N°. 1759. Donderdag 30 Juni 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. OEFENING-BRANDWEER. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op art. 8 der Verordening regelende do inrichting van de Brandweer in deze Gemeente Maken bekend, dat eene oefening zal worden gehouden met de brandspuit te den Hoorn bij de vHooge Werf", op Zaterdag 2 Jnli a.s., 's avonds 77» uur, en worden mitsdien de dienstplichtigen bij die brandspuit daartoe opgeroepen en hierbij aangezegd op tijd en plaats als hierboven ge noemd, aanwezig te zijn. Onder de dienstplichtigen bij die btand- spuit worden verstaan de pompers bij de Zuigpomp j de manschappen bij de malmirum; de manschappen bij de perspomp de reserve-perspompers de pijpleiders de reperateurs de lapzakdragers de lantaarndragers de manschappen bij de geredde goederen de manschappen bij de brandhaken en zeilen benevens de opperporders en porders. alle afdeelingen met hunne commandeurs en plaatsvervangende commandeurs De dienstplichtigen worden hierbij tevens herinnerd aan artt. 9 en 10 der brandweerveror- doning, alsmede aan art. 265 der algemeene politieverordening, luidende dit art als volgt „De brandweerplichtigen zijn gehouden bij brand ol oefening de bevelen, hun gegeven door den brandmeester of door de andere boven hen gestelde personen, stipt en onmiddelijk te volbrengen. Zij zorgen bij oefeningen op dm bepaalden lijd en bij brand na de gedane oproeping op hun post aanwezig te zijn en mogen die zonder geldige redenen niet verlaten, dan met goedvinden hunner superieuren." Overtreding van dit art. wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25, subsidair 6 dagen hechtenis. Texel, den 21 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. A. Langeveld, Lo. Secretaris. NATIONALE MILITIE. Invorderbaarverklaring van kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat het kohier No. 1 der Bedrijfsbelasting dienst 1904/5 dezer Ge meente op den 23 Juni 1904 door den Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is invorderbaar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is over gemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 25 Juni 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. Schieten van Schadelijk Gedierte. De Burgemester der Gemeente Texel maakt belanghebbenden bekend, dat ter Gemeente secretarie KOSTELOOS verkrijgbaar zijn modellen voor aanvragen ter bekoming van buitengewone machtigingen tot schieten van schadelijk gedierte, welke aanvragen, door tusschenkomst van den Burgemeester, be lmoren te worden ingezonden aan den Heer Commissaris der Koningin. Deze buitengewone machtigingen worden slechts onder beperkende bepalingen verleend, waaromtrent ter Gemeentesecretarie inlich tingen zijn te bekomen. Texel, den 27 Juni 1904. De Burgemeester, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 29 Juni 1904. De Kermis. De kermisweek is daar. Volgens traditioneels gewoonte, verkondigde Maandagmiddag te 12 uur het overhalen der bel, aanwezig aan het Gemeentehuis, dat de jaarmarkt oftewel kermis een aanvang nam. Aan die opening is niets bijzonders verbon den en dat „inluien", om het zoo eens te noemen, schijnt voornamelijk het sein voor de rauciseerende kermistouristen en derge- lijken, ten einde verguning te komen aan vragen om gedurende de kermisweek de in gezetenen te vergasten op melodieuse of niet melodieuse muziek, of het vertoonen van zoodanige straat-amusementen als hun genre is. Zoo spoedig die vergunningen in bezit zijn wordt daarvan gebruik gemaakt en hoorde men ook nu al spoedig de muziek weerklin ken in verschillende straten, hier van blaas instrumenten, daar van draaiorgels, elders van harmonicaer was veel muziek reeds den eersten dag. De kermis is na onze laatste mededeeling nog verrijkt met een panorama, zoomede met de paradetent van de heeren Boesnach, die niet zonder moeielijkheid een plaats be kwam; verder vischtent en tent voor dikke dame enz. Ook treffen wij aan de van ouds bekende palingkraam van D. Karei van Kampen met nog een dergelijke; de poffertjes- en wafelkramen van Wagedrever, Florijnen die van Witvoet; ververschings-etablissemen- ten: waaronder die van onzen plaatsgenoot J. Vonk; overigens met de koek- suikerwerk en galanteriekramen, verschillende uitstallin gen van eigen ingezetenen of van lieden van elders; een en ander, met de draaimolen, op en om het marktplein opgesteld, vertegen woordigt de kermis. Als naar gewoonte, was de kermis de eerste dagen niet van beteekenis, wel waren de kramen geopend en lokte de draaimolen uit om eens rond te draaien, doch 't ging nog niet van harte, slechts het jongere volk waagde er eenige centen aan, Zoo gaat het telken jare weder in de eerste dagen. De dag van heden maakte hierop eene uitzondering, vermoedelijk tenge volge van den R. C. Zondag, waardoor meer dere personen op de been waren die eenige vulling gaven aan het kermissterrein. Naar wij reeds mededeelden nemen de avondamusementen heden een aanvang met eene Soiree Amusante van de fam. Nieuwen- huizen in het hotel Texel, wellicht ook met eene voorstelling in de tent van den heer Boesnach. De voorstellingen van laatstgenoemden worden volgende avonden voortgezet, terwijl ook dan de tooneelvoorstellingen van Stoel en Spree in de „Vergulde Kikkert" zullen plaats hebben. Verder hebben onze logementhouders hunne zalen ingericht öf voor een gezellig zitje öf voor den dans, en rekenen zij er stellig op menigeen in hunne lokalen te zullen zien, die daarvan anders in den regel geen gebruik maken. Eu dan, niet te vergeten, de eigen inge zetenen, de koek- en banketbakkers, die de een al meer dan den ander zich beijvert heeft om het den liefhebbers van een lekker hapje naar den zin te maken; ook zij verwachten, dat bij het extra gebruik van lekkernij in deze week, men hen zal begunstigen. Zoo ziet men keur te over om zich zeiven op een of ander extra te onthalen en te vergasten, en om zijn geldje kwijt te raken, de bespaarde centen kunnen wel van pas komen, en mogen zij voldoen aan elks billijk verlangen, om in bescheiden mate iets te genieten van 't geen de kermis biedt. Bij de Maandag gehouden aanbesteding van wege den Polder Eijerland op Texel, voor het verzwaren der terreinen en binnen- duinen aan de Noordpunt van den Eierland- schen polder, tot vorming yan een inlaagdijk en verder het maken van een afwaterings koker, waren 16 inschrijvingsbiljetten inge leverd, nl. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Oproeping van Veilofgangcrs in werkelijken dienst. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers, wier namen hieronder zijn vermeld, ieder tegen het achter zijnen naam aangegeven tijdstip, krachtens art. 111 der Militiewet 1901, in werkelijken dienst worden opge roepen. Ridder, de Arie, 3 Augustus 1904, Lichting 1898, le Regiment Infanterie Helder. De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen, dat zij, ieder op don voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hunne verlofpassen alsmede van al de bij hun vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen van kleeding en uitrusting, tij hunne korpsen zjjn aangekomen des namiddags vóór 4 uren of, zoo dit niet mogelijk is, op het uur, door den Burgemeester te bepalen. De verlofgangers, voor wie de opkomst op een Maandag is gesteld, behoeven echter, indien zij gevestigd zijn in gemeenten, vanwaar ajj niet in dón dag hun garnizoen kunnen bereiken, bch eerst op den voor de opkomst bepaalden dag op marsch te begeven, on moeten don volgenden dag, zoo vroegtijdig, mogelijk, bij hun korps aankomen de «tnclictisclie verlofgangers, voor wie do dag van opkomst °P een Zaterdag is gosteld, behoeven zich eerst den Maandag daaraanvolgende naar hun korps te begeven Het is wensehelijk, dat de opgeroopenen zich op den 'aatstcn werkdag voor hun vertrok, des voormiddags 'usschen 10 en 12 uren, ter Gemeentesecretarie aan melden, voorzien van hunne verlofpassen tot hot in ontvangst nemen van daggeld en ten einde in hot oezit te worden gesteld van de noodige vervoer- of Passagebiljotten, een en ander voor zoover zij daarop 'echt hebben, en tevens om, zoo zij die gowenscht achteninlichtingen aangaande de reis te bekomen. Degenen, die per spoor reizen, moeten zich ten minste oen half uur vóór hot vertrek van den trein 'au hot slation aanmelden. Ingeval ziekte of gebreken hunne opkomst mochten '«hinderen, moet hiervan zoodra doenlijk door over- jpëging van eone op gezegeld papier geschreven en geleg eerde geneeskundige vorklaring tor Gcm.-Sccr. blijken, "cldt het verlofgangers, aan wie wegens onvermogen eene ""gezegelde vorklaring is afgcgevoD, dan kan dezo aldus ter verzending aan wion behoort, ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd. Retreft het verlofgangers, aan wie, in verband met eene vorige oproeping in werkelijken dienst, //door denzelfden geneeskundige" reeds eenê verklaring is uitgereikt, dan kan ook voor niet-onver- mogendc met eene ongezegelde en niet-gelegaliseerde verklaring worden volstaan. Na hun herstel vervoegen zij zich onverwijld bij hun korps. Het niet-ontvangen eener bijzondere oproeping ont heft den verlofganger geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar deze openbare kennisgeving EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoorlijk is opgeroepen. Den verlofgangers, die vermeenen in de termen te verkeeren tot het erlangen van ontheffing van voren- bedoelden werkelijken dienst op grond van de vierde in verband met de derde zinsnede, van art. 113 der Militiewet 1901, althans van eene geldelijke vergoeding als bedoeld in art. 113bis van die wet, wordt in hun belang aangeraden daartoe spoedig aan DE KONINGIN het verzoek te doen. Dat verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven en moet rechtstreeks aan Hare Majesteit worden gezonden. Frankeering is niet noodig. Wenscht men alleen voor eene geldelijke vergoeding in aanmerking te komen, dan kan deze bij ongezegeld en ongefrankeerd ver zoekschrift aan DEN MINISTER VAN OORLOG worden gevraagd. Worden omtrent het indienen van een of ander verzoekschrift nadere inlichtingen verlangd, dan kunnen die, op iederen werkdag tusschen 10 en 12 uren des voormiddags, mondeling worden gevraagd ter Gemeentesecretarie, waar zij zooveel mogelijk zullen worden verstrekt. Texel, den 27 Jnni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. mi mi i ii m Cs. van Heerwaarden Jbz, bij Cocksdorp f 1S740,— Nicolaas Lap, Az., Den Burg 13015,— Arie Krijneu, Helder 12990,^r- Rens Daalder, Den Burg 12970, Hendrik Wijkers, Helder 12S2o' Jan Oldenburg, Bergen (N.H.) 12S00,'— Anth. van Pelt, Helder 12S00, Jan Spigt, Texel 124S0*— Jb. van Noordonne, Utrecht 12300, Jan Giltjes, Helder 12200' Firma Gebr. van Pelt, Helder 119So' Tt)s van der Sterr, Helder 11SS7', Jan Burger Wz., Texel 11700^ Jan SpruitHelder 11700,' Klaas Zeeman, Helder 1167oj Lourens van der Vlies, Oudescliild 11570^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1