1 3 I N 'S. "N°. 1757. Donderdag 23 Juni 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. «c a cS +3 u P-I A M PP Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. W o 0 2L F? ^3 tj" a> ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. pr '-p PO tsi <3> OEFENING-BRANDWEER. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op art. 8 der Verordening regelende de inrichting van de Brandweer in deze Gemeente Maken bekend, dat eene oefening zal worden gehouden met: de brandspuit te den Hoorn bij de Hooge Werf", op Zaterdag Z Juli a.s. en worden mitsdien de dienstplichtigen bij die brandspuiten daartoe opgeroepen en hierbij aangezegd op tijd en plaats als hierboven ge noemd, aanwezig te zijn. Onder de dienstplichtigen bij die b.and spuiten worden verstaan de pompers bij de Zuigpomp de manschappen bij de malmirum; de manschappen bij de perspomp de reserve-perspompers de pijpleiders de reperateurs; de lapzakdragers da lantaarndragers de manschappen bij de geredde goederen de manschappen bij de brandhaken en zeilen benevens de opperporders en porders, alle afdeelingen met hunne commandeurs en plaatsvervangende commandeurs voor de kleine spuit; alle manschappen, commandeur en plaatsverv. commandeur. De dienstplichtigen worden hierbij tevens herinnerd aan artt. 9 en 10 der brandweerveror dening, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt „De brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand oi oefening de beveleD, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op den bepaalden tijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25, subsidair 6 dagen hechtenis. Texel, den 21 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. A. Lanoeveld, Lo. Secretaris. Voorbereidend militair Onderricht. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden, dat volgens de beschikking van Z. E. den Minis ter van Oorlog, d.d. 23 Juli 1902, He aid., nr, 90, §7, de aanmelding tot deelneming aan het voorbereidend militair onderricht jaarlijks vóór 1 Juli moet geschieden, in de bij 5 dier beschikking bedoelde garnizoens plaatsen bij den commandeerenden officier der Infanterie of der Vesting-Artillerie en in overige plaatsen bij den Burgemeester. Genoemde 5 luidt aldus „Het voorbereidend militair onderricht wordt gegeven kosteloos voor de deelnemers, Het kan worden gevolgd door jongelieden van 16 tot 24-jarigen leeftijd. Voor zooveel de benoodigde localiteit beschik baar of op billijke voorwaarden te verkrijgen is, wordt het gegeven a. in plaatsen, waar Infanterie of Vesting- Artillerie in garnizoen ligt, en in die, waar een militaire cursus voor vrijwilligers voor bet Reservekader wordt gehouden, indien aldaar ten minste 6 adspiranten-vrijwilliger voor het Reservekader of in het geheel ten minste 10 deelnemers de lessen volgen b. in andere plaatsen, dan die sub a bedoeld, indien aldaar ten minste 5 adspiranten-vrij willigers voor het Reservekader of in het geheel ten minste 20 deelnemers de lessen volgen." Met het oog op het groote belang, dat er voor den in te lijven loteling in gelegen kan zijn, om ingedeeld te worden bij het korps en in het garnizoen zijner keuze, wordt in het bijzonder de aandacht der belanghebbenden er op gevestigd, dat, volgens de 3e alinea van art. 104 der Militie wet 1901, op dat voorrecht alleen aanspraak hebben zij, die aan door de Koningin te stellen eischen van militaire bekwaamheid of lichamelijke geoe fendheid voldoen. Texel, den 17 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. P.S. Tot bovenstaande doeleinde is ook een lijst ter invulling nedergelegd bij de Wed. W. Koppen te Oosterend. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter algemeene kennis, dat blijkens heden bij hem ontvangen bericht, onder dagteekening van 6 Juni 1904 het volgende bericht aan zeevarenden is uitgevaardigd Ingevolge verzoek van den Minister van Marine, heb ik de eer U mee te deelen, dat onder dagteekening van 3 Juni 1904 no 111, de volgende berichten aan zeevarenden zijn uitgevaardigd Schietoefeningen te IJmuiden, 3de District. „Volgens mededeeling van den Minister van „Staat, Minister van Oorlog, zullen op 12, 13, „14 en 15 en zoo noodig 16 Juli 1904 schiet oefeningen worden gehouden van het fort bij „IJmuiden. „Er zal gevuurd worden met kanonnen van „zwaar kaliber (24 c.M.) en van licht kaliber „(6. c.M.), waarbij onveilig gemaakt wordt een „sector, respectievelijk tot op 9000 en 4500 M. „van het fort en begrensd aan de Noordzijde „door een lijn van af het fort in de richting „NNW. en aan de Zuidzijde door hetNoorder- „hoofd en een lijn in de richting ZW. van het „uiteinde daarvan. Een stoomboot zal, zoo „mogelijk, waarschuwen en desgewenscht hulp „verleenen aan kleinere (zeil-) vaartuigen om „buiten den sector te komen. Op de dagen, dat „er gevuurd wordt, zal van het fort een roode „vlag waaien van minstens één uur vóór den „aanvang der schietoefeningen tot aan het einde „daarvan. „(Zie, Ned. krt." No. 222.)" „Schietoefeningen op de Harssens. Reede van Texel, 3de District. „Volgens mededeeling als voren zullen op „26, 27, 28 en 29 Juli en zoo noodig op 30 Juli 1904 schietoefeningen worden gehouden „van het fort op de Harssens. „Er zal gevuurd worden met kanonnen van „klein kaliber, bij welk vuur de reede tot op „een afstand van 4500 M. van het fort als „onveilig moet worden beschouwd. „Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal „een roode vlag van het fort waaien van min- „stens één uur vóór den aanvang der oefening, „alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de „richtingen waarin gevuurd zal worden, terwijl „een stoomboot, voor zoover mogelijk, de schepen „zal waarschuwen en desgewenscht hulp ver leenen aan kleinere (zeil) vaartuigen om buiten „het onveilige gedeelte van het vaarwater te „komen. „Bovendien zullen op die dagen groote waar schuwingsborden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Vischmarkt, „vermeldende in welke richting dien dag gevuurd „zal worden, terwijl nabij het torpedo-magazijn en „aan den ingang der haven borden zullen „worden geplaatst, waarop is aangegeven de „beteokenis der bovenbedoelde gekleurde vlag- „gen, als volgtrood en witte vlag beteekent „Noord, witte en zwarte vlag NO., zwarte vlag „Oost. „De data der schietoefeningen zullen nader „in enkele plaatselijke bladen aangekondigd „worden. „(Zie „Ned. krt." No. 201.)" Texel, den 16 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, (Get.) H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 22 Juni 1904. De gewone jaarlijksche oefeningen met de brandbluschmiddelen, welke in dezen tijd op de verschillende dorpen in onze Gemeente worden gehouden, hadden Zaterdagavond aan den Burg plaats met de kleine spuit en met den aanjager, in tegenwoordigheid van het Hoofd der gemeente. Hebben deze oefeningen ten doel de be handeling der bluschmiddelen door de daarbij behoorende manschappen, niet minder ook is de bedoeling nategaan de gebreken welke bij de bluschmiddelen zouden bestaan; zoo werden ook nu opgenomen de Doodig geacht wordende herstellingen en reperatiën, waarna de oefening als geëindigd werd verklaard. De manschappen gingen met vacantie voor een jaar, behoudens eene spoedeischende bij eenkomst tengevolge brand. Wij willen belanghebbenden hierbij alsnog herinneren dat heden avond de oefening zal plaats hebben met de spuiten A en B. Met de markt van Maandag zijn de zes groote lammerenmarkten alhier geëindigd. Ook nu weder was eene flinke hoeveelheid wolvee aangevoerd en hielden de prijzen zich goed. Een terugblik op deze zes markten, een zoo gewichtig tijdperk voor velen onzer in gezetenen, kan niet anders dan voldoening geven; de prijzen waren alleszins bevredigend en vloeit dat alles al niet als netto winst in den buidel, doch moet daarvaD weder veel worden afgezonderd voor voeder, landhuur en dergelijk, de mogelijkheid om zulks te kunnen doen wordt er ontegenzeggelijk gun stiger door. 'tls zeker aangenaam dit te mogen constateeren. Gedurende de zes bedoelde markten werden ruim 27000 lammeren ter verkoop aange voerd; gewaagd is zeker de gissing niet dat gemiddeld meer dan f 10,00 per stuk zal zijn ontvangen, waaruit volgt dat niet onwaarschijnlijk voor 3 ton gouds zal zijn omgezet. Zulk een cijfer beteekent nog al Thans zijn de hooiveilingen aan de orde; volgens sommigen is het grasgewas nog al goed in prijs; van de eerst verkochte per- ceelen wordt de prijs op f 10 per wagen geschat. Maandag werden ter markt aangevoerd 1675 lammeren, 145 schapen, 2 paarden, 10 koeien, 7 n. kalveren, 6 schrammen en 18 biggen. De prijzen waren voor lammeren f 8,50 a f 11,25; schapen f18,50 a 23; paarden f 100 a f 135; koeien f 65 a 85; n. kalveren f 12 a f 16; schrammen f 20 a 25; biggen f 10 a f 12,76 Handel matig. Den 20sten zijn van hier verzonden 829 lammeren, 30 schapen, 7 koeien, 5 kal veren, 2 paarden, 10 varkens. De Cocksdorp, 20 Juni. De uitslag van de Zaterdag j.l. gehouden aanbesteding door het Bestuur van den Eierlandschen polder was als volgt De leverantie van 150 M3. onderhoudsgrint, laagste inschrijver de heer A. J. Bruin voor f 606. Het transport dier grint, laagste inschrijver de heer H. W. Keesom voor f 168. Het grasgewas langs de verschillende wegen bracht f 99,25 op. Oosterend, 21 Juni. De schipper van de blazerschuit T.X. 161alhier, vond in de vorige week in zijn net eene oude portemonnaie, waarin een briefje met de nog volgende lees bare woorden: „Emil Tramm Romstr. 70 H I" en „7« Wolf "A Leopoldhobbe," benevens 3 knoopen, waarvan twee met een gekroond anker en de fabrieksmerken „Ass- mann Soehne, Ludenscheid," en eene pen ning, waarop aan de eene zijde het getal 495 en aan den anderen kant de woorden „Gewinn-Marke" om twee elkander snijdende cirkels. De visscher bevond zich in de na bijheid van het lichtschip Terschellingerbank. Men heeft alhier aangebracht eene op zee opgevangen postduif met geene andere merken dan een elastiek ringetje om een der pooten, waarop T 503. Oudeschild. Het garnalenvisschen, dat door enkele schuiten nog vrij lang werd uitgeoefend, is nu geheel geëindigd. Over de uitkomsten is men niet geheel bevredigd, ofschoon het coöperatief werken meer en meer blijkt toch meer voordeel af te werpen, dan dat ieder voor eigen rekening werkzaam is. Ook de rogvisschers hebben hun werk dit seizoen weer geëindigd. De uitkomsten der rogvisscherij waren verre van schitterend. Nu wordt binnen kort het wiermaaien door velen ter hand genomen. Helder, 22 Juni. In den afgeloopen nacht moeten twee stoomschepen, vermoedelijk Engelschen, nabij het vuurschip van „de Haaks" met elkaar in aanvaring zijn gekomen. Een der stoomschepen zonk spoedig, terwijl het andere op de waterdichte schotten bleef drijven. Veertien geredde schepelingen zijn hier door twee Nederlandsche torpedobooten aangebracht. De sleepboot „Hercules" is uit gestoomd om zoo mogelijk 't nog ronddrijvende stoomschip hulp te bieden. Verdere bijzon derheden ontbraken nog. Voor f 24 naar Amerika. Als 't zóóver komt, kan men eerder naar Amerika gaan dan zich b. v. een rijwiel aanschaffen. Al de Europeesche stoomvaartlijnen op New-York, die aangesloten zijn bij den con tinentalen ring, dus ook de Nederland-Amerika lijn, denken er n.l. sterk over den vrachtprijs naar New-York voor tusschendekpnasagiers te verlagen tot den onmogelijk houdbaren prijs van f 24. De concurrentie tegen een niet aangesloten groote Engelsche lijn, die men wil dood concurreeren, zou de reden daarvan zijn.§ Te 's Hertogenbosch is onder groote deelneming van de zijde van garnizoen en burgerij het lijk van den op de Vuchtsche heide zoo noodlottig getroffen milicien met militaire eerbewijzen ter aarde besteld. Naar men verneemt, bestaat het plan de schijven van de 5 schietbanen op genoemde heide thans zóó in te richten, dat zij van de plaats vóór de baan naar den observatiepost kunnen worden getrokken, en na daar door den wachthebbenden corvée te zijn behandeld, naar de baan zullen kunnen worden terugge schoven, zoodat de corvée zich niet meer buiten zijn veilige verblijfplaats behoeft te begeven, en het gevaar, dat bij naast elkan der liggende banen en ongeoefende schutters toch niet denkbeeldig is te achten, zooal niet geheel zou worden weggenomen, dan toch tot een minimum zou worden herleid. Als het kalf verdronken is, dempt men do put. Ter belooning en tot verdere aanmoedi ging. De Haagsche politie-agent die onlangs des avonds op den Ouden Scheveningsche Weg de dienstbode op villa Anna State ontzette en haar aanrander arresteerde, welke, verborgen tusschen het kreupelhout, haar aangreep en den huissleutel dien zij bij zich had, wilde afhandig maken, heelt van zijn superieuren een gratificatie van50 cents gehad. Vad.") r^j +3 cc aS o3 O TEXELSCHE COURANT. CD S CfQ po p CTQ P <od P -t cc p p C-t- CD PO CD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1