N°„ 1754. Zondag 12 Juni 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ;H we! ages nda bat wal vele toen Meen i tec ding. I'd vat eken mijt i hel waj voor Eei zect edet haai oort- nan mali eet i dal igen, vaa; n et ter mat' izon- ong! Zj root ipat- Wai hm naai oak: slok TEXELSCHE COIJRMT. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bdro 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der nitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel STEMMING ter verkiezing van twee leden van de P R O VIIV C 1 A LE STATEN. De Burgemeester der Gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat op Donderdag den 16 Juni aanstaande, van des morgens acht tot namiddags vijf uren, de stemming zal ge schieden ter vervulling van twee plaatsen inde Provinciale Staten van Noord-Holland voor het kiesdistrict Helderwaartoe deze Gemeente behoort. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn DIKKERS, G. J. O. D. JARING, C. S. TERRA, Th. VRIES, DE, S. Cz. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel !8 van het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR." Texel, den 8 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. COLLECTE voor den gewapenden dienst. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel maken bekend, dat de jaarlijksehc Collecte ten behoeve van het „Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden" in deze Gemeente zal worden gehouden aan de huizen der ingezetenen. Zij achten het niet ondienstig de ingezetonen te berinneren, dat dit Fonds niet is opgericht en wordt aangewend om datgene te doen waartoe de Staat verplicht is, maar om buitenge wone belooningen uit te reiken aan hen, die bij de verschillende oorlogen voor ons Vaderland en ouze overzeesche bezittingen lijf en leden hebben veil gehad. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, met het oog op de steeds toenemende behoefte, dat de ingezetenen door milde offers blijken zullen geven van hunne belangstelling in het lot der gekwetsten. Texel, den 10 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE Burgr. G. A. HAJENIUS Secrs. OEF F. N IN C - B R A N D W E E R. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op art. 8 der Verordening regelendo deinrichting van de Brandweer in deze Gemeente Maken bekend, dat eene oefening zal worden gehouden met lo. den aanjager oo de kleine spuit te den Burg op den Hoorndorweg aldaar op Zaterdag 18 Juni 1904, des namiddags 7 uur; 2o, de brandspuiten A en B te den Burg op den Iloornderweg aldaar op Woensdag 22 juni '904, dos namiddags 7 uur en worden mitsdien do dienstplichtigen hij de brandspuiten daartoe opgeroepen en hierbij eengezegd op tijd en plaats als hierboven ge leemd, aanwezig te zijn. Ondor de dienstplichtigen bij die biand- epuiten worden verstaan de pompers bij de Zuigpomp de manschappen bij do malmirum; do manschappen bij do perspomp de re8erve-perppompers do pijploiders de reperateurs do iapzakdragers de lantaarndragers do manschappen bij de geredde goederen do manschappen bij de brandhakon en zeilen benovens de opperporders en porders. alle afdeolingen meb hunne commandeurs en Plaatsvervangende commandours, voor de kleine spuit alle manschnppen, commandeur en plaatsverv. eommandeur. po dienstplichtigen worden hierbij tevens borijiuord aan artt. 9 en 10 der brandweorveror- dening, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt; „De brandweerpliehtigen zijn gehouden bij brand oi oefening de hevelen, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op den bepaalden tijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25, subsidair 6 dagen hechtenis. Texel, den 10 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. BEKENDMAKING. Bepaling stemtijd artt. 57 en 58 der Kieswet. De Burgemeester der Gemeente Texel herinnert personen, bij wie en bestuurders van bijzondere ondernemingen en instellin gen, waarbij mannen, die een leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienst betrekking zijn dat zij volgens art. 57 der Kieswet, ver plicht zijn te zorgen, voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur vrijstel ling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot eene te houden stemming of herstemming mede te werken, gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren, tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vinde dat zij, volgens art. 58 van genoemde wet voor zoover arbeid wordt verricht in fabrie ken of werkplaatsen, verplicht zijn te zorgen dat in het arbeidslokaal en zoo er meerdere lokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan één arbeidslokaal, gedurende twee werk dagen vóór, en op den tot stemming bepaal den tijd op een zichtbare wijze is opgehangen eene door hen of van hunnentwege ondertee- kende lijst, de twee achtereenvolgende uren, bovenbedoeld, voor elk afzonderlijk of groeps gewijze of voor allen gezamenlijk dat, volgens art. 154 der Kieswet, overtre ding van bovenstaande voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veer tien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. De algemeene maatregel van bestuur, boven genoemd is gegeven bij Kon besluit van 24 Mei 1901, St.bl. No. 109 en luidt als volgt; Artikel 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in art. 57 der Kieswet bedoelde personen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke uit hoofde van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven in de ge meente, op welker kiezerslijst zij voorkomen. Artikel 2. Vrijstelling als omschreven in het voorgaand artikel wordt voorts verleend aan geneeskundigen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde per sonen alsmede aan personen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde ziekenverplegers. Texel, den 11 Juni 1904, De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize1 zakdoek, gevonden op do Groenoplaats, 1 dop van eon wagen, govondon op den Waalderweg, 1 porte- monnaie, mot conig geld, govonden in de Nieuwstraat; idom in den Binnenburg1 portcmonnaie govonden in hot Park; 1 pijp, gevonden op den dijk bij Oudescbild en 1 kuifkam govondon op do nollowalswog naar Driehuizen. TEXEL, 11 Juni 1904. In de vergadering van de Vrijzinnige Kies- vereeniging alhier, Donderdag in het Hotel „de Lindeboom" gehouden, werd een bestuur benoemd en werd verder besloten door middel van advertentiën in de Texelsche Couranten, propaganda voor de candidaten der Vereeni- ging te maken. Van de vaardigheid der Gezusters Wuis, modistes alhier, zagen wij in haar vak bij meer dan eene gelegenheid, o. a. bij gelegen heid van het St. Nicolaasfeest, eene eigen aardige proeve. Ook thans weder leverden zij in haar vak een aantrekkelijk werk, door het aankleeden van een drietal poppen, waar van twee voorstellen een Urker paartje en de derde is in oud-Texelsch costuum. Wij zeiven onthouden ons in deze van een oordeel, doch bevoegde beoordeelaarsters (de poppen zijn te bezichtigen), vinden de cos tumes goed gekozen en roemen ten zeerste de nette afwerking er van. Naar ons werd medegedeeld is dit werk op bestelling ver vaardigd en schijnt de bedoeling deze poppen in eigenaardige kleederdracht, op te zenden naar eene tentoonstelling in het buitenland, waar heen scheen niet bekend. Bij het eigenaardige der figuren en de kleeding, zal zeker ook wel worden beoor deeld het vervaardigen der costuums, het welk vrij zeker den lof der modiste's zal verkondigen. Indien nog mogelijk, raden wij onze leze ressen aan, een kijkje te gaan nemen. De reeks „Ansichtkaarten" op onze gemeente betrekking hebbende, is wéder met een tweetal verrijkt, n. 1.„gezicht op de haven" en „den Burg, zuidzijde." 'tZijn kaarten in lichtdruk vervaardigd, ze zien er aardig uit en zullen zeker wel door velen worden aangeschaft, 'tls eene uitgave van den heer W. L. Bakker te Oosterend, die ze in onzen boekhandel verkrijgbaar stelde. Oosterend, 10 Juni. Omtrent het gemerkte scholletje (zie ons nummer van 5 Juni) werd door den Directeur van het Rijksinstituut voor het onderzoek der zee medegedeeld, dat dit vischje een van de vele is, die door de aan het Internationale Onderzoek der Zee deelnemende landen gemerkt en weer losge laten is, om den trek» der visschen te bestu- deeren. Het vischje droeg de letter B., wat zeggen wil, dat de schol door België was gemerkt. Voor eiken visch met merk die wordt aangebracht, wordt voldaan f 1,20, voor elk merkje afzonderlijk f 0,60. Gaarne verneemt men dan ook aan het Instituut juiste opgaven van vangtijd en plaats. Woensdagavond werden hier oefeningen met de brandspuit gehouden, waaraan bijna alle spuitgasten meededen. De werking der spuit liet niet veel te wenschen over; enkele kleine gebreken zullen hersteld worden. Ook de E. A. Heeren Burgm. en Weth. F. Keijser waren op het terrein aanwezig en spraken hunne goedkeuring uit over de getrouwe opkomst en de goede orde. Den Hoorn. Onlangs werd door ons ge meld, dat de zandbank Onrust zóó ver naar onze kust was gewerkt, dat men haar met paard en wagen kon bereiken. Thans neemt die zandplaat aan de zeezijde zóó zeer af, dat de daarop geplaatste vluchtbaak geheel in het water staat. Men is thans bezig deze baak 800 M. verder naar de kust te plaatsen. Waal, 10 Juni. Als eene zeldzaamheid en als bewijs voor het hoogstgunstige voor jaar kan worden gemeld, dat Maarten Eelman heden (10 Juni) reeds nieuwe aardappelen heeft gerooid. De nieuwe vrucht word ons getoond en zag er heel flink uit. Vlieland. De heer M. A. G. Vorstman, candidaat tot den H. D., heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. Tabaksbelasting I Te Druten hebben het Burgerlijk Armbe stuur, het R. Kath. Parochiaal Armbestuur, het Bestuur der Ned. Hervormde Diaconie en dat van den H. Vincentius a Paulo aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een adres gericht, waarin zij verzoeken, dat de Kamer zich zal verklaren tegen het voorstel tot verhooging van het invoerrecht op onbe werkte tabak. In de plaats hunner inwoning wordt een groot deel der onvermogende bevolking tot dusver aan het werk gehouden door de tabak- stripperij, welke bij aanneming van deze wet hier te lande onmogelijk zou worden en eene menigte arbeiders tot armoede zou doen vervallen. Waar de bierdrinkers zitten In de Provincie Limburg vindt men één herberg op 7 huizen Het dorpje Numhem is het rijkst aan drinkgelegenhedenop 44 huizen 13 her- hergen Gemeenten die op vier huizen een herberg hebben, zijn Gratem, Hoenshroek, Hunsel, Kessel, Valkenburg. Een herberg op vijf huizen vindt men in 13 gemeenten, en een op zes huizen vindt men ook in 13 gemeenten. Een groote school volslagen bruinvisschen passeerde Dinsdagmorgen in de N. richting Stavoren. De dieren keerden terug van hun jaarlijksch bezoek aan de Zuiderzee naar de Noordzee. Het getal bedroeg naar gissing ettelijke honderden en het eigenaardige be staat hierin, dat deze logge dieren zich ge durig tot beduidende hoogte boven het water weten te verheffen om er dan weer in neer te ploffen. In het eerst van de vorige week had men de school binnenwaarts zien trekken. Deze jaarlijksche tournée wordt met de paring dezer dieren in verband gebracht. Niet afgeschrikt 1 Te Delft is het huwelijk voltrokken van een 78-jarig man met een 62-jarige vrouw. Voor beiden is het de vierde keer, dat zij trouwen 1 Uit Deventer meldt men aan de „Zw. Ct',Bij een oefening der huzaren onder de gemeente Diepenveen kwam een afdeeling nabij den Groddendijk in een konijnengat terecht, waardoor twee paarden over den kop gingen. De wachtmeester Rohde kwam er met een gekneusden voet af, doch de korporaal Tijdgat werd inwendig zwaar gekneusd. Het teeren van wegen om dezelve stofvrij te maken 'schijnt toch niet zoo te voldoen als men wel verwachtte. De bewo ners van den Eusebiusbuitensingel te Arnhem hebben ten minste bij B. en W. klachten ingediend over het beteeren van dien Singel. De in het vonge jaar ingebrachte teer op dien weg is zeer ontvankelijk voor den invloed der temperatuur der laatste warme dagen, en wel zóó, dat ze de huizen mee wordt binnengedragenDe proeven met teerbesproeiing, tot het stofvrij maken der wegen, zijn dan ook gestaakt. Op den Jans binnensingel probeert men [het thans met petaoleumbesproeiing, een emulsie van petro leum en water. Een kranige grijsaard. Te Avereest geraakte het ruim 3-jarig kind van den heer Klinge in het diepe kanaalnauwelijks had de 81 - jarige heer D. J. Osterhellweg het ongeval opgemerkt, of hij begaf zich onmid delijk te water en had het voorrecht de kleine te redden, 's Avonds werd dien dappe ren grijsaard door het fanfarecorps van boven genoemde plaats een serenade gebracht als hulde voor dit kranig feit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1