N°. 1751. Donderdag 2 Juni 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertcntiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÉN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel bert rO0W ar it was' •evei aetfl hand d te ien o' ovci KADASTER. De Burgemeester van Texel, maakt bekend, 'at de landmeter van het kadaster in de van 6 tot 11 Juni a. s. deze Gemeente !al bezoeken tot het doen van opmetingen 'ao kadastrale veranderingen. Texol, den 31 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. De Burgemeester der Gemeente Texel, breDgt hiermede ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 7eu Juni aanstaande, zal plaats hebben de verkiezing van twee leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland, in bet Kiesdistrict Helder, waartoe deze Gemeente behoort dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie bij den Burgemeester der Gemeente Helder (hoofd plaats van het Kiesdistrict) kunnen worden inge leverd OPGAVEN VAN CAN Dl DA TEN, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 8 der Provinciale wet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candi- daat en onderteekend zijn doir ten minste veertig kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. De inlevering dezer opgaven moet geschieden persoonlijk door één of meer der personen, die de opgave hebben enderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zfju. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven bovenvermeld, zijn ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van den 24 Mei 1904 tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt Hij, die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 iolevert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die hand teekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van tou hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemdo opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend. Texol, den 24 Mei' 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. BEPROEVING van verlichtings- en seinmiddclen. De Burgemeester van Texel brengt teralge- meene kennis, dat blijkens een bij hem ont vangen brief' van den Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie, de navolgende berichten aan zeevarenden zijn uitgevaardigd: Beproeviug van seinmiddeleu bij Steenen baak op Voorne 4e District „Volgens mededeeling van den Minister van „Staat, Minister van Oorlog, zullen bij Steenen „baak op Voorne proeven worden genomen met „lichtseinen op 15 en 16 Juni 1904, met acetyleen- „licht en gekleurdo lichten tusscben 8 uur 's „avonds en zonsopgang van den volgendon dag." Beproeving van verlichtings- en seinmiddclen Hoek van Holland 4e District. „Volgens mededeeling als voren zullen aan don Ilook van Holland, proeven worden ge- „nomen met verlichtings- en seinnriddelen als „volgt a. Van 1 tot en met 17 Juni 1904 op bet „fort met Well's licht, acetyleenlicht en licht- „fakkels, tusscben 8 uur des avonds en zons opgang van den volgenden dag'. b. Op 15 en 16 Juni 1904 op een stoomboot „in den Nieuwen Rottordamschen Waterweg „met electrisch licht en op het fort, met boven- „genoemde eu gekleurde lichten tusschen 8 uur „'s avonds ou zonsopgang van den volgenden „dag-" Texel, den 31 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H- W. DE JONCHEERE. GEVONDEN VOORWERPEN. Gevonden op hot land van Bouwe Bakker C.Bz., te Everstekoog een lam, ongemerkt. TEXEL, 1 Juni 1904. Naar aanleiding van eene oproeping per circulaire, verzonden namens de Centr. lib. kiesvereeniging te Helder, waren Zaterdag in het hotel „Texel" eenige personen van hier zoowel als van andere dorpen vergaderd. Na eenige besprekingen werd besloten tot de oprichting eener vrijzinnige kiesvereeni ging, welke na eenige discussie met algemeens stemmen tot candidaten voor het lidmaat schap dor Prov. Staten stelde de aftredende leden, de heeren Dikkers te Texel en Jaring te Helder. Besloten werd verder binnen enkele weken weder te vergaderen en persoonlijk pogingen aan te wenden tot uitbreiding van het leden tal. In die vergadering zouden de zaken dan verder worden geregeld. Zondag j. 1. werd onze Gemeente bezocht door den Directeur en diens Echtgenoote, en door 32 Leeraren en Leerlingen van „De Trompschool te Hilversum. Met drie rijtuigen en 21 fietsen werd een rondrit gemaakt vanaf de Haven over Oosterend, Waal, den I Burg en Oudeschild, terwijl te voet een j bezoek gebracht werd aan den polder het j Noorden, waar tal van zaken op natuurkundig j gebied in oogenSchouw werden genomen, tot groote voldoening der bezoekers, i Te Oosterend werd koffie gedronken in „het Wapen van Amsterdam," en te den Burg werd eenigen tijd halt gehouden, om 1 eene wandeling door het dorp te* maken en eenige verversehingen te gebruiken. Met de boot van zes uur vertrok het gezelschap weder naar den Helder. Is de 2e lammerenmarkt, de grootste, der hier gehouden markten wat aanvoer be treft, ook de derde levert in de laatste jaren een niet onbeduidend contingent. Dat het ook nu weder zoo zou wezen, bewees alreeds de hoeveelheid hokken welke Zondag werden opgesteld; men beweerde dat een getal van 6000 lammeren was aangegeven. De aanvoer Maandagmorgen ging aanvan- kelijk kalmpjes; 't had er al den schijn van of de geruchten van een minder goede markt te Leiden, de gedachte had doen ontstaan „haast je maar niet." Werd het alzoo wat later eer de laatste koopwaar ter markt was, de aanvoer bereikte weder een beteekenend cijfer. De koopers waren ook niet zoo gretig; aanvankelijk dwaalden zij over de markt, hier en daar een kijkje nemend; schoorvoe tend werd met het koopen aangevangen. Doch de koopmansgeest verloochende zich ook thans niet en waren de geboden prijzen al iets minder dan de vorige marktdagen, spoedig kwam er weer gang in de zaken en verwisselden vele dieren van eigenaar. Waren de prijzen iets lager gestemd, toch werden er goede prijzen besteed en konden de verkoopers tevreden zijn. Het devies „Steeds hooger" kan hier toch moeielijk in toepassing worden gebracht, men bereikt eenmaal het toppunt en dan is eenige daling allicht te verwachten. Een enkele uitvlieger, zooals men zegt, is er altijd nog wel, zoo ook nu voor eene partij lammeren werd naar men mededeelde f 15,50 besteed. Aangevoerd werden 5932 lammeren, 50 schapen, 14 koeien, 4 nucht. kalveren, 1 paard, 45 schrammen, 4S biggen. De prijzen waren lammeren f S a 14; schapen f 16 a 22,50; koeien f S5 a 165; nucht kalv. f 12 a 15; paard f 150; schrammen f 18 a 22; biggen f 10 a 12. Handel matig. Van 28 tot en met 30 Mei werden uitgevoerd 1055 lammeren, 34 koeien, 18 kalveren, 1 paard en 6 varkens. TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. NATIONALE MILITIE. Wijl veil te n gf' len' p Tte Oproeping van Veilofgangers in werkelijken dienst. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers, wier namen bieronder zijn vermeld, ieder tegen het achter zijnen naam aangegeven tijdstip, krachtens art. 111 der Militiewet 1901, in werkelijken dienst worden opge roepen. Sikkcrlc, Gerrit 5 September 1904 Lichting 1899 le Regiment Infanterie Helder. Nieuwenhuizen, Rens. Als boven. Trap, Jan. Als boven. Witte, Theodorus Johannes. Als boven. Zegel, Erans. Als boven. Kuip. Johannes. 5 October 1904, Lichtiug 1899. 4e Regiment Vesting Artillerie Helder. De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen, dat zij, ieder op den voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hunne verlofpassen alsmede van al de bij hun vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen van kleeding en uitrusting, bij hunne korpsen zijn aangekomen des namiddags vódr 4 uren of, zoo dit niet mogelijk is, op het uur, door don Burgemeester te bepalen. De verlofgangers, voor wie de opkomst op een Maandag is gesteld, behoeven echter, indien zij gevestigd zijn in gemeenten, vanwaar zij niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken, zich eerst op den voor de opkomst bepaalden dag op marsch te begeven, en moeten den volgenden dag, zoo vroegtijdig mogelijk, bij hun korps aankomen de Israelielische verlofgangers, voor wie de dag van opkomst op een Zaterdag is gesteld, behoeven zieh eerst den Maandag daaraanvolgende naar bun korps te begeven Het is wenscholijk, dat de opgeroepenen zich op den laatsten werkdag voor bun vertrek, des voormiddags tusscben 10 en 12 uren, ter Gemeentesecretarie aan melden, voorzien van hunne verlofpassen tot bet in ontvangst nemen van daggeld en ten einde in het bezit te worden gesteld van de noodige vervoer- of passagebiljetten, een en ander voor zoover zij daarop recht hebben, en tevens om, zoo zij die gewenscht achten, inlichtingen aangaande de reis te bekomen. Degenen, die per spoor reizen, moeten zich ten minste een half uur véór bet vertrek van den trein aan bet station aanmelden. Ingeval ziekte of gebreken hunne opkomst mochten verhinderen, moet hiervan zoodra doenlijk door over legging van cene op gezegeld papier geschreven en geleg- liseerdcgeneeskundige verklaring ter Gem.-Seor. blijken. Geldt het verlofgangers, aan wie wegens onvermogen ecne ongezegelde verklaring is afgegeven, dan kan deze aldus, ter verzending aan wicn behoort, ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd. Betreft het verlofgangers, aan wie, in verband met eene vorige oproeping in werkelijken dienst, //door denzelfden geneeskundige" reeds eene verklaring is uitgereikt, dan kan ook voor niet-onver- moL'cndc met eene ongezegelde en niet-gelegaliseerdc verklaring worden volstaan. Na hun herstel vervoegen zij zich onverwijld bij hun korps. Het niet-ontvangen cener bijzondere oproeping ont heft den verlofganger geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar deze openbare kennisgeving EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoorlijk is opgeroepen. Den verlofgangers, aie vermccncn in de termen te verkeeren tot het erlangen van ontheffing van voren- bcdocldcn werkelijken dienst op grond van de vierde in verband met de derde zinsnede, van art. 113 der Militiowot 1901, althans van eene geldelijke vergoeding Jls bedoeld in art. 113bis van die wet, wordt in hun belang nangernden daartoe spoedig aan DE KONINGIN het verzoek te doen. Dat verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven en moet rechtstreeks aar. Hare Majesteit worden gezonden, ftankeoring is niet noodig. Wcnscht men alleen voor eene geldmykc vergoeding in aanmerking te komen, ban kan deze bij ongezegeld on ongefrankcerd ver zoekschrift aan DEN MINISTER VAN OORLOG worden gevraagd. Worden omtrent het indienen van reu of ander verzoekschrift nadere inlichtingen verlangd, ban kunnen die, op iederen werkdag tusscben 10 en 12 uren des voormiadags, mondeling worden gevraagd 'er Gemeentesecretarie, waar zij zooveel mogolijk zullen 'orden verstrekt. Texel, den 31 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. VOOR DE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1