N°. 1747, Donderdag 19 Mei 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Katerdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prvjs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. KIEZERSLIJST. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel maken bekend, dat de op den 22sten Maart 11. vastgestelde kiezerslijst voor het jaar 1904—1905, zooals deze thans luidt, van heden tot den 15den Mei van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens wijzigingen ton gevolge van rechterlijke uitspraak en aanteekeningen omtrent schorsing. De genoemde lijst blijft voor een ieder op de Secretarie der Gemeente ter inzage nedergelegd en in afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Texel, den 15den Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIU8, Secretaris. LAM MEREN MARKTEN. Burgemeester en Wethouders van Texel herinneren belanghebbenden er aan, dat dit jaar de Lammerenmarkten alhier worden gehouden op Maandag 16 Mei, Dinsdag 24 MeiMaandagen 30 Mei, 6, 13 en 20 Juni en Donderdagen 19, 26, Mei, 2, 9, 16 en 23 Juni 1904. Voorts worden zij die lammerenhokken be spreken, beleefd verzocht, daarbij het verschul digde marktgeld enz., onmiddellijk te voldoen, Texel, den 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. BUSKRUIT. De Burgemeester van Texel brengt ter algemeens kennis, dat blijkens berichten in de Nieuwsbladen, op eenige plaatsen, o a. ook te Helder, kisten, bussen, trommels enz., ge vuld met buskruit zijn aangespoeld of opge- vischt. Ter voorkoming van ongelukken worden belanghebbenden bij het vinden of opvisschen van dergelijke voorwerpen, de meest mogelijke voorzichtigheid dringend aan bevolen en worden zij er op attent gemaakt, dat meer bedoelde kisten enz. gemerkt zijn, voor zoover tot heden bekend met een of meer der volgende opschriften „Pulver-Buenos Ayres-, „Pulver-Gumpowder-Buenos Ayres I O" en eenige nummers „The Finsdal Peroder Company"; „F. F. F.." Texel, den 18 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 18 Mei 1904. De 9erste, der groote lammerenmarkten voor dit jaar, is gehouden; 'twas weder de sinds eenige jaren bekende gezellige be drijvigheid gedurende eenige uren, begunstigd door het heerlijkste voorjaars-, laat ons maar zeggen zomerweder. Dank de goede regeling voor het aanvoeren van vee voor deze markten ingevoerd, ging alles in goede orde. De jeugd was als naar gewoonte sterk vertegenwoordigd om het jonge vee marktwaarts te begeleiden, waar toe zij bij voorkeur een plaatsje trachte te veroveren op de wagens met lammeren ge laden. 't Was voor het jonge volk een waar buitenkansje naar 't scheen, en gelukkig 'tliep zonder onheil af. Oponthoud hadden de rijtuigen weinig, ver moedelijk doordien het nog niet de grootste aanvoer was, alsook dat men daarmede nog al vroegtijdig begon. Was de aanvoer vroeg, de koopers lieten ook niet op zich wachten; al zeer spoedig werden eenige dieren van het merk van den nieuwen eigenaar voorzien. Die vlugge verkoop was een goed voor teeken, hetwelk zich gedurende het verder verloop van den markt bevestigde. Er werden goede prijzen besteed, de handel was vlug. Naar onze bescheiden meening kunnen de verkoopers tevreden zijn. En de koopers Mogen zij dat straks ook wezen door een behoorlijk winstje voor hunne bemoeiingen; met goed vertrouwen kunnen dan de volgende marktdagen worden tegemoet gezien. De markt, die een prettigen aanblik boodt met het zoo goed uitziende vee, was reeds vroegtijdig afgeloopen. Aangevoerd werden 4442 lammeren, men besteedde van f 10 tot 14,25. Verder werden aangevoerd 39 schapen f23 a f 2§; 34 koeien f 85 a 235; 6 nucht. Kal veren f 12 a 18; 52 biggen f 11 a 13,50. De handel was vlug. Maandag had alhier de aangekondigde Stierenkeuring plaats, van wege de provin ciale comm. tot bevordering der Veefokkerij in Noord Holland. Vier premiën f 80, f 60, f 40 en f 20), waren daarvoor beschikbaar gesteld. Ter keuring werden aangeboden 2 2-jarige en 14 eenjarige Stieren. Premien werden toegekend: 2-jarige Stier van A. Breesnee Ie premie f 80 1-jarige K. D. Mantje 2e 60 D. Boerhorst 3e 40 P. Roeper Jz. 4e .20 1 De premies van het vorige jaar, resp. groot f 75, f 50 en f 25, werden uitgereikt aan j J. Bz. Bakker, A. Breesnee en D. Boerhorst. De heer G. A. Hajenius, secretaris der gemeente Texel, is in gelijke betrekking benoemd te Goes. Onze plaatsgenoot, de heer W. Dalmeijer Hz., vroeger geplaatst bij de posterijen, doch wegens ongesteldheid reeds geruimen tijd niet in functie, zal met 1 Juni a. s. zijne werkzaamheden weder hervatten; naar wij vernemen is Egmond hem als standplaats aangewezen. De miliciens der lichtingen 1903 en 1904 van hier, welke Dinsdag in werkelijken dienst moesten komen, zijn als volgt ingedeeld Lichting 1908. Frederik Hendrik Witvliet, 4de Vesting. Lichting 1904. Petrus Theodorus Witte, 1ste Inf., Helder. Cornelis Kok, 4de Vesting, Helder. Jan Wuis, Grenadiers en Jagers. Pieter Smit, 4de Vesting, Helder. Cornelis Witte, 4de Vesting, Helder. Jan Dob, 1ste Infanterie, Helder. Van 11 tot en met 17 Mei werden van hier uitgevoerd821 lammeren, 2 schapen, 148 koeien, 28 kalveren, 4 paarden en 23 varkens. Lest heugt best. Was het weder in de laatste dagen van dien aard, dat met zeldzame eenstemmigheid werd geroepen over het „mooie weer," tot voor korten tijd werd nog algemeen geklaagd over de buitengewone koude in de Meimaand. Maar zoo herinnert ons een der bladen het vorige jaar hadden wij in Juni zelfs dagen, dat het nog veel kouder was dan nu in de eerste helft van Mei In den nacht van 1 op 2 Juni daalde toen de thermometer zelfs tot op circa 80 graden! En op 19 Juni zaten de kersenplukkers, in de Betuwe, in hun hutten bij de warme kachels en kwam de kropsla des morgens te Rotterdam half be vroren aan de markt. In villa's te Hilversum werden de vulkachels gestookt. Oudeschild, 17 Mei. Het vervoer der lam meren geeft in onze haven weer een buiten gewone bedrijvigheid, doch doet het gebrek aan ruimte nog des te meer gevoelen. Reeds Maandag waren diie booten aanwezig om lammeren te vervoeren naar Purmerend. Tot heden vertrokken nog geen visschers van hier naar de Zuiderzee ter ansjovisvangst. De vrees, dat dit werk ook dit jaar op mislukking zal uitloopen schijnt jammer genoeg, bewaarheid te zullen worden. Door een garnalenvisscher werd gisteren een flinke inktvisch gevangen. Oosterend, .17 Mei. De postduif, hier onlangs opgevangen, was eigendom van den Rijkspostduivendienst. Door den Directeur van dien dienst werd een mandje toegezon den, waarin de vogel verpakt kon worden en opgezonden aan het opgegeven adres. Dit kon zonder kosten geschieden. De vaDger alhier heeft een dankbetuiging ont vangen-voor zijne welwillende medewerking. In tal van jaren waren de woningen hier niet zoo ruim, als tegenwoordig het geval is. Ook voor verminderde prijzen doen zich voor enkele geene huurders op, zoodat ze ledig blijven, 't Is voor dit dorp en de omstreken wel te wenschen, dat de visscherij wat betere tijden te gemoet gaat, daar dit hier de hoofdbron van bestaan is. Den Hoorn. Tot predikant bij de Doops gezinde Gemeente alhier is beroepen de heer F. F. Milatz, van Zwolle, proponent. Vlieland. De heer W. Swart, leerling dei- Zeevaartschool alhier legde met goed gevolg examen af voor derden stuurman der Stoom- en Zeilvaart, met aanteekening voor Fransch, Engelsch en Duitsch. Door eenige dames en heeren zal op 2den Pinksterdag in het hotel van den heer Meijer 's avonds eene uitvoering worden ge geven ten bate der Bewaarschool. Een avond van „elk wat wils," muziek en zang, voordrachten van ernstigen en ko- mischen aard; mogen dus velen zich geroepen voelen op deze soiree te verschijnen. De zeer laag gestelde entrée kan voor niemand een bezwaar zijn en zoo heeft men een goede gelegenheid op aangename wijze de Bewaar school te steuneD. De kermisdrukte staat in het teeken der stoomdraaimolens. Een Antwerpsche „stoomdraaimolenaar" biedt aan de gemeente Rotterdam f 9000 voor een standplaats ge durende de kermis Geen kleinigheid. Te Groningen maakt men zich ongerust over de bemanning van den nieuwen stalen gaffelschoener „Drie Gebroeders," kapitein Suk, thuisbehoorende te Groningen, welke in het begin van Maart van Schotland naar Noor wegen met steenkool vertrok en van wier aankomst in eenige haven niets vernomen is. De bemanning bestaat uit den kapitein, vier kinderen en drie knechts. Te Groningen is een schoolgaand meisje van acht jaar achter gelaten. In „Artis" te Amsterdam heeft een zeer zeldzame gebeurtenis plaats gehad er is n 1. een Nijlpaard geboren. Moeder en kind zijn welvarend. Geleerd door de onder vinding heeft de directie van den dierentuin echter besloten de kraamkamer gedurende de eerste weken voor het publiek gesloten te houden. Te 's-Gravenhage is in het gemeente ziekenhuis opgenomen een onbekend meisje, dat op straat een toeval had gekregen en sedert haar geheugen kwijt is. Het meisje, wier indentiteit nog niet is kunnen worden vastgesteld, is ongeveer 19 jaren en heeft het uiterlijk van een dienstbode. TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1