N°. 1765. Donderdag 21 Juli 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. öjfj V<! LANDWEER. De Burgemeester der Gemeente Texel; Gezien het 3de lid van 10 der Landweer instructie I Brengt ter kennis van een ieder, wien zulks aangaat lo. de dienstplichtigen bij de militie te land, die in den loop van dit jaar een achtjarigen dienst bij de militie te land hebben volbracht, dat zijn in het alaemeen zij, die behooren tot de lichting van 1896, zullen op 1 Augustus a. s. overgaan naar de Landweerechter gaan niet over naar de Landweer de plaatsvervangers, de nummerverwisselaars, zij die behooren tot een der bereden korpsen of tot het Korps Torpe- disten en zij, die in het genot zijn van ont heffing van den werkelijken dienst 2o. zij, die overgaan naar de Landweer, moeten zich vóór 31 Augustus a.s. in persooD aanmelden bij den Burgemeester hunner woon plaats en daarbij inleveren hun zakboekje met daarin gehechten verlofpasde verlofgangers evenwel, die buitenslands verblijf houden, be hoeven zich niet in persoon aan te melden, doch zullen hun zakboekje met daarin gehechten verlofpas bij aangeteekenden brief (met duide lijke vermelding van hun volledig adres buiten het Rijk) hebben toe te zenden aan den Burge meester hunner laatste woonplaats binnen het Rijk; 3o. zij, die overgaan naar de Landweer, zijn vanaf 1 Augustus a. s. onderworpen aan alle voorschriften voor de Landweer gegeven Vestigt met nadruk de aandacht op de na volgende bepalingen der Landweerwet Artikel 24. De verlofganger van de Land weer meldt zich binnen ^dertig dagen na den dag van zijn overgang naar de Landweer of na dien, waarop hem de verlofpas is uitgereikt, bij den Burgemeester zijner woonplaats aan, ten eiode deze den verlofpas, hem bij de Landweer of laatselijk bij de militie uitgereikt, voor gezien of opnieuw voor gezien teekene. De verlofganger van de Landweer, die buiten het Rijk woont of verblijf houdt, of die zich bij zijn vertrek met verlof buiten het Rijk begeeft, kan? ter vervulling van de verplichting in het vorig lid omschreven, binnen den daarin ver melden termijn zijn verlofpas bij aangeteekenden brief ter afteekening toezenden aan den Burge meester zijner laatste woonplaats binnen het Rijk. De verlofpas wordt hom door dien Bur gemeester bij aangeteekenden brief terugge zonden. Artikel 25. De verlofganger van de Land weer, die zich in eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den Burge meester zijner woonplaats. Binnen dertig dagen na don dag, waarop hij komt in de gemeente, waarin hij zich vestigt, meldt hij zich aan bij den Burgemeester dier gemeente, ten einde dezo zijn verlofpas voor gezien teekene. Artikel 27. Do verlofgangor van de Land weer mag zich zonder toestemming van Onzen Minister van Oorlog niet langer dan gedurende een jaar buitenslands bogoven. Aan den verlofganger van de Landweer, die niet in verzuim is, wordt deze toestemming, wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodigte zijn ter zake van uitoefening van ot opleiding tot landbouw, handel of nijverheid, in gewone tijden niet geweigerd. Bij de toestemming kan do verlofganger wor den vrijgesteld van de verplichting tot deelne ming aan do oefeningen in artikel 11 vermeld, tot het bijwonen van hot bij artikel 29 voorge schreven onderzoek en tot hot komen in wer kelijken dienst in geval van oor kg, oorlogsge vaar of andoro buitengewone omstandigheden. Aan de toestemming kunnen overigons zoo danige voorwaarden worden verbonden, als in het belang van den dienst noodig worden ge oordeeld. Artikel 28. De verlofgangor van do Land weer, die artikel 24, 25 of 27 niet naleeft, wordt in werkelijken dionst geroepen en daarin gedu- rondo ton hoogste oeno maand gehouden. Do duur van dezen dienst wordt bepaald door onzen Minister van Oorlog, die tevens het korps van het leger aanwijst waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. Texel, den 19 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 20 Juli 1904. Uitstapjes. Gelijk te verwachten was, werd Zondag door velen van hier gebruik gemaakt van de gelegenheid tot een uitstapje naar Helder, om een kijkje te gaan nemen van het ter reede liggende Duitshe escader en van de bedrijvigheid, welke door de aanwe zigheid van zoovele vreemde gasten wordt veroorzaakt. De goedkoops boot werkte zulk een uitstapje zeker zeer in de hand, en het heerlijke weder zette daarop de kroon. Het vervoer van personen van en naar Helder, bereikte op dien dag een cijfer, als tot heden op één dag nog niet voorkwam. Geeft het verblijf der Duitsche schepen en derzelver bemanning, aan den Helder, (plus de vele bezoekers van elders), aan die plaats een extra voordeeltje, eenige kruimkensvan die tafel vielen daardoor ook ons eiland ten deel, doordien een boot met pleizierreizigers uit Alkmaar, welke een tocht naar de ree zich ten doel hadden gesteld, daaraan vast knoopte een tochtje naar Texel; wel wat laat op den dag kwam de feestelijk versierde stoomboot „Burgemeester van Alkmaar" in de haven aan, hetgeen echter niet belette dat vele van de passagiers, (bemerkende dat zij voor de eerste afrit van de tram wel wat te lang zouden moeten wachten), öf te voet of per rijtuig, zooveel kon worden bijeenge- schommeld, (waaronder zeer primitieve Jan Pleiziers), een bezoek aan den Burg brachten, 't Gaf Zondag middag eene ongekende bedrij vigheid vóór de Café's aan het marktplein en in den Burg. 't Was zoo waar of de tot heden naar men meende in zoeten rust ver- keerende commissie voor vreemdelingen-ver keer, nu zoo op eenmaal de vrucht van haar „stille werken,, wilde laten zien. 't Zal wel niet zoo zijn geweest, doch het bezoek kan een wenk zijn voor hen die ten deze willen werkzaam wezen; er blijkt toch uit dat Texel nog niet geheel een vergeten hoekje is, en dat eene poging om het den reizigers hier aangenaam te doen zijn en eenig comfort te bieden, niet onmogelijk nog wel met goeden uitslag zou kunnen worden beloond. De plei zierreizigers waren wel tevreden over hun bezoek aan Texel en betreurden het, er niet langer te hebben kunnen vertoeven. Wel jammer, dat niet door een eerder vertrek uit Alkmaar, zulks mogelijk was gemaakt. Maandagavond had in de Vergulde Kikkert eene vergadering plaats van de leden van 't Nut alhier. De vergadering was geheel gewijd aan de belangen der bewaar school. Door het vertrek naar elders van den heer J. Dekker, sedert jaren de functie van commissaris dier inrichting vervullende, zou weldra eene vacature in dit bestuur ontstaan terwijl door dit bestuur tevens werd verzocht het aantal bestuursleden dier inrichting met 2 te vermeerderen en daartoe dan het regle ment te wijzigen. Besloten werd den heer Dekker eervol ontslag te verleenen uit zijn betrekking, onder dank voor de vele diensten aan de inrichting bewezen, terwijl na eenige besprekingen ook besloten werd tot de gevraagde reglementswijziging over te gaan en nog 2 commissarissen te benoemen. Als commissaris vacature Dekker werd gekozen de heer P. Dros Az., terwijl als nieuwe commissarissen werden gekozen de heeren D. Daalder Mz. on E. Vlessing. In de haven ligt dezer dagen in lossing een schip met slakkenmeel, rechtstreeks uit Ruhrort naar hier geëxpedieerd. Op zich zelf is dat nu niet zulk een groote bijzonder heid, het gebeurt meermalen dat.eene der gelijke bevrachting in de haven aanwezig is, doch wat in dit geval opmerking verdient, is: dat de „Salve Mater" wordt gelost onder toezicht van een ambtenaar der belastingen; het vaartuig kwam met verzegelde lading in de haven, wordt iederen morgen ontze geld en 's avonds na eindiging der lossing weder verzegeld, en zoo zal het vermoedelijk doorgaan tot de geheele lading gelost zal zijn. Het recherche-vaartuig met de inspectie belast, moet meermalen aanwezig zijn. Vermoedelijk geschiedt deze, naar men ons mededeelt gewoonlijk niet voorkomende, handeling met het doel te ontdekken of het vaartuig wellicht contra-bande aan boord heeft. Maandag werden ter markt aangevoerd 1 paard, 6 koeien, 4 n. kalveren, 218 schapen, 360 lammeren, 1 korf kippen. De prijzen waren paard f 60, koeien f 150 a f 185) n. kalveren f 10 a f 12,25, schapen f 14 f 19,50, lammeren f 10,— a f 11.-. Handel stug. Volgens opgave waren de diepten in het zeegat van Texel bij de laatste opmetin- gen aldus in decimeters opgegeven Drempel Scheurrak (Riepel) 31, verval 9. Oude Vlie bij Z.-O. rak 50, 13. Schulpengat 75, 11. Westgat 45, 11. Molengat 17, 11. Malzwin 40, 10. Doove Balg (Oostel. drempel) 54, 9. Oosterend, 19 Juli. Alhier wordt een verbeterde waterleiding gemaakt uit den brandkolk, die met een sloot is verbon den naar het putje, dat voor eenigen tijd bij de beproeving der brand bluschmiddelen geen voldoende water bevatte. Deze veran dering zal ongetwijfeld afdoende zijn. Waal, 18 Juli. Door den visscher A- Kooger werd in de nabijheid van Vlieland eene postduif gevangen. Het diertje streek vermoeid op het dek der schuit neer en liet zich gewillig vangen. Om den rechterpoot zit een zilver ringetje, waarop staat34. c. o. a. 34. De Cocksdorp, 19 Juli. Gisteren had de jaarlijksche proeftocht met de bij den Stuifdijk gestationeerde reddingsboot plaats. Tal van belangstellenden, waaronder de Burgemeester onzer gemeente en drie leden van het plaatselijk bestuur, was op het strand tegenwoordig. De boot was in goeden staat en de roeiers kweten zich als altijd flink van hunne taak. Het vuurpijltoestel, hetwelk hier voor het eerst in gebruik werd gesteld voldeed in alle opzichten. De twee afgeschoten pijlen echter kwamon door onjuiste richting op verre na niet in do richting van de boot. Ook dit vereischt flinke oefening. Vlieland 18 Juli. Gisteren werd aan het Badpavilloen eene loterij zonder nieten ge houden ten bate der Bewaarschool. Er was veel moois bij de 165 prijzen, voor'tmeeren- deel handwerkjes dezen winter door Vlie- landsche jonge dames vervaardigd, veel ook was van buitenaf gekomen, gezonden door belangstellenden in de welvaart van het schooltje. In enkele uren waren de loten verkocht en de prijzen verdeeld, een flink bedrag konden de dames-regentessen mede nemen. Het Fanfare corps luisterde den middag op met muziek. TEXELSCHE COURAMT. k»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1