N°. 1769, Donderdag 4 Augustus 1904, 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. RAADSVERGADERING. De Burgemeester der Gemeente Texel, Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt naar aanleiding daarvan, ter kennis aan de ingezetenen, dat eene vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Zaterdag den 6 Aug. 1904, des vóórmiddags te lO'/i uur, in de daarvoor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Te behandelen onderwerpen; Invorderbaarverlaring van Kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat het kohier No. 4 der Personeele Belasting dienst 1904, voor de Gemeente Texel (Hoorn) op den 29 Juni 1904 door den Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is invorderbaar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is overgemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang he§ft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den l Augustus 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. JACHT. De Burgemeester van Texel brengt ter kennisse van belanghebbenden, dat bij hem de navolgende kennisgeving is ontvangen De Commissaris der Koningin in de provincie IN OORD-HOLLAND, Gelezen het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie d.d. 20 Juli 1904 no. 53 Gelet op artikel 11 der „Jagtwet" Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in Noord-Holland a. de jacht op klein wild, met uitzondering van die op hazen en fazantenzal worden ge opend op Zaterdag 27 Augustus 1904, met zons opgang 1). de jacht op hazen on fazanten zal worden geopend op Zaterdag 1 October 1904, met zons opgang c. de korte jacht dagelijks, met uitzondering van den Zondag en de lange jacht alleen op Woensdag en Zaterdag zal mogen worden uit- geoelend. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord-Holland worden aangeplakt. Haarlem, 27 Juli 1904. De Commissaris der Koningin voornoemd, Bij afwezen, Het lid van Gedeputeerde Staten, W. RöELL. Texel, don 1 Augustus 1904. Do Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgm. KENNISGEVING. BRANDGEVAAR door het broeien van hooi. Burgemeester en Wethouders dorGemeonte Texel vest'gen bij deze de aandacht van de landbouwers in deze gemeente op de maatregelen van voorzorgdie naar het oordeel van deskun digen, op orvaring gegrond, kunnon genomen worden tegen het brandgevaar door broeien van hooi. In hoofdzaak komt dit oordeel op het volgende neer .- Allereerst, gelijk trouwens algemeen bekend is, is het noodig, dat het gras werkelijk hooi zij alvorens het wordt binnengehaald. Maar dat is ten opzichte van krachtig hooi niet genoeg, en bij regenachtig weêr ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat een behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi ge strooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden gebracht. Zout verhoogt ook den smaak van het hooi en is tegenwoordig bij de depóts van accijns-vrij zout bijna voor niet en zonder veel formaliteiten te bekomen. Het oude hooi, en vooral het stroo, nemen bij dusdanige aanwending zeer in voedingswaarde toe. Beide (het zout en de lagen oud hooi of stroo) temperen den broei. In de derde plaats behoort elke hooitas van ten minste één luchtkanaal te zijn voorzien, dat gemakkelijk te vervaardigen is van stevige man denmakerstwijgen of van ecnig eenvoudig lat werk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke broei zal voordoen, waar alle drie bovenom schreven maatregelen zijn genomen. Voorts wordt aan belanghebbenden medege deeld, dat omtrent de aanschaffing van accijns-vrij zout uit de daarvoor bestemde depóts inlichtingon verkrijgbaar zijn ter Secretarie der Gemeente. Texel 28 Juli 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. A. Langeveld Lo. Secrs. TEXEL, 3 Aug. 1904. Naar wij vernemen werd door den Eerw. Heer Da. Schroder, pred. te den Burg, na de godsdienstoefening op Zondagmorgen j.l. aan zijne gemeente medegedeeld (naar aanleiding der vele tot hem gerichte vragen) dat Z.Ew. was ontraden zich voor eene betrekking als predikant in Ned. Indie aantemelden, op grond van wellicht geneeskundig daarvoor onge schikt te worden verklaard. Wij meenen hiervan mededeeling te moeten doen, omdat indertijd ook door ons melding werd gemaakt van eene benoeming, welk bericht wij destijds aan de rubriek Kerknieuws van een ander blad hadden ontleend. Bij Kon. besluit is benoemd tot Heemraad van den polder Eijerland op Texel de heer B. Dros Pz. te Texel. Tot tijdelijk klerk der posterijen 9n telegrafie te Amsterdam (voor den tijd van één jaar) is o. m. a benoemd de heer H. W. Dalmeijer. De markten kenmerken zich nog steeds door een goeden handel, zoo ook weder Maandag j.l., toen het aangevoerde gretig van de hand ging. Aangevoerd werden; 1 paard. 1 stier, 9 koeien, 5 nucht. kalveren, 322 schapen, 348 lammeren, 10 schrammen. Prijzen: Stier f 100; Koeien f 135 a 185; n. Kalveren f 12 a 16: Schapen f 17 a 19,25; Lammeren f 11 a 13,25; Schrammen f 16 a f 17. Flinke vlugge handel. Dinsdag den 2 Augustus herdacht H.M. de Koningin-Moeder haren 46steu jaardag, welke in verschillende plaatsen op meer of minder feestelijk wijze werd gevierd. De dag kenmerkte zich hier door het uit steken der vlag van publieke en enkelo par ticuliere gebouwen; verder feestbetoon had niet plaats. Over hot algemeen hebben de verjaardagen van het Koninklijk Huis hier een zeer kalm verloop;—hoewel onze bevolking in 't algemeen niet gerekend mag worden te belmoren tot de anti-Koningsgozinden, wordt in den regel van die jaardagen niet zoo bijzonder veel notitie genomen, men heeft wel eens getracht aan den verjaardag der Koningin door een kinderfeestje eenigen luister bij te zetten, doch die pogingen bleven bij een enkele keer; wel jammer, eene extia herinnering aan zulk een dag zou waarlijk niet zijn mis plaatst. Ook leent de datum, 31 Augustus, door het dan nog al mooie jaargetijde, voor eenig feestje zich zeer bijzonder. Wellicht zullen anderen er evenzoo over denken en in dat geval willen wij er attent op maken daf nog slechts een viertal weken ons van dien datum scheidt. Gevaarlijk speelgoed, 'tls volstrekt niet de vrees voor een denkbeeldig gevaar, doch wel een voorval in deze dagen dat gelukkig geen ernstige gevolgen heeft gehad doch het zeker had kunnen hebben, hetwelk ons aan leiding geeft een woord van waarschuwing te doen hooren tot allen; men oordeele: Van twee nog zeer jonge knaapjes had een een doosje iucifers weten te bemachtigen en ge bruikte dit als speelgoed, telkenmale er een afstrijkende, zich vermakende in het daar door ontstane vlammetje in hunne kinder lijke onkunde en onschuld. Iemand die dit spelletje moet hebben gezien, zeide: „wat heb ik voor een oogenblik een angst uitgestaan, bij de gedachte dat de licht ontvlambare kleertjes der kinderen vlam zou vatten." Inderdaad, dat gevaar bestond, doch daarbij komt nog: dat die vlammende houtjes her en derwaarts worden gegooid, en de lust om het vlammetje grooter te doen worden allicht het gevolg is van speelsche overmoed en de gevolgen daarvan wij behoeven het zeker niet te zeggen, nu alles zoo droog, zoo licht ontvlambaar is, In vele gezinnen liggen die onmisbare voorwerpen nog al voor de hand wij zouden de waarschuwing willen laten hoorenleg ze buiten bereik van het kleine volkje, en verbiedt hen, die iets grooter zijn, er zich van te bedienen 't gebeurt meermalen dat meer oudere kinderen zich van dergelijk goedje als speelgoed,bedien en 't zou wensche- lijk zijn hen dit te ontnemen, indien men zulks ziet, op gevaar af dat men daarover geen vriendelijk bescheid kan krijgen. Meer dan één ongeluk, meer dan één brandje, is het gevolg van zoo'n gevaarlijk spelletjelaten wij allen er voor waken dat het hier niet voorkome. De heidebranden, welke elders zulke groote verwoestingen aanrichten, (thans woedt een dergelijke brand als nooit gezien in het Zuiden des lands, naar uit Nieuwenhagen wordt gemeld), schijnen ook ons niet bespaard te blijven; Zaterdag toch ontstond door onbe kende oorzaak een begin van brand niet ver van de boschgronden der Ned. Heidemaat schappij; met veel moeite werd de gloed gedoofd. Dinsdag jl. verkreeg de heer G. C. A. de Braai, onderwijzer te Zandvoort, te Am sterdam acte als Hoofdonderwijzer. De heer Jb. Hillenius Mz. van Oude- schild, onderwijzer aan de Nutsschool te Nijmegen, deed te Arnhem met goed gevolg examen voor de hoofdacte. De Cocksdorp, 1 Juli. Bij de opening van de jacht, Zaterdag j. 1., werden door baron Van Tuijl en eenige vrienden niet minder dan 170 eenden in Eierland geschoten. Wel een bewijs, dat het hier niet aan wild ontbreekt. Den Hoorn. Zaterdag 1.1. had alhier, in tegenwoordigheid van leden der commissie, de jaarlijksche beproeving der reddingsboot plaats. Heerlijk zomerweer en een effen zee, maakten de tocht tot een pleiziervaartje. De boot was in uitsrekenden staat. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pes post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Adverteniièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. I. Installatie nieuw benoemden Gemeente-Secretaris. II. Mededeelingen. Ingekomen stukken. III. Vaststelling Gemeenterekening, dienstjaar 1903. IV. Idem rekeniug Algemeen Armbestuur, dienst jaar 1903.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1