R°. 1766. Zondag 24 Juli 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave iBONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. b TEXEL, 23 Juli 1904. Vacantie-tyd. De tijd voor de schoolvacantie bestemd, is aangobroken; een tijd van rust en ontspanning voor hen, die dag uit, dag in, zich vermoeien om de jeugd die kennis en wetenschappen intepompen, welke zjj als toekomende burgers en burgeressen, zich dienen eigen te maken. Wij misgunnen hen die vacantie niet, al meenen wij dat aan nog zeer vele anderen met hetzelfde recht eenige vacantiedagon ten deel zouden mogen vallen. Niet minder toch zouden wij hen, die dag aan dag zich moeten afslooven in den strijd om het bestaan, zoo eenige dagen van rust en ontspanning toewenschen, om weder fris- sche krachten te vergaren voor den arbeid die hen wacht. Een heerlijke tijd ook is het voor de jeugd, die wel eens van de schoolbanken bevrijd wil wezen. Doch een tijd van dubbele moeite en zorg is het voor die gezinnen, welke met kinderen zijn gezegend, want hoe komen ze in 's hemels naam door die vele vacantiedagen heen vooral de moeders krijgen van die zorg het leeuwendeel, wanneer ze hunne kinderen niet kunnen doen genieten van het voorrecht der vacantie, op zoodanige wijze, als waartoe dan toch eigenlijk de vacantie is bestemd. Waarlijk, zij zijn te beklagen in zulk eene vacantietijd, wanneer de middelen geen groote uitgaven veroorloven en de ongedurigheid der kinderen er met den dag erger op wordt. Toch zullen ook zij hunne kinderen gaarne iets verschaffen, wat eene aangename her innering aan den vacantietijd achterlaat. Doch hoe Waar ieders afzonderlijke kracht daarvoor bezwaren oplevert, zou wellicht door een gemeenschappelijk werken nog wel iets kun nen worden bereikt, b. v. door in navolging van andere plaatsen, onderling een uitstapje te organiseeren, wat niet zoo kostbaar zou zijn en waartoe ook wellicht niet direct belanghebbenden nog wel iets zouden willen bijdragen, wanneer sommiger middelen tekort zouden schieten. Wij zouden aan de hand willen doen een uitstapje naar elders, b. v. een boottochtje naar Alkmaar, waar de kinderen, na een aangenaam reisje, onder het vele geboomte en in de aanwezige speeltuinen zeker een recht aangenamen vacantiedag zouden door brengen en welk tochtje tevens leerzaam zou kunnen zijn. Het uitzicht op zulk een prettigen dag zou zeker vooraf en ook daarna, het jonge volkje prettig stemmen, de vacantietijd zeer gewenscht onderbreken en voor velen vermoedelijk minder eentoonig, laat ons maar zeggen minder vervelend doen zijn. Doch de kosten? En de moeite? Wat het eerste betreft, kunnen wij niet denken dat zulks een onoverkomelijk bezwaar zou opleveren; 't is van genoegzame be kendheid dat door eenig ondernemer van stoombootdiensten, voor zulke gelegenheden meermalen eene boot wordt disponibel gesteld voor billijken prijs; - en de moeite? och, zouden er niet eenige geschikte mannen en ook damespersoneel zijn te vinden, die voor zulk een dag als begeleiders der kinderen zouden willen optreden? Wij doen het denkbeeld slechts aan de hand, dat het uitvoerbaar is achten wij zeker, wie neemt het initiatief tot verdere uitwer king er van Van 18 tot en met 21 Juli zijn vanhier uitgevoerd 415 lammeren, 168 schapen, 5 koeien, 7 kalveren, 10 varkens. Oosterend, 21 Juli. 'tls stellig in den tijd van wedvluchten met postduiven, want bijna dagelijks leest men van dergelijke opgevangen dieren. Ook hier werd er een aangebracht met een kroonstempel op den eenen vleugel en met het nummer 62 op verschillende pennen. Een ringetje aan een der pooten draagt het merk 795 c. De heer W. van der Heiden, voor eenigen tijd onderwijzer aan de bijzondere school, alhier, thans te Sex-bierum, behaalde te Groningen acte als Hoofdonderwijzer. Oüdeschild, 22 Juli. Door den Heer A. Kees alhier, is op diens erf gevangen een postduif. Op 't ringetje, dat het beest aan den poot had, stond 13. 2 B. S. 0 4. iaat wal jeei TOO T. 'OW :kii, sne: hj hit ede: :enc mt rou hai me tar ent1 li TEXEISCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nedebland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ar aanleiding van bij hem ontvangen bericht, algemeene kennis, dat gedurende de laatste gen der maand Juli en in den loop der maand >nk igustus a. s. schietoefeningen zullen plaats bben in de stelling van den Helder, uit ver- lillende vuurmonden, opgesteld op de verdedi- ïawerken aldaar. „Op de dagen dat gevuurd wordt, zal van enoemd fort een roode vlag waaien één uur oor den aanvang der schietproef, alsmede ekleurde vlaggen, aangevende de richting sarin gevuurd zal worden. ,Bovendien zullen op die dagen groote waar- :huwings borden worden geplaatst aan den igang der haven en op de batterij Yischmarkt, ermeldende de plaats waarvan en in welke chting dien dag gevuurd zal worden, terwijl abij de haven en nabij het torpedomagazijn orden zullen worden geplaatst, waarop is ingegeven de beteekenis der gekleurde vlag en, als volgteen rood en witte vlag be ekent Noord, zwarte vlag Oost, rood en oek irarte vlag Z. O. zwart en witte vlag Z. W. wart en roodo vlag N. W. ■Indien een stoomvaartuig tot waarschuwing sleepen aanwezig is en indien het vuren dk8 toelaat, zal door dit vaartuig desgewenscht ulp worden verleend aan kleine zeilvaartuigen st n uit den onveiligen sector te komen. ,(Zie Ned. krt" No. 201.") Texel, den 22 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. vrai ond lilii 1 he vro LANDWEER. "'.O. in De Burgemeester der Gemeente Texel; lezicn het 3de lid van 10 der Lundweer- tructie I; Irengt ter kennis van een ieder, wien zulks igaat de dienstplichtigen bij de militie te land, den loop van dit jaar een achtjarigen mil1 inst bij de militie te land hebben volbracht, ge; 1 zijn in het algemeen zij, die behooren tot liohting van 1896, zullen op 1 Augustus a. s. irgaan naar do Landweer; echter gaan niet sr naar de Landweer de plaatsvervangers, de mmerverwisselaars, zij die behooren tot een bereden korpsen of tot het Korps Torpe- imt 'en en zij, die in het genot zijn van ont- Eng van den werkelijken dienst !o. zij, die overgaan naar de Landweer, .g, ieten zich vóór 31 Augustus a.s. in persooD ifl imelden bij den Burgemeester hunner woon- «ts en daarbij inleveren hun zakboekje met irin gehechten verlofpasde verlofgangers enwel, die buitenslands verblijf houden, be- -aai even zich niet in persoon aan te melden, doch dril 'en hun zakboekje met daarin gehechten 'lofpas bij aangeteekenden brief (met duide- ke vermelding van hun volledig adres buiten izw t Rjjk) hebben toe te zenden aan den Burge ester hunner laatste woonplaats binnen het Rijk; zij, die overgaan naar de Landweer, zijn "af 1 Augustus a. s. onderworpen aan alle orech riften voor de Landweer gegeven vestigt met nadruk de aandacht op de na- Igende bepalingen der Landweerwet Artikel 24. De verlofganger van de Land- laffcr meldt zich biDnen ^dertig dagen na den van zijn overgang naar de Landweer of na '0, waarop hem de verlofpas is uitgereikt, bij >i Burgemeester zijner woonplaats aan, ten 'do deze den verlofpas, hom bij de Landweer Plaatselijk bij de militie uitgereikt, voor gezien opnieuw voor gezien toekene. tel P® verlofganger van do Landweer, die buiten Rijk woont of verblijf houdt, of die zich bij ,0lf 1 vertrek met verlof buiten het Rijk begeeft, Di ter vervulling van do verplichting in het "g lid omschrevon, binnen den daarin ver- jltten tormijn zijn vorlofpas bij aangotoekonden ter afteekening toezonden aan donBurge. meester zijner laatste woonplaats binnen het Rijk. De verlofpas wordt hem door dien Bur gemeester bij aangeteekenden brief terugge zonden. Artikel 25. De verlofganger van de Land weer, die zich in eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den Burge meester zijner woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop hij komt in de gemeente, waarin hij zich vestigt, meldt hij zich aan bij den Burgemeester dier gemeente, ten einde deze zijn verlofpas voor gezien teekene. Artikel 27. De verlofganger van de Land weer mag zich zonder toestemming van Onzen Minister van Oorlog niet langer dan gedurende een jaar buitenslands begeven. Aan den verlofganger van de Landweer, die niet in verzuim is, wordt deze toestemming, wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodigte zijn ter zake van uitoefening van of opleiding tot landbouw, handel of nijverheid, in gewone tijden niet geweigerd. Bij de toestemming kan de verlofganger wor den vrijgesteld van de verplichting tot deelne ming aan de oefeningen in artikel 11 vermeld, tot het bijwonen van het bij artikel 29 voorge schreven onderzoek en tot het komen in wer kelijken dienst in geval van oorlcg, oorlogsge vaar of andere buitengewone omstandigheden. Aan de toestemming kunnen overigens zoo danige voorwaarden worden verbonden, als in het belang van den dienst noodig worden ge oordeeld. Artikel 28. De verlofganger van de Land weer, die artikel 24, 25 of 27 niet naleeft, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedu rende ten hoogste eene maand gehouden. De duur van dezen dienst wordt bepaald door onzen Minister van Oorlog, die tevens het korps van het leger aanwijst waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. Texel, den 19 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE SCHAPENMARK TEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter kennis van belanghebben den, dat er gelegenheid bestaat tot het bespre ken van hokken op de markten, tegen betaling van 5 cents per vijftiental schapen of gedeelte daarvan. De aangiften kunnen worden gedaan ter Gemeente-Secretarie in de gewone bureau-uren (van vourmiddags 9 tot 's namiddags 2 uur) of intijds bij den marktmeester. In het belang eener goede regeling dei- markt wordt den ingezetenen dringend verzocht, zooveel mogelijk vooraf de noodige hokken te bestellen. Texel, den 22 Juli 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Jonoheere, Burgemeester. A. Langeveld Lo. Secrs. GEVONDEN Gedeponeerd ten VOORWERPEN. Raadhuize1 papieren zakje met bloembollen, gevonden in „de*^ Ver gulde Kikkert," 1 ceintuur, gevonden op den Waalderweg, 1 hoepeltje gevonden op den Schilderweg, en gedeponeerd bij P. Kalis te den Burg l/j mud gerstemeel, govonden op den Waalderweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1