N°. 1762. Zondag 10 Juli 1904. 17d0 Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. GEVOVDEN VOORWERPEN. TEXEL, 9 Juli 1904. Wij verzuimden alsnog melding te maken dat in de vorige week door onzen plaats genoot, den Heer H. Dalmeijer Hzmet gunstig gevolg examen werd gedaan als klerk bij de post en telegrafiedit verzuim zij bij deze hersteld. Voorbereidend Militair-Onderricht. Naar wij vernemen moet de aangifte van jongelingen die aan liet voorbereidend Militair- Onderricht wenschen deel te nemen, vol doende zijn om in den a.s. winter weder eene cursus te houden naar men ons in formeerde moet daaraan door minstens 20 personen worden deelgenomen. Aan den Burg bedroeg het getal aangiften voor deelneming 25 personen, te Oosterend 24 personen. Door onzen plaatsgenoot, den Heer Alb. Dros Albz., werd deze week met gunstig gevolg examen afgelegd als werktuigkundig- ingenieur. Oudeschild, 8 Juli. Tot Brievengaarder alhier is benoemd, met ingang van 16 Juli a. s., de Heer D. Mets, telefoonbeheerder. Den Hooen. Door onzen plaatsgenoot Jb. Koopman werd op het strand eene flesch gevonden, waarin een briefje. In zeer ondui delijk geschreven Engelsch werd kennis ge geven, dat de eigenaar de flesch juist had leeggedronken en werd de vinder vriendelijk verzocht haar weer te vullen en op te zenden aan een adres te Dundee in Schotland. Ter gelegenheid van de aanwezigheid van 14 19 Juli van een gedeelte der Duitsche vloot te Willemsoord en Vlissingen zullen door de marine-commandanten te Nieuwediep en Hellevoetsluis op 16 dezer diners worden aangeboden aan den admiraal, de commandan ten en den état-major der Duitsche schepen. Hr. Ms. pantserdekschip „Hertog Hendrik" zal tijdens het verblijf van het gedeelte van het eskader te Vlissingen aldaar gestationneerd worden. Tevens meldt men, dat H. M. de Koningin den commandant en de officieren op een gardenpartij in de tuinen van Het Loo zal ontvangen. De politie te vlug af. De politie te Roermond hield Dinsdagmiddag aldaar, op telegrafisch verzoek der politie te Dusseldorf, aan een zekere J., een geboren Roermonden De man was evenwel niet lang zijn Vrijheid kwijt, want een paar uur later bleek, dat de vogel gevlogen was. De ijzeren staven voor het raam van het arres - tantenlokaal waren gebogen en vandaar is hij gesprongen op de binnenplaats van een daarnaast gelegen boekwinkelhier kocht hij nog heel „gemütlich" een Ansichtkaart en is daarna niet meer gezien. Waarschijnlijk is met hem een gevaarlijk persoontje verdwenen. De terreinen der Steenkolenhandelsver- eeniging aan den Rijnhaven te Rotterdam waren voor een paar dagen geleden het tooneel van een nog al hoog loopend relletje. De kolenwerkers, door die vereeniging gebezigd, die in de laatste weken goed werk hebben gehad, waardoor zij gemiddeld f 33 verdienden, hadden j. 1. Zaterdagavond zoo getalmd, dat hun taak een kwartier na bezetten tijd was afgeloopen. Zij eischten daarvoor van den baas De Heer een vroegeren bootwerker, die in 1896 aan het hoof! der stakers stond f 1.25 per man, wat geweigerd werd. Ten slotte zeide De Heer dat hij de 25 stuivers betalen zou aan ieder die ze eischte, maar deze kon er dan ook tegelijk op rekenen ontslagen te zijn. Alle 60 vorderden daarop het genoemde bedrag, waarvan dan Woensdag de betaling zou plaats vinden. De Heer bleef bij zijn besluit en ontsloeg allen. Daarop ontstond groot trumult en werd De Heer aangevallen. Deze was daarop inmiddels voorbereid. Hij had althans verlof gevraagd om zich van een revolver te voorzien, daar hem gebleken was van een tegen hem ge smeed complot. Toen hij dan ook werd aangegrepen, trok zijn zoon een revolver, doch had alleen maar de losse patroon af te trekken, op welk sein de politie zich met de zaak bemoeide en hem ontzette. Een gevaarlijke reisgenoot. Tusschen twee passagiers op het Schie- bootje van Rotterdam naar Delft ontstond tijdens de reis twist. Een der twistende, een koopman, trok zijn mes en bracht den ander zeven steken toe, waarvan twee ernstig, maar niet levensgevaarlijk. De dader sprong onmiddelijk van boord, maar werd door de politie, op rijwielen, nagezet en gearresteerd. De aangehoudene is een berucht man, die reeds 18 jaren moet hebben getucht voor verschillende misdrijven. (D. Ct. TSXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bcrg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 ceintuur, ge vonden in de Weverstraat, 1 zilveren sigaren pijpje gevonden op den Oosterenderweg, 1 ket tinkje en 1 portemoDaie, beide gevonden op de Groeneplaats. NUMMERING DER GEBOUWEN. De Burgemeester van TEXEL herinnert be langhebbenden aan de bepalingen vervat in de artt. 3 tot en met 7 der Verordening van Politie voor deze Gemeente, luidende Art. 3. De woonhuizen en gebouwen worden met de wijkletters en een doorloopend nummer gemerkt, zoodanig, dat elke wijk met nummer 1 begint. Nieuw gestichte gebouwen worden gemerkt met het voorgaande nummer, met bijvoeging van de letter a, b, c, enz. Art. 4. De wijkletters en de nummers moeten in witte olieverf geschilderd zijn op zwart ge lakte metalen plaatjes, welke ter Secretarie tegen den kostenden prijs verkrijgbaar worden gesteld en moeten voorts aan den hoofdingang van het gebouw, op eene goed zichtbare plaats, minstens 15 decimeter boven den beganen grond worden aangebracht. Art. 5. De eigenaars, vruchtgebruikers of beheerders der gebouwen zijn verplicht op hunne kosten de letters en nummers te doen plaatsen en in goed leesbaren staat te onderhouden. Art. 6. Indien een gebouw meer dan een eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder heeft, geldt de bepaling van het vorig artikel, ten aanzien van ieder hunner. Art. 7. Bij opbouw, herbouw, splitsing of vereeniging van perceelen, zijn de personen, bedoeld in art. 5 verplicht, binnen 8 dagen, nadat het perceel die verandering heeft onder gaan, ter Gemeente-Secretarie te vragen, welk nummer daaraan moet worden gegeven. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste drie gulden. Texel, 6 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. BESMETTELIJKE VEEZIEKTE. Do BURGEMEESTER van Texel herinnert belanghebbenden aan het bepaalde, vervat in de artt. 13 en 14 der wet betrekkelijk het Yeeart- Benijkundig Staatstoezicht, luidende „Wanneer zich bij eenig stuk vee"waar onder ook varkens worden verstaaD,„ver schijnselen van eene besmettelijke ziekte „openbaren, is do bouder of hoeder verplicht, „daarvan onmiddelijk kenüis te geven aan „den Burgemeester der gemeente, waar het „vee zich bevindt (art. 13) „Een stuk vee, dat verschijnselen eenor „besmettelijke ziekte vertoont, moet onmid- „delijk door den eigenaar, houder of hoeder „van hot overige vee worden verwijderd en „zoolang afgezondere gehouden worden tot „dat daaromtrent door den Burgmeester in „overleg met den districts-veearts of, bij afwe zigheid van dezen en van een distriots-veearts „plaatsyorvaDger, in spoedeischende gevallen „met eenen geëxamineerden veearts overeen- „komstig de bepalingen dezer wet zal beslist jzijn." (art. 14.) Overtreding van artikel 13 wordt gestraft met geldboete van ton hoogste f 75 en van art. 14 ®ot hechtenis van ton hoogste ocd jaar of geld- I boeto van ton hoogste f 500 terwijl roerende goodoron waaronder ook vee wordt verstaan,) waarmede do ovortroding heeft plaats gehad, 'aanstonds of zoodra mogelijk in beslag worden gonomon on door don rechter bij veroordeeliug 'erbourd worden verklaard en voor zooveel in bot belang der gezondheid of ter wering van I besmetting noodig, do vernietiging of het onscha- I deljjk maken daarvan wordt bevolen. Texel, 5 Juli 1904 De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat de herijk van maten en ge wichten voor deze Gemeente zal plaats hebben te Ouieschild bij H. Dogger op II Juli 1904, des voormiddags van 912 en des namiddags van 13'/j uur, te den Burg, bij R. Moojen op 13 en 13 Juli 1904, des voormiddags van 8,12 uur en op 14 Juli 19 J4, des voormiddags van 812 en des namiddags van 14 uur, alleen voor den Burgop 12 Juli, des namiddags van 14 uur, alleen voor den Hoorn; en op 13 Juli 1904, des namiddags van 14 uur alleen voor de Waal en de Koog; te Oosterend bij Wed. W. Koppen op 15 Juli 1904, des voormiddags van 212 en des namiddags van 14 uur te de Coc/csdorp bij Jb. Buijs op 16 Juli 1904, des voormiddags van 811 uur. "Voorts wordt het navolgende onder de aan dacht der belanghebbenden gebracht lo. dat de herijk der maten en gewichten dan alleen kan geschieden als deze sclioon en droog worden aangeboden en zich in behoorlijken toe stand bevinden, zoodat verificatie en stempeling mogelijk is 2o. dat de onderdeelen van het Gram (Milligram gewichten) uithoofde der daartoe benoodigde fijne balans, ingevolge de ministrieele be schikking dd. 23 Mei 1872, No. 180, afd. 12 IS ijverheid, uitsluitend aan het IJkkantoor in de standplaats kunnen worden geverifieerd. 3o. dat ODjuiste gewichten, zoo mogelijk, door den IJker worden gejusteerd, volgens het bij Koninklijk besluit vastgesteld tarief; 4o. dat belanghebbenden moeten toezien, dat de voorwerpen van het vereischte ijkmerk zjjn voorzien en dat de afgekeurde maten of ge wichten niet voorhanden blijven op de plaatsen in artikel 11 der IJkwet aangeduid. 5o. dat, volgens beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 16 October 1903 No. 201 het goedkeurings- merk gedurende dit jaar te bezigen bij den ijk en herijk der maten en gewichten zal zijn de letter p in den gewonen schrijfvorm. 6o. dat zij, die verzuimen hunne maten en ge wichten bij den IJker, tijdens diens verblijf in do Gemeente, tot het ondergaan van den herijk te bezorgen of daarin verhinderd wor den, voormelde maten en gewichten nog aan het IJkkantoor te ALKMAAR ter herijking moeten aanbieden en wel na 37 Juli 1904, eiken Donderdag en Vrijdag van 's voormid dags 9 tot 's namiddags 1 uur. Voorts worden dc belanghebbenden er nog bijzonder op gewezen, dat de maten en ge wichten, op gevaar van straf, voorzien moeten blijven van de vereischte stempelmerken, en dat het laatst-geplaatste goedkeuringsmerk gedurende TWEE jaren ongeschonden moet worden bewaard. Texel, den 30 Juni 1904. De Burgemeester, H. W. DE JONCHEERE. De Secretaris, A. LANGEVELD 1. s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1