N°. 1752. Zondag 5 Juni 1904* 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland, iBONNEMENTEN en ADVERTENTLËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg KADASTER. De Burgemeester van Texel, maakt bekend, at de landmeter van het kadaster in de k van 6 tot 11 Juni a. s. deze Gemeente bezoeken tot het doen van opmetingen an kadastrale veranderingen. Texel, den 31 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave Schietoefeningen op de Hors te Texel. TEXEL, 4 Juni 1904. Dezelfde bedrijvigheid als de twee voor gaande Donderdagen, was bet ook deze week Donderdagmorgen weder aan de Haven, ten gevolge de inscheping van het jonge wolvee, dat naar Leiden en elders werd geëxpedieerd. Bij deze gelegenheid werden verzonden 4958 lammeren, waarmede 5 stoombooten en 2 tjalkschepen werden bevracht. De geheele uitvoer bedraagt tot heden 21409 lammeren. Zooals we zulks langzamerhand gewoon raken, werd ook de vergadering van de IJsclub, Donderdagavond in 'tCafé „den Burg" ge houden, maar uiterst matigjes bezocht. Ook aan het andere euvel waaraan alhier de meeste vergaderingen lijden, n.l. het niet op tijd openen, bleek ook deze te lijden, eerst ruim een half uur over den bepaalden tijd had de opening plaats. Na die opening en de lezing der notulen der vorige vergadering, werd door den Secre taris een keurig verslag voorgelezen van de werkzaamheden der vereeniging gedurende het afgeloopen dienstjaar, waarvoor de Voor zitter den Secretaris dank bracht. Uit de rekening van den Penningmeester hierop door dezen voorgelezen, bleek, dat de rekening der IJsclub had tot totaal der ont vangsten f 185.17, en der uitgaven f 184.96 en derhalve sloot met een batig saldo van 21 cent. De rekening werkverschaffing had tot totaal dor ontvangsten f 353.15s, tot totaal der uit gaven f 340.86, en sloot dns met een batig saldo van 12.79". De schuld van f 325, welke deze afdeeling heeft, werd volgens schatting ruimschoots gedekt door de nog aanwezige voorraad. Beide rekeningen werden nagezien en in orde bevonden door eene commissie, bestaande uit de heeren C. Boon, J. de Jongh en A. C. Rab, en op voorstel van deze commissie goedgekeurd. Besloten werd aan den veldwachter van der Poll, evenals vorige jaren, ook nu weder eeno gratificatie te veideenen. In plaats van de heeren J. C. Visser, C. J. Rab, J. Dekker en W. C. Reij, die als be stuursleden moesten aftreden en niet direct herkiesbaar waren, werden als zoodanig gekozen de heeren Jn Rab Sr., P. Lap, Jansen van Gelder en J. de Jongh. Door een der leden wordt voorgesteld den heer Dekker, die zich voor de vereeniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt en weldra de gemeente gaat verlaten, tot eere-lid te benoemen. Dit voorstel door het bestuur overgenomen, wordt met algemeene stemmen aangenomen. Bij de rondvraag thans volgende werd door niemand het woord gevraagd. De voorz. bracht hierop een woord van dank aan de aftr. bestuursleden en in 't bijzonder aan den heer Dekker, heette de nieuw benoemde leden van harte welkom, dankte verder nog de Commissie voor den feestavond en die voor de werkverschaffing en sloot de vergadering met een woord van dank voor de opkomst. Na afloop werden door het bestuur de functiën van vice-voorzitter en penning meester verdeeld- Tot Vice Voorzitter werd gekozen de heer Jansen van Gelder en tot penningmeester de heer Aug. C. Keijser. Oudeschild, 3 Juni. De pogingen om eene weduwe en twee jonge kindertjes te steunen, t toen een ongeval op zee den kostwinner aan 't gezin ontnam, vonden hier open harten i en beursen. Te Oosterend liet men zich even- 1 min onbetuigd. Nu zal de commissie Dinsdag j a. s. te de Waal en omstreken voor 't goede doel werkzaam zijn. Blijke 't, dat de geest der menschenliefde daar evenmin sluimert als elders op ons eiland Aan den Burg werd door de sub commissie voor dit doel ingezameld f 75,90. Was 4 Juni aangewezen om Mr. P. J- Troelstra als spreker in „de Zeven Provin ciën te doen optreden, toch bleek het dat ook deze heer niet kon komen, weshalve de voorgenomen spreekavond moest worden uitgesteld. Oosterend, 3 Juni. De heer J. Wuis, leer ling van den heer A. Schoneveld, alhier, heeft te Haarlem acte voor onderwijzer be haald. De heer A. Schoneveld, Hoofd der school met den bijbel, alhier, heeft te Utrecht met gunstigen uitslag het na examen afgelegd. Door een visscher van hier is een scholletje gevangen, waarin een staafje was bevestigd, verbonden aan een plaatje in ellips vorm, gemerkt B. 302. Aangezien men meende, dat dit betrekking heeft op onder zoekingen, is het plaatje opgezonden aan het Zool. station, te Helder. Vlieland. Tot predikant dezer gemeente is beroepen de heer M. A. G. Vorstman, candidaat tot den H. D. te Zutfen. Nieuwe wetten. Naar men verneemt is behalve de Pensioenwet, ook de Zondagswet naar de Raad van State gezonden. Is men wel ingelicht dan bedoelt de Pensioenwet een Rijksbijdrage van zes millioen gulden toe te wijzenook de vrouwen der gehuwde werklieden zonder extra premie-betaling in de verzekering tegen invaliditeit en ouderdom te doen deelen en hen, die nu reeds 65 jaar oud óf invalide zijn, tegemoet te komen met een vaste bijdrage. Te Hoorn zijn Woensdag de stoomhout- zagerij en kistenfabriek van den heer C. Graftdijk, nevens de groote voorraden hout 011 de daaraan grenzende opslagplaats van hout dor firma Van Doornik en Zuidweg een prooi der vlammen geworden. rvul nderf c le, it leden udet ordif jarlijt leva! jelut Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bueg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. op Texel VERJARING VAN VORDERINGEN. Burgemeester en Wethouders der Gemeente exel brengen belanghebbenden in herinnering, st alle vorderingen ten laste van het Rijk, de rovincie en de Gemeente, over het dienstjaar "3 vóór of op den laatsten Juni aanstaande, de besturen en de ambtenaren, die het aan- lat, moeten zijn ingediend. Alle op dien ter- ijn Diet-ingediende vorderingen worden voor ERJAARD en VERNIETIGD gehouden. Voorts worden belanghebbenden verzocht et den uitersten termijn af te wachten, maar indiening der bewijsstukken zooveel mogelijk bespoedigen. Texel, den 1 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. Blijkens van den Heer Schout-bij-nacht Direc- ur en Commandant der Marine ontvangen ededeeling, brengt de Burgemeester van Texel t algemeene kennis, dat deze maand vermoedelijk te beginnen en nolgens in volgende maanden Scliietoefenin- 'B zullen gehouden worden op de Hors, waar- gevuurd zal worden met gevulde granaten in 7,5 c.M., gewicht 5,85 K.G., gevulde gra ten van 5 c.M., gewicht 1,75 K.G. en gevulde anaten van 3,7 c.M., gewicht 0,5 K.G., in oord-Westelijke en West-Noord-Westelijke Chting, zoodat de geheele nors, zoover deze ih om de Noord en West uitstrekt, zoomede f IVoordergat en het Noord-Oostelijke deel m de Onrust onveilig moet geacht worden op dagen dat deze schietproeven gehouden wor- i, zullende op die dagen ter waarschuwing zwarte bal geheschen worden aan een staak den kop van den Stuifdijk. Tevens wordt de ernstige raad gegeveneventueel et gesprongen granaten niet aan te raken of transporteeren en mochten dergelijke hierboven ngeduide projectielen gevonden worden, daar in onmiddellijk aan hem, Burgemeester kennis geven. Texel, den 3 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. 0 E F E N IN Git R ANDW E E R. Burgemeester en Wethouders van Texel Gelet op art. 8 der Verordening regelende inrichting van do Brandweer in deze Gemeente Maken bekend, dat eeno oefening zal worden 'houden met do brandspuit te Oosterend op het land Tan den Heer P. Dros Gz., gelogen achter het nrandspuithuisje aldaar, op Woensdag 8 Jnui M., des namiddags t uur. de brandspuit to de Cocksdorp bij de sluis «daar op Zaterdag 11 Juni a.s., des namiddags 1 uur. de brandspuit te OurESCiULD op do haven aldaar, bij de Wed. P. Bakker, op Zaterdag Juni a. s., dos namiddags 7 uur. nn worden mitsdien de dienstplichtigen bij 1 brandspuiten daartoe opgeroepen en hierbij "gezegd op tijd en plaats als hierboven ge mind. aanwezig to zijn. pnaor de dienstplichtigen bij die biaud- «ten worden verstaan pompors bij de Zuigpomp do manschappen bij do malmirum manschappen bij do perspomp resorvc-porspompors de pijpleiders de reperateurs de lapzakdragers de lantaarndragers de manschappen bij de geredde goederen de manschappen bij de brandhaken en zeilen benevens de opperporders en porders, alle afdeelingen met hunne commandeurs en plaatsvervangende commandeurs, voor de kleine spuit alle manschappen, commandeur en plaatsverv. commandeur. De dienstplichtigen worden hierbij tevens herinnerd aan artt. 9 en 10 der brandweerveror dening, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt „Do brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand of oefening de bevelen, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op den bepaalden tijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete* van ten hoogste f' 25, subsidair 6 dagen hechtenis. Texel, den 3 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize1 mes, gevon den in de Warmoesstraat, 1 ceintuur gevonden in de Parkstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1