N°. 1768. Zondag 31 Juli 1904. IV Jaarg Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubo op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. BRANDGEVAAR door liet broeien van hooi. TEXEL, 80 Juli 1904. Een pleiziertochtje. Het denkbeeld door ons aan de hand gedaan, om in den vacantie- tijd met de kinderen een uitstapje naar elders te maken, b. v. naar Alkmaar, om daarmede aan het aangename het nuttige te paren, schijnt nog niet veel kans van slagen te bieden, althans wij vernamen nog niets van pogingen van eenige zijde aange wend om zulk een reisje mogelijk te doen zijn. Was dat denkbeeld wellicht ondoordacht? of werd het te ongelegener tijd gedaan? Toch schijnt de gelegenheid tot zulk een uitstapje niet uitgesloten, al zij het dan niet op zoodanige wijze als door ons werd bedoeld. Volgens eene achterstaande [advertentie toch, ook in ons vorig nummer opgenomen, wordt de gelegenheid geboden op Zondag 7 Aug. a.s. een pleizierreisje te maken naar Alkmaar, met de daartoe ingerichte boot „Burgemeester van Alkmaar II." Uit de deelneming daaraan moge blijken of in werkelijkheid door deze gelegenheid voldaan wordt aan het verlangen van velen. Dat bij gunstig weder het reisje in waarheid een pleizierreisje zal zijn, behoeft zeker geen betoogeen tochtje door het Noord-Hollandsch kanaal is alreeds op zich zelve aangenaam, denkt u daarbij een feestelijk ingerichte boot en een gezelschap van personen dat uitslui tend voor zijn genoegen uitgaat, dus zeker prettig gestemd, dan zijn hier o. i. alleszins waarborgen dat dit tochtje in waarheid een pleizierreisje zal zijn. En de tijd in Alkmaar te vertoeven, zal als het ware omvliegen, niet onmogelijk voor velen te vlug voorbijgaan. Die alzoo tot ontspanning een dagje wil uitgaan, make gebruik van deze gelegenheid, welke, door goed weder begunstigd, naar wensch moge slagen. Maandag 25 Juli j. 1. werd door het Dage- lijksch Bestuur onzer Gemeente aanbesteed het opsteken en onderhouden der straatlan taarns in de verschillende dorpen en op de haven, gedurende het dienstjaar 1904/1905. Ingeschreven werd voor Den Burg door Johan Rjjk f 7,88* Jacob Vonk 8,47 De Cocksdorp (dorp) door A. Sauerborn 8,24* (dijk) dezelfde 82,60* Te zamen voor f 106,76. (dorp en dijk) C. Alderlieste f 111,00 Den Hoorn door J. Kiljan Gz. f 7,50* W. Jonker Az. 8,33 De Koog door H. Luitze 7,20* Oosterend door P. Brouwer 5,99* Oudeschild (dorp) Jan Burger 8,00 (bij Slaman) dezelfde 12,00 (dorp) Meijert Vlas Cz. 8,00* (bij Slaman) dezelfde 12,00* (dorp) A. F. Lumkeman 8,40 (bij Slaman) dezelfde 16,00 De Waal door Jacob Bruin 8,85* Aan de aldus gemerkte inschrijvers gegund. Voor het leveren der benoodigde brand stoffen voor de O. L. Scholen in deze gem. en voor het Raadhuis waarvan de aanbesteding gisteren plaats had, werd ingeschreven als volgt Perceel I (het Raadhuis) P. J. Bruin f 110.38 S. Keijser Dz. 102,90 Jn. Jac. Rab 99.975 Aris Wuis 129.50 Perceel II (O. L. Scholen Burg, Waal en Koog. P. J. Bruin f 230.96. Perceel IV (O. L. Scholen M. en Z. Eierland.) de Cocsdorp en Oost. Joh P. Dros Pz. f 100,50 Perceelen H HI en IV (alle O. L. Scholen in deze gemeente.) A. Wuis f437,— K. Gz. Brouwer 427,60 Geguud aan de met gemerkte personen. Onze vroegere plaatsgenoot J. G. Frederiks, Adspirant-Machinist te Hellevoetsluis, is zonder examen overgegaan in 't3de studiejaar aan de Machinistenschool. Van 25 tot en met 28 Juli zijn van hier verzonden: 398 lammeren, 365 schapen, 7 koeien, 8 kalveren en 12 varkens. Dinsdag 2 Aug. a. s. zal H.M. de Koningin- Moeder het voorrecht hebben haren 46sten jaardag te herdenken. Wij lezen in een elders verschijnend blaadje „Van hoeveel beteekenis op Texel de scha penfokkerij is, kan wel hieruit blijken, dat de omzet van lammeren alleen een inkomst van drie en een halve ton gouds oplevert. De opbrengst van oude schapen, die naar elders worden verkocht, kan gemiddeld een ton beloopen. Neemt men nu aan, dat de wolproductie jaarlijks op ongeveer f 70,000 kan gesteld worden, dan blijkt uit een en ander, dat de schapenfokkerij gemiddeld jaarlijks f 500,000 op dat eiland doet komen." Oppervlakkig beschouwd zullen die cijfers allicht bij den lezer het vermoeden doen ontstaan dat het hier een eldorado is voor den schapenfokker. Nu moge het waar zijn dat dit jaar bij zonder gunstig is geweest, daartegenover staat dat veel andere jaren op ongunstiger uitkomsten wijzen, en danwordt door den berichtgever enkel samengeteld doch geen melding gemaakt hoeveel van de ge noemde som voor voeder etc. moet worden afgetrokken, waardoor het saldo voor den schapenfokker tot een heel wat minder bedrag wordt gereduceerd. Oudeschild, 28 Juli. De vereeniging „Dorps belang" blijft hare goede zorgen wijden aan het bekomen van water voor allerlei huis houdelijk gebruik. Vooral tijdens de periode van droogte, die pas achter ons ligt, bleek het dat de z. g. weezenputten van Brakenstein in voldoende hoeveelheid goed drinkwater konden leveren, dat behoorlijk langs den vaar weg kon worden aangevoerd. Gesteund door alle welwillende dorpelingen, die vrij gere geld nun kwartjes offerden, kon het bestuur van „Dorpsbelang" 't meest hinderlijke uit de sloot doen opruimen en de beschoeiingen waar dit meest noodig was, do9n vernieuwen of herstellen. Zooveel de kas slechts toeliet werd verwerkt. „Dorpsbelang" ondervond opnieuw, dat „Eendracht macht maakt." Blijke 't ook bij alle andere nuttige zaken Waal, 28 Juli. Dat voorzichtigheid de moeder is van de porcoleinkast, ondervond* onze plaatsgenoot B. Zijn 6 jarig zoontje trok zijn idem van 5 jaar in een sportkar. De trein werd weldra sneltrein, viel spoedig om, - de passagier slingerde tegen den grond en brak zijn armpje bij de elleboog. Dr. Van der Vegt verleende heelkundige hulp. TEXELSCHE COURAHT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met rerliooging der porto's. Pry's der Adverlentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gedeponeerd ten raadhuize1 zilveren sigaren pijpje, gevonden aan het Onieschild. STREMMING PASSAGE. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat op Donderdag, den 4 Ang. a. S., de weg over den zeedijk tusschen Oude- schild en Nieuweschild voor rij- en voertuigen zal zijn gestremd, wegens herstelling van de "VVaaldersluis. Texel, den 25 Juli 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgm. A. LANGEVELD, Lo. Secr. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt naar aanleiding van bij hem ontvangen bericht, ter algemeene kennis, dat gedurende de laatste dagen der maand Juli en in den loop der maand Augustus a. s. schietoefeningen zullen plaats hebben in de stelling van den Helder, uit ver schillende vuurmonden, opgesteld op de verdedi- ginswerken aldaar. „Op de dagen dat gevuurd wordt, zal van „genoemd fort een roode vlag waaien óén uur „voor den aanvang der schietproef, alsmede „gekleurde vlaggen, aangevende de richtiag „waarin gevuurd zal woiden. „Bovendien zullen op die dagen groote waar- „schuwings borden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Vischmarkc, „vormeldende de plaats waarvan en in welke „richting dien dag gevuurd zal worden, terwijl „nabij de haven en nabij het torpedomagazijn „borden zullen worden geplaatst, waarop is „aangegeven de beteekenis der gekleurde vlag- „gen, als volgteen rood en witte vlag be rekent Noord, zwarte vlag Oost, rood en „zwarte vlag Z. O. zwart en witte vlag Z. W. „zwart en roodo vlag N. W. „Indien een stoomvaartuig tot waarschuwing „of sleepcn aanwezig is en indien het vuren „zulks toelaat, zal door dit vaartuig desgewenscht „hulp worden verleend aan kleine zeilvaartuigen „om uit den onvoiligen sector te komen. „(Zie Ned. krt" No. 201.") Texel, den 22 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel vest'gen bij deze de aandacht van de landbouwers in deze gemeente op de maatregelen van voorzorgdie naar het oordeel van deskun digen, op ervaring gegrond, kunnen genomen worden tegen het brandgevaar door broeien van hooi. In hoofdzaak komt dit oordeel op het volgende neer Allereerst, gelijk trouwens algemeen bekend is, is het noodig, dat het gras werkelijk hooi zij alvorens het wordt binnengehaald. Maar dat is ten opzichte van krachtig hooi niet genoeg, en bij rogenachtig weór ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat een behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi ge strooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden gobracht. Zout vorhoogt ook den smaak vhn het hooi en iB tegenwoordig bij de depóts van accijns-vrij zout bijna voor niet en zonder veel formaliteiten te bekomen. Het onde hooi, en vooral hot stroo, nemen bij dusdanige aanwending zeer iu voedingswaarde toe. Beido (het zout on do lagen oud hooi of stroo) temperen den broei. In de derde plaats behoort elke hooitas van ten minste één luchtlcanaal te zijn voorzien, dat gemakkelijk to vorvaardigen is van stevigo man denmakerstwijgen of van ecnig eenvoudig lat werk. Het ie vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke broei zal voordoen, waar alle drie bovenom schreven maatregelen zijn genomen. Voorts wordt aan belanghebbenden medege deeld, dat omtrent de aanschaffing van accijns-vrij zout uit de daarvoor bestemde depóts inlichtingon verkrijgbaar zijn ter Secretarie der Gemeente. Texel 28 Juli 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joxcheere, Burgemeester. A. Langeveld Lo. Secrs. per lantaarn. in ééne som. per lantaarn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1