N°. 1753. Donderdag 9 Juni1904. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTEËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübg op Texel RAADSVERGADERING. De Burgemeester der Gemeente T ex el, Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt naar aanleiding daarvan, ter konnis aan de ingezetenen, dat eene vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Zaterdag den 11 Juni 1904, des vóórmiddags te IO'/j uur, in de daarvoor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Te behandelen onderwerpen KOSTELOOZE VACCINATIE. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TEXEL maken bekend, dat de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en herineuting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden op Woensdag, den 15 Juni 1904. 's middags 12 uur in de O. L. School te den Burg, op Zaterdag, den 11 Juni 1904,'s voormiddags ll1/, uur ten huize van Jb. Buijs te de Cocksdorp. Texel, den 4 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. BEKENDMAKING. Kleinhandel in sterken drank. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TEXEL maken bekend, dat onder dagteekening van den 4den Juni 1904 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van REINOUD MÖOJEN, van beroep kastelein, wonende te den Burg op Texel om vergunning tor het verkoopen van sterken drank in hot klein in deze Gemeente, in de volgende localiteitde vóór- en achtergelag kamer van het perceel wijk B no. 103. Texel, den 4 Juni 1904. De Burgemeester, H. W. DE JONGHEERE. De Secretaris, G. A. HAJENIUS. VERJARING VAN VORDERINGEN. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel brengen belanghebbenden in herinnering, dat allo vorderingen ten laste van het Rijk, de Provincie en de Gemeente, over het dienstjaar 1903 vóór ol op den laatsten Juni aanstaande, bij de besturen en de ambtenaren, die het aan gaat, moeten zijn ingediend. Alle op dien ter mijn niet-ingediende vorderingen worden voor VERJAARD en VERNIETIGD gehouden. Voorts worden belanghebbenden verzocht niot den uitersten termijn af te waohten, nmar de indiening der bewijsstukken zooveel mogelijk te bespoedigen. Texel, don 1 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, II. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. G. A. HAJENIUS, Secretaris. OEF ENING-BR AND WE E R. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op art. 8 der Verordening regelende de inrichting van de Brandweer in deze Gemeente Maken bekend, dat eene oefening zal worden gehouden met: lo. de brandspuit te de Cocksdorp bij de sluis aldaar op Zaterdag 11 Juni a.s., des namiddags 7 uur. 2o. de brandspuit te Oudeschild op de haven aldaar, bij de Wed. P. Bakker, op Zaterdag 11 Juni a. s., des namiddags 7 uur. en worden mitsdien de dienstplichtigen bij die brandspuiten daartoe opgeroepen en hierbij aangezegd op tijd en plaats als hierboven ge noemd, aanwezig te zijn. Onder de dienstplichtigen bij die b and spuiten worden verstaan de pompers bij de Zuigpomp de manschappen bij de malmirum; de manschappen bij de perspomp de reserve-perspomper8 de pijpleiders de reperateurs de 1-ipzakdragers do lantaarndragers de manschappen bij de geredde goederen de manschappen bij de brandhaken en zeilen benevens de opperporders en porders, alle afdeelingen met hunne commandeurs en plaatsvervangende commandeurs voor de kleine spuit alle manschappen, commandeur en plaatsverv. commandeur. De dienstplichtigen worden hierbij tevens herinnerd aan artt. 9 en 10 der brandweerveror dening, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt „De brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand of oefening de bevelen, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op den bepaalden tijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete van ton hoogste f 25, subsidair 6 dagen hechtenis. Texel, den 3 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Jokcheere, Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. Schietoefeningen op de Hors te Texel. Blijkens van den Eeor Schout-bij-nacht Direc teur en Commandant der Marine ontvangen mededeeling, brengt de Burgemeester van Texel ter algemeene kennis, dat deze maand vermoedelijk te beginnen en vervolgens in volgeude maanden Schietoefenin gen zullen gehouden worden op de Hors, waar bij gevuurd zal worden met gevulde granaten van 7,5 c.M., gewicht 5,85 K.G., gevulde gra naten van 5 c.M., gewicht 1,75 K.G. en gevulde granaten van 3,7 c.M., gewicht 0,5 K.G., in Noord-Westelijke en West-Noord-Westelijke richting, zoodat de geheele nors, zoover deze zich om de Noord en West uitstrekt, zoomede het Noordergat en het Noord-Oostelijke deel van de Onrast, onveilig moet geacht worden op de dagen dat deze schietproeven gehouden wor den, zullende op die dagen ter waarschuwing een zwarte bul gehescheu worden aan een staak op den kop van den Stuifdijk. Tevens wordt de ernstige raad gegeveneventueel niet gesprongen granaten niet aan te raken of te transporteeren en mochten dergelijke hierboven aangeduide projectielen gevonden worden, daar van onmiddellijk aan hem, Burgemeester kennis te geven. Texel, don 3 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 8 Juni 1904. Niettegenstaande reeds meer dan 20000 lammeren dit jaar zijn uitgevoerd, beloofde de 4de markt, Maandag gehouden, wederom grooten aanvoer, waaraan, naa* sommigen meenden, de goede berichten van de Leidsche markt niet vreemd waren. Niet zoo heel vroeg, te ongeveer 6 uur werd de eerste koopwaar aangevoerd en voortdurend vlugger, was te negen uur de markt weder goed bezet; 4489 lammeren werden aangevoerd. De prijzen en de handel schenen aanvan kelijk ietwat gedrukt te zullen zijn, maar toch al spoedig was het „merken" (bewijs van verkoop) weder in gang. Over de prijzen viel ook nu weder niet te klagen, zij bleven vrij wel stationnair aan die van den vorigen marktdag. Zoo gaf ook de 4de marktreden tot tevredenheid aan belanghebbenden. Offi cieel krijgen we nu nog 2 groote markten, zal de aanvoer van vee dan vermoedelijk wel wat minder zijn, de laatkomers mogen het niet minder goed doen. Aangevoerd werden 4489 Lammeren, 24 Koeien, 7 N. Kalveren, 10 Schapen, ^Schram men, 18 Biggen, 2 Paarden. Lammeren f 11 a f 13,50, Koeien f85 af 225, N. Kalveren f 10 af 15, Schapen f 18 f 22,50 Schrammen f 36 a f 24 Biggen f 10 a f 15. Vlugge Handel. Van 3 tot en met 6 Juni zijn vanhier uitgevoerd: 1ÖÖ7 lammmeren, 26 koeien, 8 kalveren, 2 schapen, 1 paard en 36 varkens. De kermis is in 't verschiet, nog wel niet heden of morgen, maar toch als deze maand ten einde spoedt is de kermistijd zeker in aantocht of reeds daar. j Ter wille van hen, die al bijtijds wenschen te weten wat de kermis aan bijzonderheden zal bieden (om wellicht daarnaar hunne be- j grooting te maken?) diene, dat vrij zeker kan worden verwacht eene paradetent van I den heer Boesnach; verder een panorama automatique en het Hippodrome van den heer I Tewe onder de „groote stukken" worden i genoemd; als gewoonlijk sluiten zich daarbij aandraaimolen, wafel- en koekkramen en l wellicht meer andere zaken. Als eene bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat mej. K. Maandagmiddag i bij het eten een dubbeltje vond in een aard appel. Het muntstukje was gaaf en droeg het jaartal 1887. Hoe dat geldstukje in dien aardappel ge- komen is? vraagt onze berichtgever. Bij de den 7 dezer plaats gehad heb bende verkiezing (officieole candidaatstelling) voor twee leden der Prov. Staten, werden bij den Burgemeester der gemeente Helder, ten Raadhuize aldaar, lijsten ingeleverd voor de heeren G. J. O. D. Dikkers" C. S. Jaring. Th. Terra. Mr. S. de Vries. Uit deze 4 eandidaten zal Donderdag 16 dezer eene keuze moeten worden gedaan. Oosterend, 7 Juni. De Vereeniging tot be vordering van de Nederlandsche Visscherij heeft eene commissie benoemd, tot het ont werpen eener regeling voor de visscherij op de Zuiderzee, welk ontwerp ter gelegener tijd aan de Regeering zal aangeboden worden. Bedoelde commissie verzond aan de Visschers- vereenigingen op de verschillende plaatsen eene circulaire met eenige vragen, verzoe kende deze te willen beantwoorden. Dit verzoek is door het bestuur der Visscherij- vereeniging alhier overwogen en men heeft gemeend de vraag, of wettelijke voorschriften met betrekking tot de wijdte der mazen noodig geacht worden, in ontkennenden zin te moeten beantwoorden. Dringend wordt evenwel gewezen op het wenschelijke van een aanvangs- en sluitingstijd voor de mos- selenvisscherij, terwijl men zich heeft verklaard vóór algeheele afschaffing van de Zondags- visscherij. TEXELSCHE COÏÏRA Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bübg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertmtièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. I. Mededeelingen. Ingekomen stukken. II. Vaststelling suppletoir kohier van sehoolgelden over het le kwartaal 1904. III. Begrooting onderhoudskosten van den Waalder- weg over 1905. rV. Ontslag-aanvrage van P. Daalder als klokkenist te den Hoorn. V. Ontslag-aanvragevan Klasina Daalder als telefoniste te den Hoorn. VI. Verzoek van Maria Johanna Daalder om te mogen worden benoemd tot telefoniste te den Hoorn. VII. Idem van S. Dogger Cz. te Den Hoorn voor diens dochter Cornelia Dogger. VIII. Ontslag-aanvrage van G. A. Hajenius als Gemeente-Secretaris. IX. Wijziging der regeling inzake toelating van leerlingen op de school voor m. u. L. O. te den Burg. X. Af- en overschrijving van posten op de begrooting voor het dienstjaar 1903. XI. Betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven, dienstjaar 1903. XII. Wijzigingbegrooting Algemeen Armbestuur 1903. Reclames Hoofdel.-Omslag en Schoolgelden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1