N°. 1764 Zondag 17 Juli 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. l)it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bubo 30 Cts. Franco per post door ge heel Nedebland 45 Cts. Naar Ameeixa en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN: Gedeponeerd ten Raadhuize1 R. K. gebeden boekje, gevonden op de Groeneplaats; 1 kcedcn- speld, gevonden in de Gravenstraat; 1 kuifkam, gevonden in de Koogerstraat. GEMEENTE 11 EK EN ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat de Rekening van de inkomsten en uitgaven der Gemeente, over het dienstjaar 1913, is over gelegd aan den Raad, en gedurende veertien dagen, van den 18 Juli 1904 tot en met den 1 Augustus aanstaande, ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld. Texel, den 16 Juli 1904. De Secretaris De Burgemeester, A. Langeveld 1. s. H. W. de Joncueere> TEXEL, 16 Juli 1904. Het tceêr. Er is slechts een roep over het weer der laatste dagen en dat ismooi wéér wel wat warm, meenen sommigen, en dat zullen vooral zij ondervinden wier werkzaamheden medebrengen een groot ge deelte van den dag op het veld, of althans buiten te vertoeven. Voor den hooibouw is het een recht buitenkansje, zoo dagen achter een zulk weder, 't bevordert zeer zeker de hooioogst, 't doet het vlug en krachtig winnen. Geen handen genoeg voor het werk en met recht is op hen in het hooiland werkzaam, het bijbelsche woord van toepassing „in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten." Het is een voortdurend geblaas en gepuf in velerlei toonaarden, waarbij het gepuf van een automobiel, nog maar een kleinigheid is. Dat is een gevolg van de zonnige warme zomerdagen, welke we thans genieten, doch waarvoor het dan ook zomer is. Laten we nu maar geen klaagtoon aanheffen, er zullen nog wel andere dagen komen. Ook zij, die Donderdagmorgen eene wande ling naar het Ilorntje maakten, om de aan komst der Duitsche schepen te zien, zullen meer warmte hebben opgedaan dan wijsheid omtrent het Duitsche escader, waarvan op zulk een afstand niet zooveel is waar te nemen. Die aankomst moet voor hen die meer van naderbij daarvan getuigen konden zijn, inder daad een grootsch gezicht hebben opgeleverd, onder een voortdurend gepoefpaf van de kanon nen der Duitschers en de batterijen van den Helder, en toen weder de Duitsche kanonnen en die van het „Wachtschip, 't Was één vuur, ;één kruitdamp wat men zag, zegt het „Bagbl. van Helder" 21 vaartuigen kwamen achtervolgens ter reede of naar binnen, 't Was een prachtig aangekleede reê, het bekij ken wel waard,,, zegt het „Dbl.", onze pantser schepen, „De Ruijter" en „Evertsen" lagen daar de gaston te ontvangen en daarbij de 9 Duitschers, 't levert een éénig schouwspel, waar menig kiekje van genomen werd." Voor den Helder is het een druk doch zeker geen onvoordeolig zaakje, want behalve de bemanning der Duitsche schepen worden van elders vele nieuwsgierigen aangevoerd. Ook van hier zullen zeker Zondag velen gebruik maken van de goedkoope boot om van een en ander een kijkje te gaan nemen; wij wenschen hun goed weder toe. Oost, 15 Juli. De Heer J. Dogger, vroeger alhier, thans werkzaam als Ambulant Klerk, Telegrafist 2e klasse, bij de Exploitatie van Staatsspoorwegen, standplaats Zalt-Bommel, is met ingang van 20 Juli a. s. benoemd tot Stationschef te Udenhout. Vlieland, 14 Juli. Door de meisjes-zang- vereeniging „Harmonie" werd gisteren een pleiziertocht gemaakt. Per stoomboot „Ymui- den" naar Harlingen, van daar per spoor naar Leeuwarden waar de Prinsentuin werd bekeken en verder naar een buitenplaats bij Tietjerk. Er waren velen onder dit 50-tal jonge dames, die nog nooit „van het eiland af waren geweest," velen ook die nog nooit in een trein hadden gereisd. Voor haar bovenal was deze mooie zomerdag vol nieuwe, ongekende vreugde, maar dat zij allen had den genoten toonden de vroolijke gezichten 's avonds bij de terugkomst. De Fanfare haalde het gezelschap met muziek af, een aardig besluit van den dag. Hooger Onderwijswet. De Eerste Kamer heeft Donderdag de Hooger Onderwijswet met 27 tegen 22 stem men verworpen. Paul Kruger overleden. Gansch onverwacht kwam uit het Zwit- sersche plaatsje Clarens, bij Montreux, de tijding van het overlijden van den beroemden en algemeen geëerden grijsaard, den gewezen president der Zuid-Afrikaansche republiek. Paul Kruger werd den 10 October 1825 geboren en bereikte alzoo den leeftijd van 78 jaren. Tot de Engelsche regeering zal het verzoek worden gericht, om toe te staan, dat het lijk naar Transvaal wordt overgebracht. In afwachting daarvan zal de teraardebestelling te Clarens plaats hebben. Wat de Borrel zegt. Wilt gij wond're dingen aanschouwen Komt tot mij, gij mannen en vrouwen Laat mij begaan, zoo zult gij straks leeren Hoe ik kan gansch een wereld verkeeren; Arm maak ik de rijken, ziek de gezonden, Van arbeiders maak ik een hoop vagebonden, Van vromen, bespotters, van wijzen, verwarden, Van vlijtigen, luiaards, van zachten, verharden, Van zedige vrouwen, schaamtelooze wijven, Van eerljjken, mannen die diefstal bedrijven Van huislijke welvaart, droevigen nood, Van voedsel gift, van leven dood; Hoe ik dat kan? Nu volgt mij dan! Giet ras, Het nat Uit 'tvat In 'tglas Dan aan de lippen Tot proeven en wippen Giet sneller Nog feller Steeds meer Keer op keer En weder Ter neder En immer weder, Zoo stook ik het vuur, gij drinkt en gij drinkt, Totdat gij op 't laatst in den afgrond verzinkt. De ansjovisvangst, de voornaamste tak van bestaan der Zuiderzeevisschers, leverde dit jaar nog minder op dan het vorige In de acht zouterijen op Urk werden aangebracht 204 ankers, tegen 800 in 1903 en 12.000 in 1902. De verdiensten van menigen ansjovisvis- sclier bedrhgen minder dan zijn verloren ot verbroeide netten gekost hebben. Peren 1 Te Kuilenburg zijn door den fruithandelaar W. Blijenberg de eerste peren naar Amsterdam verzonden. Te Amsterdam op den Amstel, ter hoogte van Schulpbrug, is Maandagnamiddag omstreeks half vier een droevig ongeluk ge beurd. Een roeibootje, waarin een man en eene vrouw gezeten waren, sloeg om, met het gevolg, dat de beide lieden, broer en zuster, te water geraakten. Door een voorbij ganger, die zich gekleed te water begaf, werd een poging aangewend om de vrouw te redden, wat hem mislukte, doordat de man hem bij de beenen greep. Toen slaagde een jolleman er in de vrouw op het droge te brengen. Zij werd met de stoompont aan wal gebracht en dadelijk naar het O. D. Vrouwen-Gasthuis vervoerd. De man, die naar de diepte verdwenen was, werd, na tien minuten, levenloos, opge haald. Een magere troost voor het legio solli citanten naar alle mogelijke baantjes. Wij lezen in de „Staatscourant" Naardien tal van aanvragen, deels schriftelijk, deels op audiëntie, zijn ingekomen om benoemd te worden tot inspecteur of adj.-insp. van het Drankwezen, wordt hiermede bericht, dat aan vragen voor eene niet bestaande betrekking niet kunnen worden aangenomen, en dat, mocht later zulk een e betrekking in het leven worden geroepen, en sollicitanten daarvoor gewenscht zijn, eene oproeping daartoe in de „Staatscourant" zal worden geplaatst. Slimmer dan een advocaat. Een boer, die lang geleden een proces met zijn buurman had, vroeg zijn advo caat of het niet goed zou zijn den rechter een paar vette eenden present gevon. Voor niets ter wereld riep de advocaat verontwaardigd. Dan zou je onfeilbaar je zaak verliezen. Het vonnis werd gewezen ten voordeele van den boer. 'k Heb toch de eenden gezonden, zei hij triomfantelijk tegen zijn raadsman. Wat 1 antwoordde dezedat is toch niet waar Zeker, zei het boertje met een slim lachjemaar ik zond ze uit naam van mijn buurman 1 (R. N.) Het Vad. schrijft Wij vernemen, dat de benoeming van generaal Van Heutz tot gouverneur-generaal, thans vaststaatdat generaal Van der Wijck het gouverneurschap van Atjeh ongeveer nog een jaar zal waarnemen en dan daarin zal worden opgevolgd door overste Van Daalen. De aardbeien hebben nog lang niet af gedaan. Te Velzen zijn er zooveel, dat men handen te kort komt voor het plukken. Volgeladen treinen vertrekken naar het buitenland, verleden week een van zestig waggons, die naar Duitschland ging. Omtrent den noodlottigen dood van een veesmokkelaar wordt nader uit Koewacht gemeld In het smokkelen van allerlei vee naar België was in de laatste dagen weer eenige levendigheid gekomen. BijDa iederen nacht gingen van hier koeien frauduleus over de grens. Zoo trokken gis ternacht weer een 9-tal smokkelaars met drie schoone melkkoeien over de Belgische grens. Nog geen vijf miDuten waren zij de grens overschreden, of zij werden staande gehouden door eenige ambtenaren, die, met de revolver in de hand, den afstand der koeien eischten. Toen hieraan nietonmidde- lijk werd voldaan, klonken de revolverschoten en één der smokkelaars, een jongeling van 23 jaar, stortte ter aarde. De ongelukkige had een kogel onder het linkerschouderblad gekregen. De andere smokkelaars vluchtten over de Nederlandsche grens, doch moesten nog twee koeien in handen der ambtenaren laten. Een dezer koeien was de vorig en dag aangekocht voor 250 gulden. TEXELSCHE COURANT C#>C0DC#>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1