel brengt ter [lgemeene kennis, dat blijkens berichten in de lieuwsbladen, op eenigs plaatsen, o. a. ook Helder, kisten, bussen, trommels enz., ge- M met buskruit zijn aangespoeld of opge- (ischt. Ter voorkoming van ongelukken rorden belanghebbenden bij het vinden of [pvisschen van dergelijke voorwerpen, de mt mogelijke voorzicht igheid dringend aan- )len en worden zij er op attent gemaakt, it meer bedoelde kisten enz. gemerkt zijn, [oor zoover tot heden bekend met een of leer der volgende opschriften „Pulver-Buonos Ayres-, „Pulver-Gumpowder-Buenos Ayres I O" en fflige nummers „The Finsdal Peroder Company" „F. F. F.." Texel, den 13 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. SCHIETOEFENINGEN. t do ,E Gil a ble -on en i gai laan moedi ■g g« k zitl dgd.) Teiel I De Burgemeester van Texel brengt ter al- emeene kennis dat blijkens heden bij hem ntvangen bericht onder dagteekening van Mei 1904 het volgende bericht aan zee arenden is uitgevaardigd „Schietoefeningen nabij Diemerclam. Zuiderzee. 3de District. 'olgens mededeeling van den Commandant 'an de Vesting-Artillerie zullen op den 18 Mei |1904 en zoonoodig volgende dagen schiet- lefeningen plaats hebben van uit eene op stelling naast de kunst batterij nabijDiemerdam fa de richting van het punt, liggende op Mgeveer 1300 M Zuid van het fort Pampus. „De schietoefeningen zullen plaats hebben ïusscben 10 uur des voormiddags en 4 uur namiddags, terwijl op de dagen, waarop levuurd wordt, roode vlaggen zullen worden jetoond op het fort Pampus, op Go West- •tterij te Muiden en op de kustbatterij 'abij Diemerdam. „De driehoek, gevormd door de kustbatterij 'abij Diemerdam, de stompe ton No. 15 met 'fgeknotten kegel (Muiderhard) en den toren 'an Muiderberg,wordtals onveilig beschouwd. „Gedurende het vuren zal een stoomboot [a de nabijheid van den onveiligen driehoek «hikbaar zijn voor het geven van waar- ihuwingen en om zoo noodig kleinere zeil- ïartuigen behulpzaam te zijn om uit dien jriehoek te komen." fFexel den 13 Mei' 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. GEVONDEN VOORWERPEN: dl Gedeponeerd ten Raadhuize: 1 ceintuur ge- 1 vli|ronden in den Binnen burg; een sponsdoos en j :en grifi'eldoos, gevorden op het Achterom, en edeponeerd bij Gebrs. Vlessing een konijn. LAMMEREN MARK TEN. Burgemeester en Wethouders van Texel [jeriDneren belanghebbenden er aan, dat dit jaar Lammeren markten alhier worden gehouden lp Maandag 16 Mei, Dinsdag 24 Mei, Maandagen w Mei, 6, 13 en 20 Juni en Donderdagen 19, f(>, Mei, 2, 916 en 23 Juni 1904. Yoorts worden zij die lammerenhokken be- Ipreken, beleefd verzocht, daarbij het verschul- |igde marktgeld enz., onmiddellijk te voldoen, Texel, den 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. BUSKRUIT. Stievenkeriring De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden dat de op Maan dag 16 Mei a. s. te houden Stierenkeuring zal plaats hebben op het z. g. Groentje, aan het S c h i 1 d e r e i n d, te den Burg. Texel, den 14 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 14 Mei 1904. Bij Kon. besluit is herbenoemd tot burge meester van Texel, de E.A. Heer H. W. de Joncheere. De groote jaarlijksche lammerenmarktenzijn aanstaande; de attributen, benoodigd om eene plaats te bestemmen voor het jonge vee, werden dezer dagen in de nabijheid van het marktterrein gebracht en te oordeelen naar de hoeveelheid hekken dat vervoerd werd, is zeker een goede aanvoer van vee te verwachten. Van vermoedelijke prijzen valt nog niet te zeggen al wordt alreeds van goede prijzen melding gemaakt. De komende markten zullen het antwoord wel geven, laat ons wenschen dat het geen teleurstelling zal baren. Oosterend, 14 Mei. De heer S. G. Outhuijs, van hier, heeft met gunstig gevolg examen afgelegd voor 2den stuurman, tevens voor Fransch en Duitsch. Vlieland. Maandag 9 Mei werd alhier de algem. vergadering gehouden van aandeel houders „Zeebad-Vlieland." Door den Voorzitter werden de aanwezigen, die in gering aantal waren opgekomen, wel kom geheeten, de overleden aandeelhouders te dezer plaatse werden herdacht. Tot de gewone werkzaamheden behoorden het lezen der notulen van de laatste verga dering, deze werden goedgekeurd. De directeuren brachten verslag uit over het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat de Vennootschap niet achteruit gaat, hoewel de slechte communicatie met den vasten wal den laatsten zomer zeer nadeelig werkte. De Balans, Winst- en Verliesrekening werden goedgekeurd. Tot commissaris werd gekozen de heer K. H. Visser. Bepaald werd het seizoen te openen op 12 Juni. Niets meer aan de orde zijnde sloot de heer van Rossum de vergadering, met een woord van dank aan directeuren voor hun toewij ding aan den bloei van het Zeebad, en aan dL aanwezigen voor de betoonde belangstelling. Het „Dagbl. van Helder" schrijft over de Theo-Fakkel Gisterenmiddag hebben wij een lesje in het brandstichten gehad. Op het bouwterrein achter de Veldstraat was een houten gebouwtje opgericht, in elkaar gezet met de speciale bestemming, teD vuure te worden gedoemd. Dat alles gebeurde nu maar niet voor de aardigheid, niet om Helders burgerij, die niet vaak een brandje aanschouwt, eens een vuurtje te doen zien, en evenmin om boeren, burgers en buitenlui te toonen hoe men 't moet aanleggen om de roode haan er in te jagen integendeel, al de gemaakte toebe reidselen, de brandstichting inbegrepen, waren noodig, om het publiek te leeren, op welke wijze men zonder veel omhaal een brand kan blusschen. 't Golden hier proeven met den door den heer Neelmeijer, te Apeldoorn, in den handel gebrachten Theo fakkel, waarvoor het agentschap alhier is opgedragen aan den heer F. Eiselin. De Theo-fakkel is een fakkelvormige bus, gevuld met theolin, een poeder, dat, krachtig op de vlammen geworpen, elke vlam onmiddel lijk bluscht. Door aanwending van dit poeder in plaats van water, voorkomt men de belangrijke waterschade, die anders met een brand van eenige beteekenis gepaard gaat Ook bij branden waarbij men met water niets uitricht, waar spiritus, benzine en petroleum bij in 't spel zijn, is de Theo-fakkel het bepaald aangewezen bluschmiddel. De proeven hebben dat ook gisteren onwederlegbaar aangetoond Met petroleum gedrenkt poetskatoen, met benzine overgoten poetskatoen werd in brand gestoken, een met petroleum doortrokken vloerkleedje en een vitragegordijn werden aangestoken. Do vlammen laaiden hoog op, maar doofden onmiddelijk door één worp uit den Theo-fakkel. De meest belangwekkende proef was die met het houten gebouwtje, dat, eerst geteerd en met petroleum bespoten, lustig brandde, totdat het hout ingebrand, op sommige plaatsen verkoold was. Een paar zwaaien met den fakkel en het daar door in de vlammen geworpen poeder waren voldoende, om den brand, die op tamelijken afstand groote hitte verspreidde finaal te dempen. De strijd tussehen de reeders en de haringvisschers kan als gestreden beschouwd worden. Voor vele kantoren te Vlaardingen ziet men thans weder het bekende opschrift „geen volk meer noodig." Van alle plaatsen worden de visschers druk gemonsterd tegen een vast loon van f7 per week met 8 tot 4 cent per gepakte ton haring naar gelang van qualiteit. Blijkt echter dat de besomming zoodanig is dat 27» voordeelig uitkomt voor don visscher, dan vervalt eerstgenoemd loon Zooals men weet, eischen de visschers f9 met 10 cent. De heeren dr. J. G Boekenoogen te Krommenie, D. Boswijk te Arnhem en H. Feisser te Schagen, leden der commisie uit den Bond voor staatspensionneering, aan wel ke opgedragen was een adres aan de regeering te ontwerpen, haddeD, daar het doel, dat de Bond beoogt, niet minder dan 40 millioen per jaar aan het rijk zou moeten kosten, in het adres den steun van de regeering voor een overgangsstelsel gevraagd, waarvan de kosten jaarlijks 20 millioun zouden bedragen. De meerderheid van het hoofdbestuur was van meening, dat de statuten een adres van deze strekking niet toelieten. De commissie stelde daarna haar mandaat ter beschikking van het hoofdbestuur en heeft in een brochure hare denkbeelden ontwikkeld. Belgische arbeiders. In den polder Waard en Groet zijn een groot aantal Belgische ar beiders aangekomen. Alhoewel dit getal jaar lijks grooter wordt, vonden ze toch allen werk. Klachten over den regen, De water molens van Schermeer en Hugowaard waren reeds op „zomerlaag", zooals de molenaar zegt, maar de, aanhoudende overvloedige re gens der laatste dagen, hebben de molenaars genoodzaakt de zeilen voor den dag te halen. Heel onpleizierig is voor de boeren, die pas hun vee in de weide hebben, dit slechte weer, want als 't zoo doorgaat zal er weer vee ge stald worden, wat door enkelen reeds wordt gedaan. Te Egmond aan Zee zijn Woensdag aangespoeld 7 kisten met buskruit gemerkt met een nummer en de woorden „Pulver, Buenos Ayres." Nog werd aan het strand gevonden een gesloten ijzeren bus rnettwee pooldraden, waarschijnlijk dus een projectiel. De kisten zijn onder bewaking gesteld der politie, die ook beslag heeft gelegd op het projectiel, dat reeds door een Egmonderwas opgeborgen. a: i.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1