u II I cc ■I W <J N°. 1756. Zondag 19 Juni 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. O O i tr* O SZÜ >-di f tSi Wl ml UJ yj Cf) LeJ W Ehi t—a ai P4 a JO Bit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Bdeg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nedebxand 45 Cts. Naar Amebika en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave Prijs der Advertemtièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. fcH l> 2j O tel &P: H W O O M «H 'a ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE R00IJ, Parkstraat Büeg|op Texel. HH >h| JB i 5 OEFENING-B RA ND WEER. Burgemeestee en Wethouders van Texel; Gelet op art. 8 der "Verordening regelende de inrichting van de Brandweer in dezeGeme ente Maken bekend, dat eene oefening zal worden gehouden met lo. den aanjager en de kleine spuit te den Burg op den Hoornderweg aldaar op Zaterdag 18 Juni 1904, des namiddags 7 uur; 2o. de brandspuiten A en B te den Burg op den Hoornderweg aldaar op Woensdag 22 Jnui 1904, des namiddags 7 uur; en worden mitsdien de dienstplichtigen bij die brandspuiten daartoe opgeroepen en hierbij aangezegd op tijd en plaats als hierboven ge noemd, aanwezig te zijn. Onder de dienstplichtigen bij die bi and spuiten worden verstaan do pompers bij de Zuigpomp j de manschappen bij de malmirum; de manschappen bij de perspomp de reserve-perppompers de pijpleiders de reperateurs de iapzakdragers de lantaarndragers de manschappen bij de geredde goederen de manschappen bij de brandhaken en zeilen benevens de opperporders en porders. allo afdeelingen met hunne commandeurs en plaatsvervangende commandeurs voor de kleine spuit alle manschappen, commandeur en plaatsverv. commandeur. De dienstplichtigen worden hierbij tevens herinnerd aan artt. 9 en 10 der brandweerveror- ning, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt; „De brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand ol oefening de bevelen, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op den bepaalden tijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zjjn en mogen die zonder geldigo redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25, subsidair 6 dagen hechtenis, i Texel, den 17 Juni 1904. j I Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. 1 A. Langeveld, Lo. Secretaris. TcniETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter algemeone kennis, dat blijkens heden bij hem ontvangen bericht, onder dagteekening van 8 Juni 1904 het volgende bericht aan zeevarenden is uitgevaardigd Ingevolge verzoek van den Minister van Marine, heb ik de eer U mee te deolen, dat onder dagteekening van 3 Juni 1904 no 111, de volgende berichten aan zeevarenden zijn uitgevaardigd Schietoefeningen te IJmuiden3de District. Volgens mededeeling van den Minister vau «Staat, Minister van Oorlog, zullen op 12, 13, ,14 on 15 en zoo noodig 16 Juli 1904 sohiot- «oefeningen worden gehouden van het fort bij I JJmuidon. „Er zal gevuurd worden met kanonnen van I „zwaar kaliber (24 c.M.) en van licht kaliber „(8. c.M.), waarbij onveilig gemaakt wordt een «sector, respectievelijk tot op 9000 en 4500 M. I «van het fort en begrensd aan de Noordzijde «door een lijn van af' het fort in de richting |«NNW. en aan de Zuidzijde door hotNoorder- I „hoofd en een lijn in de richting ZW. van het [„uiteinde daarvan. Een stoomboot zal, zoo «Mogelijk, waarschuwen en desgewenscht hulp «vcrloonen aan kleinere (zeil-) vaartuigen om «buiten den sector to komen. Op de dagen, dat „er gevuurd wordt, zal van het fort een roode „vlag waaien van minstens één uur vóór den „aanvang der schietoefeningen tot aan het einde „daarvan. „(Zie, Ned. krt." No. 222.)" Schietoefeningen op de Harssens. Reede van Texel, 3de District. „Volgens mededeeling als voren zullen op „26, 27, 28 en 29 Juli en zoo noodig op 30 Juli 1904 schietoefeningen worden gehouden „van het fort op de Harssens. „Er zal gevuurd worden met kanonnen van „klein kaliber, bij welk vuur de reede tot op „een afstand van 4500 M. van het fort als „onveilig moet worden beschouwd. „Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal „een roode vlag van het fort waaien van min stens één uur vóór den aanvang der oefening, „alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de „richtingen waarin gevuurd zal worden, terwijl „een stoomboot, voor zoover mogelijk, de schepen „zal waarschuwen en desgewenscht hulp ver- „leenen aan kleinere (zeil) vaartuigen om buiten „het onveilige gedeelte van het vaarwater te „komen. „Bovendien zullen op die dagen groote waar schuwingsborden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Vischmarkt, „vermeldende in welke richting dien dag gevuurd „zal worden, terwijl nabij het torpedo-magazijn en „aan den ingang der haven borden zullen „worden geplaatst, waarop is aangegeven de „beteekenis der bovenbedoelde gekleurde vlag- „gen, als volgtrood en witte vlag beteekent „Noord, witte en zwarte vlag NO., zwarte vlag „Oost. „De data der schietoefeningen zullen nader „in enkele plaatselijke bladen aangekondigd „worden. „(Zie „Ned. krt." No. 201.)" Texel, den 16 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, (Get.) H. W. DE JONCHEERE. Hendrik Nannes en Catrijn Epes Leen. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter algemeene kennis het navolgende bij hun ontvangen schrijven: „Bestuurders-Collatoren van het Hendrik Nannes en Catrijn Epes Leen te Bolsward, zijn voornemens Vrijdag 29 Juli e. k. over te gaan tot eene begeving. Jongelieden uit het geslacht der Stichters, wier ouders niet in staat zijn uit eigen middelen hun studie te bekostigen, worden uitgenoodigd, zich voor mededinging, schriftelijk aan te melden bij den ondergeteekende onder overlegging van een geboorte-acte, aanwijzing van genoten onderwijs en, zoo noodig, bewijs van afstamming, vóór of op 22 Juni e.k. Sollicitanten moeten op 8 Juni, den dag dezer uitschrijving, ten minste 12 jaren oud z;jn en den leeftijd van 24 jaren nog niet hebben bereikt. Zij zullen zich hebben te onderwerpen aan een vergelijkend examen. Reis- en verblijfkosten worden n!et vergoed. Bestuurders van het Leen, U hiervan kennis gevende ingevolge art22 van Z. M. Besluit van 2 Dec. 1823 (Staatsblad no. 49) verzoeken U beleefd, het bovenstaande in Uwe gemeente op de bij U gebruikelijke wijze wel ter kennis van het publiek te willen brengen. Namens Bestuurders van hot Hendrik Nannes en Catrijn Epes Leen te Bolsward, de Ontvanger des Leens, (Get:) H. SCHUTTEVAER. Texel, den 16 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgs. A. LANGEVELD, Lo. Secrs. Vóórbereidend Militair Onderricht. Do BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden, dat volgens de beschikking van Z. E. den Minis ter van Oorlog, d.d. 23 Juli 1902, He afd., nr, 90, §7, de aanmelding tot deelneming aan het voorbereidend militair onderricht jaarlijks vóór l Juli moet geschieden, in de bij 5 dier beschikking bedoelde garnizoens plaatsen bij den commandeerenden officier der Infanterie of der Vesting-Artillerie en in overige plaatsen bij den Burgemeester. Genoemde 5 luidt aldus „Het voorbereidend militair onderricht wordt gegeven kosteloos voor de deelnemers, Het kan worden gevolgd door jongelieden van 16 tot 24-jarigen leeftijd. Voor zooveel de benoodigdelocaliteit beschik baar of op billijke voorwaarden te verkrijgen is, wordt het gegeven a. in plaatsen, waar Infanterie of Vesting- Artillerie in garnizoen ligt, en in die, waar een militaire cursus voor vrijwilligers voor het Reservekader wordt gehouden, indien aldaar ten minste 5 adspiranten-vrijwilliger voor het Reservekader of in het geheel ten minste 10 deelnemers de lessen volgen b. in andere plaatsen, dan die sub a bedoeld, indien aldaar ten minste 5 adspiranten-vrij- willigers voor het Reservekader of in het geheel ten minste 20 deelnemers de lessen volgen." Met het oog op het groote belang, dat er voor den in te lijven loteling in gelegen kan zijn, om ingedeeld te worden bij het korps en in het garnizoen zijner keuze, wordt in het bijzonder de aandacht der belanghebbenden er op gevestigd, dat, volgens de 3e alinea van art. 104 der Militiewet 1901, op dat voorrecht alleen aanspraak hebben zij, die aan door de Koningin te stellen eischen van militaire bekwaamheid of lichamelijke geoe fendheid voldoen. Texel, den 17 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. P.S. Tot bovenstaande doeleinde is ook een lijst ter invulling nedergelegd bij de Wed. W. Koppen te Oosterend. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 dop van een wagen, gevonden in de Gasthuisstraat, 1 sleutel, gevonden op de haven te Oude- schild, 1 paar koetouwen, gevonden in de Nieuwstraat, en bij D. Koorn te Den Burg een ramlam, gevonden op Hoogenberg. TEXEL, 18 Juni 1904. De verkiezing van twee leden voor de Prov. Staten van Noord-Holland, bracht in het kiesdistrict Helder geene verandering. De aftredende leden, de heeren Dikkers en Jaring, werden als zoodanig herkozen; per extra blaadje werd zulks Donderdagavond door ons nog aan den Burg bekend gemaakt. Uitgebracht werden in het geheel 2396 stemmen. Daarvan bekwamen de heeren G. J. O. D. Dikkers 1695 stemmen. C. S. Jaring 1767 Th. Terra 604 S. de Vries Cz. 536 Voor Texel (1040 kiezers) namen nog niet de helft der kiezers aan het vei kiezingswerk deel. 't Ging zeer kalmpjes. Donderdag 16 dezer werden met drie stoombooten verzonden 1236 lammeren, 69 schapen, 4 koeien en 1 paard. Voor wien zulks aangaat, brengen wij in herinnering, dat vóór het einde van deze maand, minstens de helft van den aanslag in de grondbelasting en van het personeel moet zijn aangezuiverd. Men kan zich dus wachten voor extra uit gaven, in dit geval vervolgingskost9n. De kermistijd nadert, de komende week reeds is de bouwweek, zooals het jonge volkje blijde zegt. De bouwweek is voor de jeugd niet het minst prettige van het ker- misvertier. Voor en na de schooluren kunt ge haar vinden aan den ingang van het dorp, wachtende en spiedende naar de dingen die komen zullen; sommigen gaan de wagens met kermisattributen beladen, van verre aan komende reeds tegemoet, en als het ware geëscorteerd door een eerewacht van jongens en meisjes, komt zoo'n eerste bezending het dorp binnenrijden. Vooral geldt zulks de draaimolen, het ker misvermaak bij uitnemendheid voor meer dan een. „Zonder draaimolen geen kermis" zegt men wel, en 't valt niet te ontkennen dat dat vermaak en den aankleve van dien, heel wat afwisseling en lawaaierigheid teweeg brengt; somtijds wel wat al te veel, wanneer, b.v. als in het vorig jaar, een virtuoos eerste kracht, op de groote trom van tijd en wijle van zijne talenten bewijzen geeft; dan is het genot om in de nabijheid te wonen, ook op eenigen verderen afstand, van zeer twij felachtig gehalte. Wij meenen daaraan nog eens te mogen herinneren, opdat door hen die in deze „zeggenschap" hebben, zoodanige besluiten worden uitgevaardigd dat in de kermisweek de gehoorzenuwen op niet te zwaren proef zullen worden gesteld. Aan de door ons reeds vermelde te wachten kermisvermaken, meenen wij nog te mogen toevoegen de mededeeling, dat vermoedelijk het gezelschap van „Stoel en Spree" in de zaal van „de Vergulde Kikkert" eenige too- neelvoorstellingen zal geven. Oüdeschild, 16 Juni. De collecte ten be hoeve van de wed. Vlas, te Zuid Eierland gehouden, bracht f 14,05 op, terwijl de in zameling te den Hoorn voor hetzelfde doel een totaal gaf van f 20,50. Met erkentelijkheid vooral aan hen, die zich met het liefdewerk wilden belasten, zij deze uitslag vermeld. Naar wij vernemen is aan den Noord oostkant der haven door den heer A. Klik, te H elder, een uitgestrekt terrein aangekocht, hetwelk, naar beweerd wordt, voor den bouw van een petroleum-depot zou worden ingericht. Waal. De heer G. Kempers, vroeger alhier, thans te St. Pancras, is benoemd tot Hoofd der School No. 58 te Amsterdam. Oosterend, 17 Juni. Aan de stemming, op gisteren gehouden, namen 109 kiezers deel, die 108 geldige stemmen uitbrachten. Op een briefje was geen enkel vakje zwart gemaakt. De Heer Dikkers verkreeg 73, de Heer Jaring 64, de Heer Terra 42 en de Heer De Vries 35 stemmen. De visschers waren niet thuisgekomen. De Heer R. Tepe, uit Bloemendaal, die hier vroeger vele foto's heeft gemaakt van eieren, nesten en longe vogels, behaalde daarmede verschillende prijzen, op eene ten toonstelling, te Berlijn gehouden. In deze week was de Heer T. hier weder om werkzaam, om zijn schat van dergelijke „kiekjes" opnieuw te vergrooten. Den Hoorn. Onze plaatsgenoot A. Dekker Cz. is benoemd tot hnlppostbode alhier. Tot tijdelijk klokkenist alhier is aange steld W. Duinker Jbz. veldwachter. Vlieland 16 Juni. De uitslag van de heden gehouden stemming van twee leden voorde Prov. Staten is hier als volgt: Dikkers 73 Jaring 75 Terra 4 de Vries 5 W\ <J M E-* H a TEXELSCHE COURMT. f" CD 5=3 t-n 52! i-H Es» 52! CD t—1 tm CD t •—3 'Hl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1