N°. 1748. Zondag 22 Mei 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 Portemonnaie, gevonden aan het Oudeschild LAHMERENMARKTEN. Burgemeester en Wethouders van Texel herinneren belanghebbenden er aan, dat dit jaar de Lammerenmarkten alhier worden gehouden op Maandag 16 Mei, Dinsdag 24 Mei, Maandagen 30 Mei, 6, 13 en 20 Juni en Donderdagen 19, 26, Mei, 2, 9t 16 en 23 Juni 1904. Voorts worden zij die lammerenhokken be spreken, beleefd verzocht, daarbij het verschul digde ninrktgeld enz., onmiddellijk te voldoen, Texel, den 6 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIU8, Secretaris. GEMEENTE-SECRETARIE. :en| .ndl aal lertl er fel ONDERZOEK VAN VERLOFGANGERS. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Texel brengt ter kennis van be langhebbenden, dat ten gevolge van het Pink- stei feest, de Secretarie der Gemeente, voor het doen van aangiften bij den Burgerlijken Stand, geopend zal zijn op Maandag, den 23 Mei 1904, 'smargens van 1112 uur. Texel, den 20 Mei 19U4. De Ambtenaar voornoemd, J H. W. DE JONCHEERE- huur NATIONALE MILITIE. ladjtl 'elte| enge voetl Burgemeester en Wethouders der Gemeente I Texel maken bekend, dat het onderzoek van a 'I alle in deze Gemeente gevestigde verlofgangers wa,l der Militie te land zal worden gehouden te den (vichtl Burg, in de O. L. School op Donderdag 9 Juni velcn| a,s'> des voormiddags half 12 uur. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de e aan- IvoIqende wetsbepalingen Texel. TEXEL, 21 Mei 1904. De Pinksterdagen zullen veel bieden en op verschillend terrein Eerstens vestigen wij de aandacht onzer lezers op de in dit nummer voorkomende advertentie van het „Leger der Heils," dat op den 2den Pinksterdag eene „Kampdag" zal houden op een stuk land van den heer Dros, te Oosterend. Houdt men elders op den 2den Pinksterdag bijeenkomsten, congressen, meetings (en hoe dergelijke volksverzamelingen meer mogen heetenj voor geheelonthouding, dienstweige ring, staatspensionneeriDg, concours voor mu ziekgezelschappen, enz., enz., ook op dit ge bied zullen wij niet achterwege blijven, doch doen als „groote menschen;" 2de Pinksterdag biedt daartoe de gelegenheid door den uitge schreven „kampdag Eene aanbeveling om dien dag naar Oosterend te gaan, ten einde deze gelegenheid bij te wonen, meenen wij hieraan niet expresselijk behoeven te moeten toevoegen; een ieder doe in deze naar hem of haar gewenscht voorkomt. Naar ons wordt medegedeeld zal, bij gunstig weder, op Maandag, 2de Pinksterdag, des middags te half vier, het Fanfarecorps zich in het Park doen hooren. Nog mogen wij er zeker wel aan her inneren, dat aan den avond van den 2den Pinksterdag een Kunstavond wordt gegeven in het hotel „Texel;" muziek, zang en declamatie, door personen op dat gebied niet onbekend, een enkele daarvoor zelfs bekroond, belooft in waarheid een avond van kunstgenot. De 2de Pinksterdag biedt „elk wat wils." Met vier stoomschepen en vier tjalkschepen werden Donderdag naar Leiden vervoerd 4910 lammeren en 14 koeien. Oudeschild, 19 Mei. De heer D. Vos alhier> was heden in 't bezit van een buitengewoon groot kippenei, dat niet minder woog dan 112 Gram. Even als gewoonlijk wanneer 'tde be langen geldt van weduwen en ongelukkigen, zijn ook nu weer de bewoners van Oosterend kranig uit den boek gekomeD, bij het inza melen van giften voor de wed Vlas, te Oudeschild. Een woord van lof aan al de weldadigen, in het bijzonder aan de ijverige commissieleden, die f 68.827a voor het goede doel inzamelden en hier aan de commissie afdroegen. Oostekend, 20 Mei. De toetreding tot het fonds voor Weduwen en Weezen van zee- en landlieden, waarvoor hetreglement onlangs is vastgesteld in eene vergadering der Vis- scherij - vereeDiging „Betracht het Goede," is nog niet groot. En de tijd voor aangiften is weldra verstreken, want wie zulks niet voor 1 Juni heeft gedaan, zal dat voorloopig niet meer kunnen doen, terwijl men bij onvol doende deelname van de oprichting zal moe ten afzien. De heer J. Kooger van hier, leerliDg der Normaalschool te Helder, heeft met gunstig gevolg examen afgelegd voor onderwijzer. Op Zondag, 29 Mei, hoopt alhier voor de afdeeling van den Nederlandschen Protestan tenbond op te treden de Weleerw. Heer Ds. J. J. Heep, Doopsgezind predikant te den Hoorn, 't Zal zeker velen genoegen doen, dat Ds. Heep voor zijn vertrek naar Stads kanaal, ook nog een woord van afscheid wil spreken tot de leden der afdeeling waarvoor Z.Eerw. zoo herhaalde malen is opgetreden. Herhaaldelijk komen bij het Departement yan Oorlog verzoekschriften in van dienst plichtigen om te worden ontslagen van hunne verplichtingen ten aanzien van de landweer of van de militie, ten einde in aanmerking te kunnen komen voor een plaatsing bij de gemeentelijke politie. Vermits intusschen het bewijs van ontslag eerst kan worden uitgereikt, als de dienstplichtige daarop naar de bepalingen der wet aanspraak verkrijgt, moet op vorenbedoelde aanvragen steeds eene afwijzende beschikking volgen. Ten einde de particuliere belangen van tal van militieplichtigen te bevorderen, heeft de Minister, meldt men, om tegemoet te komen aan de bezwaren, welke de aanstelling van bedoelde personen in eene betrekking bij de gemeentelijke politie tot dusverre ondervindt, eenige gunstige bepalingen vastgesteld. Tuinbouw voor dames. Men deelt aan de Oosterb. Ct. mede, dat het landgoed de Bunderkamp, gelegen onder de gemeente Renkum, voor vier jaar ver huurd is aan Geertruida Carelsen (mej. A. G. de Leeuw.) om er een opleidingsschool voor dames en meisjes op te richten. De „Telegraaf" schrijft Naar wij vernemen heeft weder een krank zinnige, voor wie geen plaats was in een der provinciale gestichten die dus in zijn eigen woning te Amsterdam door familieleden zoo goed en zoo kwaad als dit giDg verzorgd werd zelfmoord gepleegd. Het hoeveelste geval van dien aard dit is, zal de wethouder voor het armwezen ver moedelijk beter weten dan wij. En de Provin ciale Staten trekken zich blijkbaar van den treurigen toestand, waarin de krankzinnigen verpleging te Amsterdam verkeert, nog maar steeds niets aan. De Amsterdamsche Raad, dat goedige lichaam, zal wel weer een lap middeltje weten te vinden Zou het misschien niet zaak zijn, dat de Amsterdamsche kiezers den candidaten voor de aanstaande Staten-verkiezingen niet alleen vroegen naar hun politieke belijdenis, maar ook eens informeerden, hoe zij denken over deze middeleeuwsche toestanden op het ge bied van krankzinnigenverpleging, die een schande zijn voor de hoofdstad des Rijks? Maaiers en hooiers in Friesland. In eene te Leeuwarden gehouden vergadering van maaiers en hooiers in de provincie is een maailoon per mad (0,55 H. Adat ver- ledon jaar was gesteld op 13.50, voor dit seizoen bepaald op f 4.50, wegens den groo teren trek van werkvolk naar Duitschland. Het loon der hooiers is vastgesteld opf 11 per week buiten den kost, met een werkdag van des morgens 4 tot des avonds 7 uur. XELS Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. ÜRA Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 CtB. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De verlofganger, die bij herhaling kleeding- of uit rustingstukken aan een ander behoorende, als de zijne vertoont, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald. De verlofganger, die niet voldoet aan eene oproeping tot werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld, Nog worden de verlofgangers uitdrukkelijk opmerk zaam gemaakt, dat het niet-ontvangen eener bijzondere kennisgeving hen niet ontheft van hunne verplichting tot deelneming aan het onderzoek, maar dat deze open bare kennisgeving BENIG en ALLEEN als bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen terwijl, ingeval ziekte of gebreken de opkomst mogen verhinderen, daarvan moet blijken door overlegging van een gezegelde en gelegaliseerde geneeskundige verklaring. Geldt het verlofgangers, aan wie wegens onvermogen eene ongezcgelde verklaring is afgegeven, dan kan deze aldus, ter verzending aan wien behoort, ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd. Betreft het verlofgangers, aan wie, in verband met een vorig onder zoek als hier bedoeld, door denzelfden geneeskundige reeds eene verklaring is uitgereikt, dan kan ook voor niet-vermogenden met een ongezegelde en niet gelega liseerde verklaring worden volstaan. Texel, den 20 Mei 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Aan dat onderzoek behoeft niet te worden deelge" nomen door 3D1D£ t fis. verlofgangers; die in het loopendc jaar vóór ver- ""il melden dag uit anderen hoofde dan krachtens art. I eenl 124 of art. 121 der Militiewet 1901 (Staatsblad No. 212 van 1901) d.i voor straf onder de wapenen rijn geweest DOT li. verlofgangers, die bestemd zijn om in het loopende I jaar krachtens art. 108, art. 109 of art. Ill van ge- g be-1 DOCmde wet onder de wapenen te worden geroepen van|C' Ter'ofgangers, die krachtons de derde zinsnede van I art. 123 dier wet van het bijwonen van het onder- onbe-i zoek zijn vrijgesteld, en Is VflD ld verlofgangers, aan wie krachtens art. 99 van het geenl Koninklijk besluit van 2 December 1901 (Staatsblad No. 230) is vergund het onderzoek in November of December van het loopende jaar te ondergaan. en bij likt de verlofganger bij dit onderzoek moet verschijnen anten I uniform gekleed, en voorzien van de kleodings- '1 en uitrustingstukken, hom bij zijn vertrek met verlof lC een» medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn vor- )p het I lofpas 38 een 1™ OCH arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan ujn(J I 'n ,de naastbij gelegen provoost of hot naastbij zijnde I huis van bewaring, door den Militie-Commissaris kan il haar worden opgelegd aan den verlofganger en zij B°- die zonder geldige reden bij het onderzoek nist ;en te 1 TCRch|jnt wordt 1° ""c> dnarbjj verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de hiorvoren vermelde voorwerpen wiens kleeding- of uitrustingstukken bij bet onder in van zoek niet in voldoenden slaat worden bevonden a haar Bo die klccding- of uitrustingstukken, aan een ander vaarop I Wioorencle, als de zijne vertoont en zal Is' de manschappen dor mililio te land worden geacht or van Ionder do wapenen te zijn niot alleen gedurende den in En ■''i1'» dion het onderzoek duurt, maar in het algemeen, nil zijn lwannecr zij in uniform zijn gekleed, zoodat zij, dio 1 I onKcrcgcldbcdcn plegen of zich aan strafbare feiten mee ■tclmldjg maken, lietzjj bij bet gaan naar de plaats v°or het ondorzoek bostemd, hetzij gedurende hot onderzoek |of bij het naar huis keoron, te dier zake w"en worden gestraft volgens hot Crimineel Wclbock Igd.) |cn hot Reglement van krijgstucht voor hol krijgs volk te lanac. De Secretaris, G. A. HAJEN1ÜS. De Burgemeester, W. DE JONCHEERE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1