"I s i- N°. 1758. Zondag 26 Juni 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. a M u Ph nd fl oS O PQ Dit blad verschtynt Woensdags en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dem Burg 30 Cts. Franco pen post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave Prijs der Adverteniièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bueö op Texel. Td W cg o cd P? rd=l tï* S5 n s» a OEFENING-BRANDWEER. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op art. 8 der Verordening regelende de inrichting van de Brandweer in deze Gemeente Maken bekend, dat eene oefening zal worden gehouden met de brandspuit te den Hoorn bij de »Hooge Werf", op Zaterdag 3 Jnli a. s., 's avonds 7'/» uur, en worden mitsdien de dienstplichtigen bij die brandspuit daartoe opgeroepen en hierbij aangezegd op tijd en plaats als hierboven ge noemd, aanwezig te zijn. Onder de dienstplichtigen bij die b.and- spuit worden verstaan de pompers bij de Zuigpomp j de manschappen bij de malmirum; de manschappen bij de perspomp de reserve-perppompers de pijpleiders de reperateurs de lapzakdragers do lantaarndragers de manschappen bij de geredde goederen de manschappen bij de brandhaken en zeilen benevens de opperporders en porders. alle afdeelingen met hunne commandeurs en plaatsvervangende commandeurs De dienstplichtigen worden hierbij tevens herinnerd aan artt. 9 en 10 der brandweerveror- doning, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt; „De brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand of oefening de bevelen, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op den bepaalden tijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25, subsidair 6 dagen hechtenis. Texel, den 21 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. A. Langeveld, Lo. Secretaris. JACHT. 3 me bcmi jhijnt de sin. ',rvok De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden dat door hem de navol gende kennisgeving is ontvangen De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 15 Juni 1904 no. 20; Gelet op artikel 11 der „Jagtwet. Brengt ter kennis van belanghebbenden j dat de jacht op waterwild in dit gewest zal worden geopend als volgt in den kring, begrepen binnen den Tf estfrie- tchen omringdijk, in de gemeente Petten, in de gemeente Callantsoog, alsmede in het gedeelte 'an don polder het Koegras, gelegen onder de [gemeente Helder, op Zaterdag 16 Juli 1904, net zonsopgang op het eiland Texel, met uitzondering van den polder Eijerland, op Zaterdag 13 Augustus 1904, met zonsopgang, en in de overige deelen dei provinoie, dus ook in den polder Eijerland op Texel, op Zaterdag 30 Juli 1904, met zonsopgang. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad [Worden geplaatst en voorts in elke gemeente 'an Noordholland worden aangeplakt. Haarlem, 17 Juni 1904. De Commissaris der Koningin voornoemd, (get.) VAN TIENHOVEN. Texel, den 24 Juni 1904. Do Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. GEVONDEN VOORWERPEN: Gedeponeerd ten Raadhuize2 strengetjes parigaren, en 1 brocbe, gevonden in de Weverstraat; 1 tabakzakje en 1 bus met bout van een „swatbord" van een maaima- chine gevonden op den Schilderweg1 fiets pomp, gevonden op den Zuid-Haffelderweg 1 klos garen, gevonden in het Park en 1 mes gevonden in de Waalderstraat. TEXEL, 25 Juni 1904. Niettegenstaande men in de laatste jaren telkenmale vrij geregeld van de onze kermis bezoekende kramers en ondernemers van vermakelijkheden, de klacht kon hooren dat het „geen voordeelige kermis" was, zijn er velen van die bezoekers welke toch jaarlijks wederkomen. Daarop afgaande, zou men geneigd zijn te denken dat die klacht niet zoo heel ernstig gemeend is, en het misschien meer is eene zucht, den mensch eigen, om de zaken niet al te rooskleurig voor te stellen. Hoe het zij, velen komen weder, en zoo kon men ook nu Donderdagmorgen, lange wagens, met groote oplading, (haast overla ding), als eerste verschijning van het jaarlijks wederkeerend kermisfeest, ons dorp zien binnenrijden, geëscorteerd natuurlijk door de hierbij onmisbare jeugd. Die aankomst is het begin van wanorde in vele huisgezinnen; de school lijdt er onder, het onderwijs zal er zeker niet vlotter op gaan en de kinderen brengen door hunne rusteloosheid, zelfs menig ordelijk gezin tijde lijk in de war. Dat is de voorkennis. En straks wanneer de kermis in gang is, wordt het er niet beter op, want men wil toch ook genieten yan 't geen maar „eenmaal in 'tjaar" is, en zoo is het een voortdurenden aanval op de beurs van vader en moeder, den geheelen dag, totdat 's avonds laat, voor sommigen wel wat al te laat, het bedgaans klokje slaat. Daartegen valt al zeer weinig te doen, de kermis is nu eenmaal een evenement in het tijdperk der jeugd, alsook voor velen van wat ouderen leeftijd, en zoo zal het wel blijven, zoolang de kermis tot de jaarlijks wederkee- rende dingen blijft behooren. Wanneer wij eens rondzien wat der kermis belooft, dan is het vrij wel het oudedezelfde galanteriekramen, idem Yoor koek en suiker goed, idem voor andere versnaperingen, allen dezelfde plaatsen innemende als vorige jaren, meestal dezelfde verkoopers en koopwaar. Dan is ook weder op dezelfde plaats dezelfde draaimolen en zullen vischtent en dergelijken ook wel zoo ongeveer hun vorige plaatsen innemen. Zietdaar de kermis, die weinig nieuws biedt. De kermis is uit den tijd, zegt men; er is zooveel gelegenheid iets beters en schooner te genieten, dat de kermis overbodig is. Die redeneering gaat Diet in allen deele op, wanneer wij lezen hoe in grootere plaatsen als: Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Zaandam, Haarlem enz., waar zooveel is te genieten, de kermis nog steeds eene groote aantrekke lijkheid schijnt te hebben, dan blijkt de ker mis nog niet uit den tijd te zijn. Wellicht en zulks komt ons het meest waarschijnlijk voor is het eentoonige en weinig frissche wat de kermis biedt, groote oorzaak van mindere deelname. Hoe het zij, we zullen de kermisweek moeten aanvaarden zooals zij geboden wordt; die er geen lust voor gevoelt blijve stillekens tehuis, en die er gebruik van wil maken doe dat op zoodanige wijze dat men zich er niet over behoeft te schamen; de jeugd en ieder ander doe het zonder brooddronkenheid en zonder anderen ergernis te geven. Wij willen hier alsnog aan toevoegen dat de avond-amusementen Woensdagavond zullen aanvangen met eene Soiree Amusante door de familie Nieuwenhuizen in het hotel „Texel." Donderdag-, Vrijdag- en Zaterdagavond zullen tooneelvoorstellingen worden gegeven door het gezelschap van Stoel en Spree, in de zaal van „de Vergulde Kikkert." Voor een en ander verwijzen wij naar de in dit nummer voorkomende advertentiën. Den 23 Juni zijn met 2 stoombooten van hier verzonden 683 lammeren, 163 schapen, 1 koe en 2 kalveren. Oüdeschild, 24 Juni. De eerste lading hooi is heden reeds verscheept, met bestem ming naar Vlieland. Nooit te voren werd zoo vroeg nieuw hooi naar elders uitgevoerd. De Cocksdorp, 24 Juni. De heer C. Jollema te West-Terschelling is met ingang van 1 Juli a.s. benoemd tot lichtwachter bij 's rijks kust- verlichting te Eierland inplaats van den heer J. Grollé, die met ingang van denzelfden datum tot lichtwachter te IJmuiden is be noemd. Den Hoorn, 23 Juni. Bij den Heer H Boon P. II. Polder is een postduif gevangen die de volgende merken had C. A. 0 3 18 711 aan den linkerpoot het beestje dat in den paardenstal zat was zeer vermoeid, het eten en drinken dat hem werd voorgezet begon het direct te gebruiken. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie brengt ter algemeene kennis, dat, met ingang van 1 Juli, pakketten met aange geven waarde en met verrekening, tot een bedrag van ten hoogste frs. 500, langs den weg van België en Frankrijk (Marseille,) respectievelijk Duitschland, Zwitserland en Italië (Genua,) naar Nederlandsch Oost-Indië kunnen worden verzonden. Het recht van verzekering, verschuldigd wegens pakketten met aangegeven waarde, welke langs een dezer wegen moeten worden vervoerd, bedraagt 17'A cent voor elk bedrag van frs. 300 of gedeelte van frs. 300 (St.ct Blijkens het rapport omtrent de vraag Is het mogelijk en gewenscht om met de varkensfokkerij den weg op te gaan dien men in Denemarken gevolgd heeft? Heeft de desbetreffende afdeeling van het Ned. Land bouw Comité als haar oordeel uitgesproken, dat de rijksregeering de verbetering der var- kenstokkerij niet zelf in handen moet nemen, maar de pogingen der landbouwmaatschappijen dient te steunen door subsidiën toe te kennen aan fokstations en fokvereenigingen, en tot het verbreiden van voorlichting en kennis mede te werken. Vrijdag j 1. is, zooals wij hebben mede gedeeld, te Amsterdam een tusschenmuur van twee in aanbouw zijnde huizen ingestort. Naar men aan de N. Ct. mededeelt is gebleken dat in dien tusschenmuur in het benedengedeelte drie poorten gemaakt waren om de benedenhuizen verbinding met elkaar te geven. Met andere woorden die muur tusschen beide huizen, waarop zooveel balken en gewicht steunden, was beneden niet mas sief en is, gelukkig mag men wel zeggen, nog voor de huizen bewoond waren, reeds onder zijn last bezweken. De poorten in dien muur, de orde dus van den bouw, hoorden we, zegt de berichtgever, spoedig en algemeen door deskundigen als oorzaak van de ramp beschouwen. De „Opr. Haarl. Ct." meldt Naar wij met zekerheid kunnen vermelden, zal mr. W. A. 't Hooft, het herkozen lid van de Prov. Staten (voor Haarlem,) zijne herbenoeming niet aanvaarden, om daardoor de Haarlemsche kiezers in de gelegenheid te stellen jhr. G. S. Boreel, lid van Gedeputeerde Staten te herkiezen. Jhr. Boreel heeft een zeer groot aandeel in de plannen van voorbereiding van het nieuwe provinciaal krankzinnigengesticht te Kastricum, en zou daarom niet dan zeer noode in het college van Gedeputeerde Staten wor den gemist. „Van Dag tot Dag" in het Handelsblad zei over over dr. Kuyper en de Drankwet o. m. Die Drankwet Is er ooit buiten Abdera een gekker op zijn kop staand wetsontwerp ingediend, tel kens veranderd, onder eindelooze tegenspraak van den Minister door den Minister, onder hevig vechten van dr. Kuyper met dr. Kuyper, van toegeven van dr. Kuyper aan dr. Kuyper Het is een nieuwe hinderwet, een kwel-en hinderwet, waarmede de wetgevende macht bemoeiallig en bespiedend duizenden en dui zenden burgers plagen en tyranniseeren gaat. Ieder heeft zoo zijn opvatting van wat Christelijk is, maar ik voor mij kan niets Christelijk vinden in deze wet tot bevordering van drankgebruik in het gezin, in deze wet tot bevordering van huichelarij en heimelijk en ter sluik drinken. De wet is zóó mal, dat men er geen paro die van maken kan. Want men kan niets onzinnigers, onmensch- kundigers bedenken dan vele van haar artikelen. En wat ik nu vooral zoo miserabel vind in dr. Kuypers drijven met deze plaag-en kwelwet is, dat hij sympathie wekt voor overtreders dier wetdat hij matige men- schen in een valsch daglicht plaatst. Het is een wet, uitnemend geschikt om een vrijheidslievend burger uit baloorigheid en protest te doen drinken, enz. enz. Een werkman in de Oude Boteringstraat te Groningen was bezig met een ijzer een steen uit de straat te breken en een gat te maken, waar een hulplantaarn moest worden opgericht. De man stak waarschijnlijk wat sterk en diep in den grond, waardoor een elestrische geleiding lag. Hij raakte den draad, de stroom ging door het ijzer en de man storte ter aarde, gelukkig er met den schrik afko mende. Het ijzer had den draad doorgesn eden, zooals later bleek. In het Friesche dorpje Knijpe woont een duivelbanner, die nog altijd veel klan ten heeft. Hij heeft wonderdoende kruiden, die den boozen geest altijd op den loop jagen. Hoever zijn faam zich heeft uitgebreid, bleek dezer dagen. Iemand nit Enkhuizen kwam naar hem om van denduivel verlost te worden. Te Wissekerke plaatste iemand als vogelverschikker in zijn tuin een oude uni formpet op een aangekleeden stok. Toen zijn dochter dezer dagen aardbeien plukte in de nabijheid van den verschrikker, vlogen drie vogeltjes onder de pet uit en bleek daar een nest van een winterkoninkje te zitten. Dat gebeurde Zaterdag j.l. Het paaljte werd daarna verzet. Toen men Dinsdag nog eens een kijkje nam in het vogelenhuis, bleek dit, ondanks de verplaatsing, nog niet verla ten. Een der bewoners vloog er spottend onder uit. (Midd. Ct.) De inenting van varkens tegen de vlek ziekte, volgens de gewijzigde methode-Lorenz, heeft zich te Haarlemmermeer zoodanig uit- gebreid, dat er eerlang in die gemeente weinig i houders van varkens meer zullen zijn, die bedoelde inenting niet op hun varkens hebben toegepast. 5C 03 4-5 CS oS •r+ 4-3 CC oS I—H OJ TEXELSCHE COURANT. CD ÜQ po p CfQ P hS O 03 •"d CD~

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1