N°« 1760. Zondag 3 Juli 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. öit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize2 charivari's van een horlogeketting, gevonden op het einde der Weverstraat, 1 pet, gevonden op den Waal- derweg, 1 ceintuur, gevonden op de Groeneplaats en 2 strengen touw, gevonden op de Groeneplaats. 1 ceintuur, gevonden in de Weverstraat. ONTTREKKING- van grond aan den openbaren dienst. Burgemeester en Wethouders van Texel; Gelet op artikel 230 der Gemeentewet Brongen ter algemeene kennis, dat aan den Raad der Gemeente zal worden voorgesteld, aan dan openbaren dienst te onttrekken, een stukje grond, groot ongeveer 310 M1, deel uitmakende van den openbaren weg te de Koog alhier en grenzende aan de perceelen Sectie H Nos. 996, 866 en 1403, toebehoorende aan C. Kuip aldaar. Texel, den 30 Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, II. W. de Joncheere, Burgemeester. A. Langevelp Lo. Secretaris. Schietproeven eu Schietoefeningen. Een ieder, die zich projectielen of scherven toeeigent, is strafbaar volgens de wet. HERIJK MATEN EN GEWICHTEN. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat de herijk van maten en ge wichten voor deze Gemeente zal plaats hebben te Ouieschild bij H. Dogger op II Jnli 1904, des voormiddags van 912 en des namiddags van 13'/i uur, te dm Burg, bij R. Moojen op 13 en 13 Juli 1904, des voormiddags van 8,12 uur en op 14 Juli 19 )4, des voormiddags van 812 en des namiddags van 14 uur, alleen voor den Burg; op 12 Juli, des namiddags van 14 uur, alleen voor den Hoornen op 13 Juli 1904, des namiddags van 14 uur alleen voor de Waal en de Koog; te Oosterend bij Wed. W. Koppen op 15 Juli 1904, des voormiddags van 212 en des namiddags van 14 uur te de Cocksdorp bij Jb. Buijs op 16 Juli 1904, des voormiddags van 811 uur. Voorts wordt het navolgende onder de aan dacht der belanghebbenden gebracht lo. dat de herijk der maten en gewichten dan alleen kan geschieden als deze schoon en droog worden aangeboden en zich in behoorlijken toe stand bevinden, zoodat verificatie en stempeling mogelijk is 2o. dat de onderdeden van het Gram (Milligram gewichten) uithoofde der daartoe benoodigde fijne balans, ingevolge de ministrieele be schikking dd. 23 Mei 1872, No. 180, afd. 12 Nijverheid, uitsluitend aan het IJkkantoor in de standplaats kunnen worden geverifieerd. 3o. dat onjuiste gewichten, zoo mogelijk, door den IJker worden gejusteerd, volgens het bij Koninklijk besluit vastgesteld tarief 4o. dat belanghebbenden moeten toezien, dat de voorwerpen van het vereischte iikmerk zijn voorzien en dat de afgekeurde maten of ge wichten niet voorhauden blijven op de plaatsen in artikel 11 der IJkwet aangeduid. 5o. dat, volgens beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 16 October 1903 No. 201 het goedkeurings- merk gedurende dit jaar te bezigen bij den ijk en herijk der maten en gewichten zal i zijn de letter p in den gewonen schrijfvorm. 6o. dat zij, dio verzuimen hunne maten en ge wichten bij den IJker, tijdens diens verblijf in de Gemeente, tot het ondergaan van den herijk te bezorgen of daarin verhinderd wor den, voormelde maten en gewichten nog aan het IJkkantoor te ALKMAAR ter herijking moeten aanbieden en wel na 37 Juli 1904, eiken Donderdag en Vrijdag van 's voormid dags 9 tot 's namiddags 1 uur. Voorts worden do belanghebbenden er nog bijzonder op gewezen, dat de maten en ge wichten, op gevaar van straf, voorzien moeten blijven van de vereischto stempelmerken, en dat het laatst-geplaatste goedkeuringsmerk gedurende TWEE jaren ongeschonden moet worden bewaard. Texel, den 30 Juni 1904. De Burgemeester, H. W. DE JONCHEERE. De Secretaris, A. LANGEVELD l.s. TEXEL, 29 Juni 1904. De Eerw. heer ds. P. E. A. Schroder, predikant te Den Burg op Texel, is benoemd tot predikant bij de Herv. Gemeente in Nederl.-Indië. De tijd gaat snel; ternauwernood is de kermisweek aangevangen of we staan al weder aan het einde er van, immers morgen (Zondag) is het reeds den laatstenj dag, die er dus nog van wil profiteeren, mag zich wol haasten; men verzuime dan niet eens te gaan zien naar de kunstige werkzaamheden met glas, in het tentje van den glasblazer, 't is voor velen zeker eene nieuwigheid en inder daad verrassend is het te zien 's man s vaar digheid in dit werk. Woensdagavond namen, gelijk men weet, de avondamusementen een aanvang; het ge zelschap onder directie van den heer Busnach was in deze het eörst aan het woord. Te half acht begon de parade voor de tent, van welke kostelooze vertooning kleine en ook groote menschen in den regel gaarne gebruik maken, met open mond en ooren luisterende naar de grappen van den paljas; zoo was het ook nu. Men zegt wel„zonder draaimolen geen kermis," maar een'parade tent is een bijna even onmisbaar artikel voor de kermisjool. In aanmerking genomen dat het de eerste voorstelling was, had het gezelschap zich niet te beklagen over het bezoek en waren wederkeerig, naar wij vernamen, ook de be zoekers wel voldaan over hetgeen bij deze eerste voorstelling, op verschillend gebied werd vertoond. Zulks zal zeker wel van invloed zijn geweest op de verdere voor stellingen van het gezelschap Busnach. Te half negen, zoo luidde het op het pro gramma, optreden van de fam. Nieuwen- huizen in het hotel „Texel" van den heer Flens. 'tWas evenwel een half uurtje later, waarop blijkbaar vele bezoekers hadden ge rekend, want in dat laatste half uur werd door de meesten hunne plaatsen inge nomen. De opkomst was ons bedunkens voor zoo'n eersten avond niet onbevredigend, wij wenschen dat de ondernemer zulks ook zal kunnen getuigen. Het gezelschap Nieuwenhuizen is hier niet geheel onbekend en toonde ook nu weder geschikt te zijn voor de op zich genomen taak. Met de meest mogelijke nauwgezetheid wer den de verschillende geannonceerde nummers voorgedragen, nauwgezet ook wat betreft de costumes en grimeering. De heer H. D. Nieuwenhuizen mag in waarheid aanspraak maken op den naam van karakter-komiek en werd zoowel door Mevr. Nieuwenhuizen als door den heer S. A. Nieuwenhuizen flink ter zijde gestaan. Zouden wij hier nog iets aan willen toevoegen dan zou het dit zijn dat een goed bezet orchest in de pauzen, den avond wat betere vulling had gegeven er was nu somtijds een zekere leegte, welke het succes van de vertooners zelfs in gevaar bracht. Donderdagavond namen de tooneelvoorstel- lingen van het gezelschap Stoel en Spree een aanvang met „Een noodlottig Geheim," Vrijdag werd vertoond „De Millioenen-Oom" en heden avond wordt verwacht„Twee Weezen." Het gezelschap Stoel en Spree staat zoo gunstig aangeschreven dat zeker niemand die een of meer der voorstellingen heeft bijgewoond of alsnog gaat bijwonen, teleurgesteld zal zijn over de opvoering der stukken door de vertooners. Daarover kan slechts één roep zijn. Toch kan het zijn dat het gezelschap over het aantal bezoekers niet zoo bijzonder tevre den kan zijn geweestin dat geval denke men niet aan een minder gunstigen naam van het gezelschap, als wel aan een minder gelukkige keuze der geannonceerde stukken, volgens sommiger meening. De waarde dier stukken zullen wij buiten rekening laten, doch als voor een enkelen keer hier een goed gezelschap optreedt, dan ziet het tooneel- minnend publiek ook gaarne iets frisch, iets aan velen nog onbekend, iets van den tegen- woordigen tijdmen ?houde ons deze op merking ten goede. Gaarne wenschen wij het gezelschap Stoel en Spree dezen avond nog een goed bezoek toe, zoodat men tevreden kan zijn over de recette en eene herhaling van bezoek daar door in uitzicht wordt gesteld. Wij naderen het einde van de kermisweek, kenmerke de nog resteerende tijd daarvan zich door gunstig weder doch niet minder ook door eene ordelievende en goede gezindheid van allen die aan het kermisvermaak willen deelnemen, opdat dit een© aangename her innering achter late. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertenti&n Van 1 tot 5 regels 30 Cta. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. üc Burgemeester der Gemeente Texel; Gelet op den brief van den Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie d.d. 27 Juni 1904, le afd. No, 16/6645 Brengt ter algemeene kennis, dat op 11 Juli a. s. en' zoonoodig volgende dagen een schietproef en van 3 tot 26 Augustus d. a. v. schietoefeningen zullen worden gehouden, met geschut opgesteld op de forten Erfprins en Kijkduin en op het werk Kaapboofd te Helder. Op de schietdagen zal op het werk vanwaar gevuurd wordt, minstens cén uur voor den aanvang van het vuur een roode vlag en een gekleurde vlag waarvan de beteckenis is aangegeven op borden bij Wierhoofd en het torpedomagazijn, aangevende de richting waarin gevuurd wordt, worden gehesohen, en groote waarschu wingsborden worden geplaatst aan den ingang van de haven en op het buitentalud van de batterij Vischmarkt, waarop vermeld zal zijn vanwaar en in welke richting gevuurd wordt. Gedurende den tijd, dat er geschoten zal worden, zal in het belang van het publiek aan een ieder, niet behoorende tot het personeel van 's Rijks Waterstaat, of dat bij het schieten is ingedeeld, verboden zijn zich op te houden op het terrein, gelegen véór het werk vanwaar gevuurd wordt. Dit terrein wordt op den schietdag door een wacht van het 4de Regiment Vesting-Artillerie afgezet, ter wijl het zonder vergunning van de aldaar opgestelde posten, verboden is te loopen van den eenen post tot den anderen post, geplaatst op de uiteinden van het afgezette terrein. De bedoelde posten zullen, zoolang het publiek de noodige medewerking verleent, in last hebben, het doorloopen te vergunnen van af het oogenblik dat écn of meerdere schoten gevallen zijn, tot dat, waarop spoe dig schoten zullen vallen, zoodat het verkeer telkens slechts voor een oogenblik gestremd zal zijn. Bij enkele vuren van de batterij ICaaphoofd zal de militaire weg om Kaaphhoofd voor het publiek vrij zijn, zoodat alsdan blijvende gemeenschap bestaat tussckcn het gedeelte zeewering ten Oosten en dat ten Zuidwesten van die batterij. Op de avonden tijdens van het fort Kijkduin met gevulde granaatkartetsen gevunrd wordt, zullen ter wille der veiligheid geen vergunningen tot doorloopen alsvoren bedoeld worden verleend. Bij hot vuren in de duinen ten Zuiden van het fort Kijkduin is het mede verboden zich te bewegen of op te houden in het met roode vlaggen afgebakende terrein. Tevens wordt onder het oog gebracht, dat 1. het gedurende het vuren (mot uitzondering van het vuur in de duinen ten Zuiden van Kijkduin) verboden is, behalve aan het personeel, dat daartoe aangewezen is, met vaartuigen te ankeren of te gaan liggen véér het werk waaruit gevuurd wordt, of zich to bevinden op de plaat Onru&t. 2. het oprapen van verschoten projeotielon of scher ven daarvan afleen mag geschieden door personeel, dat daartoe gemachtigd is door den Commandant van het 4de Regiment Vesting-Artillerie, die hel personeel van vergunningsbewijzen vooiziet, terwijl dit personeel ver- plioht is, het gevondene te leveren aan het mngazijn van Oorlog tegen de daarvoor vastgestelde prijzen. 3. zjj, die tjjdcns hot vuren zich bewegen over do wegen of vaarwaters, gelegen voor het werk, vanwaar en in do richting waarin gevuurd wordt, binnen een strook, welko rechts on links van die richting cenc breedte hooft gelijk nan don afstand waarop z\j zich bevinden van ïiot werk, waaruit gevuurd wordt, zich blootstellen aan mogelijk gevaar. Texel, don 30 Juni 1904. De Burgemeester voornoomd, H. W. DE JONCHEERE. VAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1